ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΚέρκυρας 810/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου - Προσωρινός ορισμός τόπου διαμονής τέκνων -.

 

Μετεγκατάσταση μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων της μητέρας με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων σε χώρα του εξωτερικού. Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 1519 ΑΚ (μετά τον ν. 4714/2020) που ορίζει ότι για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Προσωρινός ορισμός από το δικαστήριο του τόπου διαμονής των ανήλικων τέκνων του τόπου όπου διέμεναν μέχρι τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους. Διαταγή προσωρινής επιστροφής στον εν λόγω τόπο μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που θα καθορίζει τον τόπο διαμονής τους ή μέχρι την επίτευξη σχετικής έγγραφης συμφωνίας των γονέων τους.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  810/2021

(αριθμός κατάθεσης αίτησης: ./18-9-2020)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Δημήτριο Μίγκο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 1η Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ./18-9-2020 αίτηση με αντικείμενο προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ., κατοίκου . Κέρκυρας (περιοχή .), ΑΦΜ: ., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ιωάννη Κοντού (ΑΜΔΣΚ: 403), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ..., κατοίκου Τιμισοάρας Ρουμανίας (οδός .), που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αργυρίου Σακελλαρόπουλου (ΑΜΔΣΑ: 26291), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 695 ΚΠολΔ, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση. Επομένως, από αυτή παράγεται προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο, με πρόταση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως δεσμεύει το Δικαστήριο, όταν αυτό καλείται να δικάσει επί άλλης αίτησης λήψης ασφαλιστικού μέτρου, για την ίδια μεταξύ των διαδίκων διαφορά,   μέχρι πιθανολόγησης ύπαρξης νέων στοιχείων. Το προσωρινό αυτό δεδικασμένο παύει να ισχύει με την έκδοση αντίθετης ή μη απόφασης επί της κύριας δίκης (Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1980, σελ. 68, αριθ. 24.α, ΑΠ 1077/2008 ΤΝΠ Νόμος). Η απόφαση που περατώνει τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστικότητα, γι' αυτό και δεν ανακαλείται ούτε μεταρρυθμίζεται ελεύθερα. Ειδικότερα, η απόφαση που δέχεται την αίτηση και διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα διαμορφώνει με δικονομικό θεμέλιο μια νέα κατάσταση που επιτρέπει την εξασφάλιση ή την προσωρινή απόλαυση του ουσιαστικού δικαιώματος του αιτούντος και τη ρύθμιση γενικότερα των εριζόμενων σχέσεων των διαδίκων. Συνεπώς, η απόφαση έχει άμεση διαπλαστική ενέργεια, την οποία ο αντίδικος και κάθε τρίτος είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν (Κονδύλης, Το δεδικασμένον, 1983, σελ. 391, ΟλΕΣ 33/1997 Δ. 1998.435). Η δέσμευση από το προσωρινό δεδικασμένο περιορίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (ΑΠ 283/1992 ΕλλΔνη 1993.1071, ΑΠ 1062/1991 ΕλλΔνη 1992.561) και εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 321-334 για τον προσδιορισμό τόσο των αντικειμενικών και υποκειμενικών του ορίων όσο και της λειτουργίας του, η οποία παρουσιάζεται ως αρνητική και θετική. Κατά την αρνητική του λειτουργία το προσωρινό δεδικασμένο εμποδίζει την αναδίκαση της υπόθεσης. Νέα αίτηση μεταξύ προσώπων που δεσμεύονται από το δεδικασμένο μπορεί να υποβληθεί, όταν δεν παρουσιάζει τις τυπικές ελλείψεις για τις οποίες απορρίφθηκε η προηγούμενη ή στηρίζεται σε διάφορη ιστορική και νομική αιτία, με μεταβολή ενδεχομένως και του αντικειμένου της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η μεταβολή των συνθηκών υπό την έννοια του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ αποτελεί λόγο κάμψης του δεδικασμένου και αναλόγως δικαιολογεί είτε αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα είτε νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όταν η αρχική απόφαση είναι απορριπτική (Κράνης σε Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, τόμος II, 2000, υπό το άρθρο 695, αριθ. 5-6, σελ. 1361, με παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, ΠΠρΑιγίου 2/2013 ΕλλΔνη 2014.563, ΜΠρΗρ 462/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΤρικ 108/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΛαμ 244/2018 ΕφΑΔ 2018.783, ΜΠρΡοδ 377/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Μεταβολή των πραγμάτων υπό την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης υπάρχει όταν συνέβησαν κρίσιμα για την επανεκτίμηση της υποθέσεως πραγματικά περιστατικά που είτε έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είτε προϋπήρχαν, αλλά ήταν άγνωστα στον αιτούντα ή ήταν, μεν, γνωστά, όμως ανυπαίτια δεν προτάθηκαν, τα οποία αν είχαν τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου θα εμφάνιζαν διάφορη πραγματική κατάσταση και θ' απέληγαν σε διάφορη κρίση. Δεν συνιστά μεταβολή των πραγμάτων η ανακάλυψη νομικών ή ουσιαστικών σφαλμάτων της αποφάσεως ούτε η μεταβολή της νομολογίας ή η ύπαρξη νέων αποδεικτικών μέσων (εκτός αν αφορούν το κύρος των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων), ενώ συνιστά μεταβολή η αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος που έχει άμεση ισχύ (βλ. ΠΠρΑΘ 61/2016 ΕΕμπΔ 2017.182, ΠΠρΛαμ 9/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑΘ 3695/2009 ΧρΙΔ 2010.203, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία και θεωρία, ΜΠρΙωαν 142/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κράνης σε Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, τόμος II, 2000, υπό το άρθρο 696, σελ. 1365-1366).

