ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 9398/2022

 

Συνεπιμέλεια. Εναλλασσόμενη κατοικία ανά εβδομάδα. Αντιδικία. Υποχρέωση προσφυγής σε διαμεσολάβηση. Οριστική απόφαση.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9398/2022

 

(Γενικός/Ειδικός Αριθμός κατάθεσης υπό στοιχ. α' αγωγής ./8-5-2019)

(Γενικός/Ειδικός Αριθμός κατάθεσης υπό στοιχ. β' αγωγής ./17-2-2022)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Πάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μαρίνα Βερβενιώτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 16 Μαΐου 2022, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ (της υπό στοιχ. α' αγωγής) - ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ (της υπό στοιχ. β' αγωγής):   ...... ενεργώντας για τον εαυτό της ατομικά και νπό την ιδιότητα της ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της .... η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αιμίλιου Τσολάκου (AM ΔΣΑ 35338).

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ (της υπό στοιχ. α' αγωγής) - ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ (της υπό στοιχ. β' αγωγής): .......... ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Αθανασίας Σδρόλια (AM ΔΣΑ 23.987).

 

Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ (της υπό στοιχ. α' αγωγής) ζητεί να γίνει δεκτή η με Γενικό/Ειδικό αριθμό κατάθεσης ./8-5-2019 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 6-4-2020 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο της 12-4-2021 και κατόπιν νέας αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Ο ΕΝΑΓΩΝ (της υπό στοιχ. β' αγωγής) ζητεί να γίνει δεκτή η με Γενικό/Ειδικό αριθμό κατάθεσης ./17-2-2022 αγωγή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η με Γενικό/Ειδικό αριθμό κατάθεσης ./8-5-2019 (υπό στοιχ. α') αγωγή και η με Γενικό/Ειδικό αριθμό κατάθεσης ./17-2-2022 (υπό στοιχ. β') αγωγή πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, διότι αφορούν τους ίδιους διαδίκους, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και με τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 3, 246 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

 

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση υπό στοιχ. α' αγωγή της, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα με αριθμό ./2022 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τις προτάσεις της (άρθρα 224 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), εκθέτει, κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου της, ότι από το γάμο της με τον εναγόμενο εν διαστάσει σύζυγο της απέκτησαν μία ανήλικη κόρη, ... ηλικίας εννέα (9) ετών, την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των οποίων ασκεί προσωρινά η ίδια δυνάμει της υπ' αριθ. 2.198/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι η ανήλικη κόρη τους στερείται ιδίων πόρων και αδυνατεί να αυτοδιατραφεί από δικά της εισοδήματα ή περιουσία, ενώ ο εναγόμενος πατέρας της έχει τη δυνατότητα να καλύψει ευχερώς μέρος των διατροφικών της αναγκών. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί: α) να ανατεθεί οριστικά σ' αυτήν η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, διότι τούτο επιβάλλεται από το βέλτιστο συμφέρον του μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, β) να ανατεθεί σ' αυτήν η είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 313,00 ευρώ, που λαμβάνει η ανήλικη κόρη της από το Δήμο Αθηναίων λόγω της βαριάς αναπηρίας της και γ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει σ' αυτήν, υπό την ανωτέρω ιδιότητα της και για λογαριασμό της ανήλικης κόρης τους, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή της, το ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως, προκαταβολικά τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως τις 31-5-2021, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε επιμέρους δόσης έως την ολοσχερή εξόφληση. Επιπροσθέτως ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προς ... να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή - στο δικόγραφο της οποίας σωρεύονται παραδεκτά, κατ' άρθρο 610 του ΚΠολΔ, αγωγές περί ανάθεσης της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας και διατροφής ανηλίκου τέκνου -αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου [άρθρα 17 περ. 2 …. παρ. 5 του ν. 4055/2012 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23-7-2015) και τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ν 4335/2015), 22 και 39 Α του ΚΠολΔ], για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 592 παρ. 3 περ. α' και β', 593 έως 602 και 610 έως 613 ΚΠολΔ, όπως το Βιβλίο Τέταρτο του ΚΠολΔ (άρθρα 591 έως 681 Δ) αντικαταστάθηκε από τα νέα άρθρα 591 έως 645 σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του ν. 4335/2015, ως εκ του χρόνου κατάθεσης της αγωγής μετά την 1η-1-2016, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ένατου παρ. 2 του ν. 4335/2015] και είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496 εδ. α', 1498, 1510, 1511 παρ. 2 και 3, 1512, 1513, 1514 και 1518 του ΑΚ (όπως τα τελευταία άρθρα ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους δυνάμει των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1 και 2, 8 και 30 του ν. 4800/2021 και εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου), 340, 345 και 346 του ΑΚ, 176, 191 παρ. 2, 613, 907 και 910 αρ. 4 του ΚΠολΔ. Αντίθετα το παρεπόμενο αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο κατά το μέρος που αφορά την αγωγή περί ανάθεσης της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας της ανήλικης ... διότι η διαπλαστική δικαστική απόφαση, με την οποία ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στον έναν από τους δύο γονείς του, δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (βλ. ΜονΠρΘεσ. 596/2016, Αρμ. 2016, 2055, ΜονΠρΠειρ. 367/2015, ΤΝΠ ΔΣΑ). Επομένως η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι: α) δεν ευοδώθηκε η κατ' άρθρο 611 ΚΠολΔ απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και β) καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το υπ' αριθ. ... ηλεκτρονικό παράβολο της ΓΓΠΣ, το οποίο εξοφλήθηκε δυνάμει του από 16-5-2022 παραστατικού εξόφλησης ηλεκτρονικού παραβόλου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) και γ) ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα έξοδα και τέλη της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ).

