ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΚρωπίας 166/2022

 

Απόρριψη ένστασης δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών ως απαράδεκτης λόγω αόριστης προβολής. Εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος σε αίτηση ν. 3869/2010, κατόπιν επαναπροσδιορισμού μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020. Εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχάλη Ι. Κούβαρη, Νομικού Συμβούλου της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, MSC Alba Graduate Business School, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ.)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166/2022

(Αριθμοί έκθεσης κατάθεσης δικογράφων: …

και ΓΑΚ : .. - ΕΑΚ:….)

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (Ν.3869/2010)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Μαργαρίτα Μπρούμα, Ειρηνοδίκη Κρωπίας και από τη Γραμματέα Ελευθερία Αντωνίου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Ιανουαρίου 2022 για να δικάσει την κάτωθι υπόθεση :

 

Τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./26-02-2014 αίτηση και τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ./22-01-2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης ./22-01-2021 επ' αυτής αίτηση-κλήση επαναπροσδιορισμού

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ :… η οποία συμμετείχε στη δίκη καταθέτοντας προτάσεις, εκπροσωπούμενη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Μιχαήλ Κούβαρη (Α.Μ.ΔΣΑ 31778).

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ και άρθρο 4ΣΤ του Ν. 4745/2020): 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την. επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40, με Α.Φ.Μ. ., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν κατέθεσε εντός της νόμιμης προθεσμίας προτάσεις, ούτε εκπροσωπήθηκε κατά την τυπική συζήτηση της υπόθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4, με Α.Φ.Μ…. και αρ. ΓΕ.Μ.Η. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», με Α.Φ.Μ. … και αρ. ΓΕ.Μ.Η. …, κατόπιν διάσπασης της τελευταίας (Διασπώμενης) δι' απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα (Επωφελούμενη), εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την υπ' αριθμ. πρωτ. 139241/30-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. Και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 139264/30-12-2020 και 139406/30-12-2020 ανακοινώσεις, η οποία συμμετείχε στη δίκη καταθέτοντας προτάσεις, εκπροσωπούμενη από την πληρεξουσία δικηγόρο της, Ελένη Πολυχρονοπούλου (Α.Μ.ΔΣΑ 24142) και 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL P.L.C.», που εδρεύει το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (CitigroupCentre, Canada Square, Canary Wharf), νομίμως εγκαταστημένης στην Ελλάδα, στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος, αρ. 8, ως ειδικής διαδόχου της CITIBANK Ν.Α. Κατάστημα Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. ./02-12-2002 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν κατέθεσε εντός της νόμιμης προθεσμίας προτάσεις, ούτε εκπροσωπήθηκε κατά την τυπική συζήτηση της υπόθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Η αιτούσα-καλούσα (στο εξής αιτούσα) ζητά να γίνει δεκτή η από 24-02-2014 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …2014 και προσδιορίστηκε αρχικώς για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 06ης-05-2026. Περαιτέρω, δεδομένου ότι η αίτηση προσδιορίστηκε για να συζητηθεί σε δικάσιμο πέραν της 15ης Ιουνίου 2021 εφαρμογή έχει ο Ν. 4745/2020 περί επαναπροσδιορισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεων. Ακολούθως των ανωτέρω, η αιτούσα εμπροθέσμως, ήτοι μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από το άρθρο 4Δ του Ν. 4745/2020 και συγκεκριμένα στις 05-01-2021 (δεδομένου ότι η κύρια αίτηση φέρει ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου 26-02-2014) υπέβαλλε στην ανωτέρω πλατφόρμα την αίτηση περί επαναπροσδιορισμού της αίτησης της (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση της υπ' αριθμ…. αίτησης επαναπροσδιορισμού). Εν συνεχεία, εκδόθηκε από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου η από 22-01-2021 πράξη κατάθεσης δικογράφου, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα, ενώ η αίτηση επαναπροσδιορισμού κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα ηλεκτρονικά στις καθ' ων πιστώτριες, κατ' άρθρο 4ΣΤ του Ν. 4745/2020 (βλ. τις προσκομιζόμενες με επίκληση από 22-01-2021 εκτυπώσεις βεβαίωσης κοινοποίησης). Τέλος, η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης και της επ' αυτής αίτησης-κλήσης επαναπροσδιορισμού προσδιορίστηκαν για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, δυνάμει της από 17-12-2021 Πράξης, της δικαστικής Γραμματέως του Ειρηνοδικείου τούτου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. (…2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Δικαστήριο τούτο και γράφτηκαν στο πινάκιο. ..

 

Η υπόθεση μετά την εκφώνηση της με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, πού ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, σύμφωνα με το άρθρο 4ΙΒ του Ν. 4745/2020 συζητήθηκε, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ' αριθμ. α) ./04-03-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ., β) ./04-03-2014 έκθεση επίδοσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή και γ) ./04-03-2014 έκθεση επίδοσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω κύριας αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 06ης-05-2026, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη των καθ' ων αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να καταστούν αυτές αυτοδικαίως μετέχουσες στη δίκη διάδικοι, χωρίς να χρειάζεται να ασκήσουν παρέμβαση, λόγω της. εκ του νόμου υποχρεωτικής επίδοσης σε αυτές, και ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη δίκη. Εξάλλου, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, μετά την ολοκλήρωση του επαναπροσδιορισμού της ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4ΙΒ του Ν. 4745/2020. Εν προκειμένω, η πρώτη και τρίτη των καθ' ων δεν κατέθεσαν εντός της νόμιμης προθεσμίας προτάσεις, ούτε παραστάθηκαν στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, παρόλο που είχε γίνει νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των ανωτέρω εκτεθέντων, συνεπώς θα πρέπει να δικαστούν ερήμην. Η διαδικασία όμως θα προχωρήσει σαν να ήταν παρούσες (αρθ. 754 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015 και Βενιέρης Ιακ. - Κατσάς Θεοδ., Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση 2015, σσ. 319-321 και 324).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, οι οποίες αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση α) να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε, β) να ρυθμιστούν οι οφειλές της κατ' άρθρο 8 παρ. 1, 2 ή 5 του Ν. 3869/2010, προς τις πιστώτριες της και γ) να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της, η περιγραφόμενη στην αίτηση κύρια κατοικία της, με τη χορήγηση περιόδου χάριτος για τις καταβολές του άρθρου 9 παρ. 2, δ) να εξαιρεθεί από την εκποίηση η υπόλοιπη ακίνητη και κινητή περιουσία της (πλέον της κύριας κατοικίας της) και ε) να αναγνωριστεί, ότι με την τήρηση της ανωτέρω υπό (β) ρύθμισης και με την επιφύλαξη αυτών που θα οριστούν για τη ρύθμιση σχετικά με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τις πιστώτριες της.

