ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

Ειρ(Ασφ.Μ.)Ν. Ιωνίας 778/2022

 

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Δεκτή αίτηση αναστολής παρ. 5 αρ. 6 Ν. 3869/2010 επί εκκρεμούς εφέσεως -.

 

Το Δικαστήριο αποφαίνεται για τον τρόπο προβολής της ένστασης ανειλικρινούς δηλώσεως εκ μέρους της πιστώτριας και το σχετικό βάρος απόδειξης που φέρει η τελευταία. Πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης επί πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει την αίτηση υπαγωγής οφειλέτη στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, λόγω ανειλικρινούς δηλώσεως, δεδομένου ότι για την απόδειξη της ένστασης ανειλικρινούς δηλώσεως το βάρος απόδειξης το φέρει ο πιστωτής και δεν αρκεί η απλή πιθανολόγησή της από το Δικαστήριο, διατάσσοντας παράλληλα την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και δη πλειστηριασμού κατά της κατοικίας του μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούσης εφέσεως.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη, MSC Alba Graduate Business School, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ.)

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 778/2022

Ε.Α.Κ.: ./20-04-2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κλεονίκη Αλεξοπούλου, Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας, και από τη γραμματέα Ευθαλία Αυξέντη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………Αττικής, οδός….. με Α.Φ.Μ. …. οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχαήλ Κούβαρη (AM ΔΣΑ 031778).

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΚΑΘ' ΩΝ: 1): Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece», πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (υπ' αριθμ. …./10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η.), με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού ……, ΤΚ …. με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. …. και Α.Φ.Μ. …. της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,  όπως νόμιμα, εκπροσωπείται, αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Νόμο 4354/2015,  δυνάμει της υπ' αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (υπ' αριθμ. 880/16.03.2017 ΦΕΚ (Τ.Β')], ως μη  δικαιούχου διαδίκου και  ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού, σκοπού με την επωνυμία «ΜΕΧΙCΟ FINANCE DAC» (ΜΕΞΙΚΟ ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (οδός George' s Dock, ·αρ.3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εταιρεία ειδικού σκοπού, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, κατέστη ειδική, διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK», που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ.8, με Α.Φ.Μ. …, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ….), νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και   τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS», με Α.Φ.Μ. …., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, λόγω διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρ.16 ν. 2515/1997 και άρ. 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμ. … και …/20-03-2020)», η οποία παραστάθηκε δια της. πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Κασνάκη (AM ΔΣΑ 027648), 2) Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK», που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ.8, με Α.Φ.Μ. …, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.  …, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. …, λόγω διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρ.16 ν. 2515/1997 και άρ. 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 - Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. υπ' αριθμ. … και …/20-03-2020)», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε  και ήταν απούσα, και 3) Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, με Α.Φ.Μ. .., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, Αθηνών, α) ατομικά για τις απαιτήσεις της ιδίας ως νομικού προσώπου και υπό την ιδιότητα της ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που έδρευε στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Μεσογείων αρ.109-111, λόγω συγχώνευσης δι' εξαγοράς, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 61164/20-11-2014 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία··  Εμπορίου    και Προστασίας Καταναλωτή), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης …, τις διατάξεις των άρ.16 του Ν. 2515/1997 και 1-5 του Ν. 2166/1993, όπώς ισχύουν και την υπ' αριθμ. …/05-11-2014 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιά, …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από εκείνη, η οποία δεν παραστάθηκε και ήταν απούσα.

 

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-04-2022 αίτησή του κατά των καθ' ων, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με Γ.Α.Κ. .../2022 και Ε.Α.Κ. .../2022 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα και συζητήθηκε.

