ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΠΠρΠατρών 434/2023

 

Ερημοδικία εναγομένου - Τεκμήριο ομολογίας αγωγής - Ανάκληση δωρεάς -.

 

Λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου, τα συγκροτούντα την ιστορική βάση της υπό κρίση αγωγής και επιδεκτικά ομολογίας πραγματικά περιστατικά θεωρούνται ομολογημένα. Νόμιμη ανάκληση δωρεάς δικαιώματος ψιλής κυριότητας επί ακινήτου δυνάμει εξώδικης δήλωσης ανάκλησης. Ο λόγος που δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς, και δη η αχαριστία του δωρεοδόχου, συντίθεται από πραγματικά περιστατικά που λάμβαναν χώρα εξακολουθητικά και τα οποία συνεχίζονταν μέχρι την πράξη ανάκλησης της δωρεάς, διότι στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται και λαμβάνονται υπόψη ως ενιαίο σύνολο, οπότε η προθεσμία προς ανάκληση αρχίζει από την τέλεση του τελευταίου παραπτώματος.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός Απόφασης 434/2023

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Τακτική Διαδικασία)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευάγγελο Κωστακιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Τζιούμη, Πρωτόδικη, Μαρία Βατσαρέα, Πρωτόδικη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα, Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, την 6η Ιουνίου 2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: . συζύγου ., το γένος ., κατοίκου Πατρών, επί της οδού .  με αριθμό ., κατόχου του ... ΑΦΜ, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, ωστόσο, προκατέθεσε εμπροθέσμως προτάσεις, τις οποίες υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Ανδρέας Ζήκος (ΔΣΠατρ), δυνάμει πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με την από 27-10-2022 εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής της ενάγουσας από τον ίδιο ως άνω δικηγόρο.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: .  του . , κατοίκου Πατρών, επί της οδού .  με αριθμό . , ο οποίος δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε προκατέθεσε προτάσεις.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 08-11-2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ./08-11-2022 αγωγή της. Η υπό κρίση αγωγή προσδιορίστηκε προς συζήτηση, μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, για την παρούσα δικάσιμο με την ανωτέρω αναφερόμενη σύνθεση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ./2023 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών, γράφτηκε δε στο πινάκιο με πρωτοβουλία του αρμόδιου γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 237 παρ. 6 ΚΠολΔ.

 