 

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση κι η επ' αυτής αίτηση-κλήση αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο φέρονται να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4161/2013 (ΦΕΚ Α' 143/14-06-2013), του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14-06-2018), ως εκ του χρόνου πρώτης συζήτησης της αίτησης (14-01-2022) και του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α' 214/6-11-2020). Παραδεκτά εισάγονται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων στη δίκη πιστωτριών κατ' άρθρο 5§1 Ν.3869/2010 και κατ' άρθρο 4ΣΤ του Ν. 4745/2020, β) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι οι καθ' ων δεν κατέθεσαν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, εγγράφως κι εμπροθέσμως τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών της αιτούσας και συνεπώς δεν επήλθε συμβιβασμός κι επικύρωση του σχεδίου αυτού, κατ' άρθρο 5§1 Ν.3869/2010, ούτε όμως κατ' άρθρο 7 Ν. 3869/2010. Επίσης, για την πληρότητα του φακέλου, και όχι ως στοιχείο του παραδεκτού της υπό κρίση αίτησης, προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (βλ. προσκομιζόμενα πρωτότυπα των από 26-02-2014, 15-01-2016 και 03-02-2021 υπεύθυνων δηλώσεων). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στο τηρούμενο Γενικό Αρχείο Οφειλετών, κατ' άρθρ. 13§2 Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του άρθρ. 4§1 Ν. 3869/2010 της αιτούσας για ρύθμιση των οφειλών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της ή απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους (άρθρο 8 παρ. 1 εδ. 6' και εδ. ε' Ν.3869/2010, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 61 παρ. 1 Ν.4549/2018 και άρθρο 10 παρ. 1 Ν.3869/2010) (βλ. την υπ' αρ. ./20-01-2022 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Κρωπίας), ούτε απόφαση που διέταξε την έκπτωση της για τους λόγους του άρθ. 11 παρ. 2, ή απόφαση περί μη απαλλαγής της κατ' άρθ. 11 παρ. 1, ή περί έκπτωσης της για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθ. 10 παρ. 1 και 2. Επίσης, η αιτούσα υπέβαλε εμπρόθεσμα (ήτοι μέχρι και τις 30-6-2016 σύμφωνα με το Ν. 4384/2016) στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και τα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 (19-8-2015) αίτησης; ,του (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4336/14-8-2015), όπως αυτά καθορίστηκαν από την 8986 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2208/14-10-2015) (βλ. την από 20-01-2016 επισημείωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου τούτου, επί του υπομνήματος επικαιροποίησης που προσκόμισε η αιτούσα).

 

Η ένδικη αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζουν τα άρθρα 1 και 4§1 Ν. 3869/2010, αλλά και τα άρθρα 118 και 747§2 ΚΠολΔ, (βλ.Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα εκδ. 2η σελ. 152-172, Ειρ Πατρών 46/2018, Ειρ Πατρών 179/2020 ΤΝΠ NOMOS), τυχόν δε ελλείψεις παραδεκτά συμπληρώνονται από ης αποδείξεις και τους λοιπούς ισχυρισμούς στα πλαίσια του ισχύοντος στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας ανακριτικού συστήματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 και 236 του ΚΠολΔ, που επιτρέπουν την συμπλήρωση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση του Ν. 3869/2010, για τις οφειλές, τα περιουσιακά στοιχεία,, τα εισοδήματα και την κοινωνική κατάσταση του οφειλέτη. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5,( 8, 9 και 11 του· Ν: 3869/2010, όπως ρι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τους Ν. 4161/2013, Ν.4549/2018 και Ν. 4745/2020, πλην του αιτήματος α) να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το' σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο που ακολουθεί την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δραστήριου μέχρι και την συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση (388/2012 ΕιρΚαβ), β) του αιτήματος να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ακίνητη και κινητή περιουσία της (πλέον της κύριας κατοικίας της), καθώς από το γράμμα και το σκοπό του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από την εκποίηση μόνο της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ ο οφειλέτης δεν μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση από την εκποίηση των υπολοίπων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του. Άλλο είναι το ζήτημα, αν μπορεί το Δικαστήριο να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον δεν κρίνει απαραίτητη την εκποίηση τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν το αγοραστικό ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ή το κατά πόσο συμφέρει η εκποίηση του τόσο τον οφειλέτη, όσο και τους πιστωτές του, ή το ότι ό οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών του με βάση τις ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 (ΕιρΠολυγύρου 115/2018, ΕιρΠατρών 89/2012 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) γ) του αιτήματος περί αναγνώρισης της απαλλαγής της αιτούσας από το υπόλοιπο των χρεών της, μετά την τήρηση από μέρους της των όρων της ρύθμισης του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η αναγνώριση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης (άρθρ. 11 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν. 3869/2010) και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η. απόφαση (αρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) και 6) του αιτήματος περί χορήγησης περιόδου χάριτος για τις καταβολές του 4 άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, δεδομένου ότι μετά την προσθήκη στο άρθρο 9 της παραγράφου 2β (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 63 παρ. 3 του Ν. 4549/2018-ΦΕΚ Α' 105/14-06-2018) δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος στον οφειλέτη, συνεπώς οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. .2 και 9 παρ., 2 θα πρέπει να εκκινούν ταυτόχρονα. Κατά τα λοιπά, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά και την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

 