 

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, οι παριστάμενοι δικηγόροι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στα έγγραφα Σημειώματά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ' αριθμ. …/29-04-2022 και …/29-04-2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών …, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται, στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα στη δεύτερη και τρίτη των καθ' ων η αίτηση. Αυτές, όμως, δεν εμφανίστηκαν, στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης, ούτε παραστάθηκαν με πληρεξούσιο δικηγόρο (94 παρ. 1 ΚΠολΔ), όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της και επομένως, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθόσον στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει τεκμήριο  σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αίτηση, ενόψει δε του αποκλεισμού της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 699 σε συνδυασμό με 696 παρ. 1 ΚΠολΔ) και του ισχύοντος ανακριτικού συστήματος (άρθρο 691 παρ. 1 ΚΠολΔ), το Δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία πού απαιτούνται· για το σχηματισμό της κρίσης του (ΠΠρΑΘ 6961/1990 Αρμ. ΜΕ σελ. 63, Π. Τζίφρας «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδοση Δ' (1985), σελ. 50, Ι. Χαμηλοθώρης – Θ. Κλουκίνας «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδοση 2000, τόμος I, αρ. 196-200).

 

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. β' του ν. 3869/2010 («Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων...»), που δεν έχει θιγεί, κατά το σημείο αυτό, από τα άρθρα 12 παρ. 1 του ν. 4161/2013 και 1 παρ. 4 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, για την οποία ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν, 2479/1997, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται, στις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν, μεταξύ άλλων, τόσο την κατάσταση της περιουσίας του όσο και τα εισοδήματα από κάθε πηγή του ίδιου και του συζύγου του. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. .1 εδ. α’ και β' του ίδιου νόμου, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών, εφόσον έγινε από δόλο ή βαριά αμέλεια, έχει ως συνέπεια, με την επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήματος για ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή σύμφωνα με. το άρθρο 8 ή την έκπτωση από τη ρύθμιση οφειλών, και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί και μέχρι 2 έτη μετά την επέλευση της, ενώ νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών από την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενης αίτησης ή την τελεσιδικία της απόφασης για την έκπτωση. Την παράβαση αυτή μπορεί να επικαλεστεί οποιοσδήποτε πιστωτής μέσα σε ένα έτος από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη διάσταση της πραγματικής κατάστασης του οφειλέτη σε σχέση με εκείνη που δηλώθηκε. Μολονότι ο νόμος κάνει, λόγο για αίτηση του πιστωτή, είναι, δεδομένο ότι, αν βρίσκεται σε εκκρεμότητα ή αίτηση του άρθρου 4, ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να προβληθεί κατ' ένσταση μέχρι την περάτωση της συζήτησης ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (άρθρ. 745 του ΚΠολΔ). Ειδικότερα, παραβίαση του καθήκοντος ειλικρίνειας υπάρχει αν ο οφειλέτης,  από δόλο ή βαριά αμέλεια, αποκρύπτει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται ή περιουσιακά στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζεται μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων και έτσι να επιτύχει παράνομα μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών του, εκτός βέβαια αν η παράλειψη αυτή είναι εντελώς ασήμαντη και επουσιώδης. Ως δόλος νοείται η εκ μέρους του δράστη πρόβλεψη και αποδοχή του παράνομου αποτελέσματος ορισμένης συμπεριφοράς, την οποία αυτός επιχειρεί, αν και γνωρίζει τα περιστατικά πού την καθιστούν παράνομη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με δόλο ενεργεί ο οφειλέτης, όταν, εν γνώσει του, υποβάλει ψευδή δήλωση που δεν ανταποκρίνεται δηλαδή στην αλήθεια, χωρίς να χρειάζεται κάποιο πρόσθετο στοιχείο, ενώ ως βαριά χαρακτηρίζεται η αμέλεια, όταν η απόκλιση από το μέτρο συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη. Η κρίση για τον χαρακτήρα της αμέλειας ως Βαριάς είναι θέμα αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών από το δικαστήριο. Για να επέλθουν σε βάρος του οφειλέτη οι οριζόμενες στον νόμο πιο πάνω δυσμενείς κυρώσεις δεν απαιτείται με τη συμπεριφορά αυτή του οφειλέτη να έχει μειωθεί (βλαβεί) η ικανοποίηση των πιστωτών. Αρκεί ότι οι εσφαλμένες ή ατελείς δηλώσεις του οφειλέτη είναι πρόσφορες να μειώσουν (ζημιώσουν) την ικανοποίηση των πιστωτών. Όταν όμως  οι παραβάσεις του οφειλέτη είναι εντελώς επουσιώδεις δεν δικαιολογείται η προβλεπόμενη στο νόμο παραπάνω αντιμετώπιση. Επίσης, δεν χρειάζεται να αναφέρονται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ίδιου νόμου τα ποσά που είχαν εισπραχθεί κατά το παρελθόν στο βαθμό που αυτά, κατά την υποβολή της αίτησης, έχουν πλέον αναλωθεί προς κάλυψη αναγκών του οφειλέτη ή για εξόφληση οφειλών του, αφού έχουν παύσει να αποτελούν περιουσία του. Ο οφειλέτης πάντως πρέπει να αναφέρει και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, κατά τη δική του υποκειμενική εκτίμηση, μπορεί να είναι και χωρίς αξία ή και χωρίς πιθανότητα ρευστοποίησης ή είσπραξης, καθώς ο μόνος αρμόδιος να ενημερωθεί γι’ αυτά και να τα αξιολογήσει είναι ο δικαστής. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες του ν. 3869/2010, προκύπτει ότι όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από  τον Νόμο αυτόν αποβλέπουν στο να διευκολύνουν τον έντιμο και καλόπιστο οφειλέτη, ο οποίος περιήλθε, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία· εκπλήρωσης των οφειλών του. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ένας ανειλικρινής σε κρίσιμα ζητήματα οφειλέτης (περιουσιακή κατάσταση - εισοδήματα) δεν κρίνεται άξιος να τύχει της ευνοϊκής μεταχείρισης του νόμου (ΑΠ 120/2021, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1397/2019, ΑΠ 1206/2018, ΑΠ 636/2017).

