ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 5413/2022

 

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Συνεπιμέλεια από κοινού και εξίσου - Εναλλασσόμενη διαμονή ανά δεκαπενθήμερο σε έκαστο γονέα -.

 

 

Τόπος κατοικίας των ανηλίκων αμφότερες οι κατοικίες των γονέων. Εξορθολογισμός της συμμετοχής στην διατροφική αξίωση με συνυπολογισμό τόσο του 50% του χρόνου διαμονής στον πατέρα καθώς και της μισθωτικής αξίας της παραχωρούμενης οικίας, ιδιοκτησίας του πατέρα στην μητέρα.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Αριθμός απόφασης 5413/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. Α' αίτησης: ./17-2-2022

Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. Β' αίτησης: ./1-4-2022]

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Πέτρο Κομισόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης σύμφωνα με το Ν. 3327/2005.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 12 Απριλίου 2022, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης και προσωρινή επιδίκαση απαίτησης (ανάθεση επιμέλειας-συνεπιμέλειας, ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης, διατροφή ανήλικου τέκνου) μεταξύ

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ., συζύγου ., κατοίκου Βούλας Αττικής (οδός .), με ΑΦΜ ., ενεργούσας ατομικά και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της, ., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ειρήνης Δενέζη του Ιωάννη (AM 22304 Δ.Σ. Αθηνών), κατοίκου Αθηνών (οδός Μαυρομιχάλη αρ. 11).

 

ΤΟΥ ΚΑΘ'ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ., κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής (οδός .), με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημητρίου Δουλιώτη του Βασιλείου (AM 28220 Δ.Σ. Αθηνών), κατοίκου Αθηνών (οδός Δημοκρίτου αρ. 32, Κολωνάκι).

 

Η αιτούσα, ., απηύθυνε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την από 16-2-2022 αίτηση της σε βάρος του καθ'ου η αίτηση, ., η οποία κατατέθηκε νόμιμα (Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./17-2-2022) και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο άνω καθ'ου η αίτηση, δε, απηύθυνε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 30-3-2022 αίτηση του σε βάρος της άνω αιτούσας, η οποία κατατέθηκε νόμιμα (Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./1-4-2022) και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες εκφωνήθηκαν νόμιμα με τη σειρά τους κατά την παραπάνω συνεδρίαση, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στους ισχυρισμούς τους που ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και περιέχονται στα εμπροθέσμως κατατεθέντα έγγραφα σημειώματα τους, ενώ προσκόμισαν η μεν πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας-καθ'ης η αίτηση το υπ' αριθμ. Π./2022 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος του καθ'ου η αίτηση-αιτούντος το υπ' αριθμ. Π./2022 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού φέρονται προς εκδίκαση Α) η από 16-2-2022 αίτηση της . σε βάρος του καθ'ου η αίτηση, . (Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./17-2-2022) και Β) η από 30-3-2022 αίτηση του άνω καθ'ου η αίτηση βάρος της άνω αιτούσας (Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./1-4-2022), οι οποίες εκκρεμούν μεταξύ των ίδιων διαδίκων και υπάγονται στην ίδια διαδικασία. Επομένως, λόγω της συνάφειας τους πρέπει να συνεκδικαστούν, προκειμένου να επιταχυνθεί η δίκη και να μειωθούν τα έξοδα.

 

Α. Με την υπό στοιχείο Α' αίτηση της (από 16-2-2022 με Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./17-2-2022] η αιτούσα, επικαλούμενη την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, ζητεί για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτει στο δικόγραφο της αίτησης της, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης της με τον καθ'ου η αίτηση και α) να ανατεθεί αποκλειστικά σ' αυτήν η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου που έχει αποκτήσει με τον καθ'ου κατά τη διάρκεια του γάμου τους, β] να παραχωρηθεί σ' αυτήν η χρήση της πρώην οικογενειακής τους στέγης και γ) να υποχρεωθεί ο καθ'ου να της καταβάλει προσωρινά, υπό την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, ως συνεισφορά του στη διατροφή του, όπως εκτιμάται το περιεχόμενο του δικογράφου της αίτησης, το ποσό των 1.340 ευρώ μηνιαίως, εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής που θα ασκήσει σε βάρος του καθ'ου. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί ο καθ'ου στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό παραδεκτά σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο τα προαναφερόμενα αιτήματα και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια, καθ' ύλην και κατά τόπο [άρθρα 22,683 παρ. 1 ΚΠολΔ], φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ., 731, 732, 735 ΚΠολΔ]. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 1485, 1486 παρ. 2, 1489 παρ. 2, 1393, 1493, 1496 εδ. α', 1498, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, ΑΚ, 64 παρ. 1, 68, 728 παρ. 1 α', 729 παρ. 1, 2, 731, 732, 735, 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη.