Η δεύτερη των καθ' ων, με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της αρνήθηκε την υπό κρίση αίτηση, ως απαράδεκτη, νόμω και ουσία αβάσιμη, ισχυριζόμενη ότι η αιτούσα δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και προέβαλε παραδεκτά α) τον ισχυρισμό περί αοριστίας του υπό κρίση δικογράφου, ο οποίος θα πρέπει να απορριφθεί, καθώς όπως ανωτέρω ελέχθη η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη θεμελίωση της στοιχεία και συγκεκριμένα την κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και του συζύγου της και των κάθε φύσεως εισοδημάτων τους, την κατάσταση των πιστωτριών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, την απλή αναφορά του γεγονότος, ότι έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της (ΑΠ 213/2018, ΑΠ 635/2019, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, επομένως, δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αιτήσεως, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η δεύτερη των καθ' ων, η εξέλιξη της εισοδηματικής κατάστασης της αιτούσας από το χρόνο λήψης των δανείων και μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ο λόγος και τα γεγονότα που την οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής, ο χρόνος λήψης των δανείων, το ύψος της μηνιαίας δόσης των δανείων της κ.ο,κ., β) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της υπό κρίση αίτησης, ισχυριζόμενη αφενός ότι η αιτούσα άσκησε την υπό κρίση αίτηση πριν εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο αποπληρωμής των οφειλών της και αφετέρου ότι η αιτούσα κατά την εκπόνηση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της δεν έλαβε υπόψη της τα συμφέροντα της πιστώτριας της, με κίνδυνο να απολεσθεί μεγάλο μέρος της απαίτησης της τελευταίας. Η προκείμενη ένσταση κρίνεται απορριπτέα, ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που βάλει κατά της άσκησης της κρινόμενης αίτησης, καθώς τα περιστατικά αυτά και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να θεμελιώσουν την ένσταση του άρθρου ΑΚ 281, διότι η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ με τους όρους που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, και όχι από διατάξεις δικονομικές (βλ. ΟλΑΠ 5/2011 ΝοΒ 2011.1867, ΟλΑΠ 8/2001 ΕλλΔνη 2001.382, ΑΠ 1006/1999, ΑΠ 683/1999, ΑΠ 392/1997, ΕφΠειρ 357/2005 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η εκ μέρους του αιτούντος ενάσκηση του δικαιώματος του που παρέχεται από το νόμο, εντός των πλαισίων που προδιαγράφονται σε αυτόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική. Στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος του ν. 3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα στο φυσικό πρόσωπο της ρύθμισης των χρεών του με απαλλαγή από αυτά και η ρύθμιση αυτή βρίσκει νομικό έρεισμα στο ίδιο το κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Εξάλλου, κατά το μέρος που βάλει κατά του περιεχομένου του σχεδίου διευθέτησης της αιτούσας είναι μη νόμιμη, καθώς, η αίτηση του οφειλέτη θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του νόμου και εφόσον βέβαια αυτός δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών του, στοιχείο που αν αποδειχθεί από τους πιστωτές, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης, το δε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού, αλλά δε δεσμεύει το Δικαστήριο, το οποίο σε περίπτωση που θα το κρίνει μη εύλογο και αποδεκτό θα επέμβει και θα το διαμορφώσει αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (ΕιρΛαμ 161/2018, ΕιρΛαμ 198/2018, ΕιρΠατρ 34/2018, ΕιρΠολυγύρου 115/2018, ΕιρΝικ 4/2014, ΕιρΠατρ 52/2Q12, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και γ) την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής, η οποία αν και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3869/2010 θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθώς προβάλλεται αορίστως από τη δεύτερη των καθ' ων (και το Δικαστήριο δε δύναται να τη λάβει υπόψη του αυτεπαγγέλτως), καθόσον δεν παρατίθενται τα πραγματικά γεγονότα που τη θεμελιώνουν καίτοι βαρύνονται με την προβολή και απόδειξη τους οι πιστωτές. Ειδικότερα, δεν αναφέρονται 1) το αρχικό και το τελικό ύψος των τραπεζικών προϊόντων που η αιτούσα συμφώνησε να λάβει, 2) ο. χρόνος που τα συμφώνησε και τα έλαβε, 3) τα εισοδήματα της κατά το χρόνο λήψεως των δανείων, 4) η μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει και 5) τα έξοδα διαβιώσεως της κατά το χρόνο λήψης των δανείων και κυρίως οι οικονομικές δυνατότητες αυτής κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών (ή οι ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές της δυνατότητες), ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός της θα την οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό (ΑΠ 59/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 515/18 σε ιστοσελίδα ΑΠ, ΜΠρΗρακλ 648/2018 ΤΝΠ NOMOS, Ειρ Πατρών 179/2020 ΤΝΠ NOMOS). Τέλος υπέβαλε αίτημα ρευστοποίησης της ακίνητης (πλην της κύριας κατοικίας) και κινητής περιουσίας της αιτούσας, το οποίο ως αναγόμενο στην ουσία της διαφοράς θα εξετασθεί κατωτέρω.

 

