ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠειρ 1569/2023

 

Συνεπιμέλεια. Εναλλασόμενη διαμονή τέκνων. Δέκα (10) διανυκτερεύσεις του πατέρα με τέκνο ηλικίας κάτω των δύο (2) ετών.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης: 1569/2023

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αντωνία Μέγγουλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25-7-2023, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : . , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός .  αρ. . , με ΑΦΜ . , ατομικά και ως συνασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του .  και . , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημητρίου Δουλιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 28220), που κατέθεσε σημείωμα, και το με αριθμό Α.../28-7-2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών & ενσήμων του ΔΣΑ.

 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ: . , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός .  αρ. . , με ΑΦΜ . , ατομικά και ως συνασκούσας τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων της .  και . , η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Σωτήραλη (ΑΜ ΔΣΠ 3383), που κατέθεσε σημείωμα, και το με αριθμό Α.../24-7-2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών & ενσήμων του ΔΣΠ.

 

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 13-6-2023 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ././14-6-2023 και προσδιορίστηκε η συζήτησή της για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο.

 

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 15-6-2023 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ././15-6-2023 και προσδιορίστηκε η συζήτησή της για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά το άρθρο 246 ΚΠολΔ, «Το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση εκκρεμών ενώπιον του δικών, ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων». Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση α) της από 13-6-2023 αίτησης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ././14-6-2023 και β) της από 15-6-2023 αίτησής, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ././15-6-2023, αφενός λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, αφετέρου διότι με τον τρόπο αυτό κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της, υπάρχει δε κοινότητα αποδεικτικόν μέσων και διαδικασίας (άρθρα 31 παρ. 1, 246, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 του ΑΚ όπως ισχύουν συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, ωστόσο οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού εξίσου τη γονική μέριμνα. Με την εν λόγω ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία τη διάταξη του άρθρου 1510 εδ. α' ΑΚ που αναφέρεται στην έγγαμη συμβίωση, καθιερώνεται εκ του νόμου κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση. Με τον όρο «εξακολουθούν» καταφάσκεται η αναγκαιότητα αδιατάρακτης και αδιάκοπης διαβίωσης του ανηλίκου υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε πριν από το χωρισμό των γονέων του και ιδίως αυτές που αφορούν τις μεθόδους και τη φιλοσοφία ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσής του, τις επιλογές ως προς τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, την ψυχαγωγία του και τις κοινωνικές του συναναστροφές, αφού η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου των γονέων, δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, η οποία πρέπει να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, καθόσον βασικός σκοπός είναι η ψυχική υγεία του ανηλίκου τέκνου, η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με τον όρο «εξίσου» αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με τον ν. 1329/1983 και εναρμόνισε, στο θέμα αυτό, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του  Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου σπουδαία. Αντιθέτως, με τον όρο «εξίσου», δεν εισάγεται ρύθμιση περί υποχρεωτικής ισόχρονης άσκησης της γονικής μέριμνας, αφού, παρεκτός του ότι αν αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη θα το είχε προβλέψει ρητά, στις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, η ερμηνεία αυτή θα οδηγούσε στην υποχρεωτική ίση χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας με επακόλουθο την εναλλασσόμενη κατοικία του ανηλίκου τέκνου η οποία ενίοτε μπορεί να αποβεί σε βάρος της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας του (βλ. ΑΠ 1016/2019 ΝΟΜΟΣ). Άλλωστε το αρχικό νομοσχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής προέβλεπε ρητή διάταξη για την εναλλασσόμενη κατοικία [Άρθρο 4: Όταν οι συνθήκες ζωής των γονέων και του τέκνου το επιτρέπουν και εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του τέκνου, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου], η οποία, ωστόσο, δεν περιλήφθηκε στον ν. 4800/2021. Επιχείρημα, υπέρ αυτής της ερμηνευτικής εκδοχής, δηλαδή της μη εισαγωγής υποχρεωτικούς ίσης χρονικής κατανομής της γονικής μέριμνας και άρα εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου, αντλείται και από την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ με την οποία θεσπίζεται δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο «κατά το δυνατόν, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του (...), ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικοί) χρόνου επικοινωνίας (...)» και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου. Και τούτο, διότι, στην περίπτωση της υποχρεωτικής ίσης χρονικής κατανομής της γονικής μέριμνας και άρα εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου, η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 1520 ΑΚ καθίσταται αλυσιτελής, αφού ο σκοπός της που κατατείνει στην αποφυγή συναισθηματικής και ψυχικής αποξένωσης του τέκνου από τον γονέα και της ανισορροπίας στον χρόνο της παρουσίας του επαρκώς 0α εξυπηρετούνταν από την ίση χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας και άρα εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου. Εξάλλου, σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 1520 ΑΚ το ανήλικο τέκνο 0α οδηγείται αναντίρρητα σε σύγχυση, ιδίως σε περίπτωση που αυτή η χρονική κατανομή λαμβάνει χώρα σε διαστήματα μικρότερα του μηνός, αφού θα εναλλάσσει κατοικία στα πλαίσια κατανομής της γονικής μέριμνας, κατά τον ίδιο δε χρόνο θα διαμένει και στην οικία του άλλου γονέα στα πλαίσια της επικοινωνίας του τελευταίου με αυτό, με αποτέλεσμα την διατάραξη της ψυχοσυναισθηματικής του ισορροπίας, του καθημερινού προγράμματος του και ενδεχομένως τη ματαίωσή της ψυχαγωγίας του και των κοινωνικών του συναναστροφών ιδίως με τους συνομηλίκους του. Ειδικότερα, με το άρθρο 1514 ΑΚ, το οποίο έχει ως τίτλο «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» ορίζεται ότι «Ε Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 0α διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή του. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ' ιδίαν Θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιοσδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019) για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ως άνω νόμου. Με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 1514 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων γίνεται από το δικαστήριο, ενώ ως περιπτώσεις διαφωνίας αναφέρονται ενδεικτικά («ιδίως»), οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει στη γονική μέριμνα ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησής της, ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου. Ένας τρόπος (λειτουργικής) κατανομής της γονικής μέριμνας συνιστά η ανάθεση ορισμένων λειτουργιών της (π.χ. επιμέλεια) στον ένα γονέα και των υπολοίπων (διοίκηση, περιουσία, εκπροσώπηση) στην από κοινού άσκηση. Αν η άσκηση της γονικής μέριμνας μοιραστεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασής τους, ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αποφασίζει μόνος του για τα καθημερινά Θέματα του τέκνου, δεν μπορεί, όμως, κατ’ άρθρο 1519 ΑΚ να αποφασίζει μόνος του για θέματα που επηρεάζουν καίρια τη ζωή του τέκνου, ήτοι για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για σημαντικά ζητήματα της υγείας του, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των γονέων, διότι η κρίση για σημαντικά ζητήματα παραμένει στο πυρήνα της γονικής μέριμνας, που εν προκειμένω ανήκει και στους δύο (πρβλ. υπό το προϊσχύσαν δίκαιο ΑΠ 1321/1992, Αρμ,48.340, ΕφΘεσ 564/2008, Αρμ 2008.1836). Ωστόσο, ως προς τα τελευταία αυτά ζητήματα, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση, αν ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια αδυνατεί για νομικούς ή πραγματικούς λόγους να συμπράξει ακόμα και ως προς το καίρια αυτά ζητήματα, τότε και αυτά ανατίθενται αποκλειστικά στον έτερο γονέα (άρθ. 1519 εδ. β' σε συνδυασμό με άρθρο 1510 τελ. εδάφιο). Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα, το οποίο (βέλτιστο συμφέρον) εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθέναν από αυτούς. Ο όρος «βέλτιστο συμφέρον» κατ’ ουσίαν, αποδίδει την ισχύουσα έννοια του «συμφέροντος του τέκνου», ο οποίος, όπως έχει εξειδικευθεί από τη νομολογία, δεν είναι δεκτικός διαβαθμίσεων και συνεπώς η εν λόγιο ρύθμιση δεν εισάγει συσιαστική/εννοιολογική διαφοροποίηση, αλλά μόνο λεκτική/ορολογική. Ως συμφέρον του τέκνου νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και, γενικότερα, κάθε είδους συμφέρον το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται για πρώτη φορά από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 2 ΑΚ, η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύονται από τον νομοθέτη και ισχυροποιούνται έναντι άλλων, χωρίς ωστόσο, να δεσμεύουν το δικαστήριο ως προς την ιεράρχηση ή την υιοθέτησή τους στο σύνολό τους. Στη δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του συγκεκριμένου ανηλίκου τέκνου με κριτήρια αξιολογικά, τα οποία αντλούνται, μεταξύ άλλων, και από τα πορίσματα της ψυχολογίας (ΑΠ 414/2010, ΑΠ 2130/2007 ΝΟΜΟΣ). Παρέχεται, συνεπώς, στον δικαστή η δυνατότητα να δίνει σε αυτή διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, υπό το φως της ιδιαιτερότητας κάθε έννομης σχέσης και των υποκειμένων της (ΑΠ 1358/1995, βλ. και Π. Αγαλλοπούλου, σε Γεωργιάδη- Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 1511, αρ. 17), εξατομικεύοντας τα κριτήρια που καθορίζει ο νομοθέτης είτε κατά τρόπο ειδικό είτε κατά τρόπο γενικό και που αφορούν το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Η εξατομικευμένη κρίση γίνεται δεκτό ότι συνιστά και εφαρμογή της επιταγής του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία αποκλείει τη στερεότυπη αντιμετώπιση ως προς την αξιολόγηση ατόμων και προσωπικών σχέσεων [βλ., αντί πολλών, Στ. Κουτσουμπίνα, Η συνταγματική θέση του ανηλίκου, σελ. 139 (150)]. Η κρίση του δικαστή πρέπει να σχηματίζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο (Απ. Γεωργιάδης, ό. π., σελ. 575). Έτσι, κρίσιμα προς τούτο στοιχεία, όπως έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από τη νομολογία και τη θεωρία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και (τυχόν) αδελφούς του. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Επίσης, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται και ότι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στον νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς τον συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλεια του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει τη στοιχειώδη ικανότητα διάκρισης. Πρέπει δε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στον σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμησή του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το βέλτιστο συμφέρον του (ΑΠ 1016/2019, ΕφΑΔ & ΠολΔ 2020, σελ. 640, ΕφΠειρ 298/2021 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑΘ 5418/2021 ΝΟΜΟΣ).

