ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΜονΕφΝαυπλίου 208/2022

 

Οροφοκτησία - Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι - Συγκληρονόμος - Γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους -.

 

Επί της οροφοκτησίας, η οποία αποτελεί σύνθετο αλλά ενιαίο εμπράγματο δικαίωμα, ιδρύεται, κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ' όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις συστάσεως οροφοκτησίας με βάση τη διάταξη του άρθρου 480 Α' Κ.Πολ.Δ., προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1562/1985 ή τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόμου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε με σύμβαση μεταξύ όλων των συγκυριών του όλου ακινήτου είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής. Για την κτήση της κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος με καθολική ή και ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου θεωρείται ότι το κατέχει επ' ονόματι και των λοιπών συγκυρίων του, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία) προτού γνωστοποιήσει στους άλλους συγκυρίους την απόφασή του να το νέμεται (με τα προσόντα της χρησικτησίας) εφεξής ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του αποκλειστικώς στο όνομά του ως κύριος και από τη γνωστοποίηση αυτή πρέπει να έχει παρέλθει η απαιτούμενη για τη χρησικτησία εικοσαετία. Μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων περιλαμβάνεται και ο συγκληρονόμος. Τέτοια γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους μπορεί να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς με πράξεις που εμφαίνουν την ως άνω απόφαση του συγκυρίου που κατέχει το πράγμα, ενώ η για αντιποίηση της νομής γνώση των λοιπών συγκυρίων μπορεί να προέλθει είτε από σχετική δήλωση εκείνου που αντιποιείται τη νομή του κοινού είτε από αλλού και έτσι αρκεί η γνώση του συγκυρίου για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οπουδήποτε και εάν προέρχεται. Όμως τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση εκουσίας παραδόσεως της νομής μετά από άτυπη διανομή ή δωρεά μεταξύ των συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινό σαφώς εκδηλώνει τη βούλησή του να νέμεται αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, οι δε λοιποί που μετείχαν στη συμφωνία αυτή αποδέχθηκαν την βούλησή του. Κατά μείζονα λόγο τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται όταν ο ένας συγκληρονόμος παραχωρεί το μερίδιο του σε άλλον συγκληρονόμο. Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται, όταν οι λοιποί μη ευρισκόμενοι στην κατοχή του κοινού συννομείς, εξεδήλωσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη βούληση να μην είναι νομείς (συννομείς) πράγμα το οποίο συμβαίνει και επί εκουσίας αποξενώσεώς τους από αυτό.

 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

 

Αριθμός Αποφάσεως 208/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ελένη Μοτσοβολέα, Εφέτη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών και από τον Γραμματέα Πολύβιο Κουμάκη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στο Ναύπλιο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Α) Του εκκαλούντος: ..... …………… του ……, κατοίκου Πειραιά, ο οποίος στο ακροατήριο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά, βάσει δηλώσεως.

 

Των εφεσιβλήτων: ……… κατοίκου Πειραιά, 2) ……, 3) ….. του ………., οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος των εφεσίβλητων διά του πληρεξουσίου δικηγόρου ... και η δεύτερη και η τρίτη των εφεσίβλητων διά της πληρεξούσιας δικηγόρου ……, βάσει δηλώσεως.

 

Β) Του εκκαλούντος: …….. κατοίκου Πειραιά, ο οποίος στο ακροατήριο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου ……… βάσει δηλώσεως.

 

Των εφεσίβλητων: 1) …… κατοίκου ……, 2) …… του ……, κατοίκου …., 3) ….., κατοίκου ……, οι οποίοι παραστάθηκαν η πρώτη και η δεύτερη των εφεσίβλητων διά της πληρεξούσιας δικηγόρου …. και ο τρίτος των εφεσίβλητων διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεώργιο Καλτσά, βάσει δηλώσεως.

 

Ο εκκαλών ...., ..... άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου την από …. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης … αγωγή κατά των εφεσίβλητων ….., και ζήτησε να γίνει δεκτή.

 

Ο εκκαλώ …… άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου την από …… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….. αγωγή κατά των εφεσίβλητων ….. χήρας … και ζήτησε να γίνει δεκτή.

 

Οι εφεσίβλητες …….. και ………… άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου την από …… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….. αγωγή κατά των εκκαλούντων…. και …… και ζήτησαν να γίνει δεκτή.

 

Επί των ανωτέρω αγωγών, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ….. απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου, που απέρριψε την με αριθμό κατάθεσης …. αγωγή του εκκαλούντος ….. και την με αριθμό κατάθεσης …. αγωγή του εκκαλούντος …… και δέχθηκε την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….αγωγή των εφεσίβλητων …… και

 

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου α) ο εκκαλών …. με την από …… και με αριθμ. εκθ. καταθ. ..... έφεσή του, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης …. /2020, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο και β) ο εκκαλών …… με την από …… και με αριθμ. εκθ. καταθ. ….. έφεσή του, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ……, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, αλλά κατέθεσαν μονομερή δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και προκατέθεσαν προτάσεις.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου φέρονται η από ….. και με αριθμ. εκθ. καταθ. …. έφεση του εκκαλούντος ……. και η από ……. και με αριθμ. εκθ. καταθ. …. έφεση του εκκαλούντος …. κατά της υπ' αριθ. …. οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, το οποίο συνεκδίκασε α) την από ….. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …… αγωγή του εκκαλούντος ….. κατά των εφεσίβλητων ………, και γ) την από ……. και με αριθμό έκθεσης αγωγή του εκκαλούντος ….. κατά των εφεσίβλητων …….. χήρας ….. και ….., β) την από ….. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …… αγωγή του εκκαλούντος …. κατά των εφεσίβλητων ….., και γ) την από ….. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …… αγωγή των …… κατά των εκκαλούντων …… και κατά την τακτική διαδικασία . Οι ως άνω εφέσεις πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και διότι έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων . Αμφότερες οι ως άνω εφέσεις κατά της υπ' αριθ. κατά της υπ' αριθ. ………….. οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρα 495 παρ. 1, 2 , 498, 511, 513 παρ. 1 β, 516 παρ. 1, 517, 518 ΚΠολΔ ), αφού από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης ενώ εξάλλου δεν έχει παρέλθει διετία από τη δημοσίευσή της, αρμοδίως δε φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 19 ΚΠολΔ) και για το παραδεκτό τους έχει καταβληθεί και το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής …….. παράβολο για την έφεση του …. και το με κωδικό πληρωμής …… παράβολο για την έφεση του …..) σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδ.3 του άρθρου 495 του ΚΠολΔ. Είναι τυπικά δεκτές και πρέπει να εξετασθούν ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων τους κατά την αυτή ως άνω διαδικασία (533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 2 § 1, 3 § 1, 4 § 1, 5 και 13 ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ. με το άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι επί της οροφοκτησίας, η οποία αποτελεί σύνθετο αλλά ενιαίο εμπράγματο δικαίωμα, ιδρύεται, κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ' όλους τους οροφοκτήτες χρήση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος, οι αυλές, η κοινή είσοδος, οι πρωτότοιχοι, το δώμα κ.λπ. Ο ειδικότερος προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων αυτών μερών γίνεται είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 § 1 και 13 του άνω νόμου 3741/1929. Αν τούτο δεν γίνει, αν δηλ. δεν ορίζεται τίποτε από την συστατική πράξη, ούτε με κάποια ιδιαίτερη συμφωνία, τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις (βλ. ΟλΑΠ 5/1991 ΕλλΔνη 32[1991], 750, ΕφΠειρ 648/2006 ΕλλΔνη 2009, 258). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 14 του ν. 3741/1929, περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, 1 και 2 του ν.δ. 1024/1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου" προκύπτει, ότι, εκτός από τις περιπτώσεις συστάσεως οροφοκτησίας με βάση τη διάταξη του άρθρου 480 Α' Κ.Πολ.Δ., προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1562/1985 ή τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόμου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε με σύμβαση μεταξύ όλων των συγκυριών του όλου ακινήτου είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής (ΑΠ 678/2009, ΑΠ 630/2006, ΑΠ 761/2002, ΕφΠειρ 648/2006 ΕλλΔνη 2009, 258). Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται ότι για την κτήση της κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος με καθολική ή και ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 980, 981, 984 επ., 994, 1113 και 1884 ΑΚ συνάγεται ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου θεωρείται ότι το κατέχει επ' ονόματι και των λοιπών συγκυρίων του, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού γνωστοποιήσει στους άλλους συγκυρίους την απόφαση του να το νέμεται (με τα προσόντα της χρησικτησίας) εφεξής ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του αποκλειστικώς στο όνομα του ως κύριος και από τη γνωστοποίηση αυτή πρέπει να έχει παρέλθει η απαιτούμενη για τη χρησικτησία εικοσαετία. Μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων περιλαμβάνεται και ο συγκληρονόμος. Τέτοια γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους μπορεί να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς με πράξεις που εμφαίνουν την ως άνω απόφαση του συγκυρίου που κατέχει το πράγμα, ενώ η για αντιποίηση της νομής γνώση των λοιπών συγκυρίων μπορεί να προέλθει είτε από σχετική δήλωση εκείνου που αντιποιείται τη νομή του κοινού είτε από αλλού και έτσι αρκεί η γνώση του συγκυρίου για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οπουδήποτε και εάν προέρχεται (βλ. ΑΠ 1175/2012, ΑΠ 1666/2012 , ΑΠ 449/2011 Νόμος, ΑΠ 1075/2005 ΝοΒ 2006, 73, ΑΠ 1451/2004 ΕΕΝ 2005, 274, ΑΠ 463/2004 ΕλλΔνη 2004, 1686, 18174/2012 ΠρΘεσ 18174/2012, Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, Αθήνα, 1989, § 17.1α, σ. 81). Όμως τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση εκούσιας παραδόσεως της νομής μετά από άτυπη διανομή ή δωρεά μεταξύ των συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινό σαφώς εκδηλώνει τη βούληση του να νέμεται αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, οι δε λοιποί που μετείχαν στη συμφωνία αυτή αποδέχθηκαν την βούληση του (ΑΠ 485/1982). Κατά μείζονα λόγο τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται όταν ο ένας συγκληρονόμος παραχωρεί το μερίδιο του σε άλλον συγκληρονόμο. Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται, όταν οι λοιποί μη ευρισκόμενοι στην κατοχή του κοινού συννομείς, εξεδήλωσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη βούληση να μην είναι νομείς (συννομείς) πράγμα το οποίο συμβαίνει και επί εκούσιας αποξενώσεώς τους από το κοινό (ΑΠ 1930/2014, ΑΠ 954/2013, ΑΠ 1175/2012, ΑΠ 1713/2006, ΑΠ 1410/2003 Νόμος ).