Από το σύνολο των μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενων εγγράφων, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους, παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ, τ. Δ’ έκδοση 1996, άρ. 759 αριθ, 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129), για να χρησιμεύσουν είτε ως αποδεικτικά μέσα είτε ως δικαστικά τεκμήρια, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα, χωρίς να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, σε συνδυασμό και προς τις ομολογίες της αιτούσας και της δεύτερης των καθ' ων, οι οποίες συνάγονται από το υπό κρίση δικόγραφο, τις έγγραφες προτάσεις τους και το σύνολο των ισχυρισμών τους (βλ. άρθρ. 261, 352 του ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνει υπόψη το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως και από όλη εν γένει την διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης : Η αιτούσα, ηλικίας 57 ετών κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων επί της υπό κρίση αίτησης είναι παντρεμένη από το έτος 1986 με το και από το γάμο τους αυτό έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα σήμερα τέκνα ηλικίας 32 ετών και 27 ετών αντίστοιχα (βλ. το προσκομιζόμενο με επίκληση από 25-11-2020 και με χαρακτηριστικό ασφαλείας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδόθηκε από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, του Δήμου εκτυπωμένο από το σύστημα gov.gr). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι από τις 23-06-2014 είναι συνταξιούχος (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση παρακολούθησης πορείας αιτήματος συνταξιοδότησης από την ιστοσελίδα ika.gr). Από τον Ιούνιο τού έτους 2015, οπότε και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του αιτήματος της (βλ. προσκομιζόμενα με επίκληση απλά φωτοαντίγραφα των υπ' αριθμ. ../15-06-2015 κα, /15-06-2015 αποφάσεων του Διευθυντή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λαμβάνει μηνιαία ως οριστική σύνταξη το συνολικό ποσό των 767,16 ευρώ, από τα οποία το ποσό των 590,03 ευρώ αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη της και το ποσό των 177,13 ευρώ στην επικουρική (βλ. προσκομιζόμενα με επίκληση ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής κύριας σύνταξης μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Οκτωβρίου 2021 και προσκομιζόμενες με επίκληση αναλύσεις πληρωμών επικουρικής σύνταξης μηνών Απριλίου-Μαΐου 2020). Προ της συνταξιοδότησης της και συγκεκριμένα από το έτος 1996 έως και το έτος 2012 εργαζόταν, ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία «…». Στο τέλος του έτους 2012 απολύθηκε από την εν λόγω εταιρεία λαμβάνοντας ως αποζημίωση το ποσό των 43.193,33 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο με επίκληση απλό φωτοαντίγραφο της από 31-03-2013 βεβαίωσης αποδοχών και την προσκομιζόμενη με επίκληση δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013, όπου στο κωδ. 658 αναγράφεται το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης). Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη απόλυση της εργάστηκε για τρεις μήνες, ως υπάλληλος σε βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, ενώ από τον Απρίλιο 2.013 έως και τον Ιούνιο 2014, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, ήταν άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας (βλ. το προσκομιζόμενο απλό φωτοαντίγραφο της υπ' αριθ. ../2/2013/ ../27-06-2013, απόφασης του ΟΕΑΔ). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης που έλαβε η αιτούσα κρίνεται από το Δικαστήριο ότι έχει ήδη σήμερα αναλωθεί, καθώς διατέθηκε αφενός για την αγορά στο σύζυγο της φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, προκείμενος ο τελευταίος να το εκμεταλλευτεί ως οδηγός (βλ. το προσκομιζόμενο με επίκληση απλό φωτοαντίγραφο του υπ' αριθμ. ./26-04-2013 τιμολογίου πώλησης-δελτίου αποστολής, στο οποίο εμφαίνεται ότι η καθαρή αξία του φορτηγού ανήλθε στο ποσό των 30.000,00 ευρώ και αφετέρου το υπόλοιπο δαπανήθηκε για την κάλυψη των στοιχειωδών οικογενειακών αναγκών, λόγω της ανεργίας της αιτούσας το έτος 2014 (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2014, όπου στον κωδ. 787 αναγράφεται ανάλωση κεφαλαίου ύψους 18.000,00 ευρώ). Ακόμα αποδείχθηκε ότι από τις 05-01-2001 έως 27-04Γ 2009, οπότε και έπαυσε τη δραστηριότητα της .διατηρούσε επιχείρηση οδικών μεταφορών με οδηγό το σύζυγο της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση στοιχείων επιχείρησης από το σύστημα taxisnet). Ανεξαρτήτως του αν, από τη δραστηριότητα της αυτή η αιτούσα είχε αποκτήσει την εμπορική -ιδιότητα, σε κάθε περίπτωση υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3869/2010, δεδομένου ότι σταμάτησε τις πληρωμές της το έτος 2013, ήτοι τέσσερα χρόνια μετά την παύση της ανωτέρω δραστηριότητας της, συνεπώς ουδέποτε συνέτρεξαν χρονικά, στο πρόσωπο της η γενική και μόνιμη παύση των πληρωμών της και η ανωτέρω επιχειρηματική της δραστηριότητα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο σύζυγος της εργάζεται, ως δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο αποκομίζοντας μηνιαίως το καθαρό ποσό των 892,39 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη εκτύπωση εκκαθαριστικού μηνός Δεκεμβρίου 2021). Επιπλέον έχει εισόδημα και από την εκμίσθωση ακινήτου του, ευρισκομένου στη το οποίο ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 340,00 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση υποβολής δήλωσης COVID για μισθώματα φορ. έτους 2020, από την οποία επίσης προέκυψε ότι ο σύζυγος της αιτούσας κατά το χρονικό διάστημα της μερικής αναστολής καταβολής ενοικίων, εισέπραττε ως μίσθωμα, αντί του ποσού των 340,00 ευρώ, το ποσό των 204,00 ευρώ μηνιαίως). Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το μηνιαίο καθαρό οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των 1.999,55 ευρώ (767,16 ευρώ +892,39 ευρώ + 340,00). Σημειώνεται εν προκειμένω) ότι λόγω του διορισμού του, στο ο αιτών πούλησε το φορτηγό που του είχε αγοράσει η σύζυγος του και το εκμεταλλευόταν ως οδηγός, αντί τιμήματος 10.000,00 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο με επίκληση απλό φωτοαντίγραφο του από 20-09-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης και του υπ' αριθμ. /19-09-2019 δελτίου αποστολής-τιμολογίου). Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το αντάλλαγμα του τιμήματος δε σώζεται, ώστε να συνυπολογιστεί στο εισόδημα της αιτούσας, καθώς πλέον το μισού αναλώθηκε στις καταβολές της αιτούσας στα πλαίσια της χορηγούμενης από το Δικαστήριο προσωρινής διαταγής επί της υπό κρίση αίτησης (βλ. τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά καταβολών μηνός Δεκεμβρίου 2020 και μηνών Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα οποία, η αιτούσα κατέβαλε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στο ποσό των 5.400,00 ευρώ προς τη δεύτερη των καθ' ων, καθ' υπέρβαση της προσωρινής διαταγής, η οποία είχε ορίσει την καταβολή του ποσού των 50,00 ευρώ συμμέτρως προς τις πιστώτριες της), ενώ το υπόλοιπο του τιμήματος κρίνεται ότι αναλώθηκε για την εξυπηρέτηση των καθημερινών βιοτικών αναγκών της αιτούσας και της οικογένειας της.