 

Α. Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, εκθέτει ότι με την καθής τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 30-6-2018 ο οποίος στις 8-9-2019 ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, την .  που γεννήθηκε στις 1-11-2018 και τον .  που γεννήθηκε στις 20-9-2021. Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διακόπηκε οριστικά ήδη από τα τέλη Μάϊου του 2023. Περαιτέρω, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση ζητεί να ανατεθεί και στους δύο γονείς από κοινού η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους και να οριστεί ο χρονικός καταμερισμός αυτής (συνεπιμέλεια), με εναλασσόμενη κατοικία, άλλως να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα τους και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 683 παρ. 1, 735, 22 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ). Κατά το μέρος όμως, που ασκείται από τον αιτούντα, όχι ατομικά για τον εαυτό του, αλλά υπό την ιδιότητά του ως συνασκούντος την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του είναι ενεργητικώς ανομιμοποίητη και απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 216 § 1 στοιχ. α’), διότι σε δίκες περί ανάθεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας ανηλίκου, όπως εν προκειμένω, διάδικοι δεν είναι τα ανήλικα τέκνα, αλλά οι ενήλικες ασκούντες τη γονική μέριμνα (ή έχοντες την επιμέλεια) αυτών (ΜΠρΘεσ 317/2022 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).Κατά τα λοιπά είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1514, 1516, 1518 ΑΚ 1520 ΑΚ, 735 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Β. Η αιτούσα, με την υπό κρίση αιτίασή της, όπως η αίτησή της παραδεκτά διορθώθηκε με το έγγραφο σημείωμά της και με την προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, εκθέτει ότι με τον καθ’ ου τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 30-6-2018, ο οποίος στις 8-9-2019 ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, την .  που γεννήθηκε στις 1-11-2018 και τον .  που γεννήθηκε στις 20-9-2021. Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διακόπηκε οριστικά ήδη από τα τέλη Μαΐου του 2023. Περαιτέρω, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, να ανατεθεί σε αυτήν η προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων και επικουρικά η συνεπιμέλεια κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτησή της και να υποχρεωθεί ο τελευταίος, να της καταβάλλει ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα το ποσό των 167 ευρώ για τη .  και το ποσό των 97 ευρώ για τον . , και συνολικά 264 ευρώ και για τα δύο τέκνα, να διαταχθεί η μετοίκηση του καθού από την οικογενειακή στέγη, και να καταδικασθεί ο καθ’ ου στην δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε επαρκώς ορισμένη, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1393, 485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1497, 1510, 1511, 1512,  1513, 1514, 1516, 1518, 1519 ΑΚ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 728, 729, 735 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει ακολούθως η αίτηση, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της καθής η αίτηση- αιτούσας, από τις χωρίς όρκο καταθέσεις των αιτούντων, οι οποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, από όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα είπε, τα οποία προσκομίζει ο αιτών και περιλαμβάνουν συνομιλία μεταξύ της συζύγου του και τρίτων προσώπων, τα οποία θεωρούνται παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα, ενώ παραδεκτώς προσκομίζονται τα μηνύματα sms, μεταξύ των διαδίκων, τα οποία δεν θεωρούνται παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα και δεν προσβάλλουν το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας και του απορρήτου των συνομιλιών, επειδή προσκομίζονται από τους διαδίκους ως συνομιλούντες προς απόδειξη των ισχυρισμών τους στο πλαίσιο της δικαστικής τους διένεξης (ΟλΑΠ 1/2017, ΜΠρΘεσ 5782/2019 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΗρακλ. 1085/2018 ΝΟΜΟΣ), από τις υπ' αριθμ. . , ./24-7-2023 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων .  και .  , ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, και την υπ’ αριθμ. ./24-7-2023 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος .  ενώπιον της δικηγόρου Πειραιώς Α.. Κ.. , που ελήφθησαν με επιμέλεια της καθής η αίτηση- αιτούσας κατόπιν νομότυπης κλητεύσεως του αντιδίκου της δυνάμει της υπ' αριθμ. ./19-7-2023 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς . , τις υπ' αριθμ. . , ./15-6-2023 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων .  και .  ενώπιον του συμβολαιογράφου Πειραιώς . , τις υπ' αριθμ. ./13-7-2023, ./18-7-2023 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων .  και .  ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς . , που ελήφθησαν με επιμέλεια του αιτούντος - καθού η αίτηση, λαμβάνονται δε υπόψη έστω και αν δεν έχει κλητευθεί εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 422 παρ. 1 ΚΠολΔ η αντίδικος πλευρά, διότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών, λαμβάνονται ελεύθερα υπόψη και μη πληρούντα τους όρους του νόμου μέσα, όπως ένορκες βεβαιώσεις έστω και χωρίς κλήτευση του αντιδίκου (βλ. ΑΠ 1857/2011 ΝοΒ 2012.1227) πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 30-6-2018, ο οποίος στις 8-9-2019 ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, την .  που γεννήθηκε στις 1-11-2018 και τον .  που γεννήθηκε στις 20-9-2021. Τα πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου κύλησαν αρκετά αρμονικά, ωστόσο στη συνέχεια και στη διαδρομή της συζυγικής ζωής των διαδίκων ο γάμος δεν συνεχίσθηκε ομαλά, δημιουργήθηκαν τριγμοί και εντάσεις στην έγγαμη συμβίωση, με αποτέλεσμα να επέλθει συναισθηματική, ψυχική και σωματική αποξένωση τους. Η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε οριστικά το Μάιο του 2023 όταν ο αιτών ανακάλυψε ότι η σύζυγός του διατηρεί εζωσυζυγική σχέση. Στα πλαίσια της άσκησης των κρινόμενων αιτήσεων και κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στις 19-6-2023 διατάχθηκε προσωρινά η μετοίκηση του αιτούντος - καθού η αίτηση από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας της μητέρας της αιτούσας και αυτός συμμορφούμενος με την προσωρινή διαταγή μετοίκησε πλέον στην κατοικία που του παραχωρούν οι γονείς του στη οδό .  