Κατά την παρούσα δικάσιμο η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Στην προκειμένη περίπτωση, την 8η-11-2022 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας κατέθεσε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 08-11-2022 αγωγή κατά του εναγομένου, η οποία έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./08-11-2022. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της ως άνω αγωγής, ο γραμματέας έθεσε στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, με την επισήμανση ότι, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Μετά το πέρας των προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου, ο γραμματέας της έδρας διαβίβασε τη δικογραφία προς τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. ./2023 Πράξη όρισε ως ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αγωγής στο ακροατήριο την 06η-06-2023 και ώρα 09:00 και τη σύνθεση του Δικαστηρίου αποτελούμενη ως αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την επισκόπηση της κατατεθειμένης στο παρόν Δικαστήριο δικογραφίας διαπιστώθηκε ότι, η ενάγουσα κατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως προτάσεις, ενώ, ο εναγόμενος δεν έλαβε κανονικά μέρος στην δίκη, καθώς δεν κατέθεσε, ως όφειλε, προτάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρώτη και δεύτερη παράγραφο του άρθρου 271 ΚΠολΔ, αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα και εάν επιδόθηκαν σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους και εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η υπόθεση συζητείται ερήμην του εναγομένου. Διαφορετικά, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 θεωρείται η αγωγή ως μη ασκηθείσα. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται αυτοτελής επίδοση της κλήσης προς συζήτηση στον εναγόμενο, διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 6 ΚΠολΔ, όταν οριστεί ημερομηνία συζήτησης της αγωγής και γίνει η σχετική εγγραφή στο πινάκιο, τότε η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Βάσει των ανωτέρω και με συσταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 271 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να θεωρηθεί ότι, εφόσον η αγωγή επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο και ο τελευταίος δεν κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα προτάσεις, τότε η υπόθεση συζητείται ερήμην του εναγομένου και ισχύει το τεκμήριο ερημοδικίας του άρθρου 271 παρ. 3 ΚΠολΔ (σχετικώς: Καλαβρός Κ., Πολιτική Δικονομία - Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2016, σελ. 543 επ.). Εν προκειμένω, από τη νομίμως επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την ενάγουσα υπ’ αριθμ. ./23-11-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών, ., προκύπτει ότι, η ενάγουσα επέδωσε νομίμως και εμπροθέσμως, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ), την αγωγή στον εναγόμενο, ωστόσο, ο τελευταίος δεν κατέθεσε προτάσεις και επομένως, καθώς, δεν απαιτείται να γίνει επίδοση της κλήσης προς συζήτηση προς αυτόν, πρέπει η υπόθεση να συζητηθεί ερήμην του τελευταίου.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ενάγουσα στην υπό κρίση αγωγή της, ισχυρίζεται ότι, με το υπ’ αριθμ. ./2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών, ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο . και με αύξοντα αριθμό ., δώρισε στον εναγόμενο κατά ψιλή κυριότητα το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο αγωγικό δικόγραφο ακίνητο, εμβαδού 191,93 τ.μ., που βρίσκεται επί της παρόδου ., στη θέση «...», της Δημοτικής Κοινότητας ... , της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων, παρακρατώντας για την ίδια το δικαίωμα της ισόβιας επικαρπίας επ’ αυτού. Ότι από την 11η-01-2021 ο εναγόμενος άρχισε να εκδηλώνει συμπεριφορές που φανέρωναν παντελή έλλειψη συναισθήματος ευγνωμοσύνης προς την ίδια και συγκεκριμένα, άρχισε να δείχνει πλήρη αδιαφορία για την τύχη της ίδιας, παρότι γνώριζε ότι, ως ηλικιωμένη είχε ανάγκη της βοήθειάς του, να την εξυβρίζει συνεχώς και να την απειλεί, κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα στο αγωγικό δικόγραφο. Ότι εξαιτίας των ανωτέρω εξακολουθητικών πράξεων του εναγόμενου - δωρεοδόχου που συνιστούν βαριά παραπτώματα και φανερώνουν την αχαριστία του, η ίδια προέβη σε ανάκληση της ως άνω δωρεάς με την από 05-10-2022 εξώδικη δήλωσή της, όπου αναγράφονταν οι λόγοι της ανάκλησης, η οποία περιήλθε στον εναγόμενο - δωρεοδόχο την 6η-10-2022, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ./06-10-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών, .. Ότι, κατόπιν αυτού, ο εναγόμενος όχι μόνο αρνείται να της αναμεταβιβάσει τη ψιλή κυριότητα του επίδικου ακινήτου, αλλά συνεχίζει να την εξυβρίζει και να την απειλεί. Με βάση το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζητεί να αναγνωριστεί η νομιμότητα και η βασιμότητα της ως άνω δήλωσης ανάκλησης της δωρεάς και ότι αυτή επέφερε την ανατροπή της σύμβασης δωρεάς, καθώς και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της αναμεταβιβάσει το δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της εκδοθησόμενης απόφασης, άλλως, και σε περίπτωση άρνησής του να καταδικαστεί στη σχετική δήλωση βούλησης ενώπιον συμβολαιογράφου. Τέλος, ζητεί να επιβληθούν τα δικαστικά της έξοδα σε βάρος του εναγομένου. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. ... ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με την από 06-06-2023 απόδειξη των ΕΛΤΑ, παραδεκτώς και αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο (άρθρα 9, 11 αρ. 1, 14 παρ. 2, 18, 31 παρ. 2-3, 22, 218 παρ. 1 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την τακτική διαδικασία. Είναι δε ορισμένη και νόμιμη εδραζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 496, 498, 505, 509, 904, 908 επ. ΑΚ, 68, 70, 176 και 949 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι, για το παραδεκτό της συζήτησης προσκομίζεται αφενός η από 07-11-2022 έγγραφη ενημέρωση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας προς την τελευταία και αφετέρου το από 26-01-2023 πρακτικό διεξαγωγής της αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας (Υ.Α.Σ.) της διαμεσολαβήτριας, Α. Κ. (άρθρο 6 παρ. 1 και 7 παρ. 4 του Ν. 4640/2019).