 

Ακόμα αποδείχθηκε ότι το οικογενειακό εισόδημα της, από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί ως κατωτέρω. Το έτος 2014 ανήλθε συνολικά το ποσό των 10.953,12 ευρώ και προήλθε από την εργασία της, από επίδομα ανεργίας που εισέπραξε και από την εκμίσθωση ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2014 της ίδιας και δήλωση φορολογίας εισοδήματος ίδιου έτους του συζύγου της), το έτος 2015 ανήλθε συνολικά το ποσό των 23.400,17 ευρώ και προήλθε από τη σύνταξη της και την εργασία του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2015), το έτος 2016 ανήλθε συνολικά το ποσό των 25.532,11 ευρώ και προήλθε από τη σύνταξη της, από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά που εισέπραξε η ίδια, από την εργασία του συζύγου της και από την εκμίσθωση ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2016), το έτος 2017 ανήλθε συνολικά το ποσό των 24.031,81 ευρώ και προήλθε από τη σύνταξη της, από την εργασία του συζύγου της και από την εκμίσθωση ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2017 και δήλωση φορολογίας εισοδήματος ίδιου έτους), το έτος 2018 ανήλθε στο ποσό των 17.722,18 ευρώ και προήλθε από τη σύνταξη της, από την εργασία του συζύγου της και από την εκμίσθωση ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2018 και δήλωση φορολογίας εισοδήματος ίδιου έτους), το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 24.133,33 ευρώ και προήλθε από τη σύνταξη της, από την εργασία του συζύγου της και από την εκμίσθωση' ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2019 και δήλωση φορολογίας εισοδήματος ίδιου έτους), ενώ το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των 23.669,32 ευρώ, και προήλθε από τη σύνταξη της, από την εργασία του συζύγου της και από την εκμίσθωση ακινήτου του συζύγου της (βλ. προσκομιζόμενη εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2020 και δήλωση φορολογίας εισοδήματος ίδιου έτους).

 

Εξάλλου, το οικογενειακό της εισόδημα κατά την τελευταία τριετία πριν το χρόνο λήψης του κύριου όγκου του δανεισμού της (2006), το οποίο και έλαβαν υπόψη οι πιστώτριες της, προκειμένου να της χορηγήσουν τα ένδικα δάνεια είχε ως κατωτέρω : το έτος 2003 το οικογενειακό της εισόδημα ανήλθε ετησίως στο συνολικό ποσό των 27.201,97 ευρώ και προήλθε αποκλειστικά από την ίδια (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2004), το έτος 2004 το οικογενειακό του εισόδημα ανήλθε ετησίως στο συνολικό ποσό των 30.445,02 ευρώ και προήλθε αποκλειστικά από την ίδια (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2005), το έτος 2005 ετησίως στο συνολικό ποσό των 29.259,58 ευρώ και προήλθε αποκλειστικά από την ίδια (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2006), ενώ το έτος 2006, ετησίως στο συνολικό ποσό των 29.422,34 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2007). Σημειώνεται δε, ότι το οικογενειακό της εισόδημα, καθ' όσο χρόνο εξυπηρετούσε τα ένδικα δάνεια και μέχρι την απόλυση της το έτος 2012 ήταν ακόμα υψηλότερο. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2007 ανήλθε στο ποσό των 37.496,04 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2008), το έτος 2008 ανήλθε στο ποσό των 37.375,03 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2009), το έτος 2009 ανήλθε στο ποσό των 36.288,28 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2010), το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 56.630,37 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2011), ενώ το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό των 35.068,93 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2012).

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω διαλαμβανομένων, το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας· παρουσίαζε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης κατακόρυφη πτώση σε σχέση με το εισόδημα που αποκόμιζε από το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων, μέχρι και την απόλυση της από την εργασία της το έτος 2012. Σημαντικά μειωμένο εμφανίζεται και σήμερα σε σχέση με τα έτη 2003-2011, παρά την σταδιακή βελτίωση του από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης. Η σημαντική αυτή μείωση του εισοδήματος της δε, οφείλεται αφενός στην ξαφνική ανεργία της, η οποία οφείλεται στη γενικότερη οικονομική συγκυρία και την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το έτος 2012 και η οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθεί από την αιτούσα, δεδομένου ότι μέχρι το έτος αυτό εργαζόταν για πολλά έτη σε μεγάλη εταιρεία και με ικανοποιητικές αποδοχές και αφετέρου στη σημαντικά μειωμένη, λόγω περικοπών σύνταξη την οποία έλαβε, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, περικοπές τις οποίες δεν μπορούσε να προβλέψει κατά το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων.

 

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι δεν έχει άλλες πηγές εισοδημάτων, όπως λ.χ. οικονομική ενίσχυση από τρίτα πρόσωπα, ούτε ικανά ποσά καταθέσεων προκύπτει να έχει, καθώς δεν έχει δηλωθεί κάποιο ποσό για τόκους από καταθέσεις στους κωδ. 669 και 670 στη δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, ενώ στους κωδ. 667 και 668 έχει δηλωθεί το ποσό του ενός λεπτού του ευρώ (0,01) και των τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) αντίστοιχα, (βλ. προσκομιζόμενη, ύστερα από. έγγραφη ειδοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, κατ' άρθρο 744 ΚΠολΔ και κατ' άρθρο 4ΙΓ του Ν. 4745/2020, δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2020).

 

Ακόμα, υψηλό παρουσιάζεται και το γενικό κόστος διαβίωσης της, δεδομένου ότι από το έτος 2013, ο σύζυγος της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα διαγνώσθηκε με διαβήτη, νόσημα το οποίο χρήζει συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης και φαρμακευτικής αγωγής (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από 07-01-2014 ιατρική βεβαίωση του Παθολόγου-Διαβητολόγου, Το γενικό λοιπόν, κόστος διαβίωσης της για την κάλυψη των στοιχειωδών καθημερινών οικογενειακών αναγκών της εκτιμάται από το Δικαστήριο στο ποσό των 1.250,006 μηνιαίως και περιλαμβάνει τη διατροφή της ίδιας, του συζύγου της και της μικρότερης θυγατέρας της, η οποία όπως αποδείχθηκε, μετά το πέρας των σπουδών της παραμένει άνεργη (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση εκτύπωση του εκκαθαριστικού της σημειώματος φορ. έτους 2019 σε συνδυασμό με την από 20-02-2015 βεβαίωση σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) και ανέρχεται στο ποσό των (4506), λογαριασμούς κοινής ωφελείας-τηλεφωνία, θέρμανση (3506), έξοδα μετακίνησης (506), ιατρικά έξοδα (506), ένδυση-υπόδηση (506), έξοδα φόρων και τελών (200€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, έξοδα επισκευών (50€) και έκτακτα έξοδα (50€).