 

Α) Με την από ..... ……. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …… αγωγή , και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, ο ενάγων και ήδη εκκαλών της από ….. (με αριθμ. εκθ. καταθ. ….) εφέσεως, …., ισχυρίζεται ότι τυγχάνει πλήρης και αποκλειστικός κύριος ενός ισογείου διαμερίσματος -ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στην Αρχαία Επίδαυρο Αργολίδος και αποτελεί τμήμα μείζονος οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως …. τ.μ. κατά νεότερη δε καταμέτρηση …… τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, εμφαινόμενο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Ιούλιο ….. τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού ….., όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αγωγή του κατά θέση, έκταση και όρια. Ότι στο ως άνω οικόπεδο ο πατέρας του είχε ανεγείρει διώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο (Α') όροφο, καθένας εκ των οποίων είχε επιφάνεια …… τ.μ.. Ότι, το ¼ εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ισογείου διαμερίσματος περιήλθε στην κυριότητά του δυνάμει της υπ' αριθμ. ….. πράξης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ….. που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία, από τον δικαιοπάροχο πατέρα του …., που απεβίωσε αδιάθετος στις … και άφησε πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, την σύζυγό του, τον ίδιο τον ενάγοντα, τον πρώτο εναγόμενο και τον ήδη αποβιώσαντα αδελφό τους ... (σύζυγο της δεύτερης των εναγομένων και πατέρα της τρίτης των εναγομένων). Ότι από το έτος 1980 έλαβε χώρα μεταξύ των συγκληρονόμων και συγκυρίων του μείζονος ακινήτου, εξώδικη άτυπη διανομή επί του ανωτέρω μείζονος ακινήτου, δυνάμει της οποίας ο ίδιος κατέστη αποκλειστικός κύριος της ισόγειας κατοικίας, ο πρώτος εναγόμενος αδελφός του ……, κατέστη αποκλειστικός κύριος της κατοικίας του πρώτου ορόφου και ο ήδη αποβιώσας αδελφός του .... αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας συνιδιοκτησίας- μεζονέτας , που επρόκειτο να ανεγερθεί μελλοντικά. Ότι αφότου έλαβε χώρα η ως άνω άτυπη διανομή και ειδικότερα από το έτος 1983, νέμεται αποκλειστικά για τον εαυτό του το ανωτέρω διαμέρισμα του ισογείου, κατέστη δε αποκλειστικός κύριος αυτού κατά τα υπόλοιπα 3/4 εξ αδιαιρέτου, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς, έκτοτε, νέμεται για τον εαυτό του το περιελθόν σε αυτόν με την άτυπη διανομή μέρος του ακινήτου με γνώση των λοιπών συγκυρίων. Ότι το έτος 1997, προς υλοποίηση της ως άνω άτυπης διανομής, οι ως άνω συγκληρονόμοι, προέβησαν σε πράξη σύστασης ανεξάρτητων οριζοντίων ιδιοκτησιών, επί της ως άνω οικοδομής με την υπ' αριθμ. …. πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ….. νομίμως μεταγραφείσης στα οικεία βιβλία από την οποία προέκυψαν τρεις ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (η οριζόντια ιδιοκτησία Κ. του ισογείου ορόφου, η μελλοντική να ανεγερθεί Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία-μαιζονέτα και η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου), όπως ειδικότερα περιγράφονται στην αγωγή, και ότι επικουρικά έχει καταστεί αποκλειστικός κύριος του ανωτέρω ισογείου κατά τα υπόλοιπα ¾ εξ αδιαιρέτου νεμόμενος αυτό με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας από το έτος 1997. Ότι, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, με την ίδια ως άνω πράξη με την οποία συνεστήθησαν οι ανωτέρω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες και προς υλοποίηση της άτυπης διανομής που είχαν κάνει από το έτος 1980, η μητέρα τους …….., ο ενάγων και ο πρώτος εναγόμενος αδελφός του, ……, μεταβίβασαν απευθείας «λόγω δωρεάς» προς την θυγατέρα του αδελφού τους …., τρίτη εναγομένη, το ποσοστό τους ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος επί της μέλλουσας να ανεγερθεί οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος - μεζονέτας με τα στοιχεία (Κ-.) και αντιστοίχως ο αδελφός τους …… μεταβίβασε και αυτός προς την θυγατέρα του …. το αντίστοιχο ποσοστό του ¼ επί της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας και παρακράτησε την επικαρπία στο ποσοστό αυτό. Ότι στις 7-6-2005 απεβίωσε η εκ των συγκληρονόμων μητέρα του, χωρίς να αφήσει κάποια διαθήκη και άφησε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και κληρονόμους της τα τρία τέκνα της με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου το καθένα επί ολόκληρης της κληρονομιαίας περιουσίας και μεταξύ άλλων και επί του ¼ εξ αδιαιρέτου επί των ως άνω δύο εναπομεινάντων ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών (ισόγειο Κ-. και Α' όροφος) και ότι η αποδοχή της κληρονομιάς της έγινε απ' όλους τους κληρονόμους της με την υπ' αριθμ. ….. πράξη της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ……, νομίμως μεταγραφείσης. Ότι η δεύτερη και η τρίτη των εναγομένων, οι οποίες μετά τον θάνατο του αδελφού τους ….., το έτος 2014, κατέστησαν, ως μοναδικοί πλησιέστεροι συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, συγκυρίες της μερίδας που είχε διανεμηθεί (ήτοι της οριζόντιας ιδιοκτησίας - μεζονέτας) δυνάμει της υπ' αριθμ. …. δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Επιδαύρου …. Νομίμως μεταγραφείσης, αμφισβητούν, την αποκλειστική κυριότητά του επί του ανωτέρω ισογείου διαμερίσματος, ισχυριζόμενες ότι είναι συγκυρίες επί του μείζονος ακινήτου και ότι ουδέποτε επήλθε η κατά τα ανωτέρω διανομή του κοινού μείζονος ακινήτου. Με βάση το ιστορικό ζητούσε να αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητά του επί του επιδίκου ακινήτου και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