 

Β. Με την υπό στοιχείο Β' αίτηση του (από 30-3-2022 με Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./1-4-2022) ο καθ'ου της ως άνω υπό στοιχ. Α' αίτησης, επικαλούμενος το συμφέρον του ανήλικου τέκνου που απέκτησε από το γάμο του με την καθ'ης η αίτηση, καθώς και τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση που διαμορφώθηκε από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, ζητεί, μετά από παραίτηση από το δικόγραφο της προγενέστερα ασκηθείσας με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. ./2022 αίτησης του, να ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο και την καθ'ης η αίτηση, από κοινού, η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους, με τη συνεπιμέλεια αυτού και την κατά τον λεπτομερώς αναφερόμενη στο δικόγραφο της αίτησης εναλλαγή του τόπου διαμονής του (εναλλασσόμενη κατοικία). Επίσης, ζητεί για τους αναλυτικά αναφερόμενους λόγους να διαταχθεί η προσωρινή μετοίκηση της καθ'ης από την οικογενειακή τους στέγη, της αποκλειστικής κυριότητας του, σε έτερη κατοικία της επιλογής της, αλλά εντός των ορίων του Δήμου όπου βρίσκεται η οικογενειακή τους στέγη ή σε όμορο με αυτόν Δήμο. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ'ης στα δικαστικά του έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό παραδεκτά σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο τα προαναφερόμενα αιτήματα και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια, καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρα 22, 683 παρ. 1 ΚΠολΔ), φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ., 686, 731, 732,735 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1510, 1511, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, 731, 732, 735, 950 παρ. 2, 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα περί επιβολής του όρου μετοίκησης της καθ'ης σε έτερη κατοικία εντός των ορίων του Δήμου όπου βρίσκεται η πρώην οικογενειακή τους στέγη ή σε όμορο με αυτόν Δήμο, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο. Επομένως, πρέπει, η αίτηση να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, συνεκδικαζόμενη με την υπό στοιχ. Α' αίτηση.

 

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων το Δικαστήριο επιχείρησε να συμβιβάσει τη διαφορά, κατ' άρθρο 611 ΚΠολΔ, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτός ο συμβιβασμός των διαδίκων σε οποιοδήποτε από τα εκκρεμή μεταξύ τους ζητήματα.

 