 

Περαιτέρω ο ενάγων - εναγόμενος (της υπό στοιχ. α' αγωγής), με την υπό κρίση (υπό στοιχ. β') αγωγή του, κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου και των αιτημάτων της, ζητεί να ανατεθεί σ' αυτόν η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του ... ηλικίας εννέα (9) ετών, που απέκτησε από το γάμο του με την εναγομένη - ενάγουσα (της υπό στοιχ. α' αγωγής) εν διαστάσει σύζυγο του, διότι αυτό επιβάλλεται από το βέλτιστο συμφέρον της μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων της. Επιπροσθέτως ζητεί, μετά από παραδεκτό περιορισμό του αρχικού καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα με αριθμό 11.422/2022 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τις προτάσεις του (άρθρο 223, 295, 297 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτόν, υπό την ανωτέρω ιδιότητα του και για λογαριασμό της κόρης τους, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή της, το ποσό των 147,00 ευρώ μηνιαίως, προκαταβολικά τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε επιμέρους δόσης έως την ολοσχερή εξόφληση. Επικουρικά ζητεί να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης τους και στους δύο γονείς της από κοινού με τη μορφή της εναλλασσόμενης κατοικίας, κατά τρόπο ώστε η … να διαμένει ανά βδομάδα εναλλάξ στον τόπο κατοικίας κάθε γονέα, ο οποίος θα αποφασίζει μονομερώς για τις τρέχουσες υποθέσεις της επιμέλειας της και για όλα τα λοιπά ζητήματα της επιμέλειας της θα συναποφασίζουν και να συμπράττουν οι γονείς της από κοινού ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας της. Επικουρικότερα ζητεί να κατανεμηθεί λειτουργικά η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης τους, κατά τρόπο ώστε αφενός μεν να ανατεθεί στην εναγομένη η καθημερινή φροντίδα και επίβλεψη της, αφετέρου δε για τα λοιπά ζητήματα της επιμέλειας της να συναποφασίζουν και να συμπράττουν οι γονείς της από κοινού, παράλληλα δε να ρυθμισθεί η επικοινωνία του με την ανήλικη κατά τον εκτιθέμενο σ' αυτήν τρόπο, ο οποίος ανταποκρίνεται στο βέλτιστο συμφέρον της. Τέλος ζητεί να απειληθεί σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου [άρθρα 17 περ. 2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23-7-2015) και τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ν. 4335/2015), 22 και 39Α του ΚΠολΔ], για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 591 παρ. 1, 592 παρ. 3 περ. β', 593 έως 602 ΚΠολΔ, όπως τα ανωτέρω άρθρα του Βιβλίου Τέταρτου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από το ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α'87/23-7-2015)] και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511 παρ. 2, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ (όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους δυνάμει των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1 και 2, 8, 10, 13 και 30 του ν. 4800/2021 και εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου), 176, 191 παρ. 2, 219 παρ. 1, 613, 947 παρ. 1 και 950 παρ. 2 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον: α) δεν ευοδώθηκε η κατ' άρθρο 611 ΚΠολΔ απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, β) δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου μετά τον περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό (άρθρο 7 παρ. 3 του ν.δ. 1544/1942, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4446/2016), γ) η εναγομένη έχει προκαταβάλει τα έξοδα και τέλη της δίκης (άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ) και δ) ο ενάγων προσκομίζει νόμιμα με τις προτάσεις του το από 5-4-2022 πρακτικό περάτωσης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ.) της διαμεσολαβήτριας Νίκης Ταβουλάρη (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4.640/2019).

