ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2375/2022

 

Ενσταση συνεισφοράς και εξορθολογισμού των αιτουμένων κονδυλίων. Καθορισμός ύψους διατροφής για δυο ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο στα 750€ για έκαστο τέκνο, ήτοι συνολικά 1500€ και απομείωση της επιδικασθείσας διατροφής εκ της προσωρινής διαταγής από 3000€ για αμφότερα τα τέκνα σε 1500€ για αμφότερα τα τέκνα, ήτοι σε ποσοστό 50%. Επίσης, παραχώρηση στον ανταιτούντα της μερικής χρήσης του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA LANDCRUISER για το χρονικό διάστημα που θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 2375/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Χριστίνα Κοντού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 7-09-2021 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ : ..., ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, ..., ΑΦΜ ..., κατοίκου Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός ...), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Γκλεγκλε.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Πειραιά (οδός . συγκρότημα . κτίριο .), ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημήτρη Δουλιώτη.

 

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 17-09-2020 αίτηση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2020 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19-01-2021 κατά την οποία αποσύρθηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών (πανδημία) και προσδιορίσθηκε οίκοθεν για τη δικάσιμο της 19-05-2021 κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο καθ' ου η αίτηση ζήτησε να γίνει δεκτή η προφορικά ασκηθείσα κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ανταίτηση.

 

Κατά τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο : α) να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των κοινων με τον καθ'ου, εν διαστάσει σύζυγο της, ανήλικων τέκνων τους, β) να ρυθμισθεί προσωρινά το ζήτημα επιλογής του σχολείου φοίτησης των ανήλικων τέκνων ώστε να επιλυθεί η διαφωνία των γονέων ως προς το θέμα αυτό, γ) να υποχρεωθεί ο καθ'ου να της καταβάλει προσωρινά εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα διατροφή σε χρήμα συνολικού ποσού 3.518 ευρώ μηνιαίως για λογαριασμό των ως άνω κοινών τέκνων τους, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο για κάθε ληξιπρόθεσμη παροχή και μέχρι την πλήρη εξόφληση και δ) να της αποδώσει προσωρινά ο καθ'ου κατά αποκλειστική χρήση το ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA LandCruiser αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΤ .. Τέλος, ζητά να καταδικασθεί ο καθ'ου στη δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΛ ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 340, 341,345, 1510, 1511, 1512, 1514 και 1518 ΑΚ, 728, 729,735, 176ΚΙΊολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Εξάλλου, με προφορική δήλωση του κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και με το σημείωμα του ο καθ'ου η αίτηση άσκησε παραδεκτά ανταίτηση (άρθρα 268 παρ. 4, 591 παρ. 1, 682επ. ΚΠολΔ ), και ζητεί να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ως άνω ανήλικατέκνα του με τον τρόπο που αναφέρεται στο σημείωμα του καθώς και να του αποδώσει προσωρινά η καθ' ης κατά αποκλειστική χρήση άλλως κατά μερική χρήση το ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA LandCruiser αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΤ .. Η ανταίτηση αυτή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 731 επ., 735 ΚΠολΔ. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

 