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων, ..., που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με επιμέλεια των διαδίκων, αντίστοιχα, από τις υπ' αριθμ. .../11-4-2022 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων, ..., όλων κατοίκων Στρογγυλής Κέρκυρας, που δόθηκαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας, ..., με επιμέλεια της αιτούσας-καθ'ης η αίτηση και αφού κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ο καθ'ου η αίτηση-αιτών (βλ. την υπ' αριθμ. . ΣΤ'/6-4-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, .), από την υπ' αριθμ. ./11-4-2022 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρα ..., κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ..., με επιμέλεια του καθ'ου η αίτηση-αιτούντος και λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να απαιτείται η νομότυπη κλήτευση της αιτούσας-καθ'ης η αίτηση και από όλα τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, καθώς και τα μεταξύ των διαδίκων ανταλλαχθέντα γραπτά μηνύματα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι ενήλικοι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στη Γλυφάδα Αττικής, στις 12-12-2009 και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα ανήλικο ακόμα άρρεν τέκνο, το ., που γεννήθηκε στις 13-7-2011. Οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν και διέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης σε ισόγεια κατοικία, εμβαδού 90 τ.μ., με περιβάλλοντα κήπο 200 τ.μ. περίπου, ευρισκόμενη στη Βούλα Αττικής, επί της οδού ., κυριότητας του καθ'ου-αιτούντος. Η έγγαμη συμβίωση των άνω συζύγων άρχισε να μην εξελίσσεται ομαλά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του έτους 2015, οπότε η αιτούσα-καθ'ης αντιλήφθηκε την ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης του καθ'ου-αιτούντος συζύγου της και τελικά επήλθε οριστική διάσπαση της συμβίωσης κατά το καλοκαίρι του έτους 2018, οπότε η αιτούσα-καθ'ης ζήτησε από τον καθ'ου-αιτούντα για τον ως άνω λόγο να χωρίσουν. Από τότε η αιτούσα-καθ'ης κατόπιν αρχικής συμφωνίας της με τον καθ'ου-αιτούντα εξακολούθησε να διαμένει με τον ανήλικο γιο τους στην ως άνω οικογενειακή τους στέγη, του οποίου την επιμέλεια ασκεί εν τοις πράγμασι και ο καθ'ου-αιτών μετοίκησε σε έτερη κατοικία, κυριότητας κατά το χρόνο εκείνο της μητέρας του και ήδη δικής του, ευρισκόμενης στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού .... Σημειώνεται ότι αμφότερες οι κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι διάδικοι μετά την ως άνω διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης τους βρίσκονται κοντά, εντός του ίδιου ενιαίου ενοποιημένου Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης. Ο ανήλικος γιος τους, ..., φοιτά στην Ε' τάξη του Δημοτικού Σχολείου στα «.», στο Μαρούσι Αττικής, με ετήσια δίδακτρα 11.413,19 ευρώ (βλ. την από 14-2-2022 βεβαίωση του οικονομικού διευθυντή του άνω ιδιωτικού σχολείου). Η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διάδικων γονέων του είχε αρνητική επίδραση στην εν γένει συναισθηματική του ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του στο σχολείο, πλην όμως ήδη με πρωτοβουλία των διαδίκων, μετά από τη διενέργεια ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, ο ανήλικος έχει αποδεχθεί τη διαμορφωθείσα μετά τη διακοπή της συμβίωσης κατάσταση και διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τη δυσφορία του και τα συναισθήματα θυμού που του προκάλεσε η απόφαση των γονέων του (βλ. τις από 2-12-2020 και 28-3-2022 εκτιμήσεις της ψυχοθεραπεύτριας-οικογενειακής συμβούλου του χώρου ψυχικής υγείας «.», .). Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο ανήλικος διατηρεί με αμφότερους τους γονείς του άριστες σχέσεις και τρέφει αισθήματα αγάπης προς αυτούς, οι τελευταίοι, δε, παρά τις κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα τεταμένες σχέσεις τους, που έχουν φτάσει να έχουν και ποινικές προεκτάσεις (βλ. την έγκληση του καθ'ου-αιτούντος σε βάρος της αιτούσας-καθ'ης για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης με αφορμή το περιεχόμενο του δικογράφου της κρινόμενης υπό στοιχ. Α' αίτησης της), υπεραγαπούν το τέκνο τους, φροντίζοντας να του παρέχουν ο καθένας με την αναλογία των δυνάμεων του όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και πρόοδο. Αμφότεροι, επομένως, κρίνονται κατάλληλοι για συνεχίσουν να ασκούν τη γονική του μέριμνα και μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης τους. Επίσης, ο καθ'ου-αιτών έχει διαμορφώσει στην κατοικία όπου διαμένει ιδιαίτερο δωμάτιο για τη διανυκτέρευση και την άνετη διαμονή του ανηλίκου κατά τα χρονικά διαστήματα που μετά από συνεννόηση με την αιτούσα-καθ'ης διαμένει μαζί του. Εξάλλου, ο καθ'ου-αιτών, διάγει πολύ άνετη ζωή από οικονομική άποψη, καθώς είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της «. Α.