 

Με την υπό κρίση αίτηση του, ο αιτών εκθέτει ότι με τη με αριθμό 411/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην καθ' ης μητέρα τους, υποχρεώθηκε ο ίδιος να καταβάλει στην καθ' ης, ως αναλαμβάνουσα προσωρινά την επιμέλεια τους και για λογαριασμό τους, ως προσωρινή διατροφή το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ), κατά μήνα, για κάθε ανήλικο τέκνο του και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του με τον αναφερόμενο τρόπο, ενώ απορρίφθηκε τόσο το αίτημα της καθ' ης να επιτραπεί σ' αυτήν και στα τέκνα της η μετοίκηση από την οικογενειακή κατοικία, που ήταν στην Κέρκυρα, στη Ρουμανία, χώρα καταγωγής της, ως άνευ αντικειμένου, με την αιτιολογία ότι η άσκηση, έστω και προσωρινά, της επιμέλειας του προσώπου ανήλικου τέκνου, περιλαμβάνει και το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του, όσο και το αίτημα του αιτούντος να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας και να απαγορευτεί προσωρινά η μετοίκηση τους στο εξωτερικό, ως μη νόμιμο, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. Ότι, στη συνέχεια, με τη με αριθμό 851/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου απορρίφθηκε η αίτηση του περί μεταρρύθμισης της προαναφερόμενης απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, στην οποία συμπεριέλαβε εκ νέου και αίτημα να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας. Ότι, ακολούθως, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020), με το άρθρο 139 του οποίου, προστέθηκε στον ΑΚ το άρθρο 1519, που ορίζει ότι: «Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Ότι τελικά η καθ' ης, στις 2-9-2020, μετεγκαταστάθηκε μαζί με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων στη Ρουμανία, γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς την επικοινωνία του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των διαδίκων ή προηγούμενη οριστική απόφαση, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την ως άνω διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και, ειδικότερα, να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ' ης και των ανήλικων τέκνων των διαδίκων από τη Ρουμανία στην Κέρκυρα, καθώς και να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής τους το νησί της Κέρκυρας και να καταδικασθεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη.

 

