ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Χανίων 8/2022

 

Μέτρα κατά του COVID-19 - Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Μη εμβολιασμός υγειονομικών υπαλλήλων - Αναστολή καθηκόντων και διακοπή μισθοδοσίας - Αίτημα υποβολής σε rapid test -.

 

Επιβολή διοικητικού μέτρου αναστολής καθηκόντων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς την καταβολή αποδοχών κατά τον χρόνο της αναστολής στους υγειονομικούς υπαλλήλους που δεν συμμορφώθηκαν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Εκκρεμής αίτηση ακύρωσης. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως των πράξεων επιβολής του ως άνω διοικητικού μέτρου μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως των αιτουσών. Απόρριψη αιτήματος των αιτουσών να τους επιτραπεί η άσκηση των καθηκόντων τους με την επιβολή της υποχρέωσης να υποβάλλονται σε σχετικά τεστ (Αντίθετη μειοψηφία: πρέπει να ισχύσουν και ως προς τις αιτούσες όσα προβλέπονται για το υγειονομικό προσωπικό που εξαιρέθηκε του εμβολιασμού και το οποίο, αν υποβάλλεται σε «διαγνωστικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test)», συνεχίζει να απασχολείται κανονικά -ακόμα και με «την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς» μετά την 11-4-2022-, παρόλο που υφίσταται ο ίδιος, όπως και με τις αιτούσες, κίνδυνος είτε να νοσήσει είτε να μεταδώσει τη νόσο). Εν μέρει δεκτή η αίτηση. Καταβολή στις αιτούσες μέρους των αποδοχών τους, ήτοι του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 8/2022

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

(Α΄ ΤΜΗΜΑ)

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(άρθρο 52 του π.δ.18/1989, Α’ 8)

 

       Αποτελούμενο από τα μέλη του: Χαράλαμπο Πέππα, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Γεώργιο Καθαράκη και Εμμανουήλ Λενέτη, Εφέτες Δ.Δ.,

 

       Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 7 Ιουλίου 2022, με γραμματέα την Αικατερίνη Μπολιώτη, Δικαστική Υπάλληλο,

 

       Για να αποφασίσει επί της ΑΝ 4/2022 αίτησης αναστολής εκτέλεσης,

 

       Των α) …………………….β) ……………………….και γ) ……………………

 

       Κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (νπδδ) με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"» και έδρα το Ηράκλειο (Λεωφόρος Κνωσσού, Τ.Θ. 44).

 

       Αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης και της από 22-6-2022 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου κοινοποιήθηκαν στο καθ' ού Νοσοκομείο για την αποστολή, εντός πενθημέρου, φακέλου και απόψεων, τα οποία υποβλήθηκαν.

 

       Κατά τη συνεδρίασή του το Δικαστήριο άκουσε τον Εισηγητή, Εφέτη Δ.Δ. Εμμανουήλ Λενέτη.

 

       Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία των αιτουσών, Ελένη Καρατσαλίδου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και την πληρεξουσία του καθ’ ού Νοσοκομείου, Βασιλεία Χασουράκη, η οποία ζήτησε, αντιθέτως, την απόρριψη της αίτησης.

 

Η   κ ρ ί σ η   τ ο υ   ε ί ν α ι   η   ε ξ ή ς:

 

       1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής .).

 

       2. Επειδή, με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης των ./1-9-2021, ./1-9-2021 και ./1-9-2021 αποφάσεων του Διοικητή του καθ’ ού Νοσοκομείου, που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και με τις οποίες επιβλήθηκε, αντίστοιχα, στις αιτούσες το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς την καταβολή αποδοχών κατά τον χρόνο της αναστολής. Κατά των προσβαλλόμενων πράξεων οι αιτούσες έχουν ασκήσει την ΑΚ 91/1-11-2021 αίτηση ακύρωσης, που εκκρεμεί.

 

       3. Επειδή, το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α' 112), ορίζει ότι «1. […] 2. [Το διοικητικό εφετείο εν συμβουλίω, άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 702/1977, Α’ 268] μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν [το διοικητικό εφετείο] εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν [το διοικητικό εφετείο] εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. [Το διοικητικό εφετείο], εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων».

 

       4. Επειδή, ο ν. 4820/2021, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει στο άρθρο 206 (Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού) ότι «1. […] 2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). 3. […] 4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. 5. […] 6. […] Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. […] 7. α) […] β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4. […]». Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 206 παρ. 7 περ. β΄ του ν. 4820/2021, εκδόθηκε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-8-2021 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 3794) σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και της κείμενης νομοθεσίας ως προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό (βλ. άρθρο 1 αυτής). Με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται, ειδικότερα, οι λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό και με την παρ. 4 τα αρμόδια όργανα προς λήψη απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού (τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια που αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς με τους αναπληρωτές τους), προς τα οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις εξαίρεσης (παρ. 5).