Ε.», με υψηλές μηνιαίες αποδοχές και πρόσθετο σταθερό εισόδημα από εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ιδιωτικό κολλέγιο και έχει μεν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ωστόσο είναι σε θέση να διαθέτει και επαρκή ελεύθερο χρόνο, τον οποίο αφιερώνει στην ενασχόληση του ανήλικου γιου του. Με βάση τα όλα τα παραπάνω και λαμβανομένης υπόψη της θέσης των δύο κατοικιών των διαδίκων πιθανολογείται ότι και ο καθ'ου-αιτών μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και εξίσου με την αιτούσα-καθ'ης στην άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου γιου τους από κοινού. Προκειμένου, δε, να διατηρηθεί η εξισορροπημένη σχέση και η ανάπτυξη δεσμών του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του κρίνεται ότι είναι αναγκαίος ο ορισμός εναλλασσόμενης κατοικίας αυτού. Ο τρόπος αυτός δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε διατάραξη στο καθημερινό πρόγραμμα του ανηλίκου και ιδιαίτερα στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του, αφού όπως προαναφέρθηκε οι κατοικίες των γονέων του βρίσκονται εντός του ίδιου Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, η κατοικία του καθ'ου-αιτούντος, δε, είναι ήδη πλήρως διαμορφωμένη με ιδιαίτερο δωμάτιο για τον ανήλικο, όπου μπορεί αυτός να μελετάει καινά ψυχαγωγείται (βλ. προσκομιζόμενες από τον καθ'ου-αιτούντα φωτογραφίες του εν λόγω δωματίου). Ο πιο πρόσφορος τρόπος εναλλαγής της κατοικίας του ανηλίκου, που εξυπηρετεί το συμφέρον του, χωρίς κατακερματισμό του χρόνου διαμονής του σε καθεμία από τις κατοικίες των γονέων του, κρίνεται ότι είναι αυτός της ανά δεκαπενθήμερο εναλλαγής και ειδικότερα, πρέπει ο ανήλικος να διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης μητέρας του, στη Βούλα, επί της οδού ., από την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από τις 18:00 έως την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:00, έως τη συμπλήρωση δηλαδή δύο εβδομάδων διαμονής, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα πατέρα του, ώστε να διαμένει μαζί του στην κατοικία του, στη Βουλιαγμένη, επί της οδού ., έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής δύο εβδομάδων και ώρα 18:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ'ης, προκειμένου να διαμένει μαζί της έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής μαζί της δύο εβδομάδων, κατά την ίδια ώρα (18:00) και ούτω καθ' εξής, εναλλάξ. Ειδικά, δε, για τις χρονικές περιόδους των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, θερινών διακοπών) η εναλλαγή της κατοικίας θα πρέπει να γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης μητέρας του από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους και ώρα 17:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022, 2024 κ.ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (17:00) στην κατοικία του καθ'ου-αιτούντος πατέρα του και από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης μητέρας του, β) κατά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης μητέρας του από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10:00 π.μ. έως το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 16:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα πατέρα του για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 16:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022, 2024 κ.ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Μεγάλο Σάββατο και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (10:00 π.μ. - 16:00) στην κατοικία του καθ'ου-αιτούντος πατέρα του και από το Μεγάλο Σάββατο έως την Κυριακή του Θωμά θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης μητέρας του, γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Ιούλιος και Αύγουστος), κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει με την αιτούσα-καθ'ης μητέρα του, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα πατέρα του, για να διαμένει στην κατοικία του ή στην παραθεριστική κατοικία της επιλογής του έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από την 11η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στην κατοικία ή παραθεριστική κατοικία της επιλογής του καθ'ου-αιτούντος έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ'ης για να διαμένει μαζί της, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου και εξασφαλίζεται η ισότιμη, από χρονική και ποιοτική άποψη, ενεργή συμμετοχή αμφότερων των διαδίκων στην άσκηση της γονικής μέριμνας, αλλά και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, δηλαδή της επιμέλειας του προσώπου του, τόσο στα σημαντικά όσο και στα τρέχοντα ζητήματα αυτής. Ιδιαίτερος λόγος για οποιαδήποτε διαφοροποίηση και απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 1513 ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 4800/2021, δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει. Το γεγονός ότι η αιτούσα-καθ'ης θεωρεί τον εαυτό της ως καταλληλότερο πρόσωπο σε σχέση με τον καθ'ου-αιτούντα για ανάθεση σ' αυτήν της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου γιου της δεν αποτελεί σημαντικό λόγο που να δικαιολογεί την απόκλιση από τον προαναφερόμενο κανόνα. Άλλωστε από κανένα αποδεικτικό μέσο και ιδιαίτερα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων με επιμέλεια της αιτούσας-καθ'ης μαρτύρων (μίας στο ακροατήριο και τριών δια των αντίστοιχων ως άνω ένορκων βεβαιώσεων) δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος που, με κύριο γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου (άρθρο 1511 παρ. 2, 3 ΑΚ), να επιβάλει την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας αυτού αποκλειστικά στην