 

Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθμ. 6 του ΚΠολΔ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

 

Από τη διάταξη αυτή που αποτελεί, όπως και εκείνη του άρθρου 559 αριθμ. 19 του ιδίου Κώδικα, κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικό περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης, συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα και να μην καταλείπονται αμφιβολίες (ΑΠ  1384/2018, ΑΠ 1206/2018).

 

II. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 6 του v. 3869/2010, που προστέθηκε με το ν. 4161/2013 «Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από  τον  οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη, στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει ή αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση, διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη». Επομένως, για τη χορήγηση της αναστολής, σύμφωνα με την τελευταία εκ των ανωτέρω  διατάξεων, προϋποτίθεται: α) η άσκηση εμπρόθεσμης έφεσης από τον οφειλέτη κατά της απορριπτικής απόφασης, β) η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας, καθόσον το άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρεται σε αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι εν γένει των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, συνεπώς προϋποθέτει έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 924 επ. ΚΠολΔ. Η έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, την έκδοση  απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, ενώ δεν αρκεί το επικείμενο της εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής και η έκδοση αυτής δεν αρκούν για την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, γ) η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ασκηθείσας έφεσης που θα οδηγήσει στην παραδοχή της αίτησης του οφειλέτη και δ) η πιθανολόγηση ότι από την  εκτέλεση δύναται να προκληθεί  ουσιώδης βλάβη, στα συμφέροντα του οφειλέτη (ΜΠρΑθ 1942, ΜΠρΘεσ 4610/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ως προς το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει την αίτηση αναστολής, ο νόμος δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση, γι’ αυτό Θα πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής· η διάταξη του άρθρου 763 παρ. 3 εδ. α’ ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται στις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας του ΚΠολΔ, και σύμφωνα με την οποία «Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρός του, μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεσή της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση». Ως εκ τούτου, αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής  είναι  τόσο  το Ειρηνοδικείο,   που εξέδωσε την προσβαλλόμενη με έφεση απόφαση, όσο και το Μονομελές Πρωτοδικείο, προς το οποίο απευθύνεται η ασκηθείσα έφεση (ΜΠρΑθ 1942/2020, ΜΠρΒολ 469/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

III. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητά να ανασταλεί κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του, και συγκεκριμένα να διαταχθεί η αναστολή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 04-07-2018 έφεσής του, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση, του συνόλου των πράξεων εκτέλεσης που έχουν εκκινήσει από την πρώτη καθής, και δη της παρά πόδας του αντιγράφου εκ του υπ' αριθμ. ./2020 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμ. 01-12-2020 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από 23-11-2021 εγγεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή της πληρεξούσιας. δικηγόρου της καθ' ής, η οποία του επεδόθη την 6η-12-2021 και της υπ' αριθμ. ./13-04-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά ……, η οποία του επεδόθη την 14η-04-2022 και δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού την 18η-11-2022, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της έφεσης που έχει καταθέσει. Επίσης, ζητά να διαταχθεί η διατήρηση της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και η απαγόρευση αλλοίωσης ή μείωσης της πραγματικής κατάστασης αυτής (κινητής και ακίνητης περιουσίας του) απαγορευομένης κάθε πράξης εκτέλεσης κατ’ αυτής, καθώς επίσης και η επιβάρυνση της περιουσίας του με την έγγραφη προσημείωσης υποθήκης μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω έφεσής του κατά της υπ’ αριθμ. 159/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, ως αυτή μεταφέρθηκε προς συζήτηση και την έκδοση απόφασης επ' αυτής για ρύθμιση των οφειλών του. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν οι καθ' ων στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 3 και 6 παρ.1 και 5 ν. 3869/2010, άρθρο 683 παρ. 2 και 686 επ. ΚΠολΔ). Ωστόσο, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ως προς τη δεύτερη και τρίτη των καθ’ ων οι οποίες δεν νομιμοποιούνται παθητικά, αφού δεν γίνεται επίκληση έναρξης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από  αυτές σε βάρος του αιτούντος. Επίσης, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη κατά το μέρος που με αυτή ζητείται η αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, αφού προϋπόθεση χορήγησης αναστολής κατά το άρθρ. 6 παρ. 5 ν. 3869/2010 είναι να έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην υπό II νομική σκέψη. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, πλην τού παρεπόμενου αιτήματος καταδίκης των καθ' ων στην δικαστική δαπάνη του αιτούντος και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του, που κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Περί δικηγόρων»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3. ν. 4236/2014 (ΦΕΚ 33/Α/11-2-2014), σε αιτήσεις χορήγησης αναστολής ή αναβολής, εκτέλεσης ή πλειστηριασμού, τα έξοδα, και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση, κατά· το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

IV. Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δίκης και από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, για κάποια από τα όποια γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 05-12-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./2014 αίτησή του, με την οποία ζητούσε να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σε αυτήν οφειλές, του, που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει με τη δεύτερη και τρίτη των καθ' ων, καθώς και την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η' υπ' αριθμ.. /2018·απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που δημοσιεύθηκε, στις 23-04-2018, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθότι κρίθηκε ότι εκ του συνολικού ποσού των 82.602,19 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αποζημίωση απόλυσης που είχε λάβει ο αιτών, έχει απομείνει υπόλοιπο ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 26.702,27 ευρώ και όχι στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, το οποίο αναφέρει ο ίδιος στην ως άνω αίτησή του, δεκτής γενομένης της προβληθείσας από την παριστάμενη πιστώτρια με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ένστασης ανειλικρίνειας ως ουσία βάσιμης. Κατά της παραπάνω απόφασης, ο αιτών άσκησε την από 04-07-2018 έφεσή του, με Γ.Α.Κ. και Ε.Α.Κ. ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου 2018 και …./2018 αντίστοιχα και Γ.Α.Κ. και Ε.Α.Κ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών …/2018 και ../2018 αντίστοιχα, που προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της. 12ης-03-2021,·ότε·και ματαιώθηκε λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 και επαναπροσδιορίσθηκε οίκοθεν από τη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου, προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 20ης-09-2024. Η εν λόγω έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (14 ν. 3869/2010, 741, 761, 762, 511, 513 παρ.1 β ΚΠολΔ) και είναι εμπρόθεσμη, καθόσον η εκκαλουμένη απόφαση δημοσιεύθηκε στις 23-04-2018 και η έφεση κατατέθηκε στην γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 05-07-2018, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας, δεδομένου, ότι οι διάδικοι δεν επικαλούνται ούτε αποδεικνύουν επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης.