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης ……………., που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα υπ' αριθ. 11.422/2022 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η τήρηση των οποίων έγινε με φωνοληψία (256 παρ. 1 και 3 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ) και από τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, μεταξύ δε αυτών: α) οι φωτογραφίες, ορισμένες εκ των οποίων εξαχθείσες από το δημόσιο λογαριασμό του εναγομένου (της υπό στοιχ. α' αγωγής) - ενάγοντος (της υπό στοιχ. β' αγωγής) στο facebook, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 444 αρ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1626/2000, ΕλλΔνη 2001, 711, ΕφΑΘ. 303/2019, ΤΝΠ Νόμος), β) τα αντίγραφα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που περιήλθαν στους διαδίκους, ως παραλήπτες και εμπίπτουν στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου ως μηχανικής απεικόνισης του άρθρου 444 αρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 405/2008 ΕΠολΔ 2008/657, παρατηρήσεις Γ. Κόντη, ΑΠ 1628/2003, ΕλλΔνη 2004, 724), γ) οι φωτογραφίες με αποτυπώσεις κειμένων sms, που έχουν ανταλλαγεί μέσω των κινητών τηλεφώνων των διαδίκων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη ακόμη και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσης απορρήτου που προβλέπεται στο ΠΔ 47/2005, κατά την ορθότερη γνώμη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο, καθόσον προσκομίζονται από τους αντίδικους και συνάμα συνομιλούντες μέσω sms στο πλαίσιο δικαστικής διένεξης μεταξύ τους (βλ. ΠολΠρΘεσ. 13661/2019, Αρμ 2021, 1551, ΜονΠρΘεσ. 915/2022, ΜονΠρΘεσ. 317/2022, ΤΝΠ Νόμος) και δ) οι υπ' ... ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ..., που δόθηκαν με την επιμέλεια του εναγομένου - ενάγοντος ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών στα πλαίσια προγενέστερης δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (βλ. ΕφΘεσ. 354/2019, ΤΝΠ Νόμος), από την υπ' αριθ. ... βεβαίωση του μάρτυρος ... που δόθηκε με την επιμέλεια της ενάγουσας (της υπό στοιχ. α' αγωγής) - εναγομένης (της υπό στοιχ. β' αγωγής) ενώπιον της συμβολαιογράφου ... μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου της (βλ. την υπ' αριθ. ...Β/9-5-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών …) και από τις υπ’ αριθμ……. ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ….. και ….. οι οποίες δόθηκαν με την επιμέλεια του εναγομένου -ενάγοντος ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της αντιδίκου του (βλ. την υπ' αριθ. ./10-5-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ... αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στ... στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα Αττικής. Από το γάμο τους απέκτησαν μία ανήλικη κόρη, ... που γεννήθηκε στις ...     …………………… για την αντιμετώπιση της οποίας υποβλήθηκε στις 6-6-2013 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σύγκλισης του (βοτάλειου) αρτηριακού πόρου. Εν συνεχεία υποβλήθηκε στις 26-6-2013 σε επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδας OSV III εγκεφαλοπεριτοναϊκής παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού λόγω οξέος μεθαιμορραγικού υδροκέφαλου και ακολούθως στις ' σε επέμβαση τοποθέτησης νέας βαλβίδας λόγω διαρροής της πρώτης, η βαλβίδα δε αυτή θα είναι απαραίτητη σ' αυτήν εφ' όρου ζωής (βλ. ….) Επιπλέον … πάσχει από διαταραχή αυτιστικού φάσματος - άτυπο αυτισμό (F84.1) με σημαντικά συμπτώματα διαταραχής προσωπικότητας και προσοχής (F90.0) (βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. …/29-4-2020 βεβαίωση του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α. Κυριακού»). Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ έκρινε ότι το συνολικό ποσοστό της σωματικής της αναπηρίας ανερχόταν αρχικά σε 67% (από τις 28-3-20 έως τις 31-3-2020) και ήδη σε 87% (από την 1η-4-2020 έως τις 31-3-2029) με παθήσεις ανάλογης βαρύτητας: υδροκέφαλος με βαλβίδα παροχέτευσης, κρίσεις επιληψίας, σύγκριση ανοικτού βοτάλιου πόρου λόγω προωρότητας, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (βλ. την από 21-12-2020 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του ΕΦΚΑ). Για το λόγο αυτό από τις 3-7-2017 έως τις 31-3-2020 έλαβε οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία του Δήμου Αθηναίων (βλ. την από 28-1-2019 βεβαίωση του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης του Δήμου Αθηναίων) και εν συνεχεία επίδομα βαριάς αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (βλ. την υπ' αριθ. …/2021 απόφαση του Οργανισμού), ύψους 313,00 ευρώ μηνιαίως, το οποίο συνιστά εισόδημα της και συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της έκτασης των αναγκών της και τον υπολογισμό του ύψους της καταβλητέας διατροφής (βλ. ΑΠ 57/2022, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1079/1986, ΝοΒ 1987, 757, ΕφΑΘ. 2.564/2011, ΕλλΔνη 2012, 795). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάσθηκε στις αρχές Ιουνίου του έτους 2018 με την αποχώρηση του εναγομένου (της υπό στοιχ. α' αγωγής) - ενάγοντος (της υπό στοιχ. β' αγωγής) … από την οικογενειακή τους κατοικία στο … Με την υπ' αριθ. 2198/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επί αντίθετων αιτήσεων των διαδίκων: 1) Ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα (της υπό στοιχ. α' αγωγής) -εναγομένη (της υπό στοιχ. β' αγωγής) αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης τους, εκτός από τους επιμέρους τομείς της υγείας και παρακολούθησης των θεραπευτικών της προγραμμάτων, που ανατέθηκε και στους δύο γονείς της από κοινού, 2) Ρυθμίσθηκε προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του … με την ανήλικη κόρη του ως ακολούθως: α) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10:00 του Σαββάτου έως ώρα 19:30 της Κυριακής, β) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 17:00 μ.μ. της 27ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 17:00 της 2ας Ιανουαρίου, γ) Κατά την εορτή του Πάσχα κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Παρασκευής έως ώρα 18:00 της Δευτέρας του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 18:00 μ.