 

Ακόμα αποδείχθηκε, ότι η αιτούσα διαθέτει το 100% της πλήρους κυριότητας επί μιας διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο, αποτελούμενης από υπόγειο επιφανείας 43,27 τ.μ,, ισόγειο επιφανείας 67,59 τ.μ. και α' όροφο, επιφανείας 43,27 τ.μ., η οποία είναι χτισμένη σε οικόπεδο επιφανείας 225,97 τ.μ. κατά το Ε9 και 263 τ.μ. κατά το κτηματολογικό φύλλο, το οποίο φέρει ΚΑΕΚ ευρισκομένου στο Δήμο , στη θέση … στο … Ο.Τ. και επί της οδού …, αρ….. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της και ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής (βλ. προσκομιζόμενο απλό φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής). Η αντικειμενική αξία της ανωτέρω κύριας κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 83.121,64 ευρώ [βλ. προσκομιζόμενα, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, κατ' άρθρο 744 ΚΠολΔ και κατ' άρθρο 4ΙΓ του Ν. 4745/2020, φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας φορ. έτους 2022, σύμφωνα με τα' οποία η αντικειμενική αξία του ισογείου ορόφου ανέρχεται σε 45.509,19 ευρώ, του α' ορόφου σε 32.371,37 ευρώ, η αντικειμενική αξία των βοηθητικών χώρων του υπογείου ανέρχεται σε 5.241,08 ευρώ και η αντικειμενική αξία του υπολοίπου δόμησης είναι μηδενική, λόγω εξάντλησης της δόμησης).

 

Πλην του ανωτέρω ακινήτου, η αιτούσα διαθέτει ακόμα το 50% της πλήρους κυριότητας επί ενός διαμερίσματος, με στοιχεία Β-4, β' ορόφου, εμβαδού 94,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 64/1000, επιφανείας (του οικοπέδου) 345,00 τ.μ., ευρισκομένου στη θέση .. ή «...», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αθηνών, στη συνοικία του … και επί των οδών …, αρ… και αρ. … Το διαμέρισμα αυτό, η αιτούσα το απέκτησε κατά το 50% της ψιλής κυριότητας δυνάμει του υπ' αριθμ. ../27-12-2005 συμβολαίου γονικής παροχής, της Συμβολαιογράφου Αθηνών, και κατά το 50% της επικαρπίας, μετά το θάνατο της παρέχουσας μητέρας της στις 20-11-2019 (βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση απλό φωτοαντίγραφο του ανωτέρω συμβολαίου και απλό φωτοαντίγραφο της υπ' αριθ. /22-11-2019 και με στοιχεία …/2019 ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που εκδόθηκε από το Ληξιαρχείο του Δήμου Βύρωνος Αττικής).

 

Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, η αιτούσα δε διαθέτει άλλη ακίνητη περιουσία (βλ. προσκομιζόμενες με επίκληση εκτυπώσεις βεβαιώσεων δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης φορ. ετών 2012 και 2021). Όσον αφορά την κινητή της περιουσία έχει στη νομή και κατοχή της, με παρακράτηση της κυριότητας, ένα αυτοκίνητο, Ι.Χ. επιβατικό, με αριθμό κυκλοφορίας … μάρκας I, τύπου Ι, 996 κ.ε., με ημερομηνία πρώτης, κυκλοφορίας 30-1,1-2009 και με παρακράτηση της κυριότητας, ένα αυτοκίνητο, Ϊ.Χ. επιβατικό, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΗ …, μάρκας …, τύπου ..Γ, 1328 κ.ε., με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 28-05-2008  (βλ. προσκομιζόμενα με επίκληση απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας).

 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους, από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, όπως προέκυψε από τις προσκομιζόμενες δανειακές συμβάσεις και τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, η αιτούσα ανέλαβε τα παρακάτω δανειακά χρέη: 1) από την πρώτη των καθ' ων α) τη με αριθμό … πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 14-12-2013 το ποσό 1.383,69 ευρώ (βλ. την από 03-01-2014 βεβαίωση οφειλών της πρώτης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσας), β) την υπ' αριθ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με υπόλοιπο οφειλής στις 14-12-2013 το ποσό των 4.921,29 ευρώ (βλ. την από 03-01-2014 βεβαίωση οφειλών της πρώτης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα), γ) την υπ' αριθ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με υπόλοιπο οφειλής στις 26-12-2013 το ποσό των 1.936,74 ευρώ (βλ. την από 03-01-2014 βεβαίωση οφειλών της πρώτης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα) και δ) την υπ' αριθ…. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-12-2013 το ποσό των 1.787,67 ευρώ (βλ. την από 03-01-2014 βεβαίωση οφειλών της πρώτης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα). Σημειώνεται ότι ό εκτοκισμός όλων των ανωτέρω απαιτήσεων σταμάτησε με την κοινοποίηση της κύριας αίτησης στην πρώτη των καθ’ ων, καθώς δε είναι εμπράγματος εξασφαλισμένες και για το λόγο αυτό, όσον αφορά τα οφειλόμενα υπόλοιπα, λήφθηκε υπόψη από τη Δικαστήριο η χρονικά εγγύτερη στην κοινοποίηση της αίτησης στην πρώτη των καθ' ων, βεβαίωση οφειλών, 2) από τη δεύτερη των καθ' ων α) με την υπ' αριθμ. … σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό δανείου 124.650,00 ευρώ. Για την εξασφάλιση της απαίτησης της, η δεύτερη των καθ' ων ενέγραψε προσημείωση υποθήκης ποσού 149.580,00 ευρώ, εις βάρος της κύριας κατοικίας της αιτούσας, στις 25-05-2006. Η αιτούσα όφειλε για το ανωτέρω δάνειο, σας 10-11-2015 το ποσό των 76.300,15 ευρώ (βλ. την από 10-11-2015 βεβαίωση οφειλών της δεύτερης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα), β) με την υπ' αριθ. …/28-04-2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό δανείου 70.350,00 ευρώ. Για την εξασφάλιση της απαίτησης της, η δεύτερη των καθ' ων ενέγραψε προσημείωση υποθήκης ποσού 91.455,00 ευρώ, εις βάρος της κύριας κατοικίας της αιτούσας, στις 25-05-2006. Η αιτούσα όφειλε για το ανωτέρω δάνειο, στις 10-11-2015 το ποσό των 65.021,78 ευρώ (βλ. την από 10-11-2015 βεβαίωση οφειλών της δεύτερης των καθ' ων, που προσκομίζεται με επίκληση από την αιτούσα). Σημειώνεται ότι ο εκτοκισμός των ανωτέρω αναφερομένων απαιτήσεων της δεύτερης των καθ' ων συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης οριστικής απόφασης, διότι είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες. Παρά ταύτα, η δεύτερη των καθ' ων δεν προσκόμισε βεβαίωση οφειλής, με μεταγενέστερη ημερομηνία αναφοράς υπολοίπου από αυτήν της 10ης-11-2015, ούτε προβαίνει στον υπολογισμό των τόκων, κατά μήνα τουλάχιστον, μέχρι το χρόνο συζήτησης της αίτησης, του ποσού που προέρχεται από τις προαναφερόμενες συμβάσεις, που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες, ώστε το Δικαστήριο να μπορεί να προβεί αναλογικά στον υπολογισμό τους μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης του, και, κατά συνέπεια, στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται οι τόκοι πέραν της 10ης-11-2015 και μέχρι του χρόνου δημοσίευσης της παρούσας αποφάσεως, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται οι απαιτήσεις αυτές (άρθ. 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010) και 3) από την τρίτη των καθ' ων την υπ' αριθμ. … πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 07-11-2015 το ποσό των 5.152,03 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από την αιτούσα, από 12-11-2015 βεβαίωση οφειλών της πρώτης των καθ' ων, στην οποία έχει μεταβιβασθεί η απαίτηση της τρίτης των καθ' ων).