 

Περαιτέρω με τον δεύτερο λόγο της έφεσης, η εξέταση του όποιου προτάσσεται από το παρόν Δικαστήριο, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απέρριψε την αίτηση ως ουσία αβάσιμη, δεχόμενη την απαραδέκτως προβληθείσα και μη αποδειχθείσα ένσταση της καθ’ ης και πρώτης εφεσίβλητης, χωρίς σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, Όχι, ειδικότερα η εκκαλούμενη σε ουδέν σημείο της επικαλείται τους λόγους που οδήγησαν το Δικαστήριο στον σχηματισμό της κρίσης του, ει μη μόνον συντάσσεται με τους απλούς ισχυρισμούς της καθ' ης και ήδη εφεσίβλητης περί δήθεν ανειλικρινούς δήλωσης του  αιτούντος, όπως αυτοί όλως αναποδείκτως εκτίθενται εντός των επί της έδρας κατατεθειμένων προτάσεών της. Ότι, ως εκ τούτου, η εκκαλούμενη έχοντας προβεί σε κακή και ελλιπή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και ακολούθως έχοντας κάνει δεκτή τη σχετική, αορίστως προβληθείσα και μη αποδειχθείσα, ένσταση της καθ' ης πιστώτριας, χωρίς σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, θα πρέπει να εξαφανισθεί. Αναφορικά με τον ως άνω λόγω έφεσης, λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Η εκκαλουμένη στις-σελίδες 6-8, αναφέρει επί λέξει : «...Το σύνολο των χρεών του αιτούντος προς την πρώτη και δεύτερη των καθ' ων ανέρχεται στο ποσό των 105,841,96 ευρώ. Ειδικότερα οφείλει: 1) Στην πρώτη καθ' ης το ποσό των 91,128,47 ευρώ δυνάμει της υπ' αριθμ. …. σύμβασης στεγαστικού δανείου, το ποσό των 10.619,59 ευρώ δυνάμει της υπ' αριθμ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, το ποσό των 1.053,74 ευρώ δυνάμει της υπ' αριθμ. ….. σύμβασης πιστωτικής κάρτας και 2) στην δεύτερη καθ' ης το ποσό των 3.040,16 ευρώ δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβασης πιστωτικής κάρτας.. Ωστόσο ο αιτών δηλώνει στην υπό κρίση αίτησή του ότι τον Νοέμβριο του έτους 2013 ταυτόχρονα με την απόλυσή του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» έλαβε το ποσό των 82.602,19 ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης, όπως εμφαίνεται και στο Ε1 του έτους 2014, και αναφέρει ότι εκ του του προρρηθέντος ποσού δαπάνησε το ποσό των 30.000,00 ευρώ για την αποπληρωμή ορισμένων εκ των δανειακών του υποχρεώσεων. Παρά ταύτα ο παραπάνω ισχυρισμός του  αιτούντος δεν αποδείχθηκε κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία, καθόσον ο αιτών δεν προσκόμισε ορισμένη απόδειξη καταβολής του ως άνω ποσού. Περαιτέρω, η παριστάμενη πρώτη καθ’ ης έναντι της οποίας ο αιτών έχει και τις περισσότερες οφειλές, ήτοι οφειλές της τάξεως των 102.801,80 ευρώ, ανέφερε ότι ο αιτών δεν έχει καταθέσει κανένα ποσό  για την κάλυψη των δανειακών του υποχρεώσεων προς αυτήν. Επιπροσθέτως, ο αιτών αναφέρει στην αίτηση του ότι εκ του προρρηθέντος ποσού αποζημίωσης απόλυσης κατέβαλε στα δύο ενήλικα τέκνα του το ποσό των 12.000 ευρώ και ειδικότερα 6.000 ευρώ σε έκαστο τέκνο και με το εναπομείναν ποσό κάλυψε τις τρέχουσες μηνιαίες βιοτικές του ανάγκες συμπεριλαμβανομένων Και των μηνιαίων δόσεων για την κάλυψη των δανειακών του υποχρεώσεων, οι οποίες κατόπιν υπολογισμού και λαμβανομένου υπ' όψη των διδαγμάτων κοινής πείρας ανέρχονται στο ποσό των 55.899,92 ευρώ. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι εκ του συνολικού ποσού των 82.602,19 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αποζημίωση απόλυσης του αιτούντος, έχει απομείνει υπόλοιπο που ανέρχεται στο ποσό των 26.702,27 ευρώ και όχι το ποσό των 5.000 ευρώ, το οποίο αναφέρει ό ίδιος στην ένδικη αίτησή του. Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα τόσο στη μείζονα όσο, και στην ελάσσονα σκέψη η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως. ουσιαστικά αβάσιμη, γενομένης δεκτής της ένστασης ανειλικρινούς δηλώσεως της πρώτης των καθ' ων πιστωτριών...». Ωστόσο, προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του άρ. 10 του Ν. 3869/2010, στην περίπτωση, που δεν έχει ακόμα αποφασισθεί η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση του νόμου είναι η απόδειξη από τον υποβάλλοντα την αίτηση πιστωτή ότι ο οφειλέτης απέκρυψε συγκεκριμένα εισοδήματα και εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας παρέλειψε τη δήλωσή τους. Το βάρος απόδειξης γι’ αυτό το φέρει ο πιστωτής που υποβάλει το σχετικό αίτημα, το οποίο πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένο. Η απόδειξη του αιτήματος πιστωτή συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης του  οφειλέτη (βλ.  σε Α.Γ. Κρητικό,  Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων  φυσικών  προσώπων, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2016). Στην προκείμενη περίπτωση, η ανωτέρω ένσταση προβλήθηκε ως πιθανολόγηση με απλό υπολογισμό εκ των ποσών που ενδεικτικά είχε αναφέρει εντός της αίτησης του ο αιτών, και δεν  αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα από την πιστώτρια αποδεικτικά μέσα.