μ. της Μεγάλης Πέμπτης και δ) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών επί μία εβδομάδα το μήνα Αύγουστο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης των διαδίκων και 3) Ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αντίδικο του, υπό την ανωτέρω ιδιότητα της και για λογαριασμό της ανήλικης κόρης τους, ως προσωρινή διατροφή της το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ μηνιαίως και το ήμισυ της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης των 313,00 ευρώ, ήτοι το ποσό των 156,50 ευρώ μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2018 αίτησης της και εφεξής. Εξάλλου η μητέρα της ανήλικης τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για την κόρη της, ασχολείται ενεργά και με υπευθυνότητα για την καθημερινή φροντίδα και εκπαίδευση της, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του γονεϊκού της ρόλου και μεριμνά ουσιωδώς και συστηματικά για τις διατροφικές και ψυχαγωγικές της ανάγκες. Η ίδια διαμένει με τους γονείς της στην πρώην οικογενειακή κατοικία των διαδίκων στ ... και έχει δημιουργήσει ένα ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει τα εχέγγυα για τη σωστή ανάπτυξη της. Επιπροσθέτως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η επικοινωνία της με τον πατέρα της με φυσική παρουσία και διανυκτέρευση στην κατοικία του (καθ' υπέρβαση των ημερών επικοινωνίας που ορίσθηκαν βάσει της ως άνω απόφασης κατά τη  διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων). Παράλληλα ο ...... είναι φιλόστοργος πατέρας με αναπτυγμένο το πατρικό φίλτρο και έχει επιδείξει αμέριστο ζήλο για την ανάπτυξη και πρόοδο της κόρης του. Ο ίδιος έχει σταθερή χρονικά και ποιοτική παρουσία στη ζωή της κόρης του, διατηρεί μια συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία μαζί της και επιδιώκει να διατηρήσει και να ενδυναμώσει τον ψυχικό του δεσμό με αυτήν. Επιπλέον έχει μισθώσει κατοικία επί της ... πλησίον της πρώην οικογενειακής τους κατοικίας ..., η οποία καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα πλήρως εξοπλισμένο παιδικό δωμάτιο, κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της κόρης του. Πέραν τούτου η μητέρα του ... παρέχει σταθερά την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη της στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση της εγγονής της κατά τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας του υιού της με αυτήν. Άλλωστε η …  διέμεινε στην κατοικία του πατέρα της, κατόπιν συναπόφασης των διαδίκων, αρχικά επί τρεις συνεχείς μήνες, ήτοι από τα τέλη Μαρτίου έως το μήνα Ιούνιο του έτους 2020 (κατά την πρώτη περίοδο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19) και ακολούθως τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο … εργάζεται ως υπάλληλος λογιστηρίου σε ιδιωτική εταιρία με σταθερό ωράριο εργασίας από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 και διαθέτει τον υπόλοιπο χρόνο του για την φροντίδα και περιποίηση της κόρης του και τη συνοδεία της σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, στην. εξεταζόμενη περίπτωση και οι δύο γονείς επιδεικνύουν ενδιαφέρον και αγάπη για την ανήλικη κόρη τους, έχουν αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό και ψυχικό δεσμό με αυτήν, έχουν τη θέληση να ασχοληθούν συστηματικά και να ασκήσουν το καθήκον της επιμέλειας της και είναι ικανοί να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα φροντίδας και τις υποχρεώσεις τους προς αυτήν. Εξάλλου αμφότεροι συνόδευσαν τη … στον εμβολιασμό της στις 18-1-2022 (ο πατέρας της παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς του) και παράλληλα παρακολουθούν από το έτος 2019 πρόγραμμα ειδικής αγωγής συμβουλευτικής γονέων στο θεραπευτικό χώρο … παιδιών σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Κέντρου Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Αττικής. Οι ίδιοι δύνανται να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές και να επιτύχουν ένα ελάχιστο πλαίσιο αλληλοκατανόησης και συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, που θα ευνοήσει την απρόσκοπτη βιοτική και ψυχολογική ανάπτυξη της κόρης τους, έτσι ώστε η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή της ούτε να δημιουργεί σε αυτήν έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας (βλ. ΜονΕφΑΘ. 5173/2020, ΕφΑΔΠολΔ 2021, 481, ΜονΕφΑΘ. 504/2019, ΤΝΠ Νόμος, ΜονΠρΘεσ. 5482/2022, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜονΠρΧαν. 152/2021, ΤΝΠ ΔΣΑ). Το βέλτιστο συμφέρον της ανήλικης κόρης των διαδίκων, όπως αυτό υπαγορεύεται από τις βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες στην παρούσα φάση της ηλικίας της, εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων της στην ανατροφή και φροντίδα της και από την αποτροπή αποξένωσης της από καθέναν από αυτούς (άρθρο 1511 παρ. 2 ΑΚ, βλ. Φουντεδάκη, Το νέο δίκαιο των σχέσεων γονέων και παιδιών, 2021, σελ. 54), λαμβάνοντας υπόψη και τον συναισθηματικό δεσμό που έχει αναπτύξει με τον πατέρα της και την προοπτική περαιτέρω σφυρηλάτησης του. Επομένως η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης … πρέπει να ανατεθεί και στους δύο γονείς της από κοινού, οι οποίοι παρουσιάζονται ικανοί να ανταποκριθούν στο λειτουργικό αυτό καθήκον και να εξασφαλίσουν την ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας της (βλ. ΑΠ 2046/2013, ΝοΒ 2014, 923) και τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξης της με συναισθηματική ασφάλεια και ηρεμία, ιδίως ενόψει και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Πέραν τούτου η ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας της ανήλικης και στους δύο γονείς της είναι αναγκαίο, προς το βέλτιστο συμφέρον της (βλ. Σταθόπουλο, Η νέα ρύθμιση της συνεπιμέλειας, ΕλλΔνη 2021, 963), να συνδυασθεί με το σύστημα της εναλλασσόμενης διαμονής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής της ανήλικης ανά μία εβδομάδα (εναλλάξ) στην κατοικία του κάθε γονέα της, η οποία κρίνεται από το Δικαστήριο εφικτή και ευεργετική για: α) τη διαφύλαξη της ισορροπίας στην καθημερινή της ζωή, β) την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεσμών της με τους γονείς της (βλ. Λέκκα, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα μετά το ν. 4800/2021, 2021, σελ. 