αρ. .  στον Κορυδαλλό, η οποία βρίσκεται πλησίον της οικογενειακής στέγης, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα τέκνα του. Συνεπώς, εφόσον ο αιτών - καθού η αίτηση πατέρας, έχει πλέον μετοικήσει, χωρίς πρόθεση επανόδου στην οικογενειακή στέγη, το αίτημα περί μετοίκησης αυτού καθίσταται πλέον απορριπτέο, ελλείψει επείγουσα περίπτωσης. Περαιτέρω, από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκε η αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η σοβαρή πρόθεση και η ψυχική διάθεση και των δύο γονέων για να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους και ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου κατάλληλοι για την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους. Ειδικότερα, αυτά διατηρούν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα τους, με την οποία άλλωστε συμβιώνουν μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και στην οποία ανατέθηκε, προσωρινά η επιμέλειά τους, με την από 19-6-2023 προσωρινή διαταγή του παρόντος Δικαστηρίου, και η οποία τα περιβάλλει με αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανατροφή, την επίβλεψη και την ψυχοσωματική τους υγεία και ανάπτυξη και είναι σε θέση να εξασφαλίσει ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, όπως πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, και ιδιαίτερα η ανήλικη Ναταλία, ήδη πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, είχαν δημιουργήσει και με τον πατέρα τους ένα δυνατό ψυχικό και συναισθηματικό δεσμό και έχουν αναπτυχθεί αμοιβαία μεταξύ τους αισθήματα στοργής και αγάπης, δεδομένου ότι ο καθ’ ου, είχε ενεργό ρόλο και διαρκή συμμετοχή στην ανατροφή τους, στα οποία αφιέρωνε ουσιαστικό χρόνο, φροντίδα, αγάπη και ενδιαφέρον, ενώ από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, που επέστρεψε στην εργασία της η αιτούσα, που εργάζεται με ωράριο γραφείου 7:30 με 15:30, μέχρι και τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, είναι αυτός που φρόντιζε τα τέκνα του μέχρι και την ώρα που επέστρεφε η σύζυγός του από την εργασία της, καθώς ο ίδιος εργάζεται απογευματινές ώρες. Τα αισθήματα αυτά ουδόλως έχουν ατονήσει, καθώς ο καθ’ ου, κατά το χρονικό διάστημα από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μέχρι και τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, επιδίωκε να έχει επαφή και επικοινωνία με τα παιδιά του, αφιερώνοντας συνειδητά ποιοτικό χρόνο σε αυτά και αποσκοπώντας στην οικοδόμηση και διατήρηση μίας στενής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ τους. Εξάλλου, η επιδίωξή του αιτούντος να αναλάβει από κοινοί) με την αιτούσα την επιμέλεια των τέκνων του, δεν είναι όψιμη ούτε προσχηματική, αλλά εκφράζει την αληθινή πρόθεσή του. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, πιθανολογήθηκε ότι αμφότεροι οι διάδικοι τρέφουν δυνατά συναισθήματα αγάπης και αφοσίωσης προς τα ανήλικα τέκνα τους, έχουν πλήρη συνείδηση του γονεϊκού τους ρόλου και ασκούν ικανοποιητικά τα καθήκοντα, που τους επιβάλλονται και απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή και εκτελούν το έργο τους πρόθυμα, ανταποκρινόμενοι με στοργή και υπομονή στις υλικές και συναισθηματικές ανάγκες των ανηλίκων τέκνων τους, ενώ και οι ίδιοι ως κοινωνικοί και υπεύθυνοι άνθρωποι, με ευπρεπή συμπεριφορά και συγκροτημένο χαρακτήρα, λόγω της προσωπικότητάς τους και της παιδαγωγικής καταλληλότητας τους ως γονέων, παρέχουν τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγησή τους. Αμφότεροι οι διάδικοι ως γονείς επιδεικνύουν αισθήματα αγάπης και στοργής στα ανήλικα τέκνα τους, είναι δε, χαρακτηριστικό ότι αυτοί αιτούνται την επιμέλεια των ανηλίκων κινούμενοι από την ειλικρινή αγάπη τους προς αυτά και την επιθυμία τους να τα φροντίσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συμβάλλοντας στην ορθή διαπαιδαγώγηση και στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Δεδομένης της καταλληλότητας και των δύο γονέων και της θέλησής τους να ασχοληθούν συστηματικά με τα τέκνα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 1511 και 1514 παρ. 3 τελ. εδ., όπως ισχύουν, μετά την τροποποίηση του με το ν. 4800/2021, και τα οποία καταλαμβάνουν και την παρούσα δίκη, το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, στο οποίο το Δικαστήριο αποβλέπει (άρθρο 1511 ΑΚ), και το οποίο εξυπηρετείται από την ουσιαστική] και ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να παρεκκλίνει από τη ρύθμιση του άρθρου 1513 του ΑΚ, το οποίο καθιερώνει, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ως νόμιμο σύστημα την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το χωρισμό των γονέων, προβαίνοντας σε κατανομή της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, και δη λειτουργική, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η αιτούσα -μητέρα των τέκνων, επικουρικά ζητάει την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των τέκνων τους. Επομένως, η γονική μέριμνα στο σύνολό της και συνακόλουθα και η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων θα ασκείται από κοινού τους διαδίκους. Αυτό επιβάλλει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα εκτενώς αναλύονται στη νομική σκέψη, στη συγκεκριμένη περίπτωση το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, τα οποία έχουν ανάγκη από τη σύσφιξη των σχέσεων και με τους δύο γονείς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ψυχικής αποξενώσεώς τους και να διατηρηθεί και ενισχυθεί ο μεταξύ αυτών και αμφότερων των γονέων ψυχικός