 

Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, λαμβανομένης ιδίως υπόψιν της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων της αιτούσας, σε σχέση με το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων και μέχρι το έτος 2011, όπως η μείωση αυτή αναλύθηκε ανωτέρω αλλά και της αύξησης της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής των ανωτέρω αναφερόμενων στεγαστικών δανείων από το έτος 2015, δεδομένου ότι αυτά επιδοτούνταν από τον Ο.Ε.Κ. για 9 έτη (βλ. τις προσκομιζόμενες δανειακές συμβάσεις) είναι προφανές ότι βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές της, χωρίς να θιγεί το στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης της. Η εισοδηματική κατάσταση της δεν αναμένεται, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον σε, τέτοιο σημείο που να δύναται να αποπληρώσει άμεσα το σύνολο των ως άνω οφειλών της. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για πρόσκαιρη εισοδηματική στενότητα.

 

Συνακόλουθα, συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ειδικότερα δε η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας και η περιέλευσή της, χωρίς δόλο (καθώς ο δόλος δεν αποδείχθηκε από την παριστάμενη πιστώτρια .και το Δικαστήριο δε δύναται να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη τα θεμελιωτικά αυτού γεγονότα), σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών των ληξιπρόθεσμων χρεών της, τα οποία ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης, ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου.

 

Όσον αφορά στη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της αιτούσας, το προς διάθεση στις πιστώτριες της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακων αναγκών της υπολογίζεται στο ποσό των 287,58 ευρώ ποσό, το οποίο θα έπρεπε να καταβάλλει στις πιστώτριες της για 5 έτη (60 μήνες). Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά της αιτούσας στις οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης ανέρχεται στο ποσό των 479,58 ευρώ [(767,16χ1.250,00) /1.999,55], το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ατομικό της εισόδημα, ποσού 767,16 ευρώ, προκειμένου να προκύψει η μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της (767,16 -479,58 = 287,58). Περαιτέρω, δυνάμει της από 06-03-2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, η αιτούσα υποχρεώθηκε να καταβάλει σύμμετρα προς τις πιστώτριες της, αρχής γενομένης από την 01η-05-2015, το ποσό των 50,00 € μηνιαίως. Σέ συμμόρφωση προς την προσωρινή αυτή διαταγή αποδείχθηκε ότι κατέβαλε, βάσει των προσκομισθέντων αποδεικτικών και βεβαιώσεων καταβολών και μόνο, μέχρι το Δεκέμβριο 2021, στην πρώτη των καθ' ων (τόσο για τις απαιτήσεις της ίδιας, όσο και για τις απαιτήσεις της τρίτης των καθ' ων) το ποσό των 2.739,00 ευρώ και στη δεύτερη των καθ' ων το ποσό των 18.240,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το πόσο των 20.979,00 ευρώ (βλ. απλά φωτοαντίγραφα προσκομισθέντων δελτίων καταθέσεων και βεβαιώσεων καταβολών). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2 εδ. γ' ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά το ν.' 4549/2018 (άρθρα 61 παρ. 2 και 68 παρ. 8), συνυπολογίζονται στις καταβολές του άρθ. 8 παρ. 2 με τον επιμερισμό τους στις μηνιαίες δόσεις της οριστικής ρύθμισης κατά τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. Ενόψει του ότι κατά την πενταετία της επιβαλλόμενης .ρύθμισης η αιτούσα καλείται να καταβάλει συνολικό ποσό 17.254,80 € (287,58 € χ 60 μήνες), αφαιρώντας από αυτό, το ποσό των 20.979,00 € που έχει ήδη αποδεδειγμένα καταβάλει δεν απομένει κανένα ποσό (17.254,80 € - 20.979,00 € = 0), ώστε να κατανεμηθεί στον χρόνο ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2. Κατ' ακολουθίαν οι δόσεις του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να οριστούν μηδενικές για 60 μήνες και για την αιτούσα, αρχόμενες από το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης μήνα και πλασματικά καταβλητέες εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

 