226), γ) τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που αναμφίβολα προκαλεί η διάσπαση της συμβίωσης των γονέων της στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητα της και δ) την προσαρμογή της σε μια συνεπή και διαρκή καθημερινή ρουτίνα (βλ. τη σχετική πρόταση στην υπ' αριθ. πρωτ. ./5-5-2022 αξιολογική έκθεση για την ανήλικη του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης Α' Αθήνας). Άλλωστε οι κοντινοί τόποι διαμονής των διαδίκων [η απόσταση μεταξύ των δύο κατοικιών δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα] καθιστούν ευχερή την πρόσβαση της ανήλικης στις οικίες τους και στο σχολείο της, καθώς και την απρόσκοπτη συμμετοχή της στις εξωσχολικές δραστηριότητες που έχει και πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον. Οι διάδικοι θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια της κόρης τους, σύμφωνα με τη ρύθμιση της 1513 εδ. α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας της και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β' και 1516 εδ. α' ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει κάθε φορά το παιδί, ήτοι μόνο τις πράξεις καθημερινής φροντίδας (βλ. Παντελίδου, Το Διαζύγιο και οι συνέπειες του, 3η εκδ., 2022, σελ. 379), ενώ κατά τα λοιπά η γονική της μέριμνα θα ασκείται από τους γονείς της από κοινού στο σύνολο της ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιού (βλ. ΜονΠρΘεσ. 915/2022, ΤΝΠ Νόμος). Η ανήλικη … θα διαμένει εναλλάξ ανά μία εβδομάδα στην κατοικία του κάθε γονέα της, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα της και μία βδομάδα στην κατοικία της μητέρας της. Ο πατέρας της θα παραλαμβάνει την κόρη του από την κατοικία της μητέρας της το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της παρούσας και υποχρεούται να την παραδίδει στην κατοικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα την παραλαμβάνει η ίδια, η οποία υποχρεούται να την παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα της την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, το ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα. Περαιτέρω: α) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η ανήλικη θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30πς Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου, ενώ τις λοιπές ημέρες των εορτών κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της, β) Κατά την εορτή του Πάσχα θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, ενώ τις λοιπές ημέρες της εορτής κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της, γ) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 16ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 16ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 16ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου, ενώ τις λοιπές ημέρες κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της. Επιπροσθέτως οι διάδικοι πρέπει να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και ευαισθητοποίηση και να διαπαιδαγωγούν την κόρη τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνεται δέκτης αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων και υποδείξεων και προπάντων να τρέφει αισθήματα σεβασμού και αγάπης εξίσου και προς τους δύο γονείς της, με τους οποίους συνδέεται με άρρηκτο φυσικό δεσμό. Η απόφαση υπόκειται σε μεταρρύθμιση ως προς το ανωτέρω κεφάλαιο της, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες εκδίδεται (άρθρο 1536 ΑΚ, βλ. Βαλμαντώνη, Συνεπιμέλεια και βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό το φως του ν. 4800/2021, 2022, σελ. 34). Το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή μετά και από προσωπική επικοινωνία του δικάζοντος Δικαστή με την ανήλικη … σε ιδιαίτερο χώρο μετά τη συζήτηση της υπόθεσης (άρθρο 1511 παρ. 4 ΑΚ), κατά την οποία αυτή εξέφρασε τα συναισθήματα αγάπης της και για τους δύο γονείς, αποδεικνύοντας τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής της ανάπτυξης λόγω του θεραπευτικού προγράμματος που παρακολουθεί σε συνδυασμό με τις θετικές επιρροές από το εκπαιδευτικό της περιβάλλον και την οικογενειακή της υποστήριξη. Μετά ταύτα πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμα: α) τα αιτήματα και των δύο αγωγών περί ανάθεσης της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας της ανήλικης στη μητέρα ή τον πατέρα της, αντίστοιχα και β) το αίτημα της υπό στοιχ. β' αγωγής περί καταβολής διατροφής για την ανήλικη κόρη των διαδίκων. Αντίθετα πρέπει να γίνει δεκτό ως ουσία βάσιμο το επικουρικό αίτημα της ανωτέρω περί ανάθεσης της άσκησης της επιμέλειας της ανήλικης και στους δύο γονείς της από κοινού με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας, κατά τρόπο ώστε η τελευταία να διαμένει εναλλάξ στον τόπο κατοικίας κάθε γονέα της για μία εβδομάδα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο … εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στο λογιστήριο της εταιρίας με την επωνυμία «…» με καθαρές μηνιαίες αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 1000,00 ευρώ (βλ. τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των ετών 2019 και 2020). Επιπλέον είναι συγκύριος κατά ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SEAT, τύπου Cordoba, 1400 κυβικών εκατοστών, έτους κυκλοφορίας 2001, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του και βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του. Ο ίδιος διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της  … για το οποίο καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 350,00 ευρώ και βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του. Δεν αποδείχθηκε ότι έχει περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή ούτε διατροφικές υποχρεώσεις προς τρίτα πρόσωπα, εκτός από τη νόμιμη υποχρέωση του προς διατροφή της ανήλικης κόρης του, που απέκτησε από το γάμο του με την εν διαστάσει σύζυγο του. Η τελευταία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στην ιδιωτική εταιρία με την επωνυμία «…» με καθαρές μηνιαίες αποδοχές που ανέρχονται κατά μέσο όρο στο ποσό των 930,00 ευρώ για το επίδικο χρονικό διάστημα της υπό οτοιχ. α' αγωγής, ήτοι από τις 9-5-2019 έως τις 31-5-2021 (βλ. τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των ετών 2019, 2020 και 2021). Επιπλέον είναι κυρία ενός ΙΧΕ αυτοκίνητου, εργοστασίου κατασκευής ΚΙΑ, τύπου PICANTO, 1000 κυβικών εκατοστών, έτους κατασκευής 2008, το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της. Η ίδια διαμένει με τους γονείς της και την ανήλικη κόρη της στην πρώην οικογενειακή κατοικία των διαδίκων, ήτοι σε μισθωμένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου οικοδομής επί της οδού ... εμβαδού 80,00 τ.