ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 593/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αναγκαία ομοδικία πιστωτών - Μη επίδοση στον εγγυητή -.

 

Στις περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα που στρέφονται κατά περισσότερων του ενός πιστωτών δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων. Αναγκαία ομοδικία πιστωτών. Στην κατ’ έφεση δίκη ακόμα και αν απουσιάζουν ή δεν λαμβάνουν κανονικά μέρος στη συζήτηση ο εκκαλών οφειλέτης και ένας ή περισσότεροι από τους εφεσίβλητους πιστωτές, αλλά έχουν κληθεί νόμιμα στη δευτεροβάθμια συζήτηση, δεν τίθεται θέμα ματαίωσης της συζήτησης, ούτε εν μέρει αναφορικά με τον εκκαλούντα και τον απόντα εφεσίβλητο, εφόσον μετέχει κανονικά σε αυτήν έστω και ένας εφεσίβλητος πιστωτής. Υποχρέωση επίδοσης στης αίτησης στον εγγυητή. Η μη επίδοση της αίτησης στον εγγυητή δεν επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, αλλά καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση, απαράδεκτο το οποίο ισχύει έναντι όλων των μετεχόντων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 593/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

εκούσια δικαιοδοσία

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ευαγγελία Ψυχάρη, Πρωτοδίκη που ορίστηκε από την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση;

 

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ., κατοίκου Μπεγουλακίου Δήμου Πατρέων (οδός .) με ΑΔΤ. με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Βασιλείου Λυμπέρη, με δήλωση κατ' άρθρα 242 παρ. 2 και 764 παρ. 2 εδ γ ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.

 