αιτούσα-καθ'ης. Συνεπώς, το σχετικό αίτημα της τελευταίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο και να τηρηθεί ο κανόνας της από κοινού και εξίσου άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου από τους διάδικους γονείς του, κατά παραδοχή του αιτήματος του καθ'ου-αιτούντος, εξειδικευόμενου του τρόπου και του χρόνου της διαμονής του ανηλίκου σε καθεμία από τις κατοικίες των γονέων του σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω. Ενόψει των ανωτέρω διαμορφωθεισών συνθηκών και της καλής προσαρμογής και διαβίωσης του ανηλίκου στην πρώην οικογενειακή στέγη των διαδίκων, στη Βούλα Αττικής, επί της οδού ., πιθανολογείται ότι από λόγους επιείκειας στο πρόσωπο του ανηλίκου και της αιτούσας-καθ'ης, η οποία βρίσκεται σε προφανώς ασθενέστερη οικονομικά θέση σε σχέση με τον καθ'ου-αιτούντα, όπως θα αναπτυχθεί κατωτέρω, πρέπει να παραχωρηθεί προσωρινά σ' αυτήν η αποκλειστική χρήση της ως άνω κατοικίας του καθ'ου-αιτούντος, του αιτήματος του τελευταίου περί προσωρινής μετοίκησης της εν διαστάσει συζύγου του από την κατοικία του απορριπτόμενου ως αβάσιμου, δοθέντος ότι αυτός διαμένει σε έτερη ιδιόκτητη πλέον κατοικία, στη Βουλιαγμένη Αττικής και δεν υποβάλλεται σε δαπάνη για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο άνω ανήλικος, ., στερείται εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και περιουσίας, ενώ λόγω της ηλικίας του αδυνατεί να εργαστεί και επομένως, αδυνατεί να αυτοδιατραφεί. Συνεπώς, έχει αξίωση διατροφής έναντι αμφότερων των συνυπόχρεων γονέων του (άρθρο 1489 παρ. 2 ΑΚ). Ο καθ'ου η αίτηση είναι 47 ετών περίπου, υγιής, πλην ενός ελεγχόμενου εκ γενετής προβλήματος συγγενούς καρδιοπάθειας, έχει λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με σπουδές και στο εξωτερικό και σήμερα έχει θέση διευθυντικού στελέχους στη «. Α.Ε.» με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ύψους 5.834 ευρώ και καθαρά καταβαλλόμενες 4.410,87 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από αμφότερους τους διαδίκους εκκαθάριση μισθοδοσίας για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2022), ενώ λόγω της διευθυντικής του θέσης έχει και πρόσθετες τακτικές σε είδος (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο κ.λπ.) και έκτακτες σε χρήμα παροχές (bonus για την περίπτωση επίτευξης εταιρικών στόχων κ.λπ.). Εκτός από την εργασία του αυτή παρέχει και τις υπηρεσίες του ως ωρομίσθιος καθηγητής στο ., υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, έναντι ωρομισθίου 38,68 ευρώ και επομένως, κατά τους μήνες που παρέχει την εργασία του αυτή έχει πρόσθετο μηνιαίο εισόδημα 464,14 ευρώ. Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία στη Βούλα Αττικής, επί της οδού . (την πρώην οικογενειακή στέγη και τρεις υπόγειους βοηθητικούς χώρους) και στην Αθήνα, επί της οδού . (δύο διαμερίσματα του .ου ορόφου και ένα υπόγειο 20 τ.μ., κατασκευής 1962, της επικαρπίας ανήκουσας στη μητέρα του), ενώ πρόσφατα απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα από τη μητέρα του λόγω γονικής παροχής και την κατοικία, όπου σήμερα διαμένει, στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού .. Για το ακίνητο της πρώην οικογενειακής στέγης, στο οποίο διαμένει η αιτούσα-καθ'ης με τον ανήλικο γιο τους, βαρύνεται με μηνιαία δόση ύψους 1.000 ευρώ περίπου για την αποπληρωμή του ληφθέντος από αυτόν στεγαστικού δανείου για την αγορά του. Το δάνειο αυτό εξυπηρετεί κανονικά ο καθ'ου. Η σχετική δαπάνη δεν προαφαιρείται από τα ως άνω εισοδήματα του, αλλά συνεκτιμάται ως στοιχείο προσδιοριστικό του βιοτικού του επιπέδου. Η μισθωτική αξία της επίδικης οικογενειακής στέγης ανέρχεται, δε, στο ποσό των 500 ευρώ τουλάχιστον μηνιαίως, λαμβανομένης υπόψη της θέσης της, της παλαιότητας της (κατασκευή 2005) και των λοιπών χαρακτηριστικών της. Εξάλλου, ο καθ'ου θα μπορούσε ευχερώς να αξιοποιήσει εκμισθώνοντας τη χαρακτηριζόμενη ως υπόγεια αποθήκη, οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού ., εμβαδού 28,30 τ.μ., η οποία εν τοις πράγμασι, όμως, είναι ημιυπόγεια και διαμορφωμένη ως κατοικήσιμο διαμέρισμα (γκαρσονιέρα - βλ. τις προσκομιζόμενες από την αιτούσα φωτογραφίες του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου του εν λόγω ακινήτου). Ως μηνιαίο μίσθωμα θα μπορούσε να επιτύχει ο καθ'ου το ποσό των 150 ευρώ τουλάχιστον, το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί στις οικονομικές του δυνάμεις. Επίσης, ο καθ'ου διατηρεί ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην εταιρία «.», με μηνιαία καταβαλλόμενη δόση 125 ευρώ περίπου (καταβάλλεται σε αλλοδαπό νόμισμα, λίρες Αγγλίας, βλ. προσκομιζόμενο από τον καθ'ου αποδεικτικό κατάθεσης), καθώς και έτερα δύο προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που έχει συνάψει με την «.», έναντι των οποίων καταβάλλει τα ποσά των 680 ευρώ και 104 ευρώ ετησίως, σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Τα ως άνω καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των προαναφερόμενων ιδιωτικών προγραμμάτων δεν προαφαιρούνται από τα μηνιαία εισοδήματα του καθ'ου, αλλά συνεκτιμώνται ομοίως, όπως το ως άνω στεγαστικό δάνειο, ως στοιχεία προσδιοριστικά του βιοτικού του επιπέδου. Άλλα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να του αποφέρουν εισόδημα δεν έχει ο καθ'ου.

