ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 7306/2022

 

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει o δικαιούχος στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλομένους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή και ότι σ’ αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη. Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Εάν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ’ ου η διαταγή. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη (μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής) προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων, καθώς αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται και το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. H καθ’ ης Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, επικαλέστηκε στην αίτησή της προς έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, μεταξύ των άλλων, Πρόσθετη Πράξη της Αρχικής Σύμβασης, η οποία, Πρόσθετη Πράξη, ωστόσο, μολονότι ελήφθη υπόψη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ουδόλως προσκομίστηκε, αποδεικνύεται δε πλήρως η έλλειψη αυτή, από βεβαίωση που χορηγήθηκε στον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του ανακόπτοντος, από την αρμόδια Γραμματεία των Πιστωτικών Τίτλων. Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7306/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ηλία Καρτσακλή, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Γεωργία Νάσιου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 23 Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) Λυθείσας και τελούσας υπό καθεστώς εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «...» και τον διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στο Χαϊδάρι, επί της οδού ... με Α.Φ.Μ. ..., και εκπροσωπείται νομίμως, 2) ... του ..., επί της οδού ..., με Α.Φ.Μ. ... και 3) ..., κατοίκου ομοίως, με Α.Φ.Μ. ..., οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Γεωργίου Καλτσά (Α.Μ.Δ.Σ.Πειρ. 3231, σχετ. το υπ' αριθμ. Π../22.03.2022 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Α.).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. ..., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της (Α.Μ.Δ.Σ.Α. .... σχετ. το υπ' αριθμ. .... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Α.).

 

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16.04.2019 και με αριθμό κατάθεσης ./16.04.2019 ανακοπή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, αρχική δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 10.02.2021, κατά την οποία ματαιώθηκε, δυνάμει της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.8.378/05.02.2021 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και, κατόπιν αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού της από τον Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, κατ' άρθρο 83§2 του Ν. 4790/2021, ορίσθηκε νέα δικάσιμος αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο πινάκιο και κατά τη συζήτηση της, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

I. Οι ανακόπτοντες ζητούν με την κρινόμενη ανακοπή τους να ακυρωθεί για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους η υπ' αριθμ. 1.175/2019 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, στην καθ' ης η ανακοπή το ποσό των 123.798,77 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, με βάση απαίτηση που προέρχεται από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που καταρτίσθηκε μεταξύ της καθ' ης η ανακοπή και της πρώτης ανακόπτουσας και την πιστή τήρηση των όρων της οποίας εγγυήθηκαν η δεύτερη και ο τρίτος των ανακοπτουσών. Η ανακοπή αυτή εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 14§2, 584, 625 και 632§1 ΚΠολΔ), πλην όμως τυγχάνει εκδικαστέα κατά την προσήκουσα διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 632§2 εδ. β' ΚΠολΔ), με βάση την οποία εκδικάζονται όλες οι ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής που ασκήθηκαν μετά την 01.01.2016 και όχι κατά την τακτική διαδικασία με βάση την οποία εσφαλμένα εισήχθη. Επίσης, έχει ασκηθεί εμπροθέσμως (άρθρο 632§2 εδ. α' ΚΠολΔ), ήτοι εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, δεδομένου ότι η τελευταία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 28.03.2019 (σχετ. οι υπ' αριθμ. ...Δ'/28.03.2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου ...) και η ανακοπή ασκήθηκε στις 17.04.2019 (βλ. την υπ' αριθμ. ...Γ'/17.04.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά ...), χωρίς στο ως άνω χρονικό διάστημα να συνυπολογίζεται ....ρείται εργάσιμη ημέρα (ΑΠ 323/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 4...ΓΗΣ και ήδη το άρθρο 144§3 ΚΠολΔ).

 

Επομένως, η ανακοπή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθούν οι λόγοι αυτής.

 

II. Από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή και ότι σ' αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη. Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει, κατ' άρθρο 628§1 περ. α' ΚΠολΔ, να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Εάν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ' ου η διαταγή, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη (μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής) προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων, καθώς αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται και το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Έτσι τo δικαστήριο, που δικάζει την ανακοπή, εάν από τα έγγραφα, που προσκομίστηκαν μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση και το ποσό της δεν μπορεί να διαγνώσει, στηριζόμενο σε άλλα στοιχεία, διαφορετικά από αυτά, που προσκομίστηκαν και υποβλήθηκαν στο δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή και συγκεκριμένα σε έγγραφα προσκομιζόμενα το πρώτον στη δίκη της ανακοπής, αλλά οφείλει να δεχθεί το αίτημα της ανακοπής και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, χωρίς όμως η απόφαση αυτή να παράγει δεδικασμένο ως προς την ύπαρξη της απαίτησης, η οποία δεν διαγνώσθηκε (για όλα τα ανωτέρω βλ. ΟλΑΠ 10/1997 ΕλλΔνη 1997/768, ΑΠ 341/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 914/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 713/2012 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 1378/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, με το πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου της ανακοπής τους οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι δεν αποδεικνύεται η αιτία της απαίτησης της καθ' ης η ανακοπή, με βάση την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Ότι η καθ' ης η ανακοπή παρέλειψε να προσκομίσει ενώπιον της Δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμή την ειδικότερα αναφερόμενη στο πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου της ανακοπής τους πρόσθετη πράξη, αν και επικαλέσθηκε αυτήν κατά την υποβολή της αίτησης της προς τον σκοπό απόδειξης της απαίτησης της. Το πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου ανακοπής τυγχάνει ορισμένο και νόμιμο, στηριζόμενο στο συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 216, 217, 444§1, 448§1, 454, 585, 623, 626§§2 περ. γ' και 3 και 630 περ. γ' ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