 

Περαιτέρω, η εκκαλουμένη σε ουδέν σημείο της επικαλείται τους λόγους που οδήγησαν το Δικαστήριο στον σχηματισμό της κρίσης του, εν μη  μόνον συντάσσεται με τους απλούς ισχυρισμούς της καθ' ης και ήδη εφεσίβλητης, περί δήθεν ανειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος, όπως αυτοί αναποδείκτως εκτίθενται εντός των επί της έδρας κατατεθειμένων προτάσεών της, ως εκ  τούτου, περιελάμβανε ανεπαρκείς αιτιολογίες, καθότι από την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού δεν θεμελιώνονται με βεβαιότητα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού της διάταξης του άρ.10 του Ν. 3869/2010 για την απόρριψη της αίτησης, με αποτέλεσμα να  καταλείπονται αμφιβολίες. Κατόπιν τούτων, ο δεύτερος λόγος έφεσης, πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός και ότι η έφεση του αιτούντος θα ευδοκιμήσει.

 

Έτι περαιτέρω, πιθανολογήθηκε όχι μετά την έκδοση, της εκκαλούμενης απόφασης και την κατά αυτής άσκηση έφεσης, η δεύτερη πιστώτρια προέβη στην έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του αιτούντος για την οφειλή του από τη μεταξύ τους συναφθείσα υπ' αριθμ. …../10.12.2007 σύμβαση στεγαστικού δανείου. Ειδικότερα, μετά από αίτηση της ως άνω πιστώτριας, εκδόθηκε σε βάρος του αιτούντος — οφειλέτη η υπ’ αριθμ. ./2020 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για ποσό 95.183,58 ευρώ, το οποίο τούτος διατάχθηκε να καταβάλει  στην  πιστώτρια  εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο  υπερημερίας και εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την 28η-03-2019 (επομένη της επίδοσης της καταγγελίας) μέχρις ολοσχερούς, εξόφλησης, πλέον των δικαστικών εξόδων ποσού 2.913,00 ευρώ. Ακριβές αντίγραφο από το πρώτο· εκτελεστό απόγραφο της ως άνω  διαταγής πληρωμής με την επισυναπτόμενη από 23-11-2021 επιταγή προς πληρωμή, με την οποία ο αιτών επιτασσόταν να καταβάλει τα αναφερόμενα σε αυτήν ποσά προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «do Value Greece», η οποία έφερε πρότερον την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES», όπως νόμιμα εκπροσωπείται αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Νόμο 4354/2015, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (υπ' αριθμ. 880/16.03.2017 ΦΕΚ (Τ.Β'), ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «MEXICO FINANCE DAC» (ΜΕΞΙΚΟ ΦΑΪΝΑΝΣ NTAK), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εταιρεία ειδικού σκοπού, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη  Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο  «Eurobank», νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής  εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. … λόγω διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου  τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (αρ. 16 ν. 2515/1997 και άρ. 57 παρ.3 και 59-74 του ν. 4601/2019 -Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. υπ' αριθμ. …. και …./20-3-2020)», και τα επισυναπτόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα της επισπεύδουσας την εκτέλεση προαναφερόμενης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, επιδόθηκαν στον αιτούντα στις 6-12-2021 (βλ. την υπ' αριθμ. …./06-12-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών …), καθώς και της υπ' αριθμ. …./13-04-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού  επιμελητή του Εφετείου Πειραιά …, η οποία του επιδόθηκε την 14η-04-2022, όπως προκύπτει από τη σχετική επισημοποίηση της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας στο επιδοθέν στον αιτούντα αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού την 18η-11-2022 του υπό στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο Αριθμός . (Α-.) διαμερίσματος του πρώτου (Α') υπέρ του ισογείου ορόφου, το οποίο κείται εντός οικοπέδου εκτάσεως μέτρων διακοσίων ενός και πενήντα εκατοστών (201,50 τ.