Όσον αφορά, την ως άνω περιγραφόμενη κύρια κατοικία της αιτούσας, στην οποία διαθέτει το 100% της πλήρους κυριότητας και για την οποία υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, λεκτέα τα εξής: Ή κρινόμενη αίτηση φέρει αριθμό κατάθεσης δικογράφου /26-02-2014. Για τα λόγο αυτό, για τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 δε θα ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις, τις οποίες επέφερε ο Ν. 4346/2015, καθώς οι διατάξεις του τελευταίου αυτού νόμου καταλαμβάνουν αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 01-01-2016 και ύστερα. Προκειμένου να διασώσει η αιτούσα την κύρια κατοικία της πρέπει να οριστούν καταβολές που, σύμφωνα με το νόμο (όρθρο 9§2 του ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ν. 4161/2013) μπορούν να ανέρχονται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της. Όπως ελέχθη ανωτέρω, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 83.121,64 ευρώ. Αφού λοιπόν, για τη διάσωση της, .η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της θα πρέπει να καταβάλει συνολικά το ποσό των 66.497,31 (83.121,64 χ 0,8) ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της, της οικονομικής της κατάστασης και του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων των στεγαστικών της δανείων, το παρόν Δικαστήριο ορίζει μηνιαίες καταβολές επί 300 μήνες, ήτοι .επί 25 έτη, και κάθε μηνιαία καταβολή θα ανέρχεται στο ποσό των (66.497,31 Ευρώ/300 μήνες =) 221,66 ευρώ. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το. χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας και από το ποσό του ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, θα ικανοποιηθούν προνομιακά και σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας οι απαιτήσεις  της  δεύτερης των καθ' ων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του ως άνω άρθρου, το οποίο ορίζει η παρούσα, ενημερώνοντας σχετικά τις πιστώτριες.

 

Κατά τον παραπάνω τρόπο, η αιτούσα θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής της, αναπροσαρμογή δε του ανωτέρω ποσού δεν προκύπτει ότι μπορεί να οριστεί με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της, επιπλέον δε, θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστώτριες της να λάβουν το υποχρεωτικό από το νόμο αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Μετά από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, το υπόλοιπο των απαιτήσεων των μετεχουσών αναφορικά με την αιτούσα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί δεν δύναται από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτήν.

 

Όσον αφορά την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία της, ήτοι το ανωτέρω περιγραφόμενο διαμέρισμα, η εκποίηση του δεν κρίνεται πρόσφορη και πρέπει να εξαιρεθεί αυτής, καθότι, η αιτούσα διαθέτει μόνο ποσοστό επί της πλήρους κυριότητας και μάλιστα ποσοστό χαμηλό (50%), με αποτέλεσμα μια πιθανή εκποίηση να μην προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών, οι οποίοι κατά χα διδάγματα της κοινής πείρας, δεν επενδύουν σε ποσοστά επί ακινήτων, προκειμένου να αποφύγουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κοινωνία δικαιωμάτων.

 

Όσον αφορά τα ανωτέρω περιγραφόμενα αυτοκίνητα της, αυτά δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στην περιουσία της αιτούσας, ώστε στη συνέχεια να εξαιρεθούν από τη ρευστοποίηση, δεδομένου ότι, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε η αιτούσα τα απέκτησε με παρακράτηση της κυριότητας, συνεπώς το Δικαστήριο, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 2 του ΠτωχΚ (όπως το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, στις εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. 3869/2010, παρά την κατάργηση του Ν. 3588/2007 με το Ν. 4738/2020, δεδομένου ότι ο τελευταίος αυτός νόμος ουδόλως συμβαδίζει με το πνεύμα και το σκοπό του νομοθέτη του Ν. 3869/2010), θα είχε τη δυνατότητα να εντάξει τα αυτοκίνητα αυτά στην περιουσία της απούσας, μόνο στην περίπτωση που είχε καταβάλλει στον πωλητή ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα, γεγονός, που δεν αποδείχθηκε από αυτήν (βλ. σχετ. I. Βενιέρη- Θ. Κατσά, ό.π., σελ. 412, όπου και παραπομπές σε νομολογία).

 

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη κύρια αίτηση και η επ' αυτής αίτηση επαναπροσδιορισμού-κλήση να γίνουν δεκτές ως βάσιμες και στην ουσία τους και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ανωτέρω ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

 

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010. Επίσης, δεν ορίζεται παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας, ως προς την οριστική διάταξη της παρούσας, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται (άρθρο 14 Ν.3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και της τρίτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου /26-02-2014 αίτηση και τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ../22-01-2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης /22-01-2021 επ' αυτής αίτηση-κλήση επαναπροσδιορισμού.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και την επ' αυτής αίτηση επαναπροσδιορισμού - κλήση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας, ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, επί πέντε χρόνια (60 μήνες), οι οποίες θα ξεκινήσουν (πλασματικά) το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση και θα διαρκέσουν μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το 100% της πλήρους κυριότητας επί μιας διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο, αποτελούμενης από υπόγειο επιφανείας 43,27 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 67,59 τ.μ. και α' όροφο, επιφανείας 43,27 τ.μ., η οποία είναι χτισμένη σε οικόπεδο επιφανείας 225,97 τ.μ. κατά το Ε9 και 263 τ.μ. κατά το κτηματολογικό φύλλο, το οποίο φέρει ΚΑΕΚ … ευρισκομένου στο Δήμο στη θέση …, στο .. Ο.Τ. και επί της οδού …

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κύριας κατοικίας της, για χρονική διάρκεια τριακοσίων (300) μηνών, το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (221,66€) μηνιαίως. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας και από το ποσό του ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας «κατοικίας της αιτούσας, θα ικανοποιηθούν προνομιακά και σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας οι απαιτήσεις της δεύτερης των καθ' ων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία της αιτούσας, ήτοι το 50% της πλήρους κυριότητας επί ενός διαμερίσματος, με στοιχεία (.-., .' ορόφου, εμβαδού 94,00 τ.μ., με, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 64/1000, επιφανείας (του οικοπέδου) 345,00 τ.μ., ευρισκομένου στη θέση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αθηνών, στη συνοικία του και επί των οδών …

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Κορωπί, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο ,του παρόντος Δικαστηρίου συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων,, στις 16 Μαρτίου 2022.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΡΟΥΜΑ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