μ., αντί μηνιαίου μισθώματος 360,00 ευρώ και βαρύνεται με την αναλογία της συμμετοχής της στα αυξημένα λειτουργικά της έξοδα και της κοινόχρηστες δαπάνες αυτής. Κατά το χρονικό διάστημα της υπό στοιχ. α' αγωγής προσέφερε στην ανήλικη κόρη της τις προσωπικές της υπηρεσίες, που είναι αποτιμητές σε χρήμα, τις συναφείς με τη συνοίκηση τους, καθώς και αυτές που αφορούν στην επιμέλεια του προσώπου της και γενικότερα στην ανατροφή της. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία από οποιαδήποτε πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει η τελευταία, η οποία δεν βαρύνεται με την υποχρέωση διατροφής προς τρίτα πρόσωπα ούτε αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, εκτός από τις συνήθεις για τη διατροφή και συντήρηση της. Εξάλλου η ανήλικη ... είναι μαθήτρια της Β' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και έχει αναπτύξει τις γνωστικές της δεξιότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολείου με παράλληλη στήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μετά το πέρας των μαθημάτων της παρακολουθεί τρεις φορές εβδομαδιαίως συνεδρίες εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος στην Εταιρεία Ειδικής Αγωγής .... αντί μηνιαίας δαπάνης 400,00 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 360,00 ευρώ καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Η ανήλικη έχει αυξημένες ιατρικοφαρμακευτικές δαπάνες λόγω της κατάστασης της υγείας πέραν της κάλυψης μεγάλου μέρους της φαρμακευτικής της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και της παροχής δωρεάν ιατρικής περίθαλψης από τους παιδίατρους των Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Κατά το χρονικό διάστημα της υπό στοιχ. α' αγωγής δεν μετείχε σε συλλογικές εξωσχολικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθόσον δεν παρακολούθησε μαθήματα πιάνου παρά την αρχική εγγραφή της στο ωδείο (η ίδια παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών στο φροντιστήριο … από το μήνα Οκτώβριο του έτους 2021 και εφεξής). Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης της (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, μετακινήσεων, ψυχαγωγίας και παραθερισμού) είναι οι συνήθεις δαπάνες των ανηλίκων τέκνων της ηλικίας της, της ίδιας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γονέων της. ... δεν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν μπορεί να εργασθεί, λόγω της ηλικίας της. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της και δικαιούται να λαμβάνει διατροφή, προκαταβαλλόμενη σε χρήμα μηνιαίως από τους υπόχρεους γονείς της, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 του ΑΚ, ως τέτοιων νοούμενων του εισοδήματος τους από κάθε βιοποριστική πηγή αλλά και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους (βλ. ΑΠ  1663/2014, ΑΠ 120/2013, ΜονΕφΠειρ. 180/2021, ΜονΕφΑιγ. 73/2021, ΜονΕφΠατρ. 195/2020, ΤΝΠ Νόμος). Μετά ταύτα το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση τις ανάγκες της ανήλικης … όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της (άρθρο 1493 ΑΚ), δηλαδή την ηλικία, την κατάσταση της υγείας της, τον τόπο κατοικίας της, τις εκπαιδευτικές της ανάγκες και τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων της (βλ. ΑΠ 1156/2017, ΑΠ 541/2015, ΜονΕφΑιγ. 73/2021, ΤΝΠ Νόμος), η ανάλογη διατροφή, που δικαιούται και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση και ανατροφή της (άρθρο 1493 εδ. β' του ΑΚ), ανέρχεται κατά το επίδικο χρονικό διάστημα στο ποσό των 700,00 ευρώ μηνιαίως. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αναλογία της συμμετοχής της στο μίσθωμα, τα λειτουργικά έξοδα και τις κοινόχρηστες δαπάνες της κατοικίας, όπου διαμένει με την μητέρα της και επιπλέον συνυπολογίζεται και η προσωπική εργασία που προσέφερε η τελευταία για την περιποίηση και φροντίδα της (βλ. ΑΠ 1384/2008, ΤΝΠ Νόμος, ΜονΕφΠατρ. 155/2021, ΜονΕφΠειρ. 130/2020, ΤΝΠ Νόμος). Μέρος των βιοτικών της αναγκών καλύπτεται από την οικονομική ενίσχυση - επίδομα βαριάς αναπηρίας ύψους 313,00 ευρώ, που λάμβανε αρχικά από το Δήμο Αθηναίων και εν συνεχεία από τον ΟΠΕΚΑ και επομένως δικαιούται ως διατροφή το ποσό των (700,00 - 313,00) = 387,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό ο πατέρας της είναι σε θέση να συνεισφέρει το ποσό των 220,00 ευρώ μηνιαίως, με βάση την οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας της (πέραν του ημίσεως της οικονομικής ενίσχυσης - επιδόματος αναπηρίας, ύψους εκατόν πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (156,50), που λαμβάνει μηνιαίως ως ασκών την επιμέλεια της από κοινού με τη μητέρα της για λογαριασμό της). Το υπόλοιπο ποσό των 167,00 μηνιαίως, που είναι αναγκαίο για τη διατροφή της ανήλικης, καλύπτεται από τη μητέρα της με τα εισοδήματα της από την εργασία της και την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή της και των λοιπών συνδεομένων με τη συνοίκηση τους παροχών. Το Δικαστήριο προχωρεί στον ανωτέρω επιμερισμό της απαιτούμενης διατροφής για την ανήλικη κόρη των διαδίκων μεταξύ των γονέων της, ενόψει του ότι με την υπό στοιχ. α' αγωγή δεν ζητείται ολόκληρο το ποσό της απαιτούμενης διατροφής της, αλλά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του πατέρα της στη διατροφή της μετά την αφαίρεση της συμμετοχή της μητέρας της σ' αυτήν, δε προβαλλόμενη από τον τελευταίο ένσταση συνεισφοράς της μητέρας της στη διατροφή της αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση αρνητικό ισχυρισμό (βλ. ΑΠ 1330/2011, ΜονΕφΠειρ. 63/2020, ΜονΕφΑιγ. 92/2019, ΜονΕφΠειρ. 129/2016, ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος της υπό στοιχ. α' αγωγής μετά την άσκηση της στις 8-5-2019 (βλ. την υπ' αριθ. .