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1/ Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμός 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αγγελικής Θανασά και κατέθεσε προτάσεις και 2/ Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Ο εκκαλών άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών την από 28-11 -2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2014 αίτηση του περί ρύθμισης των οφειλών του προς τις εφεσίβλητες πιστώτριες του και υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και ζήτησε να γίνει δεκτή. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με τη με αριθμό 1015/2018 απόφαση του εκδοθείσα κατά την εκουσία δικαιοδοσία έκανε δεκτή την αίτηση. Ήδη ο εκκαλών προσβάλλει την απόφαση αυτή με την από 6-9-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2019 έφεση του, την οποία απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό και κατέθεσε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Πατρών, η οποία καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο εφέσεων με αριθμό καταχώρησης ./2018. Ακολούθως, η έφεση αυτή γράφτηκε στο οικείο πινάκιο και η συζήτηση της προσδιορίστηκε αρχικώς για την δικάσιμο στις 12-5-2020, οπότε βάσει της εγκυκλίου με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6.11.2020 ΚΥΑ, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ανεστάλησαν οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και προσδιορίστηκε οίκοθεν εκ νέου για την δικάσιμο της 1-9-2020 και κατόπιν αναβολής για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την εκφώνηση της έφεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η διάταξη της § 2 του άρθρου 764 ΚΠολΔ, με το οποίο τίθενται ειδικοί κανόνες στη συζήτηση της έφεσης, κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ορίζει ότι: «Αν, όταν εκφωνείται η υπόθεση, δεν εμφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση ματαιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους εμφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι, επί υποθέσεως που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου η υπόθεση ερευνάται κατ' ουσίαν, έστω και αν απουσιάζει ο εκκαλών και παρίσταται ο εφεσίβλητος, αλλά, καθώς για την έρευνα της υπόθεσης σε περίπτωση απουσίας κάποιου από τους διαδίκους προέχει η έρευνα της νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του, ερευνάται πρώτα αν τη συζήτηση επισπεύδει ο διάδικος που απολείπεται ή αν την επισπεύδει ο παριστάμενος, οπότε ερευνάται η κλήτευση αυτού που απουσιάζει. Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 524§4 ΚΠολΔ "Σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσίβλητου ως προς την έφεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η ερημοδικία του εφεσίβλητου ως προς την έφεση - και αντίστοιχα του εκκαλούντος ως προς την αντέφεση - δεν έχει δυσμενείς συνέπειες και ειδικότερα δεν σημαίνει ομολογία του βασίμου των προβαλλόμενων λόγων έφεσης ή αντίστοιχα των λόγων αντέφεσης. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, επειδή σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του Ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, καθώς ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθ' ων η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους, κατά την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 76 ΚΠολΔ, αυτό έχει ως επακόλουθο, στην κατ' έφεση δίκη, ακόμα και αν απουσιάζουν ή δεν λαμβάνουν κανονικά μέρος στη συζήτηση ο εκκαλών οφειλέτης και ένας ή περισσότεροι από τους εφεσίβλητους πιστωτές, αλλά όλοι αυτοί έχουν νόμιμα κληθεί για να συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια συζήτηση της υπόθεσης, να μην τίθεται θέμα ματαίωσης της συζήτησης, ούτε εν μέρει αναφορικά με τον εκκαλούντα και τον απόντα εφεσίβλητο, εφόσον μετέχει κανονικά σε αυτήν έστω και ένας εφεσίβλητος πιστωτής. Επιπλέον, από τις διατάξεις των §§ 1 και 3 του 2 άρθρου 76 ΚΠολΔ σαφώς συνάγεται ότι, αν κάποιος από τους αναγκαίους ομοδίκους δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νομίμως και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, στην περίπτωση αυτή δεν αντιπροσωπεύεται από τους παριστάμενους ομοδίκους κατά το άρθρο 76 § 1 ΚΠολΔ και κατ' ακολουθίαν η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους ομοδίκους και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 110/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4161/2013 θεσπίστηκε το υποχρεωτικό της επίδοσης της αίτησης στον εγγυητή, παράλληλα με αυτήν προς όλους τους πιστωτές. Η επίδοση αυτή αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας. Η μη επίδοση δεν επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης, απλώς καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση, απαράδεκτο το οποίο ισχύει έναντι όλων των μετεχόντων και το δικαστήριο θα διατάξει την επίδοση της αίτησης στον εγγυητή και την κλήτευση όλων των μετεχόντων στη νέα δικάσιμο που θα οριστεί με την κλήση επαναφοράς της αίτησης προς συζήτηση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν προσκομίζονται εκθέσεις επίδοσης της έφεσης στην 2η εφεσίβλητη «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στον ... προς τον οποίο φέρεται «οινοποιούμενη η αίτηση αλλά προσκομίζεται μόνο η με αριθμό .../4-10-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών ... προς την 1η εφεσίβλητη «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά την κρινόμενη έφεση, ενώ οι με αριθμό .Δ και .Δ/20-5-2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών ..., που επικαλείται και προσκομίζει ο εκκαλών αφορούν την επίδοση στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στον ... της από 8-5-2014 και με αριθμό κατάθεσης ./2014 αίτησης με χρόνο συζήτησης αυτής στις 29-10-2021 και όχι την κρινόμενη έφεση, ενώ και στις προτάσεις ο εκκαλών δεν προσδιορίζει τον αριθμό των εκθέσεων επίδοσης αλλά αναφέρει γενικά «τις εκθέσεις επίδοσης για την συζήτηση της παρούσας» από τις οποίες προσκομίζει μόνο την ανωτέρω αναφερόμενη που αφορά την 1η εφεσίβλητη. Επομένως, εφόσον δεν αποδεικνύεται νόμιμη κλήτευση της απολειπόμενης 2ης εφεσίβλητης και του εγγυητή ..., πρέπει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στη νομική σκέψη της παρούσας, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης, ως προς όλους τους διαδίκους. Τέλος δεν θα οριστεί παράβολο ερημοδικίας, καθώς η απόφαση δεν είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ανακοπή, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης εφεσίβλητης την από 4-9-2018 και με αριθμό κατάθεσης ./2019 έφεση.

 

- ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη την συζήτηση της έφεσης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 11 Οκτωβρίου 2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