Από τις ένορκες καταθέσεις τουμάρτυρα της αιτούσας - καθ'ης (...) και του μάρτυρατου καθ'ου - ανταιτούντος (...) που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και απ'όλα τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, εκτός από την υπ' αριθμ. ./6-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη,  καθ'όσον δεν προσκομίζεται κλήτευση της αντιδίκου του εξετάζοντος (βλ. για την αναγκαιότητα κλήτευσης προς λήψη ένορκης βεβαίωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 739/1988 Ε.Ε.Ν. 56.384, Μ.Πρ.ΑΘ. 29613/1995 Ελ.Δ. 1998.206), σε συνδυασμό με τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο την 31-10-2013 στο Δημαρχείο Αχαρνών από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα τον . που γεννήθηκε την 11-03-2014 και την . που γεννήθηκε την 25-10-2016. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε κατά τον Μάρτιο του έτους 2020 όταν ο καθ'ου - ανταιτών αποχώρησε από τη συζυγική οικία. Έκτοτε, τα ανήλικα τέκνα διαμένουν με την αιτούσα-καθ'ης μητέρα τους η οποία ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια τους. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα-καθ'ης είναι πολύ καλή μητέρα και επιδεικνύει στοργή και αγάπη στα ανήλικα τέκνα της, έχει αφιερωθεί στο μητρικό ρόλο και επιθυμεί το καλύτερο δυνατό για αυτά. Με βάση τα ανωτέρω, το αληθινό συμφέρον των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, όπως προσδιορίζεται από την ανάγκη της ομαλής σωματικής και ψυχοπνευματικής ανάπτυξης τους και καθορίζεται από τις βιοτικές τους ανάγκες, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους στην αιτούσα - καθ'ης μητέρα τους, η οποία ανταποκρίνεται με επάρκεια στα από την επιμέλεια απορρέοντα καθήκοντα της. Ωστόσο, με δεδομένη την αναγκαιότητα της καλής σχέσης που πρέπει να έχουν τα ανήλικα με τον καθ'ου -ανταιτούντα πατέρα τους, διότι στην αντίθετη περίπτωση ο παντελής αποχωρισμός τους από την πατρική επαφή θα έχει επιπτώσεις στην ψυχοσωματική τους κατάσταση, θα πρέπει να ρυθμισθεί προσωρινά η προσωπική επικοινωνία του καθ'ου - ανταιτούντος με αυτά κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο σημείωμα- ανταίτηση του καθ'ου - ανταιτούντος, πλην της ώρας επικοινωνίας κατά την ημέρα Τετάρτη η οποία από 7μ.μ. έως 9 μ.μ. που αιτείται ο καθ'ου - ανταιτών θα πρέπει να καθορισθεί από 6μ.μ. έως 8 μ.μ. προκειμένου να μην επηρεασθεί η διαδικασία του ύπνου των ανήλικων τέκνων. Περαιτέρω, το αίτημα να ρυθμισθεί προσωρινά το ζήτημα επιλογής του σχολείου φοίτησης των ανήλικων τέκνων ώστε να επιλυθεί η διαφωνία των γονέων ως προς το θέμα αυτό, καθίσταται άνευ αντικεμένου και συνεπώς πρέπει ν' απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμο καθόσον τα ανήλικα τέκνα ήδη από τον Σεπτέμβριο του έτους 2021 φοιτούν στο ιδιωτικό σχολείο «Ε Α». Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικατέκνατων διαδίκων αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, καθόσον στερούνται πλήρως περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας τους, να εργαστούν. Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις, ενώ το μέτρο της διατροφής τους πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσης τους, και θα περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την περίθαλψη και ανατροφή τους. Η αιτούσα -καθ'ης μητέρα τους εργάζεται ως υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «Μ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.570 ευρώ. Επίσης, λαμβάνει μερίσματα ύψους 17.000 ευρώ περίπου ετησίως από τη συμμετοχή της στην εταιρεία με την επωνυμία «Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΑΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία όμως πιθανολογείται με βάση τη βεβαίωση της λογίστριας της ως άνω εταιρείας σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά καταθετήρια της Εθνικής Τράπεζας, ότι κατά ένα μεγάλο μέρος τους δεν καρπώνεται η ίδια αλλά αποδίδονται σε δανειακές υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι ιδιοκτησίας των γονέων της. Διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της σε οικία (μεζονέτα) στους Θρακομακεδόνες Αττικής, η οποία της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και δε βαρύνεται με δαπάνη μισθώματος, βαρύνεται όμως με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας της αυτής κατά την αναλογία της. Άλλα εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει η αιτούσα - καθ'ης οι δε λοιπές ανάγκες διαβίωσης της είναι αντίστοιχες γυναικών παρόμοιας με αυτήν ηλικίας. Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ'ου - ανταιτών πατέρας των ανήλικων εργάζεται στην εταιρεία «.» και οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 3.934,95 ευρώ. Διαμένει σε μισθωμένη οικία στον Πειραιά Αττικής για την οποία βαρύνεται με δαπάνη μισθώματος ύψους 600 ευρώ μηνιαίως. Άλλα εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει ο καθ'ου, οι δε λοιπές ανάγκες διαβίωσης του είναι αντίστοιχες ανδρών παρόμοιας με αυτόν ηλικίας. Επίσης, ο ανταιτών - καθ'ου δε βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πέραν των κοινών με την αιτούσα ανήλικων τέκνων του. Ακολούθως, οι δαπάνες διαβίωσης των ανήλικων ... ηλικίας 7 1/2 και 5 ετών αντίστοιχα κατά το χρόνο συζήτησης των ένδικων αιτήσεων, ήτοι, σίτισης, ένδυσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, εκμάθησης ξένης γλώσσας, αθλητικής δραστηριότητας είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτά ηλικίας, πλην του ποσού των 9.030 ευρώ για τον . και του ποσού των 7.530 ευρώ για την... που απαιτούνται ετησίως για την καταβολή των διδάκτρων για τη φοίτηση τους στο ιδιωτικό σχολείο «Ε Α». Επίσης, το κονδύλιο ποσού 350 ευρώ μηνιαίως για συνεδρίες, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και θεραπείες παιχνιδιού για τον ανήλικο . θα πρέπει ν' απορριφθεί ως κατ'ουσίαν αβάσιμο καθόσον δεν προσκομίσθηκαν σχετικές αποδείξεις καταβολής πέραν των μηνών Φεβρουαρίου 2021 και Μαρτίου 2021. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρινόμενη στα απαραίτητα έξοδα για την ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και διατροφή τους, πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 1.200 ευρώ για κάθε τέκνο. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της αιτούσας-καθ'ης για την περιποίηση και τη φροντίδα τους που είναι αποτιμητές σε χρήμα. Από το ποσό αυτό, ο καθ'ου -ανταιτών μπορεί να καταβάλλει το ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνοκαι συνολικά το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή των ανηλίκων συμμετέχει η αιτούσα μητέρα τους με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους καθώς και με τα εισοδήματα της. Το αίτημα για προσωρινή παραχώρηση στην αιτούσα-καθ'ης της αποκλειστικής χρήσης του ΕΧΕ αυτοκίνητου  μάρκας TOYOTA LandCruiser αριθμό κυκλοφορίας IPT ., το οποίο της ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, θα πρέπει ν' απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμο καθόσον το εν λόγω όχημα έχει ήδη αποδώσει ο καθ'ου - ανταιτών στην αιτούσα - καθ'ης, ενώ το αντίστοιχο αίτημα της προφορικώς ασκηθείσας ανταίτησης για απόδοση της αποκλειστικής χρήσης άλλως της μερικής χρήσης του ως άνω οχήματος κατά την παράδοση και παραλαβή των ανήλικων τέκνων θα πρέπει να γίνει δεκτό ως κατ'ουσίαν βάσιμο κατά την επικουρική του βάση για μερική χρήση μόνο για το χρονικό διάστημα που ο ανταιτών - καθ'ου θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του και συγκεκριμένα θα παραλαμβάνει το ως άνω όχημα κατά την παραλαβή των ανήλικων τέκνων από την οικία της αιτούσας- καθ'ης το οποίο και θα επιστρέφει κατά την παράδοση των ανήλικων τέκνων στην οικία της αιτούσας -καθ'ης. Κατόπιν τούτων, η από 17-09-2020 αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων των διαδίκων ... στην αιτούσα — καθ'ης μητέρα τους και να υποχρεωθεί ο καθ'ου-ανταιτών να προκαταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στην αιτούσα - καθ'ης, ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανήλικων τέκνων τους, προσωρινή διατροφή ποσού 750 ευρώ μηνιαίως για καθένα και συνολικά ποσού 1.500 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης περιοδικής παροχής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης, και η προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη καινά ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ'ου - ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του καθώς και να παραχωρηθεί προσωρινά σε αυτόν η μερική χρήση του ΙΧΕ αυτοκίνητου μάρκας TOYOTA LandCruiser αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΤ ., κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων λόγω της συζυγικής τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει αντιμωλίαν των διαδίκων : 1) την από 17-09-2020 με αριθμό κατάθεσης ./2020 αίτηση και 2) την από 7-09-2021 προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.

