ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 12936/2022

 

Aίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατά τις διατάξεις των άρθρων 152 επ. του ΚΠολΔ.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12936/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Νεκταρία Ξελυσσακτή, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Βασιλεία Κουκουζέλη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ……….. του ………… με ΑΦΜ …….., 2) ……….. του …………, με ΑΦΜ …….., αμφοτέρων κατοίκων ……….. , 3) ……………. του …………., με ΑΦΜ ……….., κατοίκου …………., άπαντες οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Επαμεινώνδα Στυλόπουλο (ΑΜ/ΔΣΑ: 30468).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ανώνυμης …….. εταιρίας με την επωνυμία «……………..», με ΑΦΜ …………, εδρεύουσας στην Αθήνα (………………..), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Θεοδώρου (ΑΜ/ΔΣΑ: 12777).

 

 ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς συζήτηση, με την από 27.7.2021 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ:……….. και ΕΑΚ: ………… κλήση, η από 30.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ:………………. και ΕΑΚ:…………… αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατά τις διατάξεις των άρθρων 152επ. του ΚΠολΔ, μετά από αποδοχή αίτησης για κατά προτίμηση ορισμό δικασίμου. Η συζήτηση της ένδικης κλήσης προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο - της 8.6.2022, οπότε αναβλήθηκε η εκδίκασή της και στη συνέχεια προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Φέρεται προς συζήτηση, με την από 27.7.2021 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ:…………. και ΕΑΚ: …………. κλήση των καλούντων - καθ' ων η αίτηση, η από 30.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ:…………. και ΕΑΚ:…………… αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση της καθ' ης η κλήση - αιτούσας, μετά από αποδοχή αίτησης των καλούντων - καθ’ ων η ένδικη αίτηση για κατά προτίμηση ορισμό δικασίμου. Η συζήτηση της ένδικης κλήσης προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 8.6.2022, οπότε αναβλήθηκε η εκδίκασή της και στη συνέχεια προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Με την ένδικη αίτησή της η καθ’ ης η κλήση - αιτούσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμ. ……/2020 Διαταγή πληρωμής της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου που της επιδόθηκε στις 7.9.2020 μαζί με την από 4.9.2020 επιταγή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, υποχρεώθηκε να καταβάλει α) στην πρώτη καλούσα - καθ' ης η αίτηση το ποσό των.25.347,99 ευρώ, β) στη δεύτερη καλούσα - καθ’ ης η αίτηση το ποσό των 8,449,35 ευρώ και γ) στο τρίτο καλούντα — καθ’ ου η αίτηση το ποσό των 8.449,35 ευρώ. Ότι, ακολούθως, η αιτούσα κατέθεσε στις 10.9.2020 στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: …………. και ΕΑΚ: …………. ανακοπή της κατά της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, την οποία όμως επέδωσε στον πληρεξούσιο δικηγόρο των καθ’ ων και υπογράφοντα την προαναφερόμενη επιταγή προς πληρωμή, Επαμεινώνδα Στυλόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, στις 30.9.2020, δύο μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της ανακοπτόμενης. Ότι η παρέλευσης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της άσκησης της προαναφερόμενης ανακοπής, με την επίδοση της στον πληρεξούσιο δικηγόρο των καθ’ ων η αίτηση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. Ότι ειδικότερα, ο πληρεξούσιος της αιτούσας, ……………., που τυγχάνει εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «………………», ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κορωνοϊού στις 10.9.2020 και δη με εργαζόμενη στην ως άνω εταιρία εντός των γραφείων της, οπότε αυτός όσο και το σύνολο του προσωπικού της ως άνω εταιρίας τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, προκειμένου να αποκλειστεί η περαιτέρω μετάδοσή του. Ότι μετά τη λήξη της καραντίνας αυτής, στις 25.9.2020, η επίδοση της ως άνω ανακοπής έλαβε χώρα στις 30.9.2020 το πρωί. Με την επίκληση δε του ως άνω λόγου που αφορούσε τόσο τον ίδιο τον πληρεξούσιο της αιτούσας όσο και τους λοιπούς συνεργάτες και προσωπικό στην ως άνω δικηγορική εταιρία, και δη της απόλυτης αντικειμενικής αδυναμίας επίδοσης του δικογράφου της ως άνω ανακοπής εντός της νόμιμης προθεσμίας, αλλά και με την αναφορά των αποδεικτικών μέσων για την εξακρίβωση της αλήθειας του ως άνω λόγου, η αιτούσα υποβάλλει αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η άσκηση της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στα δικαστικά της έξοδα. Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη επί της από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ........ και ΕΑΚ: ........ ανακοπής (154 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί με τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, ήτοι με την ίδια διαδικασία που εκδικάζεται η κύρια υπόθεση επί της ανακοπής. Η υπό κρίση αίτηση επαναφοράς που ασκήθηκε με χωριστό δικόγραφο (άρθρο 155παρ. 1 ΚπολΔ) είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, καθώς περιέχει το λόγο για τον οποίο δεν ήταν δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά μέσα (άρθρο 155παρ. 2 ΚΠολΔ), αλλά και εμπρόθεσμη (άρθρο 153 του ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η συνεκδίκαση της αίτησης επαναφοράς με την εκκρεμή κύρια υπόθεση επί της ανακοπής, κατά τη διάταξη του άρθρου 156 του ΚΠολΔ, διατασσόμενης της χωριστής της εκδίκασης με την ασκηθείσα από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ........ και ΕΑΚ: ........ ανακοπή που εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