Μ' αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό (άρθρ. 683 ΚΠολΔ), με την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ, και κρίνεται επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1519 του ΑΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 139 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) και 176, 731, 732, 735 του ΚΠολΔ, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ' ης, διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, η αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος με τη θέσπιση της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 1519 του ΑΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 139 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) και έχει άμεση ισχύ, συνιστά μεταβολή των συνθηκών υπό την έννοια του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ και συνεπώς αποτελεί λόγο κάμψης του προσωρινού δεδικασμένου που απορρέει πρωτίστως από τη με αριθμό 411/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, αλλά και από τη με αριθμό 851/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου και δικαιολογεί την άσκηση νέας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με το ίδιο αντικείμενο προσωρινής προστασίας, όπως η ένδικη αίτηση. Κατόπιν αυτών, θα πρέπει η παραπάνω αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων ... από την πλευρά του αιτούντος και από την πλευρά της καθ' ης, καθώς επίσης και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και γραπτά στα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, σε συνδυασμό και με όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με τη με αριθμό 411/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε στις 2-4-2020, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ., ηλικίας σήμερα 10 ετών (ημερομηνία γέννησης 1-9-2011) και ., ηλικίας σήμερα 5 ετών (ημερομηνία γέννησης 5-8-2016), στην καθ' ης μητέρα τους, υποχρεώθηκε ο αιτών να καταβάλει στην καθ' ης, ως αναλαμβάνουσα προσωρινά την επιμέλεια τους και για λογαριασμό τους, ως προσωρινή διατροφή το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ), κατά μήνα, για κάθε ανήλικο τέκνο του και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, ως εξής: 1) Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία με βιντεοκλήση μέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής επί τριάντα (30) λεπτά της ώρας, μεταξύ των ωρών 18:00-21:00, ανάλογα με το πρόγραμμα των ανηλίκων και κατόπιν συνεννόησης των διαδίκων. 2) Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 10:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 18:00 της Κυριακής. 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από ώρα 12:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 6ης Ιανουαρίου. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 12:00 του Σαββάτου του Λαζάρου μέχρι ώρα 18:00 της Κυριακής του Θωμά. 5) Κατά τις θερινές διακοπές για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες είτε σε ένα καλοκαιρινό μήνα είτε μοιρασμένες σε δύο καλοκαιρινούς μήνες με επιλογή της χρονικής αυτής περιόδου από τον αιτούντα. Κατά την προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του με τον παραπάνω τρόπο, το Δικαστήριο αυτό έλαβε υπόψη του ως σφόδρα πιθανολογούμενο το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης της καθ' ης μαζί με τα ανήλικα τέκνα της από την οικογενειακή στέγη, που ήταν στην Κέρκυρα, στον τόπο καταγωγής της καθ' ης, που είναι στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Συναφώς, απορρίφθηκε τόσο το αίτημα της καθ' ης να επιτραπεί σ' αυτήν και στα τέκνα της η μετοίκηση από την Κέρκυρα στη Ρουμανία, ως άνευ αντικειμένου, με την αιτιολογία ότι η άσκηση, έστω και προσωρινά, της επιμέλειας του προσώπου ανήλικου τέκνου, περιλαμβάνει και το δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του κι ως εκ τούτου δε χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση ή άδεια από το Δικαστήριο, όσο και το αίτημα του αιτούντος να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας και να απαγορευτεί προσωρινά η μετοίκηση τους στο εξωτερικό, ως μη νόμιμο, με την ίδια ως άνω αιτιολογία (βλ. άρθρα 1518 § 1 του ΑΚ και 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 25.10.1980, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2102/1992 - Γνμδ. ΕισΑΠ 1/1999 ΝοΒ 48.272, ΕφΘεσ 485/1999 Αρμ. 2001.480, ΜΠρΘεσ 8530/2018 Αρμ. 2018.1875, ΜΠρΘεσ 7877/2013 Αρμ. 2014.232). Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 851/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε στις 17-7-2020, απορρίφθηκε η αίτηση του αιτούντος περί μεταρρύθμισης της προαναφερόμενης απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, στην οποία συμπεριέλαβε αίτημα προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας των ανήλικων στον ίδιο, άλλως αίτημα συνεπιμέλειας, αίτημα προσωρινού ορισμού ως τόπου διαμονής των ανήλικων το νησί της Κέρκυρας, αίτημα εκ νέου ρύθμισης του τρόπου επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του και αίτημα απαγόρευσης απομάκρυνσης των ανήλικων τέκνων των διαδίκων από το νησί της Κέρκυρας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Ειδικότερα, τα αιτήματα να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας και να απαγορευτεί η απομάκρυνση τους από το νησί της Κέρκυρας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, απορρίφθηκαν ως μη νόμιμα, με την αιτιολογία ότι η μετεγκατάσταση της καθ' ης με τα ανήλικα τέκνα τους στη Ρουμανία ήταν τότε ισχυρά πιθανολογούμενο μελλοντικό ενδεχόμενο και όχι γεγονός, είχε δε ληφθεί υπόψη και αξιολογηθεί από το Δικαστήριο αυτό κατά την έκδοση της με αριθμό 411/2020 απόφασης του, με συνέπεια να μη δικαιολογείται εξ αυτού του λόγου η μεταρρύθμιση της. Ακολούθως, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020), με