 

       5. Επειδή, εξάλλου, η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-6-2022 (Β’ 3367/30-6-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» - η ισχύς της οποίας παρατάθηκε από τη λήξη της (15-7-2022) έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 ώρα 06:00 με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628 (B' 3734/14-7-2022) – ορίζει στο άρθρο 1 ότι «1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες Α και Β: […] Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ […] Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ […] 4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ […] Για το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν αίτησής του στην ειδική τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εξαιρείται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί και αναλόγως της ειδικότητάς του αποφασίζει για την τοποθέτησή του σε κατάλληλες θέσεις, μη αποκλειομένης και της παροχής των υπηρεσιών του σε ασθενείς. Το εν λόγω υγειονομικό προσωπικό υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test). […]».

 

       6. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Οι αιτούσες είναι μόνιμοι υπάλληλοι του καθ’ ου Νοσοκομείου και υπηρετούν σ’ αυτό οι 1η ως νοσηλεύτρια και οι υπόλοιπες ως διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Με τις προσβαλλόμενες πράξεις επιβλήθηκε, βάσει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, σε βάρος τους από 1-9-2021 το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της μη συμμόρφωσής τους στην υποχρέωσή τους για εμβολιασμό. Στις αποφάσεις, δε, αυτές αναφέρεται ότι κατά τον χρόνο της αναστολής, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές, καθώς και ότι μετά την συμπλήρωση (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των αιτούντων η αναστολή αίρεται με την έκδοση όμοιων αποφάσεων.

 

       7. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούσες ζητούν την αναστολή εκτέλεσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, υποστηρίζοντας, κατ’ αρχάς, ότι η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή λόγω της πρόδηλης βασιμότητας της αίτησης ακύρωσης που έχουν ασκήσει κατά των πράξεων αυτών. Ειδικότερα, με την αίτηση ακύρωσης προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αντίκεινται, μεταξύ άλλων, α) στο άρθρο 8 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), β) στα άρθρα 1, 3, 15, 20 και 52 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που υπογράφηκε στο Οβιέδο της Ισπανίας και κυρώθηκε με τον ν. 2619/1998, γ) στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και δ) στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, οι ως άνω λόγοι ακύρωσης δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, διότι οι κρίσιμες διατάξεις του ν. 4820/2021 δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας και δεν υφίσταται πάγια νομολογία ή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της βασιμότητάς τους (ΕΑ ΣτΕ 13/2022 κ.ά.).

 

       8. Επειδή, περαιτέρω, οι αιτούσες προβάλλουν ότι, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος και τις βεβαιώσεις αποδοχών, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, θα τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, καθόσον δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος πλην του μισθού τους που δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 9.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η πλήρης στέρηση των αποδοχών τους, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των καθηκόντων τους, να ανατρέψει πλήρως τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους και να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή τους, αφού δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα για τη διατροφή τους, ούτε να καλύψουν τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους (πληρωμές ΔΕΚΟ, φορολογικές υποχρεώσεις, δαπάνες ενοικίων, οχημάτων κ.λπ.). Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες δεν ισχύουν πλέον με την επέλευση της μετάλλαξης «Ο» του covid – 19, η οποία είναι σαφώς πιο ήπια και ευρέως διαδιδόμενη και από τους πλήρως εμβολιασμένους συναδέλφους της. Εν όψει τούτου, προβάλλουν ότι μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους υποβαλλόμενες σε δύο διαγνωστικούς ελέγχους εβδομαδιαίως, όπως οι στερούμενοι πλέον ενεργού πιστοποιητικού εμβολιασμού (διπλοεμβολιασμένοι) συνάδελφοί τους, οι οποίοι επιτρέπεται να εργάζονται, χωρίς να υφίσταται κίνδυνος διασποράς οιασδήποτε νόσου, συμπεριλαμβανομένου του covid.

 

       9. Επειδή, κατά την γνώμη που επικράτησε στο Δικαστήριο, το αίτημα να αιτουσών να τους επιτραπεί η άσκηση των καθηκόντων τους με την επιβολή της υποχρέωσης να υποβάλλονται σε σχετικά τεστ, πρέπει να απορριφθεί. Και τούτο, γιατί η υποχρέωση του αναφερόμενου στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) που υπηρετεί σε δομές υγείας, όπως οι αιτούσες, να υποβληθεί σε εμβολιασμό - ο οποίος κατά την κρατούσα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα άποψη επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας (ΕΑ ΣτΕ 250 - 252/2021) - και το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων των υπόχρεων σε εμβολιασμό που αρνούνται να εμβολιασθούν, υπαγορεύθηκε από λόγους δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται α) στην προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και την αποφυγή εξάπλωσής του στα ιδιαιτέρως ευπαθή, κατά κοινή πείρα, άτομα που νοσηλεύονται και με τα οποία οι απασχολούμενοι στα ιδρύματα αυτά, έρχονται σε συχνή και άμεση επαφή και β) στην εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, η οποία θα διαταραχθεί αν νοσήσουν οι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, δεδομένου ότι τόσο αυτοί που θα νοσήσουν, καθώς και όσοι εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς πρέπει να τεθούν σε απομόνωση (ΕΑ ΣτΕ 12/2022, 8/2022, 250-252/2021).