Από τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ της καθ' ης η ανακοπή ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και της πρώτης ανακόπτουσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «...» (υπό την τότε επωνυμία της ως «...», η οποία πλέον έχει λυθεί και έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, καταρτίσθηκε στο υποκατάστημα της καθ' ης η ανακοπή στο ... η υπ' αριθμ. ... σύμβαση πίστωσης  με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (η οποία έλαβε μετέπειτα τον αριθμό ...), ποσού 28.000.000 δρχ., ενώ μεταγενέστερα καταρτίσθηκαν και οι πρόσθετες πράξεις αυτής με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους όροι της αρχικής σύμβασης, καθώς, επίσης, αυξήθηκε το όριο της πίστωσης μέχρι του ποσού των 170.000 ευρώ. Την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και των πρόσθετων αυτής πράξεων εγγυήθηκαν οι δεύτερη και τρίτος των ανακοπτόντων, ευθυνόμενοι έναντι της δανείστριας ως αυτοφειλέτες, εις ολόκληρον με την πρωτοφειλέτρια, παραιτούμενοι από την ένσταση διζήσεως και τις λοιπές ενστάσεις των άρθρων 853, 858, 862 και 863 ΑΚ. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής ανοίχθηκε και λειτούργησε ο υπ' αριθμ.... λογαριασμός καταθέσεων όψεως. Η ως άνω σύμβαση πίστωσης λειτούργησε μέχρι την καταγγελία της και το κλείσιμο των τηρούμενων λογαριασμών από την καθ' ης η ανακοπή, δυνάμει της από 30.09.2010 επιστολή της, με την οποία κάλεσε τους νυν ανακόπτοντες να της καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 139.398,77 ευρώ. Ακολούθως, η καθ' ης η ανακοπή κατέθεσε ενώπιον της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου την από 01.10.2018 και με αριθμό κατάθεσης ./24.10.2018 αίτηση της, με την οποία ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της προσβαλλόμενης υπ' αριθμ. .../2019 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου. Στις σελίδες 2 και 3 της τελευταίας και υπό στ. δ' αναγράφεται ότι λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία προσκομίσθηκαν σε πρωτότυπη μορφή προς τον σκοπό απόδειξης της ύπαρξης και του ύψους της καθ' ης η ανακοπή: «Επειδή η κρινόμενη Αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση Διαταγής Πληρωμής ποσού (123.798,77) ΕΥΡΩ, εντόκως, ... αποδεικνύεται δε και ουσιαστικά βάσιμη από τα προσκομιζόμενα στο πρωτότυπο έγγραφα, δηλαδή: 1) α) ... δ. Τις από 23-12-2002, 14-11-2003, 31-12-2003, 28-1-2005 και 14-10-2009 πρόσθετες πράξεις, με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αφενός μεν η άνω σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αφετέρου δε οι όροι λειτουργίας του ανοιγέντος επ' ονόματι της πιστούχου, για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, υπ' αριθμόν ... λογαριασμού καταθέσεων όψεως. Ειδικώτερα, η αιτούσα παρείχε στον πιστούχο το δικαίωμα χρήσης της ως άνω πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, με υπεραναλήψεις από τον άνω λογαριασμό καταθέσεων όψεως, για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, αρχικά μέχρι του συνολικού ποσού των (60.000,00) ΕΥΡΩ και στη συνέχεια μέχρι του ποσού των (110.000,00) ΕΥΡΩ. ... Και οι άνω πρόσθετες πράξεις αποτελούν ολοκληρωτικό και αναπόσπαστο μέρος της άνω σύμβασης πιστώσεως και ένα ενιαίο όλον με αυτήν». Εντούτοις, το έγγραφο της από 14.10.2009 πρόσθετης πράξης δεν προσκομίσθηκε από την καθ' ης η ανακοπή και, συνακόλουθα, δεν λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 04.04.2019 βεβαίωση του γραμματέα του Τμήματος Πιστωτικών Τίτλων του Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης των ανακοπτόντων, το ως άνω έγγραφο απουσιάζει από τον φάκελο της δικογραφίας και, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Σήμερα, 4-4-2019 και ώρα 13.30 στο φάκελο της παραπάνω δικογραφίας δεν υπάρχει η πρόσθετη πράξη με ημερομηνία 14.10.2009 που αναφέρεται στην παράγραφο 1γ της ανωτέρω αναφερομένης αιτήσεως». Η καθ' ης η ανακοπή με τις από 23.03.2022 προτάσεις της ισχυρίζεται ότι το ως άνω έγγραφο υφίσταται και ότι έχει τη μορφή της από 14.10.2009 επιστολής της πρώτης ανακόπτουσας προς την ιδία (καθ' ης η ανακοπή), γίνεται, δε, αναφορά στην επιστολή αυτή υπ' αριθμ. Δ./14.11.2003 πρόσθετη πράξη για την αύξηση του ορίου υπεραναλήψεων. Ότι το γεγονός της ύπαρξης της προκύπτει από το ότι στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη από την Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης της κρινόμενης ανακοπή και προς ευόδωση του ισχυρισμού της, η καθ' ης η ανακοπή προσκομίζει την από 14.10.2019 επιστολή (ως υπ' αριθμ. 