Από τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, (τυχόν μνεία παρακάτω ορισμένων από αυτά είναι απλώς ενδεικτική, διότι κανένα από αυτά δεν παραλείφθηκε να συνεκτιμηθεί), αποδείχθηκαν τα κάτωθι: Μετά από αίτηση των καθ’ ων η ένδικη αίτηση, εκπροσωπούμενων από τη δεύτερη των καθ’ ων που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Χαλκίδος, εκδόθηκε η με αριθμ. ……../2020 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου κατά της αιτούσας ασφαλιστικής εταιρίας. Αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου αυτής της διαταγής πληρωμής μαζί με την από 4.9.2020 επιταγή που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των καθ’ ων η ένδικη αίτηση και ορισθέντα ως αντίκλητό τους, Επαμεινώνδα Στυλόπουλο, κάτοικο Αθηνών, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, επιδόθηκε στην αιτούσα ασφαλιστική εταιρία στις 7.9.2020. Με τη διαταγή πληρωμής αυτή η αιτούσα ασφαλιστική εταιρία υποχρεώθηκε να καταβάλει α) στην πρώτη καλούσα - καθ’ ης η αίτηση το ποσό των 25.347,99 ευρώ, β) στη δεύτερη καλούσα - καθ’ ης η αίτηση το ποσό των 8.449,35 ευρώ και γ) στο τρίτο καλούντα - καθ’ ου η αίτηση το ποσό των 8.449,35 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η αιτούσα κατέθεσε στις 10.9.2020 στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ........ και ΕΑΚ: ........ ανακοπή της κατά της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της …………, εταίρο της δικηγορικής εταιρίας «………….». Την ίδια ημέρα με την κατάθεση της ως άνω ανακοπής (10.9.2020) η εργαζόμενη στην ως άνω δικηγορική εταιρία, …………….., διαγνώστηκε θετική στο νέο κορωνοϊό. Λόγω δε επαφής του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας με διαγνωσμένο κρούσμα του ως άνω ιού, αυτός όπως και το σύνολο του προσωπικού της προαναφερόμενης δικηγορικής εταιρίας τέθηκε σε καραντίνα 14 ημερών, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, προκειμένου να αποκλειστεί η περαιτέρω μετάδοσή του. Προκύπτει δε ότι - κατά τη διάρκεια της καραντίνας - στις 11.9.2020 διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και ο εταίρος και ιδρυτής της ως άνω εταιρίας …………… αλλά και στις 13.9.2020 και ο συνεργάτης δικηγόρος της εταιρίας αυτής καθηγητής …………….., ο οποίος και νοσηλεύθηκε στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, αν και δε διαγνώστηκε θετικός στην ως άνω νόσο, τέθηκε στην προαναφερόμενη υποχρεωτική καραντίνα των 14 ημερών που έληξε κατά τους ισχυρισμούς της ίδιας της αιτούσας στις 25.9.2020, ημέρα Παρασκευή. Είχε προηγηθεί στις 11.9.2020 απολύμανση των γραφείων της ως άνω δικηγορικής εταιρίας με ειδικό σκεύασμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ. Προκύπτει δε ότι η άσκηση της από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ........ και ΕΑΚ: ........ ανακοπής ολοκληρώθηκε με την επίδοσή της στον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο των καθ’ ων η αίτηση, Επαμεινώνδα Στυλόπουλο, στις 30.9.2020, ήτοι δύο ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας των δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, κατά τη διάταξη του άρθρου 632 του ΚΠολΔ. Η προθεσμία αυτή τίθεται για την ολοκλήρωση της άσκησης της ανακοπής του προαναφερόμενου άρθρου που προϋποθέτει πέραν από τη σύνταξη του δικογράφου, την κατάθεση και την επίδοσή του στους καθ’ ων η ανακοπή. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ναι μεν συνέτρεξε στο πρόσωπο του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας τυχαίο γεγονός που δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ήτοι η θέση του σε καραντίνα 14 ημερών, πλην όμως πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: ........ και ΕΑΚ: ........ ανακοπής, έλαβε χώρα άρση του εμποδίου που συνιστά την ανωτέρω βία. Ειδικότερα, στις 25/9/2020, πριν τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 632 του ΚΠολΔ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας μπορούσε να διαπιστώσει με επίδειξη άκρας επιμέλειας την παραμέληση της προθεσμίας επιχείρησης της διαδικαστικής πράξης και να προβεί στη σύνταξη εντολής για την επίδοση της ως άνω ανακοπής, εφόσον μάλιστα οι καθ’ ων η ανακοπή είχαν ορίσει κοινό πληρεξούσιο και αντίκλητό τους δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ώστε αρκούσε μια επίδοση στον προαναφερόμενο αντίκλητό τους στην Αθήνα, χωρίς να χρειάζονται τρεις επιδόσεις στους καθ’ ων και αποστολή των ακριβών αντιγράφων της ανακοπής μέσω ταχυμεταφοράς στη Χαλκίδα, για να διενεργηθεί η επίδοση στις δύο πρώτες των καθ’ ων, κατοίκους Χαλκίδας, από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, διορισθέντα στο οικείο Πρωτοδικείο. Συνεπώς, μπορούσε να επιχειρηθεί η διαδικαστική πράξη της επίδοσης στις 25/9/2020, εφόσον μια εργάσιμη ημέρα, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, κρίνεται αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της άσκησης της ως άνω ανακοπής, εφόσον είχε προηγηθεί τόσο η σύνταξη του δικογράφου της όσο και η κατάθεσή του. Κατ’ ακολουθίαν, η μη επίδοση της ως άνω ανακοπής στις 25/9/2020, πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκησή της, δεν οφειλόταν σε ανωτέρω βία και δη σε απόλυτη αδυναμία του πληρεξουσίου της αιτούσας να διενεργήσει ο ίδιος ή μέσω συνεργατών του τη διαδικαστική πράξη της σύνταξης εντολής προς επίδοση. Και αυτό γιατί δεν αρκεί η μόνο η απόδειξη περιστατικού ανωτέρας βίας αλλά και απαιτείται αυτό να συντρέχει κατά το χρόνο της παραληφθείσας διαδικαστικής πράξης, ώστε η παράλειψη να οφείλεται στο γεγονός αυτό και συνακόλουθα να επέλθει η παρέλευση της προθεσμίας εξαιτίας της ανωτέρας βίας. Συνακόλουθα, η ένδικη αίτηση κρίνεται απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος, η αιτούσα, λόγω της ήττας-της, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εκδίκαση της ένδικης αίτησης χωριστά με την ασκηθείσα από 9.9.2020 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ: …………. και ΕΑΚ: ........ ανακοπή που εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €).

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, στις ….. Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