 

       10. Επειδή, περαιτέρω, ως προς την οικονομική ζημία που επικαλούνται οι αιτούσες, το Δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι αποδοχές τους ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος, κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση μερικής αναστολής των προσβαλλόμενων πράξεων ως προς τη μη καταβολή των αποδοχών των αιτουσών (ΕΑ ΣτΕ 13/2022 κ.ά.). Τούτο δε, εν όψει του ότι το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, που επιβλήθηκε σε βάρος τους λόγω του μη εμβολιασμού τους, συνεπάγεται την διακοπή της μισθοδοσίας τους, δηλαδή την πλήρη στέρηση των αποδοχών τους, η οποία συνεπάγεται, περαιτέρω, για τις αιτούσες όχι απλώς οικονομική βλάβη δυναμένη να αποκατασταθεί αν η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως ευδοκιμήσει, αλλά την στέρηση σε μεγάλο βαθμό των μέσων βιοπορισμού τους. Εν όψει αυτών, λαμβάνοντας υπ’ όψη το μέγεθος της βλάβης που υφίστανται οι αιτούσες από τη στέρηση του κυρίου μέσου βιοπορισμού τους, η οποία επιτείνεται άλλωστε από τον μακρύ διαδραμόντα χρόνο από την έναρξη της αναστολής καθηκόντων (από 1-9-2021 έως και σήμερα) και τις οδηγεί σε οικονομική ένδεια, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση και τον ίδιο τον βιοπορισμό τους, και συνεκτιμώντας το δημόσιο συμφέρον προστασίας της δημόσιας υγείας, κρίνει ότι πρέπει, προς αποφυγήν ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτουσών, να διαταχθεί υπό την μορφή κατάλληλου μέτρου (κατ’ άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989) η καταβολή σε αυτές μέρους των αποδοχών τους και, συγκεκριμένα, του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά μερική αποδοχή της κρινόμενης αιτήσεως (ΕΑ ΣτΕ 13/2022 κ.ά.).

 

       11. Επειδή, μειοψήφησε ο Εφέτης Δ.Δ. Εμμανουήλ Λενέτης, ο οποίος εξέφερε την άποψη ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ενόψει του γεγονότος ότι ο νομοθέτης επιτρέπει την εργασία ανεμβολίαστων στα νοσοκομεία και αναγνωρίζει έτσι πως δεν συντρέχουν σε κάθε περίπτωση οι προαναφερθέντες εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αποτελούν αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης. Ειδικότερα, κατά τη γνώμη της μειοψηφήσαντος πρέπει να ισχύσουν και ως προς τις αιτούσες όσα προβλέπονται για το υγειονομικό προσωπικό που εξαιρέθηκε του εμβολιασμού και το οποίο, αν υποβάλλεται σε «διαγνωστικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test)», συνεχίζει να απασχολείται κανονικά (ακόμα και με «την παροχή υπηρεσιών […] σε ασθενείς» μετά την 11-4-2022), παρόλο που υφίσταται ο ίδιος, όπως και με τις αιτούσες, κίνδυνος είτε να νοσήσει είτε να μεταδώσει τη νόσο (βλ. το άρθρο 1 της ΚΥΑ που παρατέθηκε στην 5η σκέψη και ισχύει μέχρι την 06:00 ώρα της Δευτέρας 25 Ιουλίου 2022).

 

       12. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση αίτηση πρέπει, κατά την επικρατήσασα γνώμη, να γίνει εν μέρει δεκτή. Περαιτέρω, πρέπει να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρα 275 παρ. 1 εδαφ. γ’ του ν. 2717/1999, Α' 97, και 50 του ν. 3659/2008, Α' 77) και κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να αποδοθεί στις αιτούσες το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 36 παρ. 4 εδαφ. γ’ του π.δ. 18/1989).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

       Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής.

 

       Διατάσσει την καταβολή σε καθεμία από τις αιτούσες του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως.

 

       Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

       Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

       Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στα Χανιά στις 7 Ιουλίου 2022 και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα στις 20 Ιουλίου 2022 και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 29 Ιουλίου 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΕΠΠΑΣ                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΛΙΩΤΗ

  

   Ακριβές αντίγραφο

   Χανιά……………..

   Η Γραμματέας