Β/8-5-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών .) κατέβαλε για τη διατροφή της ανήλικης κόρης του, σε εκτέλεση της διατροφικής του υποχρέωσης βάσει της υπ' αριθ. 2198/2019 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου: 1) το ποσό των 150,00 ευρώ στις 3-6-2019, 2) το ποσό των 137,00 ευρώ στις 3-7-2019, 3) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 2-8-2019, 4) το ποσό των 136,50 ευρώ στις 2-9-2019, 5) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-10-2019, 6) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-11-2019, 7) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 2-12-2019, 8) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 2-1-2020, 9) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 3-2-2020, 10) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 3-3-2020, 11) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-7-2020, 12) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 3-8-2020, 13) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-9-2020,14) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 5-10-2020, 15) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 2-11-2020, 16) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-12-2020, 17) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 5-1-2021, 18) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-2-2021, 19) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 3-3-2021, 20) το ποσό των 143,50 ευρώ την 1η-4-2021 και 21) το ποσό των 143,50 ευρώ στις 3-5-2021 (βλ. τις σχετικές αποδείξεις συναλλαγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias, που αφορούν το επίδικο χρονικό διάστημα της υπό στοιχ. α' αγωγής, πλην της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου του έτους 2020, κατά το οποίο η ανήλικη διέμενε στην κατοικία του πατέρα της, ο οποίος ασκούσε εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου της). Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η ... ελάμβανε κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης - επιδόματος αναπηρίας της ανήλικης κόρης τους, ύψους 313,00 ευρώ μηνιαίως (ήτοι και την αναλογία του εναγομένου επ' αυτής, ύψους 156,50 ευρώ), γεγονός που δεν αμφισβήτησε ειδικά η τελευταία με την προσθήκη επί των προτάσεων της (βλ. ΑΠ 175/2020, 46/2020, ΤΝΠ Νόμος). Μετά ταύτα η επίδικη διατροφική αξίωση της ανήλικης κόρης των διαδίκων έναντι του εναγομένου της υπό στοιχ. α' αγωγής πατέρα της έχει αποσβεσθεί κατά ένα μέρος με καταβολή κατά το χρονικό διάστημα από τις 9-5-2019 έως τις 8-12-2020, κατά μερική παραδοχή της σχετικής νόμιμης ένστασης εξόφλησης, που προέβαλε ο τελευταίος με τις προτάσεις του και με δήλωση της πληρεξούσιας του δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα με αριθμό 11.422/2022 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (άρθρα 262 παρ. 1 ΚΠολΔ και 416 ΑΚ), ως ουσία βάσιμης, το δε οφειλόμενο υπόλοιπο της διατροφικής του υποχρέωσης ανέρχεται πλέον: α) στο ποσό των 107,00 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-12-2020 έως τις 8-1-2021 και β) στο ποσό των 376,50 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-1-2021 έως τις 31-5-2021. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω οι με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./8-5-2Ο19 και ./17-2-2022 αγωγές πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές ως ουσία βάσιμες και ειδικότερα: 1) Να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των διαδίκων . , και στους δύο γονείς της από κοινού ως προς το σύνολο των πτυχών αυτής με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας της ανήλικης, η οποία θα διαμένει εναλλάξ στον τόπο κατοικίας των γονέων της κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική της μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς της από κοινού, 2) Να ορισθεί ως τόπος διαμονής της ανήλικης ... εναλλασσόμενα η κατοικία του καθενός από τους γονείς της, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής σύμφωνα με τη διαλαμβανόμενη στο διατακτικό χρονική κατανομή. Επιπλέον πρέπει να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως σε βάρος κάθε διαδίκου η απόδοση της ανήλικης στον γονέα με τον οποίο θα διαμένει κάθε φορά στα πλαίσια της εναλλασσόμενης διαμονής της κατά τις οριζόμενες ημέρες, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης κάθε διαδίκου στη διάταξη αυτή θα πρέπει να απαγγελθεί αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 950 παρ. 1 του ΚΠολΔ, σε βάρος του προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του αιτούντος την απόδοση της γονέα και 3) Ο εναγόμενος της με ΓΑΚ/ΕΑΚ .../8-5-2019 αγωγής να υποχρεωθεί να καταβάλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους … και για λογαριασμό της, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή της: α) το ποσό των εκατόν επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (107,50) μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-12-2020 έως τις 8-1-2021 και β) το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (376,50) μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-1-2021 έως τις 31-5-2021, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, κατά παραδοχή του σχετικού παρεπόμενου αιτήματος της με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./8-5-2019 αγωγής (άρθρα 907 και 910 αρ. 4 του ΚΠολΔ). Τέλος πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολο της η δικαστική δαπάνη των δύο αγωγών μεταξύ των διαδίκων λόγω της σχέσης που τους συνδέει (άρθρο 179 ΚΠολΔ), πλην του ποσού των διακοσίων ενενήντα (290,00) ευρώ, που έχει ήδη προκαταβληθεί από τον καθένα στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 173 παρ. 4 ΚΠολΔ.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔ1ΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις με Γενικούς/Ειδικούς αριθμούς κατάθεσης ./8-5-2019 και ./17-2-2022 αγωγές.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αγωγές.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των διαδίκων και στους δύο γονείς της από κοινού ως προς το σύνολο των πτυχών αυτής με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας της ανήλικης στις οικίες των γονέων της, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική της μέριμνα θα ασκείται και απο τους δύο γονείς της από κοινού.