δεσμός, με σκοπό την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξή τους. Εξάλλου, με τους κοντινούς τόπους διαμονής των γονέων επιτυγχάνεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών και στις δύο χωριστές κατοικίες (όπου σε κάθε μία υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα παιδικά δωμάτια) και από αυτές στον παιδικό σταθμό και στις λοιπές δραστηριότητές τους. Επιπρόσθετα, και οι δύο γονείς διαθέτουν ικανό υποστηρικτικό περιβάλλον, τους γονείς των αιτούντων, που είναι πρόθυμοι να συνεπικουρούν αμφοτέρους τους αιτούντες σε καθημερινά και πρακτικά ζητήματα, που συνέχονται με την ανατροφή των εγγονών τους. Επιπλέον, με την παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης, αναμένεται ότι θα επικρατήσει το απαραίτητο κλίμα γαλήνης και ηρεμίας στις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων και σταθερότητας και ασφάλειας, που είναι αναγκαίο για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της προσωπικότητας των ανηλίκων τέκνων, καθόσον επιβάλλεται η μεταξύ τους συνεργασία, ώστε τα τέκνα να μην γίνονται δέκτες αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων και υποδείξεων από τους γονείς τους. Εξάλλου, από την μεταξύ των διαδίκων επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μετά την ανακάλυψη από τον αιτούντα ότι η σύζυγός του διατηρεί εξωσυζυγική σχέση τον Μάιο του 2023, πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι διατηρούν ακόμα κάποια αισθήματα κατανόησης και το τελευταίο χρονικό διάστημα επιδεικνύουν συμπεριφορά που καταδεικνύει ότι δύνανται να έχουν τη στοιχειώδη και απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ τους όσον αφορά τα ζητήματα των ανήλικων, ενώ οι τεταμένες σχέσεις τους δεν έχουν εκτραχύνει τη μεταξύ τους αντιδικία σε τέτοιο βαθμό που κάθε επαφή μεταξύ τους να έχει καταστεί πλήρως αδύνατη, και δεν είναι τέτοιας φύσης που να καθιστούν απαγορευτική την από κοινού άσκηση της επιμέλειάς τους, καθώς οι όποιες διαφωνίες μεταξύ των συγκεκριμένων διαδίκων αφορούν τις προσωπικές τους σχέσεις, ως συζύγων, δεν είναι ουσιώδεις και μπορούν να ξεπεραστούν, και επιπλέον δεν πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών πατέρας ασκεί λεκτική και ψυχολογική βία στην μητέρα των ανηλίκων. Οφείλουν, άλλωστε, ως γονείς, τις προσωπικές τους διαφωνίες να τις θέσουν σε δεύτερη μοίρα, ώστε να αποκτήσουν ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης μεταξύ τους για τα ζητήματα των τέκνων τους, το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου μπορούν να επιτύχουν. Ακολούθως, πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος άσκησης της από κοινού επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ώστε αυτή να ασκείται με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής τους κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες, οπότε οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια των τέκνων τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ. α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας τους και πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β' και 1516 εδ. α' ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένουν ταυτόχρονα κάθε φορά τα παιδιά, ήτοι μόνο τις πράξεις καθημερινής φροντίδας, ενώ κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους γονείς στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών. Επομένως, η διαμονή των ανηλίκων πρέπει να κατανεμηθεί χρονικά μεταξύ των διαδίκων με τους οποίους οι ανήλικοι θα διαμένουν εναλλασσόμενα, και ειδικότερα τα ανήλικα θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ως εξής: α) κάθε 1ο και 3ο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 16.00 της Παρασκευής ο αιτών - καθού ή άτομο της επιλογής του, θα παραλαμβάνει τα ανήλικα από το νηπιαγωγείο και το βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα, όπου φοιτούν, και θα διαμένουν μαζί του με διανυκτέρευση στην κατοικία του, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε θα τα παραδίδει στο νηπιαγωγείο και στο βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα όπου φοιτούν, β) κάθε Τετάρτη εκάστης εβδομάδας από ώρα 16.00 ο αιτών - καθού ή άτομο της επιλογής του, θα παραλαμβάνει τα ανήλικό από το νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα, όπου φοιτούν, και θα διαμένουν μαζί του με διανυκτέρευση στην κατοικία του, και ο οποίος θα τα παραδίδει την Πέμπτη το πρωί στο νηπιαγωγείο και στο βρεφονηπιακό σταθμό όπου φοιτούν αντίστοιχα. Σε περίπτωση που τις ημέρες αυτές (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) τα τέκνα δεν θα έχουν σχολικές υποχρεώσεις θα τα παραλαμβάνει από την κατοικία της μητέρας τους, κατά την έναρξη του εκάστοτε ανωτέρω χρονικού διαστήματος και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος στη λήξη του, ο ίδιος ή πρόσωπο της επιλογής του. Επιπλέον, για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών τα τέκνα θα διαμένουν με τον πατέρα τους: α) κατά τα ζυγά έτη κατά τις εορτές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, από τις 24 Δεκεμβρίου ώρα 10:00' έως τις 30 Δεκεμβρίου ώρα 19:00', ενώ κατά τα μονά έτη από 31 Δεκεμβρίου ώρα 10.00 έως και 6 Ιανουάριου ώρα 19.00, β) κατά τα ζυγά έτη τις ημέρες της εορτής του Πάσχα, από Μεγάλη Δευτέρα, ώρα 10:00' έως τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα 19:00\ ενώ κατά τα μονά έτη από Δευτέρα του Πάσχα ώρα 10.00 μέχρι Κυριακή του Θωμά ώρα 19.00, γ) κατά τα μονά έτη, κατά τους θερινούς μήνες από 1 η Ιουλίου ώρα 10.00 έως 16η Ιουλίου ώρα 12.00 και από 1η Αυγούστου ώρα 10:00 έως 16 Αυγούστου ώρα 12:00, ενώ κατά τα ζυγά έτη από 16 Ιουλίου ώρα 10.00 έως 31 Ιουλίου ώρα 12.00 και από 16 Αυγούστου ώρα 10:00 έως 31 Αυγούστου και ώρα 12:00. Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Χριστούγεννα-Πάσχα-θερινές διακοπές) ο πατέρας θα παραλαμβάνει τα ανήλικα από την κατοικία της μητέρας τους κατά την έναρξη του εκάστοτε ανωτέρω χρονικού διαστήματος και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος στη λήξη του. Τις ημέρες που τα ανήλικα θα μένουν με τον ένα γονέα, ο έτερος θα έχει ελεύθερη δυνατότητα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), και μεταξύ των ωρών 19.00 με 20.00 εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των ανηλίκων τέκνων. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε πως η μητέρα είναι εφοριακός και εργάζεται ως ελεγκτής στην .’ Δ.Ο.Υ Πειραιά με μηνιαίο μισθό περίπου 1100 ευρώ, ενώ εισπράττει και επίδομα τέκνων 84 ευρώ μηνιαίως. Άλλα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε η αιτούσα ότι λαμβάνει, ούτε διαθέτει περιουσία πέραν από ένα ι.χ.ε αυτοκίνητο FΙΑΤ το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της. Διαμένει σε οικία ιδιοκτησίας της μητέρας της και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη μίσθωσης, αλλά μόνο με τις λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω κατοικίας. Ο αιτών πατέρας είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και εργάζεται στο Δήμο Κορυδαλλού με ημιαπασχόληση ως ωρομίσθιος τις απογευματινές ώρες και εισπράττει περίπου 450 ευρώ μηνιαίως, όμως με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητές του, την ηλικία του (42 ετών) και την κατάσταση της υγείας του μπορεί να εργαστεί περισσότερες ώρες, είτε κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα (personal training) είτε στο ψητοπωλείο που διατηρεί η οικογένειά του στον Κορυδαλλό, από τις οποίες μπορεί να εισπράττει περίπου 900 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών είναι συγκύριος με ποσοστό 8,33% σε ένα οικόπεδο με κτίσμα στην Ημαθία και αποκλειστικός κύριος τριών αγροτεμαχίων με ελιές επιφάνειας 4550,19 τ.μ., 388,47 τ.μ. και 2395,42 τ.μ. στα ... Λεωνιδίου Αρκαδίας, από τα οποία δεν πιθανολογήθηκε ότι εισπράττει εισόδημα. Τέλος, είναι κύριος ενός αυτοκινήτου ΜΙΝΙ COOPER το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Διαμένει σε οικία που του παραχώρησαν οι γονείς του και επομένως δεν επιβαρύνεται με δαπάνη μίσθωσης αλλά μόνο με τα λειτουργικά έξοδα της εν λόγω οικίας, την οποία έχει προετοιμάσει κατάλληλα με τη δημιουργία δύο παιδικών δωματίων όπου θα διαμένουν τα ανήλικα τέκνα του. Από τα ανήλικα τέκνα η .  είναι περίπου 5 ετών και από το Σεπτέμβριο θα φοιτήσει σε δημόσιο νηπιαγωγείο ενώ ο .  είναι περίπου δύο ετών και θα φοιτήσει σε δημόσιο βρεφονηπιακό σταθμό της περιοχής τους. Επίσης η .  θα ξεκινήσει μαθήματα μπαλέτου για τα οποία θα καταβάλλει 70 ευρώ μηνιαίως. Οι λοιπές ανάγκες διαβίωσής τους, δηλαδή για τροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και ψυχαγωγία είναι οι συνήθεις που απαιτούνται για ανήλικα τέκνα της ιδίας με αυτά ηλικίας και κατάστασης της υγείας τους, και της αυτής, από άποψης οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, κατάστασης. Τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα στερούνται οποιοσδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της μικρής ηλικίας τους, δεν μπορούν προφανώς να εργαστούν ή να ασκήσουν οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως, ως στερούμενα προσόδων και ανίκανα για την αυτοσυντήρησή τους, αυτά έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (άρθρο 1489 εδ. β ΑΚ). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, έπεται ότι το μηνιαίο χρηματικό ποσό, που απαιτείται, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των γονέων και σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, για την ανάλογη καταβλητέα διατροφή των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, είναι 470 ευρώ για τη .  και 350 ευρώ για τον . , ώστε να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο διαβίωσης, που να ανταποκρίνεται προς εκείνο που αρμόζει στην ηλικία και. στις συνθήκες, υπό τις οποίες έζησαν πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, αλλά και προς το επίπεδο ζωής των γονέων τους. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας (θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ.), στην οποία διαμένουν τα ανήλικα με τους γονείς τους βάσει της ανωτέρω χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας, συνυπολογίζονται δε και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την επιμέλειά τους, υπηρεσίες των γονέων τους. Για τον προσδιορισμό της βαρύνουσας τον κάθε διάδικο συνεισφοράς, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του καθενός από αυτούς στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Επομένως, με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου η αίτηση-πατέρας, με βάση τις δικές του οικονομικές δυνατότητες και την προσωπική του κατάσταση, πρέπει να συμμετέχει στη διατροφή της .  με το ποσό των 167 ευρώ και του .  με το ποσό των 97 ευρώ για τις ημέρες που την επιμέλεια αυτών την ασκεί η μητέρα, ενώ συνυπολογίζεται και η αξία της φροντίδας και των προσωπικών υπηρεσιών, που θα τους παρέχει ο ίδιος κατά το χρονικό διάστημα που θα ασκεί αυτός την επιμέλειά τους, όπως και τα έξοδα για τη διατροφή τους τις ημέρες αυτές, που βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, και ανέρχονται στο ποσό των 150 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 406 ευρώ βαρύνει τη μητέρα τους, με την παροχή σε χρήμα, από το προαναφερόμενο εισόδημά της και με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή τους και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής τους. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο ως άνω επιμερισμός της απαιτούμενης για τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διατροφής, μεταξύ των γονέων τους, γίνεται, λαμβανομένου υπόψη ότι με την κρινόμενη αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτούμενης για τα εν λόγω ανήλικα τέκνα διατροφής, αλλά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση ανάλογης συμμετοχής του πατέρα τους στη διατροφή αυτή, οπότε ο ίδιος αλυσιτελώς προβάλλει την ένσταση συνεισφοράς της αιτούσας στη διατροφή τους.