12 σχετικό των από 23.03.2022 προτάσεων της), η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, συνιστά το έγγραφο της ως άνω πρόσθετης πράξης. Στο έγγραφο αυτό, το οποίο υπογράφεται από την πρώτη ανακόπτουσα, αναφέρεται ότι: «Κύριοι, Πρόσθετη πράξη αριθμός Δ.../14.11.2003 των όρων λειτουργίας του λογαριασμού Καταθέσεων όψεως No ... και της με αριθμό ./23.05.1995 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (170.000,00). Αναφερόμαστε στην παραπάνω πρόσθετη πράξη και παρακαλούμε να συναινέσετε για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ του ορίου υπεραναλήψεων από τον υπόψη λογαριασμό μας καταθέσεων όψεως σε ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (110.000,00) από ΕΥΡΩ ( ), και την ανανέωση του μέχρι την 31.08.2010». Εντούτοις, μόνο το γεγονός ότι στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναγράφηκε ότι λήφθηκε υπόψη το έγγραφο της από 14.10.2009 πρόσθετης πράξης δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι τούτο υφίστατο πράγματι εντός της δικογραφίας, ενόψει και της από 04.04.2019 βεβαίωσης του Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου, από την προκύπτει σαφώς ότι απουσιάζει από τον φάκελο αυτό. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει, καταρχάς, ότι το επικαλούμενο από την καθ' ης η ανακοπή ως σχετικό υπ' αριθμ. 12 των από 23.03.2022 προτάσεων της ταυτίζεται με την από 14.10.2009 πρόσθετη πράξη και ιδίως ότι ευρίσκεται αυτό εντός του φακέλου της δικογραφίας της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, ενόψει του ότι η καθ' ης η ανακοπή δεν προσεκόμισε σχετική βεβαίωση του Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου. Ούτε, άλλωστε, τούτο προσκομίζεται ως αντίγραφο εκ του ευρισκόμενου στη δικογραφία πρωτότυπου εγγράφου, ενόψει του ότι στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής γίνεται αναφορά ότι άπαντα τα επικαλούμενα έγγραφα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή. Αντιθέτως, το γεγονός ότι η καθ' ης η ανακοπή προσκομίζει αυτό δίχως τη σχετική βεβαίωση του Γραμματέα ενδεικνύει την απουσία του από τον φάκελο της σχετικής δικογραφίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση προβολής λόγου ανακοπής που αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής πληρωμής, ήτοι όπως εν προκειμένω ο εξεταζόμενος πρώτος λόγος ανακοπής κατά το πρώτο σκέλος του, τότε δεν καθίσταται αντικείμενο της δίκης η ύπαρξη ή μη της απαίτησης της καθ' ης η ανακοπή, δεδομένου ότι με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού αυτού λόγου της ανακοπής γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής και ακυρώνεται άνευ ετέρου η διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη. Ούτε, άλλωστε, αρκεί η στην παρούσα δίκη προσκομιδή του προαναφερθέντος εγγράφου, ήτοι μετά την έκδοση της προσβαλλλόμενης διαταγής πληρωμής, για να αρθεί η ως άνω τυπική έλλειψη. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται, εν προκειμένω, να αιτιολογήσουν οι ανακόπτοντες με ποιον τρόπο επηρεάζεται η ύπαρξη της οφειλής τους από την απουσία του ως άνω εγγράφου, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η καθ' ης η ανακοπή. Κατόπιν τούτων, κατά τη διαδικασία έκδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, δεν συνέτρεχε η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της απόδειξης της ύπαρξης και του ύψους της καθ' ης η ανακοπή, ενόψει και της φύσης της πρόσθετης πράξης ως σχετιζόμενης με το όριο υπεραναλήψεων, και, επομένως, πρέπει, λόγω του διαδικαστικού αυτού απαραδέκτου, να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η κρινόμενη ανακοπή και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. ./2019 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ, γενομένου δεκτού ως κατ' ουσίαν βάσιμου του πρώτου σκέλους του πρώτου λόγου της ανακοπής παρέλκει η εξέταση των έτερων λόγων ανακοπής. Τέλος, η ηττηθείσα καθ' ης η ανακοπή πρέπει να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των ανακοπτόντων, ενόψει της υποβολής οικείου αιτήματος από αυτούς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό (άρθρα 176 και 191§2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων, κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθμ. ./2019 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2022.

 

 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