 

Β) Με την από ….. (με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……) αγωγή του, κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, ο ενάγων και ήδη εκκαλών της από …. και με αριθμ. εκθ. καταθ. ….) εφέσεως …, ισχυρίζεται ότι τυγχάνει πλήρης και αποκλειστικός κύριος ενός διαμερίσματος - ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αρχαία Επίδαυρο Αργολίδος και αποτελεί τμήμα μείζονος οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως 180,00 τ.μ. κατά νεότερη δε καταμέτρηση 245,00 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, εμφαινόμενο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Ιούλιο 1996 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού ..... ……. όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αγωγή του κατά θέση, έκταση και όρια. Ότι στο ως άνω οικόπεδο ο πατέρας του ….. είχε ανεγείρει διώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο (Α') όροφο, καθένας εκ των οποίων είχε επιφάνεια 95,41 τ.μ.. Ότι, το ¼ εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω διαμερίσματος περιήλθε στην κυριότητα του δυνάμει της υπ' αριθμ. …. πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ναυπλίου …. που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία, από τον δικαιοπάροχο πατέρα του …., που απεβίωσε αδιάθετος στις 26.4.1977 και άφησε πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, την σύζυγό του, τον ίδιο τον ενάγοντα, τον τρίτο εναγόμενο και τον ήδη αποβιώσαντα αδελφό τους …… (σύζυγο της δεύτερης των εναγομένων και πατέρα της πρώτης των εναγομένων). Ότι από το έτος 1980 έλαβε χώρα μεταξύ των συγκληρονόμων και συγκυρίων του μείζονος ακινήτου, εξώδικη άτυπη διανομή και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του ανωτέρω μείζονος ακινήτου, δυνάμει της οποίας ο ίδιος κατέστη αποκλειστικός κύριος του πρώτου ορόφου, ο τρίτος εναγόμενος αδελφός του …, κατέστη αποκλειστικός κύριος της κατοικίας του ισογείου ορόφου και ο ήδη αποβιώσας αδελφός του ….., αποκλειστικός κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας- μεζονέτας, που επρόκειτο να ανεγερθεί μελλοντικά. Ότι αφότου έλαβε χώρα η ως άνω άτυπη διανομή και ειδικότερα από το έτος 1986, νέμεται αποκλειστικά για τον εαυτό του το ανωτέρω διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, κατέστη δε αποκλειστικός κύριος αυτού κατά τα υπόλοιπα ¾ εξ αδιαιρέτου, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς, έκτοτε, νέμεται για τον εαυτό του το περιελθόν σε αυτόν με την άτυπη διανομή μέρος του ακινήτου με γνώση των λοιπών συγκυρίων. Ότι, το έτος 1997, προς υλοποίηση της ως άνω άτυπης διανομής, οι ως άνω συγκληρονόμοι, προέβησαν σε πράξη σύστασης ανεξάρτητων οριζόντων ιδιοκτησιών επί της ως άνω οικοδομής με την υπ' αριθμ. ….. πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ναυπλίου …. Νομίμως μεταγραφείσης στα οικεία βιβλία από την οποία προέκυψαν τρεις ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (η οριζόντια ιδιοκτησία Κ. του ισογείου ορόφου, η μελλοντική να ανεγερθεί Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία- μαιζονέτα και η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου), όπως ειδικότερα περιγράφονται στην αγωγή, συμπεριλαμβανομένου του επιδίκου και ότι επικουρικά έχει καταστεί αποκλειστικός κύριος του πρώτου ορόφου κατά τα υπόλοιπα ¾ εξ αδιαιρέτου νεμόμενος αυτό με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας από το έτος 1997. Ότι με την ίδια ως άνω πράξη με την οποία συνεστήθησαν οι ανωτέρω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες και προς υλοποίηση της άτυπης διανομής που είχαν κάνει από το έτος 1980, η μητέρα τους ….., ο ενάγων και ο πρώτος εναγόμενος αδελφός του, …, μεταβίβασαν «λόγω δωρεάς» προς την θυγατέρα του αδελφού τους …., Τρίτη εναγομένη, ποσοστό τους ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος επί της μέλλουσας να ανεγερθεί οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος -μεζονέτας με τα στοιχεία (Κ-2) και αντιστοίχως ο αδελφός τους μεταβίβασε και αυτός προς την θυγατέρα του … το αντίστοιχο ποσοστό του ¼ επί της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας και παρακράτησε την επικαρπία στο ποσοστό αυτό. Ότι στις 7-6-2005 απεβίωσε η εκ των συγκληρονόμων μητέρα του, χωρίς να αφήσει κάποια διαθήκη και άφησε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και κληρονόμους της τα τρία τέκνα της με ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου το καθένα επί ολόκληρης της κληρονομιαίας περιουσίας και μεταξύ άλλων και επί του ¼ εξ αδιαιρέτου επί των ως άνω δύο εναπομεινάντων ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών (ισόγειο Κ-1 και Α' όροφος) και ότι η αποδοχή της κληρονομιάς της έγινε απ' όλους τους κληρονόμους της με την υπ' αριθμ. …. πράξη της συμβολαιογράφου Ναυπλίου …, νομίμως μεταγραφείσης. Ότι η δεύτερη και η τρίτη των εναγομένων, οι οποίες μετά τον θάνατο του αδελφού τους …., το έτος 2014, κατέστησαν, ως μοναδικοί πλησιέστεροι συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, συγκυρίες της μερίδας που είχε διανεμηθεί ( ήτοι της οριζόντιας συνιδιοκτησίας - μεζονέτας) δυνάμει της υπ' αριθμ. … δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Επιδαύρου ….. νομίμως μεταγραφείσης, αμφισβητούν την αποκλειστική κυριότητά του επί του ανωτέρω διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, ισχυριζόμενες ότι είναι συγκυρίες επί του μείζονος ακινήτου και ότι ουδέποτε επήλθε η κατά τα ανωτέρω διανομή του κοινού μείζονος ακινήτου. Με βάση το ιστορικό ζητούσε να αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητά του επί του επιδίκου ακινήτου και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

 