 

Λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου, τα συγκροτούντα την ιστορική βάση της υπό κρίση αγωγής και επιδεκτικά ομολογίας πραγματικά περιστατικά θεωρούνται ομολογημένα (άρθρα 271 παρ. 3 και 352 παρ. 1 ΚΠολΔ) και συνεπώς, θεωρείται ομολογημένο και το γεγονός ότι, κατά τον χρόνο που περιήλθε στον δωρεοδόχο - εναγόμενο η δήλωση ανάκλησης της δωρεάς δεν είχε παρέλθει η ενιαύσια αποσβεστική προθεσμία που τίθεται στην ΑΚ 510 και τούτο διότι: Βάσει των επικαλουμένων περιστατικών που θεωρούνται ομολογημένα, ο λόγος που δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς και δη η αχαριστία του δωρεοδόχου συντίθενται από πραγματικά γεγονότα που λάμβαναν χώρα εξακολουθητικά και τα οποία συνεχίζονταν μέχρι την πράξη ανάκλησης της δωρεάς, διότι στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται και λαμβάνονται υπόψιν ως ενιαίο σύνολο, οπότε η προθεσμία προς ανάκληση αρχίζει από την τέλεση του τελευταίου παραπτώματος (ΑΠ 5/2020, ΑΠ 98/2020, ΑΠ 1439/2017, ΑΠ 1327/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και: α) να αναγνωριστεί ότι, η καταρτιθείσα με το υπ’ αριθμ. ./15-12-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών, ., δωρεά της ενάγουσας προς τον εναγόμενο έχει νομίμως ανακληθεί δυνάμει της από 05-10-2022 εξώδικης δήλωσης ανάκλησης που επιδόθηκε στον εναγόμενο την 6η-10-2022 και β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αναμεταβιβάσει συμβολαιογραφικώς στην ενάγουσα την ψιλή κυριότητα του επίδικου ακινήτου, καθότι μετά την προαναφερθείσα ανάκληση έχει λήξει η νόμιμη αιτία της επίδικης μεταβίβασης λόγω δωρεάς, και, διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησής του, να καταδικαστεί σε δήλωση βούλησης προς τούτο κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη με την τελεσιδικία της παρούσας, ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Περαιτέρω, πρέπει να οριστεί παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής εκ μέρους του ερημοδικασθέντος εναγόμενου (άρθρα 501, 502, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει, λόγω της νίκης της να επιβληθούν σε βάρος του εναγόμενου (άρθρα 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα επίσης οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εναγόμενου.

 

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €), για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η δωρεά του δικαιώματος ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, εμβαδού 191,93 τ.μ., που βρίσκεται επί της παρόδου ., στη θέση «...», της Δημοτικής Κοινότητας ..., της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων που καταρτίστηκε με το νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο . και με αύξοντα αριθμό ., υπ’ αριθμ. ./15-12-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών, ., έχει νομίμως ανακληθεί δυνάμει της από 05-10-2022 εξώδικης δήλωσης ανάκλησης δωρεάς της ενάγουσας που επιδόθηκε στον εναγόμενο την 6η-10-2022.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να αναμεταβιβάσει συμβολαιογραφικώς στην ενάγουσα το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί του ανωτέρω ακινήτου, και, διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησής του.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο σε δήλωση βούλησης προς αναμεταβίβαση του δικαιώματος ψιλής κυριότητας επί του ανωτέρω ακινήτου, η οποία (δήλωση βούλησης) θα θεωρηθεί συντελεσμένη από την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακόσιων έξι ευρώ (806 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Πάτρα, τη 16η-11-2023.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου της, την 4-12-2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