 

Δέχεται, εν μέρει, την από 17-09-2020με αριθμό κατάθεσης ./2020 αίτηση.

 

Αναθέτει προσωρινά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων των διαδίκων ... στην αιτούσα - καθ'ης μητέρα τους.

 

Υποχρεώνει τον καθ'ου - ανταιτούντα να προκαταβάλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στην αιτούσα - καθ'ης, ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανήλικων κοινών τέκνων τους, προσωρινή διατροφή ποσού επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ μηνιαίως για καθένα και συνολικά ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ μηνιαίως για το μετά την επίδοση της αίτησης χρονικό διάστημα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε ληξιπρόθεσμης περιοδικής παροχής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

Δέχεται, εν μέρει, την από 7-09-2021 προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.

 

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ'ου - ανταιτούντος με ταανήλικα τέκνα του ως ακολούθως : α) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο από Παρασκευή ώρα20.00 μ.μ. έως και Κυριακή ώρα 20.00 μ.μ., β) Κάθε Τετάρτη από ώρα 18.00 μ.μ. έως ώρα 20.00 μ.μ., γ) Κατά τις θερινές διακοπές δέκα (10) συνεχείς ημέρες το μήνα Αύγουστο, δ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - νέου έτους κάθε μονό έτος από τις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. και κάθε ζυγό έτος από την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. έως τις 6 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ., ε) Κατά την εορτή του Πάσχα κάθε μονό έτος από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ. και κάθε ζυγό έτος από το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19.00 μ.μ. Ο καθ' ου - ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα από το σπίτι της αιτούσας - καθ'ης, όπου και θα τα παραδίδει κατά τη λήξη της επικοινωνίας.

 

Παραχωρεί προσωρινά στον καθ'ου - ανταιτούντα τη μερική χρήση του ΙΧΕ αυτοκίνητου μάρκας TOYOTA LandCruiser αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΤ . μόνο για το χρονικό διάστημα που θα ασκεί το ως άνω δικαίωμα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του και συγκεκριμένα θα παραλαμβάνει το ως άνω όχημα κατά την παραλαβή των ανήλικων τέκνων από την οικία της αιτούσας - καθ'ης το οποίο και θα επιστρέφει κατά την παράδοση των ανήλικων τέκνων στην οικία της αιτούσας — καθ'ης.

 

Συμψηφίζει στο σύνολο της τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 1-4-2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                       (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)