Γ) Με την από …. (με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …..) αγωγή, οι ενάγουσες ….και εκθέτουν ότι τυγχάνουν συγκυρίες σε ποσοστό 3/12 εξ αδιαιρέτου, η πρώτη απ' αυτές και 1/12 εξ αδιαιρέτου η δεύτερη από αυτές, ως μοναδικοί κληρονόμοι του αποβιώσαντος στις 26-9-2014 στην Αθήνα, ….. (πατέρα της πρώτης και συζύγου της δεύτερης των εναγουσών), στην κληρονομιά του οποίου υπεισήλθαν σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και την οποία νόμιμα αποδέχθηκαν, δυνάμει της υπ' αριθμ. ….. πράξης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον της συμβολαιογράφου Νέας Επιδαύρου ….., νομίμως μεταγραφείσης στα οικεία βιβλία, των δύο λεπτομερώς περιγραφομένων στην αγωγή οριζοντίων ιδιοκτησιών (ισογείου και πρώτου ορόφου) κειμένων εντός οικοπέδου έκτασης 245,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας. Ότι η εν λόγω διόροφη οικοδομή υπήρξε πατρική οικία του κληρονομούμενου ...., και των αδελφών του ….., και ….. εναγομένων και ειδικότερα αρχικά ανήκε στον πατέρα τους ….. που απεβίωσε στις 26-4-1977, χωρίς να αφήσει διαθήκη, καταλίποντας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, την σύζυγό του, …. και τα τρία τέκνα του, …….., (δικαιοπάροχό τους), ……, πρώτο εναγόμενο και …., δεύτερο εναγόμενο, οι οποίοι αποδέχθηκαν την κληρονομιά κατά ποσοστό ¼ έκαστος εξ αυτών, οι τρεις πρώτοι δυνάμει της υπ' αριθμ. …. αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Ναυπλίου …. και ο τελευταίος δυνάμει της υπ' αριθμ. … αποδοχής κληρονομιάς της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφεισών στα οικεία βιβλία. Ότι στη συνέχεια οι ως άνω συγκύριοι, δυνάμει της υπ' αριθμ. …. πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ιδίας συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης συνέστησαν μεταξύ άλλων και τις προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες παρέμειναν συγκύριοι κατά τα προαναφερόμενα ποσοστά συγκυριότητάς τους, ήτοι κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος εξ αυτών. Ότι την 7-6-2005 απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη, η …., συγκυρία κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου των προαναφερομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών, καταλίποντας κατά τον χρόνο του θανάτου της ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου συγκληρονόμους τους τα τέκνα της , ήτοι τον δικαιοπάροχό τους και τους εναγομένους, την κληρονομιά της οποίας αποδέχθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. …. πράξης αποδοχής κληρονομιάς της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφείσης, οπότε οι προαναφερόμενοι συγκύριοι προσαύξησαν έκαστος αυτών κατά ποσοστό 1/12 το ήδη 3/12 (1/4) ποσοστό συγκυριότητας που κατείχαν επί των ανωτέρω ιδιοκτησιών και έτσι κατέστησαν συγκύριοι, έκαστος σε ποσοστό 4/12 εξ αδιαιρέτου. Ότι οι εναγόμενοι αμφισβητούν τη συγκυριότητα των εναγουσών επί των ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούσαν να αναγνωρισθεί το δικαίωμα συγκυριότητάς τους επί των ανωτέρω ιδιοκτησιών, κατά τα αναλογούντα εις έκαστην ποσοστά εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Επί της ανωτέρω αγωγής εξεδόθη η εκκαλουμένη απόφαση, δια της οποίας το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, απέρριψε την από αγωγή του ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης, κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του πρώτου εναγομένου, … με την αιτιολογία ότι, κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή, ο τελευταίος ουδόλως αμφισβητεί το, υπό αναγνώριση, δικαίωμα κυριότητας του ενάγοντος επί της επίδικης ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου . Ωσαύτως απέρριψε την από ….. αγωγή του …. ως απαράδεκτη ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του τρίτου εναγομένου, …. με την αιτιολογία ότι, κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή, ο τελευταίος ουδόλως αμφισβητεί το, υπό αναγνώριση, δικαίωμα κυριότητας του ενάγοντος επί της επίδικης ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου. Αμφότερες οι ως άνω αγωγές κρίθηκαν με σκεπτικό που έχει προσόντα διατακτικού ως απαράδεκτες, η μεν πρώτη από ….. αγωγή του κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του πρώτου εναγομένου η δε δεύτερη από …. αγωγή του κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του τρίτου εναγομένου …… Επομένως η από έφεσή του …… καθ' ο μέρος στρέφεται κατά του πρώτου εφεσίβλητου …, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ειδικό λόγο εφέσεως περί παραδεκτού της αγωγής ως προς τον πρώτο εφεσίβλητο. Αντιστοίχως η από …. έφεσή του …. καθ' ο μέρος στρέφεται κατά του τρίτου εφεσίβλητου …. είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ειδικό λόγο εφέσεως περί παραδεκτού της αγωγής ως προς τον τρίτο εφεσίβλητο. Τα δικαστικά έξοδα του πρώτου εφεσίβλητου, ….. θα επιβληθούν εις βάρος του εκκαλούντος …… όσον αφορά την από 13.7.2020 έφεση και αντιστοίχως τα δικαστικά έξοδα του τρίτου εφεσίβλητου …… θα επιβληθούν εις βάρος του εκκαλούντος …., όσον αφορά την από 6-11-2020 έφεση, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Περαιτέρω, αναφορικά με το αναγνωριστικό αίτημα της αποκλειστικής κυριότητας του ενάγοντος της από ….. αγωγής, επί της επίδικης ισόγειας ιδιοκτησίας, το οποίο εστρέφετο κατά των λοιπών εναγομένων ……) η αγωγή απερρίφθη διά της εκκαλουμένης ως αόριστη. Ωσαύτως αναφορικά με το αναγνωριστικό αίτημα της αποκλειστικής κυριότητας του ενάγοντος της από …. αγωγής, επί της επίδικης ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, το οποίο εστρέφετο κατά των λοιπών εναγομένων ….. η αγωγή απερρίφθη διά της εκκαλουμένης ως αόριστη. Ακολούθως, η από …. αγωγή των εναγουσών και ήδη εφεσίβλητων …. και …. αγωγή εκρίθη νόμιμη και, μετ' εκτίμηση αποδείξεων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή αυτή κατ' ουσίαν. ..... Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο εκκαλών …. με την υπό κρίση έφεσή του για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και διώκει την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ώστε να γίνει δεκτή η από αγωγή του κατά απάντων των εφεσίβλητων και να απορριφθεί η από ..... αγωγή των εφεσίβλητων και … κατά το μέρος που στρέφεται εναντίον του. Ως προεκτέθη η έφεση του ….. απαραδέκτως στρέφεται κατά του …., καθόσον διά της εκκαλουμένης απερρίφθη η από ..... αγωγή του …. ως απαράδεκτη κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του πρώτου εναγομένου …, διότι ο τελευταίος, κατά τα εκτιθέμενα, ουδόλως αμφισβητούσε το, υπό αναγνώριση, δικαίωμα κυριότητας του ενάγοντος επί της επίδικης ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται, επίσης και ο εκκαλών με την υπό κρίση έφεση του για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και διώκει ..... την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ώστε να γίνει δεκτή η από αγωγή του κατά απάντων των εφεσίβλητων και να απορριφθούν η από ..... αγωγή των εφεσίβλητων …… και …. Καθώς και η από .... αγωγή του …. κατά το μέρος που αμφισβητούν την κυριότητα του στο επίδικο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ως προεκτέθη η έφεση του …. απαραδέκτως στρέφεται κατά του …., καθόσον διά της εκκαλουμένης απερρίφθη η από …. αγωγή του … ως απαράδεκτη κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του πρώτου εναγομένου, …, διότι ο τελευταίος, κατά τα εκτιθέμενα, ουδόλως αμφισβητούσε το, υπό αναγνώριση, δικαίωμα κυριότητας του ενάγοντος επί της επίδικης ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου. Εν προκειμένω η από ….. αγωγή του …. και η από …. αγωγή του … είναι ορισμένες και νόμιμες κατά το μέρος που οι ενάγοντες επικαλούνται κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία από το έτος 1997, που έλαβε χώρα η πράξη σύστασης ανεξάρτητων οριζοντίων ιδιοκτησιών και εντεύθεν, δεδομένου ότι χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε με σύμβαση μεταξύ όλων των συγκυριών του όλου ακινήτου είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής, κατά τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη της παρούσας. Ερείδονται δε, επί των διατάξεων των άρθρων 974, 980, 981, 982, 983, 984επ., 994, 1113, 1045, 1052, 1884 ΑΚ, 70 ΚΠολΔ.