 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, αμφότερες οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές λαμβανομένου υπόψη ότι πιθανολογήθηκε και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, και να ανατεθεί προσωρινά η από κοινού άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στους τελευταίους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να υποχρεωθεί ο καθού η β' αίτηση (πατέρας) να καταβάλει στην αιτούσα (μητέρα), ως ασκούσα τη συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της και για λογαριασμό τους, το ποσό των 167 ευρώ για τη .  και το ποσό των 97 ευρώ για τον .  ως μηνιαία διατροφή τους προκαταβαλλόμενη εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνάς, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε επιμέρους δόσης και μέχρις εξοφλήσεως, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησομένης τακτικής αγωγής διατροφής. Τα δικαστικά έξοδα, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της υφιστάμενης ακόμη συζυγικής σχέσης μεταξύ των ενηλίκων διαδίκων και της συγγένειας εξ αίματος με τα ανήλικα τέκνα τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, εφόσον τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, πρέπει κατ’ άρθρον 693 παρ. ) ΚΠολΔ να ορισθεί προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση της τακτικής αγωγής περί οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας των προσώπων των ανηλίκων τέκνων, ενώ ως προς το κεφάλαιο περί οριστικής διατροφής των ανηλίκων τέκνων ισχύει αυτοδικαίως η κατ’ άρθρον 729 παρ. 5 προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση αυτής της απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

        ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 13-6-2023 και με αριθμό κατάθεσης ././14-6-2023 και β) την από 15-6-2023 και με αριθμό κατάθεσης ././15-6-2023 αιτήσεις.

 

        ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

        ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτές.

 

        ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων .  και .  από κοινού και στους δύο διαδίκους.

 

        ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά τον τρόπο άσκησης της από κοινού επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, .  και . , την οποία θα ασκούν από κοινού οι γονείς, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων στην κατοικία των γονέων τους, με τους οποίους θα διαμένουν εκ περιτροπής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής των τέκνων, κατά την χρονική κατανομή, που ορίζεται στην αμέσως παρακάτω διάταξη, οπότε οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια των τέκνων τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ. α' ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β’ και 1516 εδ. α' ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένουν ταυτόχρονα κάθε φορά τα παιδιά, ήτοι μόνο τις πράξεις καθημερινής φροντίδας, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους γονείς στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών.

 

        ΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς τους (εναλλασσόμενη κατοικία) με τον οποίο θα διαμένουν αυτά ταυτόχρονα κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, και ειδικότερα τα ανήλικα θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ως εξής: α) κάθε 1ο και 3ο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 16.00 της Παρασκευής ο αιτών - καθού ή άτομο της επιλογής του, θα παραλαμβάνει τα ανήλικα από το νηπιαγωγείο και το βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα, όπου φοιτούν, και Θα διαμένουν μαζί του με διανυκτέρευση στην κατοικία του, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε θα τα παραδίδει στο νηπιαγωγείο και στο βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα όπου φοιτούν, β) κάθε Τετάρτη εκάστης εβδομάδας από ώρα 16.00 ο αιτών - καθού ή άτομο της επιλογής του, θα παραλαμβάνει τα ανήλικα από το νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα, όπου φοιτούν, και θα διαμένουν μαζί του με διανυκτέρευση στην κατοικία του, και ο οποίος θα τα παραδίδει την Πέμπτη το πρωί στο νηπιαγωγείο και στο βρεφονηπιακό σταθμό όπου φοιτούν αντίστοιχα. Σε περίπτωση που τις ημέρες αυτές (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) τα τέκνα δεν θα έχουν σχολικές υποχρεώσεις θα τα παραλαμβάνει από την κατοικία της μητέρας τους, κατά την έναρξη του εκάστοτε ανωτέρω χρονικού διαστήματος και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος στη λήξη του, ο ίδιος ή πρόσωπο της επιλογής του. Επιπλέον, για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών τα τέκνα θα διαμένουν με τον πατέρα τους: α) κατά τα ζυγά έτη κατά τις εορτές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, από τις 24 Δεκεμβρίου ώρα 10:00' έως τις 30 Δεκεμβρίου ώρα 19:00', ενώ κατά τα μονά έτη από 31 Δεκεμβρίου ώρα 10.00 έως και 6 Ιανουάριου ώρα 19.00, β) κατά τα ζυγά έτη τις ημέρες της εορτής του Πάσχα, από Μεγάλη Δευτέρα, ώρα 10:00' έως τη Δευτέρα του Πάσχα ώρα Ι9:00', ενώ κατά τα μονά έτη από Δευτέρα του Πάσχα ώρα 10.00 μέχρι Κυριακή του Θωμά ώρα 19.00, γ) κατά τα μονά έτη, κατά τους θερινούς μήνες από 1η Ιουλίου ώρα 10.00 έως 16η Ιουλίου ώρα 12.00 και από 1η Αυγούστου ώρα 10:00 έως 16 Αυγούστου ώρα 12:00, ενώ κατά τα ζυγά έτη από 16 Ιουλίου ώρα 10.00 έως 31 Ιουλίου ώρα 12.00 και από 16 Αυγούστου ώρα 10:00 έως 31 Αυγούστου και ώρα 12:00. Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Χριστούγεννα-Πάσχα-θερινές διακοπές) ο πατέρας θα παραλαμβάνει τα ανήλικα από την κατοικία της μητέρας τους κατά την έναρξη του εκάστοτε ανωτέρω χρονικού διαστήματος και θα τα επιστρέφει στο ίδιο μέρος στη λήξη του. Τις ημέρες που τα ανήλικα θα μένουν με τον ένα γονέα, ο έτερος θα έχει ελεύθερη δυνατότητα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, skype, messenger κλπ.), και μεταξύ των ωρών 19.00 με 20.00 εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των ανηλίκων τέκνων.

 

        ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τον καθού της υπό στοιχείο Β' αίτησης να καταβάλει στην αιτούσα της υπό στοιχείο Α' αίτησης ως συνασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους για λογαριασμό τους, για την τακτική διατροφή τους, προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, το συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) ευρώ μηνιαίως, ήτοι εκατόν εξήντα επτά (167) ευρώ για την ανήλικη .  και ενενήντα επτά (97) ευρώ για τον ανήλικο . , για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης και έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθησομένης κατ’ άρθρο 729 ΚΠολΔ αγωγής διατροφής της ήδη αιτούσας με την προαναφερόμενη ιδιότητά της κατά του ήδη καθ’ ου η αίτηση, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

        ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

 

        ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση της τακτικής αγωγής περί οριστικής ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας των προσώπων των ανηλίκων τέκνων.

 

        ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, στις 30 Αυγούστου 2023.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               (για τη δημοσίευση)

                                                Χρυσαυγή Ρέππα