ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 105/2022

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εκποίηση περιουσίας οφειλέτη - Ορισμός εκκαθαριστή - Αμοιβή εκκαθαριστή -.

 

Εκποίηση ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών υπρεχρεωμένου φισικού προσώπου. Ορισμός εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και την υποβοήθηση της εκτέλεσης και των όρων της ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Αμοιβή εκκαθαριστή. Ελεύθερος προσδιορισμός της αμοιβής του εκκαθαριστή η οποία παρακρατείται από το προϊόν της εκποίησης. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 105/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευτυχία-Ευαγγελία Σταματέλου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Κατσαΐτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριο του την 14η Ιανουαρίου 2022, για να δικάσει την από 01-12-2021 και με αριθμό κατάθεσης ./09-12-2021 αίτηση της ., κατοίκου και δικηγόρου Πατρών, οδός . με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εγγράφηκε στο πινάκιο, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από αυτό.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και την εκφώνηση της με τη σειρά από το πινάκιο, η αιτούσα παραστάθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω και ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στις προτάσεις της και στα πρακτικά της δίκης.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα: «1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων

ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του ΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλιση της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της και η διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή. Κατά το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 81 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο σύνδικος μετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης και αφού εγκριθεί η λογοδοσία του για τη διαχείριση του, σύμφωνα με το άρθρο 165, δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία προσδιορίζεται ελεύθερα από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή, με βάση την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, το χρόνο της απασχόλησης του συνδίκου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του για τα συμφέροντα της πτώχευσης (παρ. 1). Με βάση τα ανωτέρω, η αμοιβή του εκκαθαριστή καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά το πέρας των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, όπου και υποβάλλει στο δικαστήριο λογοδοσία και αίτηση οριστικής αντιμισθίας. Το δικαστήριο προσδιορίζει ελεύθερα την αμοιβή του εκκαθαριστή, η οποία παρακρατείται από το προϊόν της εκποίησης (Ε. Αθανασιάδου, Εισήγηση σε σεμινάριο ΕΣΔΙ της 21-09-2017 με θέμα Η ρευστοποίηση περιουσίας και προστασίας πρώτης κατοικίας Ν. 3869/2010, σελ. 13). Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να καθορίσει προσωρινή αντιμισθία έναντι της οριστικής (άρθρο 81 παρ.2 του ΠτΚ). Ωστόσο, ο Ν. 3588/2007 καταργήθηκε με το Ν. 4738/2020, ο οποίος αντικατέστησε αυτόν όσον αφορά την πτωχευτική διαδικασία. Η αντιμισθία του συνδίκου ορίζεται πλέον στο άρθρο 149 του Ν. 4738/2020 (νΙΙτΚ), και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, αυτή ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 241, περί της αμοιβής γενικά του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ήτοι με βάση τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, εφαρμόζοντας ως κριτήρια προσδιορισμού ιδίως την οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, την επιμέλεια, την ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή, το είδος και την ποιότητα της παρασχεθείσας επιστημονικής εργασίας εκ μέρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύνουν τον ίδιο.

 

Η αιτούσα ζητεί, κατ' εκτίμηση της υπό κρίση αίτησης, υπό την ιδιότητα της ως εκκαθαρίστρια της περιουσίας του ., ο οποίος, με τη με αριθμ. 85/2019 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) δικάζοντος κατ' έφεση, έχει υπαχθεί στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 του Νόμου 3869/2010, διατασσομένης της εκποίησης των περιγραφόμενων ακινήτων του οφειλέτη, να της επιδικαστεί ως αμοιβή» προσωρινή αντιμισθία το ποσό των 6.000 ευρώ για την εκκαθάριση της ρευστοποιηθείσας περιουσίας του οφειλέτη από το ενεργητικό της περιουσίας του, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης της από την 05-03-2019 έως την 18-10-2021, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στην περιουσία του οφειλέτη.

 