 

Από την προσήκουσα εκτίμηση της υπ' αριθμ. ..... ένορκης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ναυπλίου …. κατάθεσης των .....και …. της υπ' αριθμ. ….. ένορκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών βεβαίωσης της ..... και της υπ' αριθμ. … ένορκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών βεβαίωσης του ..... , τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων της πρώτης αγωγής, ....., μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγομένων (υπ' αριθμ. ..... και ..... εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιώς …. και υπ' αριθμ. ..... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου ….) από την υπ' αριθμ. .....  ένορκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά βεβαίωση της …. την υπ' αριθμ. ..... ένορκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών βεβαίωση της ….. και την υπ' αριθμ. ..... ένορκη ενώπιον του ………. βεβαίωση των Ε….. και τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων της δεύτερης αγωγής, ..... μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγομένων (υπ' αριθμ. ....., ..... και ..... εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών …), από την υπ' αριθμ. … ένορκη ενώπιον της συμβολαιογράφου Ναυπλίου … βεβαίωση του ....., την υπ' αριθμ. … ένορκη ενώπιον της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ..... βεβαίωση της … και την υπ' αριθμ. ..... ένορκη ενώπιον της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου …. βεβαίωση της ....., τις οποίες επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγουσες της τρίτης αγωγής, μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγομένων (υπ' αριθμ. …./14-12-2018 και …/14-12-2018 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, .....) από τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ) και όλων ανεξαιρέτως των μετ' επικλήσεως νομίμως προσκομιζομένων υπό των διαδίκων εγγράφων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη (άρθρα 432 επ. ΚΠολΔ) είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 § 3, 339, 395 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων η προσκομιζόμενη υπό των εναγόντων …. και ..... υπ' αριθμ. ..... ένορκη βεβαίωση των …. που δόθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας (ΑΠ 593/2019 Νόμος) και από τις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες ομολογίες των διαδίκων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ήδη αποβιώσας, ..... πατέρας του εκκαλούντος της από 13-7-2020 εφέσεως, ..... του εκκαλούντος της από 6-11-2020 εφέσεως, .....  και του ήδη αποβιώσαντος ....., πατέρα και συζύγου αντιστοίχως των εφεσίβλητων αμφοτέρων των εφέσεων ..... και ήταν κύριος ενός οικοπέδου εμβαδού 180,00 τ.μ. κατά τον υπολογισμό του κατά τον χρόνο του θανάτου του και κατά νεότερη καταμέτρηση εμβαδού 245,00 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, εμφαινόμενο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Ιούλιο του 1996 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού …. και συνορεύει ανατολικά επί πλευράς με στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ μήκους 21,60 μέτρων με ιδιοκτησία ....., δυτικά επί πλευράς με στοιχεία Α-Β μήκους 18,30 μέτρων με δημοτική οδό …., βόρεια επί πλευράς με στοιχεία Θ-Α μήκους 10,00 μέτρων με ιδιοκτησία ..... και νότια επί πλευράς με στοιχεία Β-Γ μήκους 14,85 μέτρων με ιδιοκτησία ...... Στο ως άνω οικόπεδο ο ..... είχε ανεγείρει διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο (Α') όροφο καθένας εκ των οποίων έχει επιφάνεια 95,41 τ.μ. Ο ανωτέρω δικαιοπάροχος των διαδίκων απεβίωσε στις 26-4-1977, χωρίς να έχει προβεί στη σύνταξη διαθήκης, καταλίποντας ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του , κατά τον χρόνο του θανάτου του, την σύζυγό του, ….. και τα τρία τέκνα του, ….. οι οποίοι κατέστησαν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος, μεταξύ άλλων και του ανωτέρω οικοπέδου μετά της επ' αυτού οικίας, οι μεν …. δυνάμει της υπ' αριθμ. … αποδοχής κληρονομιάς, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ....., ο δε ..... δυνάμει της υπ' αριθμ. ..... αποδοχής κληρονομιάς, ενώπιον της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγραφεισών στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου. Το έτος 1980 έλαβε χώρα μεταξύ των προαναφερομένων συγκληρονόμων και συγκυρίων του ως άνω μείζοντος ακινήτου άτυπη διανομή, δυνάμει της οποίας ο …., έλαβε την ισόγεια κατοικία, ο .... έλαβε την κατοικία του πρώτου όροφου και ο … θα ελάμβανε την οριζόντια ιδιοκτησία - μεζονέτα, που επρόκειτο να ανεγερθεί μελλοντικά. Έτσι μετά το έτος 1980, ότε και έλαβε χώρα η ως άνω άτυπη διανομή επί του μείζονος ακινήτου, ο μεν …. ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την κατοικία του ισογείου ορόφου και συγκεκριμένα από το έτος 1983, ο δε ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την κατοικία πρώτου ορόφου και συγκεκριμένα από το έτος 1986 άνευ, όμως εννόμου επιρροής, ως προς την επικαλούμενη πρωτότυπη κτήση κυριότητος, δεδομένου ότι τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής, κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Εν συνεχεία το έτος 1997, προς υλοποίηση της ως άνω άτυπης διανομής οι ανωτέρω συγκληρονόμοι και συγκύριοι προέβησαν σε πράξη σύστασης ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών, επί της ανωτέρω οικοδομής, με την υπ' αριθμ. ….. πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου …, νομίμως μεταγραφείσας στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου ……) δυνάμει της οποίας συνέστησαν τις κάτωθι τρεις ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες : 1) Την με στοιχεία Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του ισογείου ορόφου εμβαδού 95,41 τ.μ., η οποία συνορεύει ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία ...., δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με δημοτική οδό…., βόρεια με κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου και την με στοιχεία Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία και νότια με ιδιοκτησία ….. 2) την υπό μελλοντική ανέγερση με στοιχεία Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 69,92 τ.μ., η οποία συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία δυτικά με δημοτική οδό, βόρεια με ιδιοκτησία και νότια με κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την με στοιχεία Κ-1 οριζόντια ιδιοκτησία κ αι 3) την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της υφιστάμενης οικοδομής εμβαδού 95,41 τ.μ. Μετά την σύσταση των ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατόπιν κοινής συμφωνίας των ως άνω συγκληρονόμων - συγκυρίων, οι εκκαλούντες εξακολουθούσαν να νέμονται τα ακίνητα, τα οποία είχαν ήδη λάβει με την άτυπη διανομή του 1980, ήτοι ο μεν ..... ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την υπό στοιχεία Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, ο δε ..... ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Και ναι μεν στην ανωτέρω πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αναγράφεται ότι «ήδη οι εμφανισθέντες, σαν μόνοι και αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι του άνω οικοπέδου, συνιστούν με την παρούσα πράξη ....χωριστές, αυτοτελείς και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες ... οι οποίες .... θα ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή των εμφανισθέντων, κοινά, αδιαίρετα και κατά το ένα τέταρτο εξ αδιαιρέτου ιδανικό μερίδιο, ήτοι κατ' ισομοιρίαν» πλην όμως, αυτή η δήλωση, την οποία περιέλαβαν στην πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου στηρίζεται στις σαφείς και κατηγορηματικές καταθέσεις των ενόρκως βεβαιωσάντων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες ,παρεκτός του ότι ενισχύεται και από το γεγονός ότι με την ιδία ως άνω πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, η ..... και οι εκκαλούντες …. και …… μεταβίβασαν προς υλοποίηση της άτυπης διανομής που είχε λάβει χώρα το έτος 1980, λόγω δωρεάς προς την εφεσίβλητη, τα εξ αδιαιρέτου ιδανικά μερίδια τους (ποσοστού ¼ έκαστος) της υπό μελλοντική ανέγερση με στοιχεία Κ-. οριζόντιας ιδιοκτησίας-μαιζονέτας και παράλληλα ο ..... μεταβίβασε και αυτός προς την θυγατέρα του ..... το αντίστοιχο ποσοστό κατά το δικαίωμα ψιλής κυριότητας, παρακρατώντας την επικαρπία στο ποσοστό αυτό. Αν δεν υπήρχε η άτυπη αυτή συμφωνία μεταξύ των συγκληρονόμων-συγκυρίων να εξακολουθήσουν οι ..... και να νέμονται τα ακίνητα, που είχαν λάβει με την άτυπη διανομή 1980, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταβιβάσουν λόγω δωρεάς τα ιδανικά τους μερίδια επί της υπό μελλοντική ανέγερση με στοιχεία Κ-. οριζόντιας ιδιοκτησίας στην κόρη του αδελφού τους, εφεσίβλητη ....., η οποία έτσι μετά και την μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου του πατέρα της ..... κατέστη ψιλή κυρία του παραχωρούμενου ¼ εξ αδιαιρέτου ιδανικού μεριδίου και αποκλειστική κυρία των δωριζόμενων ¾ εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων της μελλοντικά να ανεγερθεί υπό στοιχεία Κ-. οριζόντιας  ιδιοκτησίας- μεζονέτας. Αντιβαίνει δηλαδή στους κανόνες της λογικής να έχουν συμφωνήσει οι εκκαλούντες να απεκδυθούν, από την μία, οι ίδιοι κάθε δικαιώματος συγκυριότητας τους επί της Κ-. οριζοντίου ιδιοκτησίας, και να έχουν, από την άλλη, όλοι οι ως άνω συγκληρονόμοι δικαιώματα συγκυριότητας επί των έτερων δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών (του ισογείου και του πρώτου ορόφου), διότι μία τέτοια συμφωνία δεν θα επέτρεπε να διαμένει αδιακωλύτως έκαστος μετά της οικογενείας του σε καμία εκ των τριών οικιών. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου επιρρωνύεται, εξάλλου, και από το γεγονός ότι ο ....., το έτος 1997 που συνεστήθησαν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, προέβη αμέσως στην έκδοση αδείας ανοικοδόμησης της υπό στοιχεία Κ2- οριζόντιας ιδιοκτησίας (μαιζονέτας) στο όνομα της θυγατέρας του, ....., προς υλοποίηση έτσι της από του έτους 1980 ατύπου διανομής άλλα και της ατύπου συμφωνίας του έτους 1997, την οποία στην συνέχεια ανήγειρε επιμέλεια του και με δικές του δαπάνες. Έτσι από το έτος 1997, ότε και έλαβε χώρα η ως άνω πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, οι εκκαλούντες συνέχισαν να νέμονται, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ο μεν ..... την περιελθούσα σε αυτόν με την άτυπη διανομή του 1980 υπό στοιχεία Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, ο δε ..... την περιελθούσα σε αυτόν με την άτυπη διανομή του 1980 οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, η οποία ήταν πλέον δυνατή, εφόσον είχε λάβει χώρα συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας νομίμως μεταγεγραμμένης. Ειδικότερα, ο ....., ασκούσε αδιαταράκτως και αδιαλείπτως τις προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό της υπό στοιχεία Κ-. οριζοντίου ιδιοκτησίας πράξεις νομής διανοία κυρίου αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, ήτοι επιμέλεια του και με δικές του δαπάνες διαμόρφωνε τον ισόγειο χώρο σε κατοικία, με την ανακατασκευή του πατώματος, την εγκατάσταση νέων υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας για την διημιουργία ιδιαίτερων χώρων, την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και εν γένει το συντηρούσε και το εξόπλιζε, προκειμένου να διαμένει μετά της οικογενείας του, χρησιμοποιώντας το ανωτέρω διαμέρισμα του ισογείου ορόφου ως εξοχική κατοικία, τα κλειδιά της οποίας κατείχε μόνον ο ίδιος. Η από τον αποκλειστική νομή χρησικτησίας αποδεικνύεται και από το ότι ήδη από τις 7.8.1987, το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου ηλεκτροδοτείτο με ιδιαίτερη γραμμή και δικό του μετρητή της ΔΕΗ αποκλειστικά στο όνομα του. Ωσαύτως ο ..... ασκούσε αδιαταράκτως και αδιαλείπτως τις προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό της οριζοντίου ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου πράξεις νομής διανοία κυρίου αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, ήτοι διέμενε μετά της οικογενείας του, επέβλεπε και διατηρούσε το διαμέρισμα αυτό ώστε να αποτελεί μία πλήρως λειτουργική κατοικία, το επίπλωνε, επιδιόρθωνε τις τυχόν βλάβες του, πλήρωνε τα τέλη, τους φόρους και τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και εν γένει συντηρούσε και επόπτευε το εν λόγω διαμέρισμα. Οι εναγόμενες αρνούνται μεν τα ανωτέρω περιστατικά, αλλά λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ήδη έστω από το έτος 1997, οπότε έλαβε χώρα η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, ο δικαιοπάροχος τους ..... ανεχόταν, την κατ' αποκλειστικότητα κατοχή της ισόγειας κατοικίας από τον και της κατοικίας του πρώτου ορόφου από τον ....., ενώ ταυτόχρονα δεν προέβησαν ούτε ο δικαιοπάροχος τους, ούτε οι ίδιες, σε ουδεμία πράξη νομής επί των επιδίκων εκδηλώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά τους να νέμονται αυτό, καθιστά ελάχιστα πειστικό τον ισχυρισμό τους ότι δεν τους είχε γνωστοποιηθεί ότι οι εκκαλούντες νέμονταν τα επίδικα για τον εαυτό τους, παρεκτός του ότι, λόγω της προαναφερομένης άτυπου συμφωνίας μεταξύ των συγκληρονόμων το έτος 1997 μαζί με την σύσταση των οριζοντίων ιδιοκτησιών, τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείτο. Έτσι τον Ιούνιο του έτους 2017, ότε και συνεπληρώθη η εικοσαετία, ήτοι προ της ασκήσεως της αγωγής των εφεσίβλητων, οι εκκαλούντες κατέστησαν κύριοι, ο μεν ..... της υπό στοιχεία Κ-. οριζοντίου ιδιοκτησίας, ο δε ..... της οριζοντίου του πρώτου ορόφου ιδιοκτησίας και κατά τα υπόλοιπα 3/4 εξ αδιαιρέτου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας. Τα ανωτέρω σαφώς αποδεικνύονται από τις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων των εκκαλούντων, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι, κατόπιν ατύπου συμφωνίας μεταξύ των τριών αδελφών ....) έχει διαμορφωθεί πάνω από είκοσι χρόνια, ήτοι από το 1983 και εντεύθεν μία παγιωμένη κατάσταση, με τον .... να διαμένει αδιαλείπτως και αδιαταράκτως μετά της οικογενείας του στην διαμορφωθείσα από τον ίδιον κατοικία του ισογείου ορόφου και τον να διαμένει αδιαλείπτως και αδιαταράκτως μετά της οικογενείας του στον πρώτο όροφο, στον οποίο κάποιες φορές εφιλοξενείτο και ο ..... και κυρίως προς της ανεγέρσεως εντός του κοινού οικοπέδου της υπό στοιχεία Κ2 οριζόντιας ιδιοκτησίας - μαιζονέτας. Η παγιωθείσα αυτή κατάσταση διαμονής του μεν ..... στην ισόγεια κατοικία, του δε ..... στον πρώτο όροφο, δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τους μάρτυρες που κατέθεσαν επιμέλεια των εφεσίβλητων, ..... οι οποίοι απλώς κατέθεσαν ότι η διαμονή αυτή γινόταν στα πλαίσια ρύθμισης της χρήσης της πατρικής διόροφης οικοδομής, στα πλαίσια της οποίας είχε συμφωνηθεί ο ..... να χρησιμοποιεί το ισόγειο και ο να χρησιμοποιεί μαζί με τον ..... τον πρώτο όροφο, ως ισχυρίζονται οι εφεσίβλητες, το οποίο, όμως, δεν αποδεικνύεται. Ακολούθως αποδείχθηκε ότι οι εφεσίβλητες ..... και, μετά τον θάνατο του ....., πατέρα της πρώτης , συζύγου της δεύτερης και αδελφού των εκκαλούντων κατέστησαν συγκυρίες της οριζόντιας ιδιοκτησίας - μαιζονέτας δυνάμει της υπ' αριθμ. ..... δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Επιδαύρου, νομίμως μεταγραφείσης στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου, ταυτόχρονα δε αμφισβητούν την αποκλειστική κυριότητα των εκκαλούντων ..... και …. επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου και επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, ισχυριζόμενες ότι είναι συγκυρίες επί του μείζονος ακινήτου. Ισχυρίζονται μάλιστα, ότι οι κάτωθι δηλώσεις των εκκαλούντων σε δημόσια έγγραφα αναιρούν τους ισχυρισμούς τους περί αποκλειστικής άσκησης νομής επί των επίδικων οριζοντίων ιδιοκτησιών, και συγκεκριμένα α)στις υπ' αριθμ. ..... και .....  πράξεις αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ....., δυνάμει των οποίων οι εκκαλούντες .....και ..... ομού με τους λοιπούς συγκυρίους αποδέχονται έκαστος κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου την κληρονομιά του αποβιώσαντος την 26-4-1977 πατέρα τους, δηλώνοντας την συγκυριότητα τους επί των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος β) στην ενώπιον της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου υπ' αριθμ. πράξη αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγραφείσης, δυνάμει της οποίας οι εκκαλούντες μαζί με τον …. αποδέχονται το μερίδιο επί των επιδίκων (1/4) της θανούσης την 7-6-2005 μητέρας τους δηλώνοντας ότι είναι συγκύριοι των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών έκαστος αυτών σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος και γ) στο ενώπιον της ιδίας συμβολαιογράφου υπ' αριθμ. ...., δηλωτικό, δυνάμει του οποίου, μαζί με τον αδελφό τους ….. δηλώνοντας ότι έχουν στην συγκυριότητά τους έκαστος εξ αυτών κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου τις επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες, υπήγαγαν την παλαιά πατρική κληρονομιαία διόροφη οικοδομή στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1221/1981, δηλώνοντας θέση στάθμευσης αυτοκινήτων.