 

Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο καθ'ου δεν βαρύνεται με έξοδα στέγασης, δεδομένου ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, αλλά βαρύνεται μόνο με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της [θέρμανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κοινόχρηστα κ.λπ.). Επίσης, βαρύνεται με τις δαπάνες για την ατομική του διατροφή και συντήρηση, που είναι οι συνήθεις για ένα πρόσωπο της αντίστοιχης ηλικίας και της ανάλογης με αυτόν οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Εξάλλου, η αιτούσα είναι 41 ετών, απόλυτα υγιής και έχει προσληφθεί από την εταιρία «.», δραστηριοποιούμενη στην εμπορία ιατρικών ειδών και εργάζεται ως περιοδεύουσα πωλήτρια με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.020,32 ευρώ και καθαρές αποδοχές 800 ευρώ [βλ. την από 28-2-2022 απόδειξη πληρωμής αποδοχών για το Φεβρουάριο του έτους 2022 σε συνδυασμό με τη βεβαίωση της εργοδότριας εταιρίας). Έχει στην κυριότητα της 10 αγροτικά ακίνητα, μικρής έκτασης, στη . Κέρκυρας, έκτων οποίων εκμισθώνει τα 4 εξ αυτών, συνολικής έκτασης 7.000 τ.μ., στη μητέρα της ...., με ετήσιο μίσθωμα 70 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δεν της αποφέρουν εισόδημα. Επίσης, έχει στην κυριότητα της 4 αστικά ακίνητα στα . της Κέρκυρας, εκ των οποίων εκμισθώνει δύο οικίες και ένα κατάστημα. Για τη μία ισόγεια κατοικία, εμβαδού 75 τ.μ., επί της οποίας έχει ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου, εισπράττει μίσθωμα [180 € Χ Υλ =) 90 ευρώ μηνιαίως, ενώ για την έτερη οικία του 1ου ορόφου, 79 τ.μ., έχουσας επίσης 50% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, εισπράττει μίσθωμα (120 € Χ Υζ =) 60 ευρώ μηνιαίως. Ως προς το ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 50 τ.μ., επί του οποίου έχει την πλήρη κυριότητα, δηλώνει ως μηνιαίο εισπραττόμενο μίσθωμα μόνο το ποσό των 100 ευρώ. Ωστόσο, ενόψει του χαρακτήρα του ακινήτου ως επαγγελματικής στέγης και της θέσης του σε εμπορική-τουριστική περιοχή, πιθανολογείται ότι το πραγματικά καταβαλλόμενο μίσθωμα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως. Επομένως, πέραν του παραπάνω μισθού της η αιτούσα έχει εισοδήματα και από την είσπραξη μισθωμάτων, του συνολικού ποσού ανερχόμενου σε [90 + 60 + 350 =) 500 ευρώ. Τα μηνιαία εισοδήματα της ανέρχονται, συνεπώς, στο συνολικό ποσό των [800 + 500 =) 1.300 ευρώ. Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν έχει η αιτούσα. Διαμένει στην ως άνω πρώην οικογενειακή στέγη και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη για καταβολή ενοικίου, αλλά μόνο με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες του εν λόγω διαμερίσματος [θέρμανση, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευση, κοινόχρηστα κ.λπ.). Δεν βαρύνεται με την υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου, εκτός του ανήλικου γιου της, με τον οποίο διαμένει και του παρέχει τις προσωπικές της υπηρεσίες που συνδέονται με τη συνοίκηση και την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Επίσης, η αιτούσα βαρύνεται και με τα έξοδα της ατομικής της διατροφής και της εν γένει συντήρησης της, που είναι ανάλογα με την ηλικία της και την οικονομική και κοινωνική της κατάσταση.

 

Περαιτέρω, ο ανήλικος . διανύει το 11° έτος της ηλικίας του και φοιτά στην Ε' τάξη του δημοτικού στο προαναφερόμενο ιδιωτικό σχολείο, με μηνιαία δίδακτρα 950 ευρώ περίπου, ενώ συμμετέχει και στην ομάδα ποδοσφαίρου του γυμναστικού συλλόγου «.», με μηνιαία συνδρομή 40 ευρώ. Επίσης, παρακολουθεί συνεδρίες με παιδοψυχολόγο στο χώρο ψυχικής υγείας «.», για τη συνειδητοποίηση του χωρισμού των γονέων του και τη διαχείριση της συναισθηματικής του κατάστασης εξαιτίας αυτού. Για κάθε συνεδρία, η οποία διενεργείται σε μηνιαία βάση περίπου, η αμοιβή της παιδοψυχολόγου ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ. Κατά τα λοιπά, οι ανάγκες του ανηλίκου είναι οι ίδιες με αυτές άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας. Το μέτρο της διατροφής του προσδιορίζεται, δε, με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την περίθαλψη και τα έξοδα ανατροφής του. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνάμεις των διάδικων γονέων του και τις περιστάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, η κατά μήνα διατροφή για τον ανήλικο ., προσδιοριζόμενη από τις υφιστάμενες συνθήκες ζωής και ανταποκρινόμενες στα απαραίτητα έξοδα για την ένδυση-υπόδηση, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ψυχαγωγία του, ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ, το οποίο είναι ανάλογο με τις δυνάμεις των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσης τους, αντίστοιχα, και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και τη συντήρηση του. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της αιτούσας, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς τον ανήλικο γιο της λόγω της συνοίκησης τους κατά το ήμισυ του έτους ενόψει της κατά τα άνω εναλλασσόμενης κατανομής της διαμονής του ανηλίκου. Από το ποσό αυτό η παρεχόμενη σε χρήμα συνεισφορά του καθ'ου αποτιμάται στο ποσό των 1.200 ευρώ. Ωστόσο, ενόψει του συνυπολογισμού της μισθωτικής αξίας της παραχωρούμενης στην αιτούσα πρώην οικογενειακής στέγης, κυριότητας του καθ'ου, εκτιμηθείσας στο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο εξοικονομεί η αιτούσα, αντίστοιχα, για την κάλυψη των ανάλογων στεγαστικών της αναγκών και λαμβανομένου υπόψη του χρόνου διαμονής του ανηλίκου με την αιτούσα, ο οποίος περιορίζεται στο ήμισυ του έτους λόγω της εναλλασσόμενης διαμονής του με τους διάδικους γονείς του, ο καθ'ου πρέπει να καταβάλει ως διατροφή σε χρήμα το ποσό των [(1.200 - 500) Χ ¥ζ =] 350 ευρώ. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και ενόψει της πιθανολογούμενης επείγουσας περίπτωσης που συντρέχει για την προσωρινή ρύθμιση των σχέσεων των διαδίκων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης τους και τις διαφωνίες που έχουν ανακύψει μεταξύ τους, πρέπει οι συνεκδικαζόμενες υπό στοιχ. Α' και Β' αιτήσεις να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και α) να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων σε αμφότερους από κοινού και να οριστεί εναλλασσόμενη κατοικία του ανηλίκου στις κατοικίες των γονέων του κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται αναλυτικά στο διατακτικό της παρούσας, β) να παραχωρηθεί προσωρινά η χρήση της πρώην οικογενειακής στέγης των διαδίκων στην αιτούσα-καθ'ης και γ) να υποχρεωθεί ο καθ'ου της υπό στοιχ. Α' αίτησης να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ως συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή του, το ποσό των 350 ευρώ, εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης. Περαιτέρω, πρέπει να καταδικαστεί αυτεπαγγέλτως καθένας από τους διαδίκους να αποδώσει στον αντίδικο του το ανήλικο τέκνο τους κατά τους αντίστοιχους χρόνους που καθένας εξ αυτών πρέπει να αποδίδει τον ανήλικο στον άλλο καινά απαγγελθεί σε βάρος καθενός εξ αυτών χρηματική ποινή 500 ευρώ υπέρ του αντιδίκου του και προσωπική κράτηση 2 μηνών για την περίπτωση μη εκτέλεσης της πράξης αυτής (άρθρα 613, 947, 950 παρ. 1 ΚΠολΔ). Λόγω της συζυγικής σχέσης των διαδίκων και λόγω της συγγένειας με την οποία συνδέονται ο εκπροσωπούμενος στην παρούσα δίκη ανήλικος με τον καθ'ου-αιτούντα τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους για αμφότερες τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις (άρθρα 106, 179, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να οριστεί προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ώστε καθένας από τους διαδίκους να ασκήσει την αντίστοιχη τακτική αγωγή του (άρθρο 693 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις υπό στοιχ. Α' (από 16-2-2022, Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./17-2-2022) και υπό στοιχ. Β' (από 30-3-2022, Γ.Α.Κ.-Ε.Α.Κ. ./1-4-2022) αιτήσεις.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό της παρούσας κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αμφότερες τις αιτήσεις.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ., σε αμφότερους τους διαδίκους γονείς του από κοινού.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου των διαδίκων τις κατοικίες αμφοτέρων, δηλαδή την κατοικία της αιτούσας-καθ'ης, στη Βούλα Αττικής, επί της οδού . και την κατοικία του καθ'ου-αιτούντος, στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού ., στις οποίες ο ανήλικος θα διαμένει εναλλασσόμενα, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: Α] Κατά το σύνηθες πρόγραμμα: Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, από τις 18:00, έως την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:00, έως τη συμπλήρωση δηλαδή δύο (2) εβδομάδων διαμονής, ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας του, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα πατέρα του, ώστε να διαμένει μαζί του στην κατοικία του, στη Βουλιαγμένη, επί της οδού ., έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής δύο (2) εβδομάδων και ώρα 18:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ'ης, προκειμένου να διαμένει μαζί της έως την Κυριακή κατά την οποία θα έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα διαμονής μαζί της δύο [2) εβδομάδων, κατά την ίδια ώρα (18:00) και ούτω καθ' εξής, εναλλάξ. Β] Κατά τις χρονικές περιόδους των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, θερινών διακοπών) η εναλλαγή της κατοικίας θα γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης, μητέρας του, από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους και ώρα 17:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022, 2024 κ,ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (17:00) στην κατοικία του καθ'ου-αιτούντος, πατέρα του, και από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης, μητέρας του, β) κατά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό (2023, 2025 κ.ο.κ.) ο ανήλικος θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης, μητέρας του, από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10:00 π.μ. έως το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 16:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει μαζί του στην κατοικία του έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 16:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό (2022,2024 κ.ο.κ.) η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Μεγάλο Σάββατο και κατά τις ίδιες ώρες αντιστοίχως (10:00 π.μ. - 16:00) στην κατοικία του καθ'ου-αιτούντος, πατέρα του, και από το Μεγάλο Σάββατο έως την Κυριακή του Θωμά θα διαμένει στην κατοικία της αιτούσας-καθ'ης, μητέρας του, γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Ιούλιος και Αύγουστος), κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό ο ανήλικος θα διαμένει με την αιτούσα-καθ'ης, μητέρα του, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από τον καθ'ου-αιτούντα, πατέρα του, για να διαμένει στην κατοικία του ή στην παραθεριστική κατοικία της επιλογής του έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00, ενώ κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό η διαμονή του ανηλίκου θα γίνεται κατά τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αυτός θα διαμένει από την 1η Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στην κατοικία ή παραθεριστική κατοικία της επιλογής του καθ'ου-αιτούντος έως τις 31 Ιουλίου και ώρα 20:00, οπότε θα παραλαμβάνεται από την αιτούσα-καθ'ης για να διαμένει μαζί της, στην κατοικία της ή σε παραθεριστική κατοικία της επιλογής της, έως τις 31 Αυγούστου και ώρα 20:00.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ καθένα από τους διαδίκους να αποδώσει στον έτερο αντίδικο του το ανήλικο τέκνο τους, ., κατά τους χρόνους που ο καθένας υποχρεούται να το παραδώσει στον άλλο σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην αμέσως προηγούμενη διάταξη.

 

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος καθενός των διαδίκων χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του αντιδίκου του και προσωπική κράτηση δύο (2) μηνών για την περίπτωση μη εκτέλεσης της αμέσως προηγούμενης διάταξης περί απόδοσης του ανηλίκου.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ προσωρινά στην αιτούσα-καθ'ης τη χρήση της πρώην οικογενειακής στέγης των διαδίκων, κυριότητας του καθ'ου-αιτούντος, ευρισκόμενης στη Βούλα Αττικής, επί της οδού ..

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ'ου της υπό στοιχ. Α' αίτησης να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ., το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα, από την επίδοση της υπό στοιχ. Α' αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα για αμφότερες τις συνεκδικασθείσες αιτήσεις μεταξύ των διαδίκων.

 

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προκειμένου κάθε διάδικος να ασκήσει την αντίστοιχη τακτική αγωγή του.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 29 Ιουλίου 2022 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με τη σύμπραξη της Γραμματέα Γεμιστού Ζαφειρένια μόνο για τη δημοσίευση.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