το άρθρο 139 του οποίου, προστέθηκε στον ΑΚ το άρθρο 1519, που ορίζει ότι: «Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Έτσι εχόντων των πραγμάτων, η καθ' ης, στις 2-9-2020, απέστειλε γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του αιτούντος, όπου ανέφερε: «Σε ενημερώνω ότι σήμερα φύγαμε με τα παιδιά στη Ρουμανία για διακοπές. Είμαστε ήδη στη Ρουμανία», ενώ στις 9-9-2020, του απέστειλε νέο γραπτό μήνυμα, όπου ανέφερε: «Τελικά θα μείνουμε εδώ. Το παιδί θα πάει εδώ σχολείο. Οι διακοπές τελειώνουν την Παρασκευή». Έκτοτε, η καθ' ης μετεγκαταστάθηκε μαζί με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων στην κατοικία της μητέρας της στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, χωρίς βεβαίως να έχει τη συναίνεση του αιτούντος, ο οποίος απεναντίας εξ αρχής είχε δηλώσει ότι αντιτίθεται κάθετα στο ενδεχόμενο αυτό. Με βάση τα παραπάνω πιθανολογούμενα πραγματικά περιστατικά, καθίσταται σαφές ότι η καθ' ης έχει παραβιάσει την ως άνω διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ, που ήταν σε ισχύ όταν μετεγκαταστάθηκε μαζί με τα ανήλικα τέκνα της στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, καθώς μετέβαλε μονομερώς τον τόπο διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, των οποίων ασκεί προσωρινά την επιμέλεια, χωρίς προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Η μετεγκατάσταση αυτή αναμφίβολα επέδρασε ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, καθότι η επικοινωνία αυτή, όσο τα παιδιά διέμεναν στην Ελλάδα, δηλαδή μέχρι τις 2-9-2020, ήταν σαφέστατα ευχερέστερη από ότι μετά τη μετεγκατάσταση τους στη Ρουμανία. Διευκρινίζεται δε ως εκ περισσού ότι, όπως ειπώθηκε παραπάνω, ούτε με τη με αριθμό 411/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, αλλά ούτε και με τη με αριθμό 851/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, καθορίστηκε προσωρινά ως τόπος διαμονής των ανήλικων η Τιμισοάρα της Ρουμανίας, γι' αυτό και καμία από τις αποφάσεις αυτές δεν περιέχει σχετική διάταξη, αλλά απλώς έγινε δεκτό, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ότι η καθ' ης, ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, είχε το δικαίωμα να καθορίζει μονομερώς τον τόπο διαμονής τους. Επομένως, δεν μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να γίνει λόγος για προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση, που επιτρέπει τη μεταβολή του τόπου διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, πολύ δε περισσότερο που οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων είναι προσωρινής ισχύος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 695 ΚΠολΔ, δηλαδή δεν είναι οριστικές, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ, ενόψει του ότι δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα (άρθρο 699 ΚΠολΔ). Από την άλλη πλευρά, όπως ήδη ελέχθη, το γεγονός ότι με τις ως άνω αποφάσεις απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος περί καθορισμού ως προσωρινού τόπου διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας, δε δεσμεύει το παρόν δικαστήριο, καθότι η μετέπειτα εισαγωγή στην έννομη τάξη της διάταξης του άρθρου 1519 με το άρθρο 139 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) αποτελεί λόγο κάμψης του προσωρινού δεδικασμένου που απορρέει από τις παραπάνω αποφάσεις αυτού του Δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη. Επιπλέον, η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος που προέβαλε η καθ' ης, ισχυριζόμενη ότι ο αιτών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει βάσιμους λόγους κατέθεσε την προηγούμενη αίτηση μεταρρύθμισης της με αριθμό 411/2020 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου και στη συνέχεια την ένδικη αίτηση, πρέπει ν' απορριφθεί ως μη νόμιμη, μη δυνάμενη να βρει νομικό έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα δικαιώματα του ουσιαστικού δικαίου και σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνει τα δικονομικά δικαιώματα όπως αυτά της άσκησης πάσης φύσεως ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Συνακόλουθα, εφόσον πιθανολογήθηκε ότι η καθ' ης, με τη μετεγκατάσταση της μαζί με τα ανήλικα τέκνα της στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, έχει παραβιάσει την ως άνω διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ, θα πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της διαμορφωθείσας κατάστασης και ειδικότερα θα πρέπει να οριστεί προσωρινά ως τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων το νησί της Κέρκυρας, ήτοι ο τόπος όπου διέμεναν μέχρι τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους, καθώς και να διαταχθεί η προσωρινή επιστροφή τους στο νησί της Κέρκυρας, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που θα καθορίζει τον τόπο διαμονής τους μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς ή μέχρι την επίτευξη σχετικής έγγραφης συμφωνίας των γονέων τους. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων συζύγων θα συμψηφισθούν στο σύνολο τους μεταξύ τους, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 179 ΚΠολΔ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, και ..., το νησί της Κέρκυρας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την προσωρινή επιστροφή τους στο νησί της Κέρκυρας, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που θα καθορίζει τον τόπο διαμονής τους μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς ή μέχρι την επίτευξη σχετικής έγγραφης συμφωνίας των γονέων τους.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων στο σύνολο τους.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Κέρκυρα, την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και θεωρήθηκε αυθημερόν.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      (Για τη δημοσίευση)