Πλην όμως, οι εκκαλούντες με τις ανωτέρω δηλώσεις τους στα εν λόγω συμβόλαια αποτύπωναν την αληθή νομική κατάσταση των επιδίκων, η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, άλλαξε το έτος 2017, ότε και κατέστησαν κύριοι των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών με έκτακτη χρησικτησία. Ισχυρίζονται, επίσης, οι εφεσίβλητες ότι παρόλο που κάθε μία των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών εξυπηρετείτο από δική της παροχή της Δ.Ε.Η., οι εκκαλούντες και ο ..... κατέβαλλαν την αναλογία τους κατά το 1/3 έκαστος αυτών και για τις δύο επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), προκομίζοντας, προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους α) την υπ' αριθμ. …. Ειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την παροχή της Δ.Ε.Η. με αριθμό …., εκδοθείσα στο όνομα του ..... αφορώσα την επίδικη Κ-. οριζόντια ιδιοκτησία, στην οποία βεβαιώθηκε στην Δ.Ο.Υ Ναυπλίου ανείσπρακτο υπόλοιπο ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012, ύψους 60,80 ευρώ και β) το υπ' αριθμ. …/25-2-2014 γραμμάτιο Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε, από το οποίο προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό εξοφλήθηκε από τον .... Πλην όμως, το γεγονός, ότι ο …. εξόφλησε τον εκδοθέντα στο όνομα του …. ως άνω λογαριασμό στα πλαίσια της αδελφικής τους σχέσης, δεν αναιρεί την προαναφερθείσα μεταξύ των συγκυρίων συμφωνία του έτους 1997 να νέμεται αποκλειστικώς την υπό στοιχεία Κ-1 ιδιοκτησία ο ..... και την ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου ο …, όπως τούτο αποδεικνύεται από τις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων των εκκαλούντων, παρεκτός του ότι το γεγονός ότι κάθε μία των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών εξυπηρετείτο από δική της παροχή της Δ.Ε.Η., όπως ως άνω συνομολούν οι εφεσίβλητες, επιρρωνύει την κρίση του Δικαστηρίου ότι ο ενέμετο αποκλειστικώς την Κ-. ιδιοκτησία και ο ..... την ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου. Ως προεκτέθη, ήδη από τις, το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου ηλεκτροδοτείτο με ιδιαίτερη γραμμή και δικό του μετρητή της ΔΕΗ αποκλειστικά στο όνομα του ..... Ισχυρίζονται επίσης, οι εφεσίβλητες, ότι τα τρία αδέλφια κατέβαλλαν την αναλογία τους σε ποσοστό 1/3 των δαπανών ύδρευσης και αποχέτευσης ως και συντήρησης δικτύου, διότι οι επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες εξυπηρετούντο από κοινό υδρομετρητή, ο οποίος αρχικώς ήταν στο όνομα της ….. και την 7-8-2013, μετά από κοινή αίτηση των εκκαλούντων, περιήλθε στο όνομα του ..... και ότι εν συνεχεία καταβάλλουν οι ίδιες την αναλογία τους (1/3), προσκομίζοντας προς ενίσχυση του ισχυρισμού της το υπ' αριθμ. έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου, στο οποίο αναφέρεται « ο υδρομετρητής... .άλλαξε επωνυμία την ..... από ….. χηρ. ..... που είχε πεθάνει, σε …. του ....Τα Ε9 που έχουν προσκομίσει ο …… του ..... και ο ..... του ..... δείχνει ότι δεν έχουν 100% ποσοστό ιδιοκτησίας της κατοικίας 1956». Πλην όμως στις προσκομιζόμενες από τους εκκαλούντες δηλώσεις Ε9 στην ως άνω Υπηρεσία, οι τελευταίοι αποτύπωναν την πραγματική νομική κατάσταση των επιδίκων, η οποία, άλλαξε, μόλις τον Ιούνιο του 2017, με την παρέλευση της εικοσαετίας από την έναρξη της νομής χρησικτησίας (Ιούνιο 1997), πράγμα το οποίο η ως άνω δημοτική υπηρεσία σαφώς δεν εγνώριζε. Εξάλλου το γεγονός ότι ο υδρομετρητής περιήλθε στο όνομα του ..... κατόπιν κοινής, μάλιστα αιτήσεως, των εκκαλούντων, ενισχύει την κρίση ότι τις επίδικες ιδιοκτησίες ενέμοντο αποκλειστικώς οι εκκαλούντες και δη ο .... την ισόγεια κατοικία και ο .... την κατοικία του πρώτου ορόφου. Περαιτέρω ισχυρίζονται οι εφεσίβλητες, ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου εξυπηρετείτο από μετρητή της Δ.Ε.Η. επ' ονόματι του πατέρα των εκκαλούντων το αντίτιμο της κατανάλωσης του οποίου κατέβαλλαν εξ ημισείας με τον …. προσκομίζοντας προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους το με αριθμό ..... τιμολόγιο της δημοτικής επιχείρησης Επιδαύρου και την από ….. ειδοποίηση πληρωμής ύδρευσης - αποχέτευσης του επιδίκου, πλην όμως ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν αποδεινύεται, δεδομένου ότι το μεν τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομά του ....., στην δε ειδοποίηση αναγράφεται ως καταναλωτής ο ......., τα οποία ενισχύουν την κρίση του Δικαστηρίου ότι ο τελευταίος ενέμετο αποκλειστικώς την κατοικία του πρώτου ορόφου. Ακολούθως, οι εφεσίβλητες, προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους ότι είναι συγκυρίες των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών, προσκομίζουν το Ε-9 των ετών 1997, 1998, 2005, 2006, 2008 του αμέσου δικαιοπαρόχου τους …, από τα οποία προκύπτει ότι ο τελευταίος συμπεριελάμβανε στις ως άνω δηλώσεις του το ποσοστό του (25% αρχικά και μετά τον επισυμβάντα την 7-6-2005 θάνατο της μητέρας του, το 33,33%) επί της διώροφης πατρικής οικίας, πλην όμως στην ως άνω δήλωση ήταν υποχρεωμένος να προβαίνει, αποτυπώνοντας την αληθή νομική κατάσταση, ενόψει του ότι δεν είχε εισέτι μεταβληθεί η νομική κατάσταση των επιδίκων, ως προεκτέθηκε. Οι προσκομιζόμενες επίσης, από τις εφεσίβλητες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2000, 2001 και 2002 στις οποίες ο δικαιοπάροχός τους δήλωνε ως δευτερεύουσα κατοικία του την πατρική διόροφη οικοδομή είναι άνευ εννόμου επιρροής, αφού δεν αποδεικνύεται ότι αυτή η δήλωση έγινε αντιληπτή από τους λοιπούς συγκυρίους, αντιθέτως αποδεικνύεται από τις ένορκες βεβαιώσεις ότι δεν έγινε εν τοις πράγμασι αμφισβήτηση της νομής των εκκαλούντων επί των επιδίκων, παρεκτός του ότι και αν ακόμη είχε γίνει αντιληπτή η ως άνω δήλωση του .... η αμφισβήτηση αυτή δεν αποτελεί λόγο διακοπής της νομής χρησικτησίας που ξεκίνησε το 1997, διότι δεν συνιστά διατάραξη, πολλώ δε μάλλον αποβολή από την νομή χρησικτησίας των εκκαλούντων. Ωσαύτως, στερούνται εννόμου επιρροής η προσκομιζόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2012 στην οποία ο ..... δήλωσε την πατρική οικία (ισόγειο, πρώτος όροφος) ως κύρια κατοικία καθώς και η αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων έτους 2013, στην οποία ο ….. δήλωνε ιδιοκατοίκηση στον πρώτο όροφο και στην ισόγεια κατοικία ότι κατοικεί ο αδελφός του ....., δηλώνοντας ταυτόχρονα ποσοστό συνιδιοκτησίας του ιδίου 33,33% και των αδελφών του 33,33% εκάστου επί των επιδίκων. Και τούτο διότι, αφενός εδήλωσε ως προς τα ποσοστά συγκυριότητας την νομική κατάσταση που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αφού δεν είχε παρέλθει ακόμη η εικοσετία, αφετέρου διότι, η δήλωση περί ιδιοκατοίκησης έγινε μονομερώς από τον ... και δεν αποδεικνύεται ότι ανταποκρίνεται στα πράγματα, όπως σαφώς αποδεικνύεται από τις ένορκες βεβαιώσεις.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρων πρέπει να γίνουν δεκτές ως κατ' ουσίαν βάσιμες α) η από 17 9-2018 αγωγή του εκκαλούντος καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής δεύτερης και τρίτης των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων ..... και … και να αναγνωρισθεί κύριος της υπό στοιχεία Κ. οριζόντιας ιδιοκτησίας β) η από 31-10-2018 αγωγή του εκκαλούντος ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής πρώτης και δεύτερης των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων ..... και …. και να αναγνωρισθεί κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, ενώ θα πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσίαν η από 21-11-2018 αγωγή των εφεσίβλητων ..... και ..... στρεφόμενη κατά των δι' αυτής εναγομένων και ήδη εκκαλούντων ..... και ....., γενομένου δεκτού του υπό των εναγομένων προβληθέντος ισχυρισμού ιδίας κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία , λόγω της άνω αδιάλειπτου και αδιατάρακτου νομής χρησικτησίας υπέρ την εικοσαετία του μεν ..... επί της Κ1 ισόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, του δε ..... επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου από το έτος 1997 και εντεύθεν. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε ως αόριστες α) την από 17-9-2018 αγωγή του εκκαλούντος ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής δεύτερης και τρίτης των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων και ....., β) την από 31-10-2018 αγωγή του εκκαλούντος ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής πρώτης και δεύτερης των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων και  .....  και περαιτέρω δέχθηκε κατ' ουσίαν την από 21-11-2018 αγωγή των εφεσίβλητων ….. και ..... στρεφόμενη κατά των εναγομένων και ήδη εκκαλούντων ..... αφού προηγουμένως απέρριψε τους ισχυρισμούς τους περί ιδίας κυριότητας ως αόριστους, έσφαλε, και πρέπει, αφού γίνουν δεκτές η από … από έφεση του ..... και η από …. και με αριθμ. εκθ. καταθ. ..... έφεση του ....., εν συνόλω, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, να διακρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο για να δικασθεί, κατά τη διάταξη του άρθρου 535 ΚΠολΔ, και κατ' ουσίαν, να γίνουν δεκτές ως κατ' ουσίαν βάσιμες α) η από 17-9-2018 αγωγή του εκκαλούντος ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής δεύτερης και τρίτης των εναγομένων και ήδη εφεσίβλητων ..... και να αναγνωρισθεί η κυριότητα του επί της υπό στοιχεία Κ. οριζόντιας ιδιοκτησίας β) η από 31-10-2018 αγωγή του εκκαλούντος καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των δι' αυτής …. και ήδη εφεσίβλητων ..... και να αναγνωρισθεί η κυριότητα του επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, ενώ θα πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσία ν η από 21-11-2018 αγωγή των εφεσίβλητων στρεφόμενη κατά των δι' αυτής εναγομένων και ήδη εκκαλούντων ..... και … . Τέλος, τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών του, λόγω του ότι η από 17-9-2018 αγωγή του έγινε εν όλω δεκτή πρέπει να επιβληθούν εις βάρος των εναγομένων (176 ΚΠολΔ), τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών του ....., λόγω του ότι η από από 31-10-2018 αγωγή του έγινε εν όλω δεκτή πρέπει να επιβληθούν εις βάρος των εναγομένων ..... και ……  και τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών των εναγομένων ..... και ..... λόγω του ότι απερρίφθη η από 21-11-2018 αγωγή των εφεσίβλητων πρέπει να επιβληθούν εις βάρος των τελευταίων (176 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, ενώ μετά την αποδοχή των εφέσεων πρέπει να διαταχθεί η απόδοση των κατατεθέντων παραβόλων στους εκκαλούντες (495 παρ. 3 εδ. 3 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 13-7-2020 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ./2020 έφεση του εκκαλούντος ..... και την από 6-11-2020 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ..... έφεση του εκκαλούντος