Η αίτηση αρμόδια φέρεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου για να δικαστεί κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 9 παρ.1 του Ν. 3869/2010, 739, 740 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.1 του Ν. 3869/2010, 81 ΠτΚ, 149 και 241 του Ν. 4738/2020 που εφαρμόζονται αναλογικά), πλην των παρεπόμενων αιτημάτων αφενός να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, το οποίο τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο, δοθέντος ότι οι εκδιδόμενες με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεις είναι κατά κανόνα αμέσως εκτελεστές από τη δημοσίευση τους (άρθ. 763 §1 ΚΠολΔ), με συνέπεια να μην κηρύσσονται από το δικάζον δικαστήριο προσωρινώς εκτελεστές, και αφετέρου να επιδικασθούν τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, το οποίο απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμο, διότι, ενόψει του γεγονότος ότι η αίτηση για τον καθορισμό αντιμισθίας δεν στρέφεται εναντίον έτερου προσώπου ως αντιδίκου της αιτούσας, με αποτέλεσμα η τελευταία να συνιστά το μοναδικό μέρος στη σχετική δίκη και να παρίσταται προς το σκοπό της ρύθμισης ατομικής της κατάστασης, δεν χωρεί επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ αυτής, έστω και εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, αφού η αίτηση υποβλήθηκε για το συμφέρον της αιτούσας (άρθ. 746 περ. α ΚΠολΔ, βλ. ΕφΙωαν 479/2007, ΕφΑΘ 7819/2005, ό.π.). Κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει επομένως η ένδικη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της με αριθμ. 85/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), δικάζοντος κατ' έφεση, ρυθμίστηκαν τα χρέη του οφειλέτη του Ν. 3869/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, ., με μηνιαίες καταβολές, διατάχθηκε η εκποίηση των αναφερομένων στην ως άνω απόφαση τεσσάρων ακινήτων, με δημόσιο πλειστηριασμό, άλλως σε περίπτωση που κηρυχθεί αυτός άγονος τρεις συνεχόμενες φορές, με ελεύθερη εκποίηση και διορίστηκε εκκαθαρίστρια από τον οικείο κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, η ως άνω αιτούσα, δικηγόρος Πατρών, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκποίηση των ως άνω ακινήτων, με την έκδοση διακήρυξης περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, την τοιχοκόλληση αυτής στο Ειρηνοδικείο Πατρών, την κοινοποίηση της διακήρυξης στο Δημόσιο και την δημοσίευση περίληψης της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, τη σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων για λογαριασμό του οφειλέτη, τη σύνταξη και τοιχοκόλληση του πίνακα διανομής και τέλος τη διανομή του συγκεντρωθέντος χρηματικού ποσού στους πιστωτές. Αποδεικνύεται ότι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 05-03-2019 μέχρι 18-10-2021, η ως άνω αιτούσα προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν, προς εξυπηρέτηση των εργασιών της ρευστοποίησης της περιουσίας του ως άνω οφειλέτη, αναπτύσσοντας συνεχή, αδιάλειπτη και έντονη δραστηριότητα. Οι ενέργειες της αφορούσαν σε επιδόσεις και δημοσιεύσεις αναγκαίες για την διενέργεια των πλειστηριασμών των ακινήτων, στην παρουσία της κατά τη διενέργεια των ορισθέντων πλειστηριασμών και στην σύνταξη των εκθέσεων εκποίησης, στη διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για τη σύνταξη των μεταβιβαστικών συμβολαίων των τριών εκ των τεσσάρων εκποιηθέντων ακινήτων (πληρωμή ΤΑΠ, πρόσληψη μηχανικού για εκπόνηση τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων, πληρωμή ΕΝΦΙΑ, διορθώσεις σε δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, μετάβαση στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκονται τα προς ρευστοποίηση ακίνητα), την παράσταση της κατά τη σύνταξη των συμβολαίων των εκποιηθέντων ακινήτων, και την παράσταση της κατά τη διενέργεια των ορισθέντων πλειστηριασμών που κηρύχθηκαν άγονοι. Ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την περάτωση της εκκαθάρισης της ως άνω περιουσίας και ειδικότερα δεν έχει λάβει χώρα η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης του απομείναντος ακινήτου, ήτοι του 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου επιφανείας 1.000 τ.μ. στη θέση «.» Ζακύνθου, μετά την κήρυξη των ορισθέντων πλειστηριασμών ως άγονων, η σύνταξη του πίνακα διανομής και η διανομή του συγκεντρωθέντος από τις εκποιήσεις ποσού. Με βάση τις ενέργειες που ήδη έχουν υλοποιηθεί από την αιτούσα, και λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της εκποιηθείσας περιουσίας, της φύσης, της διάρκειας, της οικονομικής σπουδαιότητας και των συνθηκών προσφοράς των ενεργειών, στις οποίες προέβη αυτοπροσώπως η αιτούσα με την ιδιότητα της ως δικηγόρου για την προώθηση της διαδικασίας για το χρονικό διάστημα από 05-03-2019 έως 18-10-2021 και εκτιμώντας τις υπηρεσίες της αυτές ελεύθερα, ενόψει και του σκοπού, τον οποίο εξυπηρετεί η προσωρινή αντιμισθία, που πρέπει να υπολείπεται του ποσού της οριστικής, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η προσωρινή αντιμισθία που πρέπει να χορηγηθεί στην αιτούσα και θα συνυπολογισθεί στην οριστική αντιμισθία που θα της επιδικασθεί μετά τη λήξη του λειτουργήματος της πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 2.500 ευρώ. Το ποσό αυτό εκτιμάται ελεύθερα ως ανάλογο των υπηρεσιών που προσέφερε, ανεξαρτήτως των οριζόμενων συναφώς αμοιβών κατά τις οικίες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και των συναφών υπουργικών αποφάσεων, ενώ θα πρέπει επιπλέον να υπολογιστεί ο αναλογούν στο ποσό αυτό φόρος προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 24%. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, και να καθοριστεί η προσωρινή αντιμισθία της αιτούσας για το διάστημα κατά το οποίο εκτέλεσε τα καθήκοντα της ως εκκαθαρίστρια ορισθείσα βάσει του άρθρου 9 παρ.1 του Ν. 3869/2010 του οφειλέτη ., καταλογιζόμενης αυτής στην πτωχευτική περιουσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, καθώς η αίτηση έχει υποβληθεί για το συμφέρον της αιτούσας (άρθ. 746 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την αιτούσα.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ για το χρονικό διάστημα από 05-03-2019 μέχρι 18-10-2021, το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον του αναλογούντος στο ποσό αυτό Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ως προσωρινή αντιμισθία της αιτούσας ..., εκκαθαρίστριας της ακίνητης περιουσίας του ... του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία διορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 85/2019 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο ποσό θα της καταβληθεί από τα χρήματα της ρευστοποιηθείσας περιουσίας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στην Πάτρα την 24-2-2022.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