μ.) ευρισκομένου στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Δήμο Ηρακλείου, στη θέση «Πράσινο  όρος» στο .° Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού ..., επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα και πενήντα εννέα, εκατοστών (70,59 τ.μ.), με  ποσοστό εξ  αδιαιρέτου, συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου επί του οποίου η οικοδομή διακόσια ενενήντα ένα-χιλιοστά και δέκα τρία εκατοστά του χιλιοστού (291,13/1000) με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχομένης στο ποσό των 71.000,00 ευρώ.

 

Επομένως, δεδομένου ότι κατά του αιτούντος επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, αρξάμενη με την επίδοση στον αιτούντα της από 23-11-2021 επιταγής προς πληρωμή, συνακόλουθα δε επιδόθηκε σε αυτόν η υπ' αριθμ. .../3-04-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά …, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, καθώς σε περίπτωση που αυτή προχωρήσει και οδηγήσει σε πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας του, ως περιγράφηκε ανωτέρω, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη με την αίτηση του άρθρου 4 ν. 3869/2010 εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα καταστεί χωρίς αντικείμενο η κρίση του δικάζοντος την έφεση Δικαστηρίου, θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά Βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται, από την πρώτη των καθ' ων, δυνάμει της από 23-11-2021 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι του αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 8078/01-12.2020 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς: Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδόθηκε στον αιτούντα, καθώς και της υπ' αριθμ. …/13-4-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά …, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 159/2018 οριστικής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της πρώτης καθ' ης η αίτηση θα πρέπει να επιβληθούν σε Βάρος του αιτούντος κατ' άρθρο 84 παρ 3 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Περί δικηγορών»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 4236/2014, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τρίτης των καθ' ων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς τη δεύτερη και τρίτη των καθ' ων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς την πρώτη των καθ' ων.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος από την πρώτη των καθ' ων, δυνάμει της από 23-11-2021 επιταγής προς πληρωμή κάτωθεν του αντιγράφου  εκ του  πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ…./01-12-2020  διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδόθηκε στον αιτούντα, καθώς και της υπ' αριθμ. ….13-04-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιά …, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσης από 04-07-2018 και με Γ.Α.Κ. .../2018 και Ε.Α.Κ. .../2018 έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 159/2018 οριστικής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης η αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, και με την παρουσία της Γραμματέως της έδρας, στις 31 Οκτωβρίου 2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ            ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΥΞΕΝΤΗ