ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 2226/2021

 

Σύγκρουση οχημάτων. Το προσκομιζόμενο  πρόχειρο σημείωμα τρίτου προσώπου (περαστικού) στο  παρμπρίζ του ζημιωθέντος αυτοκινήτου ουδεμία αποδεικτική ισχύ έχει κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 443, 445 ΚΠολΔ.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2226/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνο Λαγκαδινού.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 14-09-2021 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

Του ενάγοντος: ., κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ειρήνης Χριστόφορου.

 

Των εναγόμενων: 1) . κατοίκου Αθηνών για τον οποίο έγινε παραίτηση από το δικόγραφο, απών. 2) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία "AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", και ήδη «AIG EUROPE S.A. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου Στέλιου Μπεζαντέ.

 

Ο ενάγων, ζητεί να γίνει δεκτή η από 01.09.2020 αγωγή του [Διαδικασία Αυτοκινήτων], που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης γακ ./εακ ./03.11.2020 και προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 21.04.2021 [Πινάκιο Θ-4] και λόγω κορωνοϊού επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν για την δικάσιμο της 14-092021, με αριθμό πινακίου Θ-..

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους. Η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή ως νόμιμη και βάσιμη και ο πληρεξούσιος της 2ης εναγομένης ζήτησε να απορριφθεί ως αβάσιμη και αναληθής, όπως αναφέρεται στις εγγράφως κατατεθείσες προτάσεις

 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με τον νόμο

 

Με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων ισχυρίζεται ότι, στις 26-8-2019 και περί ώρα 20:00 ο αγνώστων στοιχείων οδηγός οδηγώντας το με αριθμόν κυκλοφορίας ΙΕΚ . Ι.Χ.Ε. όχημα, της ιδιοκτησίας του αρχικά πρώτου εναγομένου, που κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ήταν σφαλισμένο για τις σε τρίτους προξενούμενες ζημίες από την κίνηση του στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία, από αποκλειστική του υπαιτιότητα του οδηγώντας αμελώς, συγκρούσθηκε, κάτω από τις συνθήκες, που περιγράφονται στην αγωγή, με το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΖ . Ι.Χ.Ε. όχημα του ενάγοντα της ιδιοκτησίας του προκαλώντας του φθορές και υλικές ζημίες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο ενάγων ζητεί να του καταβάλουν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας, το συνολικό ποσό των 1.494,00 Ευρώ ως αποζημίωση του και χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, όπως τα επιμέρους κονδύλια αναλύονται στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο, επιδικίας από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Ζητεί επίσης να κηρυχθεί

η παρούσα προσωρινά εκτέλεστή και τέλος να καταδικασθεί η εναγόμενη στη

δικαστική του δαπάνη.

 

Η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 7, 8, 9, 10, 14 παρ. 1α και 22 του ΚΠολΔ), να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 παρ.6 και 591 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 εδ. β', 346, 932 ΑΚ, 907, 908, 176 ΚΠολΔ, 2, 4, 9, 10 του Ν.ΓΠΝ/911 και 10 παρ. 1 του Ν 489/1976. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. υπ' αριθμ. . αγωγόσημα, Σειράς Α' και προσκομίζονται τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΑ). Ο ενάγων με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας του Δικηγόρου καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, παραδεκτά παραιτήθηκε του δικογράφου της ένδικης αγωγής ως προς τον πρώτο των εναγομένων .. Συνεπώς, ως προς τον ανωτέρω η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και καταργηθείσα. Περαιτέρω η εναγόμενη με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης δίκης και αναπτύσσεται στις νομότυπα υποβληθείσες προτάσεις της, αρνείται την αγωγή και τα κονδύλια αυτής και ισχυρίζεται ότι αποκλειστικά υπαίτιος, άλλως συνυπαίτιος κατά ποσοστό 90% για το ατύχημα είναι ο ενάγων. Οι ισχυρισμοί αυτοί συνιστούν, ο μεν πρώτος, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του κοινού δικαίου ως προς την υπαιτιότητα, αιτιολογημένη άρνηση της βάσεως της αγωγής, ο δε δεύτερος καταλυτική κατά ένα μέρος της αγωγής ένσταση, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις των 6 Ν.ΓΠΝ/1911 και 300ΑΚ, πρόβαλε επίσης ένσταση απαραδέκτου για την αξίωση για τον μη καταβληθέντα ΦΠΑ και πρέπει να εξεταστούν όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί και ενστάσεις στην ουσία τους. Τέλος η εναγόμενη υπέβαλε αίτημα για μη επιδίκαση τόκων επιδικίας.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του ενάγοντα . που εξετάσθηκε στο ακροατήριο τούτο, όπως περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης δίκης, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για κάποια εκ των οποίων γίνεται ιδιαίτερη σημείωση, χωρίς όμως να παραλείτρ&ται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, τις νομίμως προσαγόμενες μετ' επικλήσεως φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 44 παρ. 3, 448 παρ.2, 457 παρ. 4, 591 παρ. 1 και 614 ΚΠολΔ), από τα όσα ρητώς ή εμμέσως συνομολογούνται από τους διαδίκους με τα δικόγραφα τους (261 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρα 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

 

Ο ενάγων επιχειρεί θεμελίωση του αγωγικού του ισχυρισμού ότι, το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΖ . ΙΧΕ αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA τύπου COROLLA, κυβισμού 1398 c.c, μοντέλο 2004, την 26η-8-2019, ημέρα Δευτέρα και περί ώρα 20:00 (μεταμεσημβρινή) ευρισκόταν προσωρινά σταθμευμένο με ενεργοποιημένους τους παλλόμενους δείκτες πορείας (Alarm) επί της διπλής κατεύθυνσης Λεωφόρου Αλίμου και στη δεξιά πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας αυτής με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής πλησίον του Ο.Α.., ανάμεσα στην οδό Αγίου Γεωργίου και Κυψέλης και ειδικότερα κατά 2/3 επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου με τους αριστερούς τροχούς να ευρίσκονται επί του οδοστρώματος και το λοιπό όχημα επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν της εισόδου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, και ότι προκάλεσε σε αυτό φθορές και υλικές ζημίες το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΚ . ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI, της ιδιοκτησίας του . (αρχικά πρώτου εναγομένου), που κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ήταν ασφαλισμένο για τις σε τρίτους προξενούμενες ζημίες από την κίνηση του στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και ήδη "AIG EUROPE S.A. -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ", στο επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από αυτόν πρόχειρο σημείωμα τρίτου προσώπου (περαστικού), που ισχυρίζεται ότι, το άφησε στο παρμπρίζ του ζημιωθέντος αυτοκινήτου του όταν είδε το συμβάν. Ωστόσο το σημείωμα αυτό ουδεμία αποδεικτική ισχύ έχει κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 443, 445 ΚΠολΔ, περί του ότι δηλαδή πράγματι το όχημα του . έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο ένδικο ατύχημα, ενόψει και του ότι, ο ενάγων δεν εξέτασε μάρτυρα. Σημειωτέον δε ότι, το ιδιόγραφο σημείωμα αφενός είναι ανώνυμο χωρίς λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κ.λπ.) προκειμένου να ελεγχθεί εγκυρότητα του περιεχομένου και οι συνθήκες της επίδικης σύγκρουσης και αφετέρου αναφέρεται σε αυτοκίνητο τζιπ RAV (και όχι SUZUKI, που αναγράφεται στην ένδικη αγωγή). Εξάλλου, όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση του . προς την ασφαλιστική του εταιρεία, ο ανωτέρω αρνήθηκε ότι, το φερόμενο ως ζημιογόνο όχημα αναμείχθηκε στο ένδικο ατύχημα, ενώ και η β' εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία του ανωτέρω οχήματος απέρριψε την ένταξη της ζημίας στο ΣΑΠ (φιλικός διακανονισμός) λόγω έλλειψης δήλωσης (βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την β' εναγόμενη: α) υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος και β) από 23/9/2019 έντυπο επικοινωνίας για συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών). Ενόψει αυτών, μη αποδεικνυόμενων των περιστατικών της αγωγής πρέπει αυτή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος λόγω της ήττας του ενάγοντα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος αυτού η δικαστική δαπάνη της β' εναγόμενης (176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), κατόπιν του σχετικού της αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Καταργεί τη δίκη ως προς τον . (αρχικά πρώτο εναγόμενο).

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ./2020 αγωγή.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του ενάγοντα τη δικαστική δαπάνη της β' εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, το ύψος της οποίας ορίζει σε εκατόν είκοσι (120,00) Ευρώ

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του σε δημόσια και έκτακτη συνεδρίαση του απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων.

 

 

ΑΘΗΝΑ 16 Δεκεμβρίου 2021

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