 

ΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής της ανήλικης εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς της (εναλλασσόμενη κατοικία), με τον οποίο θα διαμένει κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, συγκεκριμένα δε η ανήλικη α) θα διαμένει εναλλάξ ανά μία εβδομάδα με στην κατοικία του κάθε γονέα της, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα της και μία βδομάδα στην κατοικία της μητέρας της. Συγκεκριμένα ο πατέρας της θα παραλαμβάνει την κόρη του από την κατοικία της μητέρας της το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά την έκδοση της παρούσας και υποχρεούται να την παραδίδει στην κατοικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα την παραλαμβάνει η ίδια, η οποία υποχρεούται να την παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα της την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, το ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα, β) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου, ενώ τις λοιπές ημέρες των εορτών κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της, γ) κατά την εορτή του Πάσχα θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, ενώ τις λοιπές ημέρες της εορτής κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της, δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα διαμένει με τον πατέρα της κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 16ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 16ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 16ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου, ενώ τις λοιπές ημέρες κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα της. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο πατέρας της θα παραλαμβάνει την κόρη του κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας της, όπου και θα την επαναφέρει κατά τα οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. Τις ημέρες που η ανήλικη … θα μένει με τον ένα γονέα, ο άλλος θα έχει ελεύθερη δυνατότητα επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα των σχολικών και τυχόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων της.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση της ανήλικης .. στον πατέρα της τις ημέρες που ορίσθηκε βάσει της ανωτέρω διάταξης ότι θα διαμένει μαζί με αυτόν και την απόδοση της ανήλικης στη μητέρα της τις ημέρες που ορίσθηκε βάσει της ιδίας διάταξης ότι θα διαμένει μαζί με την τελευταία.

 

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος εκάστου των διαδίκων προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε παραβίαση της αμέσως ως άνω διάταξης.

 

ΟΡΙΖΕΙ ότι για κάθε διαφωνία των γονέων κατά την άσκηση της κοινής επιμέλειας της κόρης τους, πριν τη προσφυγή στο Δικαστήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται στάδιο διαμεσολάβησης, ο δε διαμεσολαβητής θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει και ένα ευρύτερο πλάνο της από κοινού άσκησης της επιμέλειας εκ μέρους των διαδίκων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο της με Γενικό/Ειδικό αριθμό κατάθεσης ./8-5-2019 αγωγής να καταβάλει στην ενάγουσα της ιδίας αγωγής, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους … και για λογαριασμό της, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή της: α) το ποσό των εκατόν επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (107,50) μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-12-2020 έως τις 8-1-2021 και β) το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (376,50) μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από τις 9-1-2021 έως τις 31-5-2021, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολο της τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, πλην του ποσού των διακοσίων ενενήντα (290,00) ευρώ, που έχει ήδη προκαταβληθεί από κάθε διάδικο στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 173 παρ. 4 ΚΠολΔ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