 

Απορρίπτει την 13-7-2020 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ./2020 έφεση του ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά του ....

 

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ..... σε βάρος του εκκαλούντος ..... , το ύψος των οποίων ορίζει σε … ευρώ.

 

Απορρίπτει την από 6-11-2020 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ./2020 έφεση του ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά ….

 

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ..... σε βάρος του εκκαλούντος ..... , το ύψος των οποίων ορίζει σε … ευρώ.

 

Δέχεται κατά τα λοιπά τύποις και κατ' ουσίαν τις εφέσεις.

 

Εξαφανίζει κατά τούτο την εκκαλουμένη με αριθμό …. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (τακτική διαδικασία), κατά το σκεπτικό.

 

Κρατεί την υπόθεση.

 

Δικάζει επί α) της από 17-9-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..... αγωγής του ..... κατά το μέρος που στρέφεται κατά των .....

β) της από 31-10-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….. αγωγής του ..... κατά το μέρος που στρέφεται κατά των

και γ) της από ..... και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης αγωγής των ..... και ..... κατά των ….

 

Απορρίπτει την από 21-11-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..... αγωγή των …

 

Δέχεται την από 17-9-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..... αγωγή του ..... καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των .... και …..

 

Αναγνωρίζει τον ..... αποκλειστικό κύριο της υπό στοιχεία Κ-1 ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, εμβαδού 95,41 τ.μ., που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο διώροφης οικοδομής κείμενης στην οδό ..... στην Αρχαία Επίδαυρο Αργολίδας, κτισμένης σε οικόπεδο επιφανείας 245 τ.μ. που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η ιδιοκτησία αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ. ..... πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Ναυπλίου ….., συνορεύουσα ανατολικά μεακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία ..... δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με δημοτική οδό, βόρεια με κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου και την υπό στοιχεία Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία και νότια με ιδιοκτησία

 

Δέχεται την από 31-10-2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..... αγωγή του …. καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των …..

 

Αναγνωρίζει τον ..... αποκλειστικό κύριο της ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας- διαμερίσματος, εμβαδού 95,41 τ.μ., που βρίσκεται στον πρώτο (Α') πάνω από το ισόγειο όροφο διώροφης οικοδομής κείμενης στην οδό ..... στην Αρχαία Επίδαυρο Αργολίδας, κτισμένης σε οικόπεδο επιφανείας 245 τ.μ. που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου . της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η ιδιοκτησία αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ. …. πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Ναυπλίου,

 

Επιβάλλει εις βάρος των εναγομένων – εναγουσών χήρας .... και …. τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων – εναγομένων ….. και ..... και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και από τις τρεις συνεκδικασθείσες αγωγές, τα οποία ορίζει σε ..... ευρώ υπέρ εκάστου τούτων.

 

Διατάσσει την απόδοση των εις το σκεπτικό παραβόλων στους εκκαλούντες.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ναύπλιο σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στις 18/5/2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                 Δημήτριος Τζώτζος