ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 723/2023

 

Αναγκαστική εκτέλεση - Απαράδεκτο εκ νέου προβολής με νέα ανακοπή λόγων ανακοπής -.

 

Απαράδεκτη εκ νέου προβολή, με νέα ανακοπή, λόγων που ήταν ήδη γεγενημένοι κατά το στάδιο προσβολής προηγούμενων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά την προσβολή μεταγενέστερων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, λόγω της απαγόρευσης διαδοχικών ανακοπών του άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά των διαδοχικών πράξεων εκτέλεσης έως τον πλειστηριασμό. Δεν εμποδίζεται η προβολή λόγων που είχαν μεν γεννηθεί πριν από την άσκηση προγενέστερης ανακοπής, αλλά για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορούσαν τότε να προταθούν.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 723/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αμαλία Μάρκου, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Πατρών, και τη Γραμματέα Τατιάνα Κουτσαντώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Νοεμβρίου 2023, για να δικάσει την από 6-7-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./10-7- 2023 ανακοπή μεταξύ :

 

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ : . του . και της ., κατοίκου Πατρών (οδός . αρ. . ), με ΑΦΜ ..., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Θεόδωρου Λαζανά (ΔΣ Πατρών 1639 - αριθμός γραμματίου Α./20-11-2023) και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209 - 211) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ … , ως μη δικαιούχου διαδίκου ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 ΧΝ32 με αριθμό μητρώου …), ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνάς Τσιμπούκη (ΔΣ Πατρών 1592 - αριθμός γραμματίου ./21-11-2023) και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

Η ανακόπτουσα αιτείται να γίνει δεκτή η από 6-7-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./10-7-2023 ανακοπή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τις 24-10-2023 και γράφηκε στο πινάκιο, πλην όμως διακόπηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 

Κατά την εκφώνηση της ανακοπής με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και κατά τη δημόσια συζήτησή της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

I] Κατά τη διάταξη του άρθρου 935 του ΚΠολΔ «Λόγοι ανακοπής, που είναι ήδη γεννημένοι και μπορούν να προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 933, είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της αυτής ή άλλης πράξης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης». Προϋποθέσεις εφαρμογής του απαραδέκτου του άρθρου 935 του ΚΠολΔ είναι α) η προηγούμενη διεξαγωγή δίκης, που ανοίχθηκε με την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, χωρίς να ενδιαφέρει αν η προηγούμενη δίκη εκκρεμεί ή περατώθηκε ήδη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, β) η ύπαρξη λόγων ανακοπής γεννημένων στον χρόνο διεξαγωγής της προηγούμενης δίκης, γ) η δυνατότητα επίκλησης των λόγων ανακοπής στην προηγούμενη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933 του ΚΠολΔ και η παράλειψη προβολής τους, δ) η διεξαγωγή μεταγενέστερης δίκης στην οποία κρίνεται, κυρίως ή παρεπιπτόντως, η εγκυρότητα της αυτής ή άλλης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ε) η ταυτότητα των διαδίκων στην πρώτη και στη δεύτερη δίκη. Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 935 του ΚΠολΔ, εφόσον ασκήθηκε ανακοπή εναντίον ορισμένης πράξης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, πρέπει με το δικόγραφο αυτής ή με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων να προταθούν όλοι οι λόγοι που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προταθούν και αν υπάρχει προθεσμία κατά το άρθρο 934 του ΚΠολΔ για την άσκηση νέας ανακοπής δεν είναι δυνατόν να προταθούν οι λόγοι, οι οποίοι ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προταθούν με την προηγούμενη ανακοπή. Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη, κατά την οποία τίθεται θέμα κύρους ορισμένης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας, κατά της οποίας ασκήθηκε ήδη ανακοπή, δεν μπορούν να προταθούν νέοι λόγοι ακυρότητας. Το άρθρο 935 του ΚΠολΔ αποβλέπει στην ταχεία εκκαθάριση των διαφορών που αναφύονται στην εκτέλεση και στην εμπέδωση ασφάλειας στις συναλλαγές. Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε για την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολΔ το «σύστημα συγκέντρωσης» σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται να προσβάλλονται σε αυτήν όλοι οι έως την ανακοπή γεννημένοι λόγοι, ως ειδική έκφανση της αρχής του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι». Δηλαδή, λόγοι ανακοπής που ήταν γεννημένοι και μπορούσε ο ανακόπτων να προτείνει στη δίκη της ανακοπής, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι αν προταθούν σε μεταγενέστερη δίκη, στην οποία ανακύπτει ζήτημα κύρους της εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, καθίσταται υποχρεωτική η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής, καθώς και στο δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, όλων των λόγων ανακοπής προς ακύρωση της ίδιας πράξης εκτέλεσης, ενώ αποκλείεται και η άσκηση περισσοτέρων ανακοπών κατά της ίδιας πράξης εκτέλεσης. Μη προβληθέντες λόγοι ακύρωσης της συγκεκριμένης πράξης στη δίκη της ανακοπής κατά συγκεκριμένης πράξης εκτέλεσης δεν μπορούν να θεμελιώσουν νέα ανακοπή κατά της ίδιας πράξης ή και να αμφισβητήσουν ακόμη το κύρος της πράξης αυτής, έστω και αν υπάρχει προθεσμία του άρθρου 934 του ΚΠολΔ, ακόμα και αν δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο. Το εν λόγω απαράδεκτο βαίνει παράλληλα, ανεξάρτητα και πέρα από εκείνο του άρθρου 933 § 4 του ΚΠολΔ για τους καλυπτόμενους από το δεδικασμένο λόγους, και η χρησιμότητα της διάταξης ακριβώς έγκειται στην κάλυψη περιπτώσεων όπου δεν συντρέχουν οι όροι του δεδικασμένου του άρθρου 330 του ΚΠολΔ. Έτσι, με τη διάταξη του άρθρου 935 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 § 2 του Ν. 4055/2012, η σώρευση στο δικόγραφο της ανακοπής καθίσταται υποχρεωτική όχι μόνο για τους γεννημένους στην άσκηση λόγους που αφορούν την προσβαλλόμενη με αυτήν πράξη εκτέλεσης, αλλά επιπρόσθετα και για όλους τους γεννημένους λόγους όσων άλλων πράξεων προηγήθηκαν. Το απαράδεκτο του άρθρου 935 του ΚΠολΔ λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, ισχύει ανεξαρτήτως αν οι λόγοι ανακοπής αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ισχύει δε μόνο όταν πρόκειται για ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολΔ και εφόσον έχει ήδη ασκηθεί προηγουμένως μια τέτοια ανακοπή από αυτόν τον ίδιο, που ασκεί (απαράδεκτα) την επόμενη ανεξάρτητα δε από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προηγούμενη, αν δηλαδή εκκρεμεί προς έκδοση απόφασης ή αν αυτή εκδόθηκε. Δηλαδή, μετά τον Ν. 4055/2012 θεσπίζεται η απαράδεκτη εκ νέου προβολή με νέα ανακοπή λόγων, που ήταν ήδη γεγενημένοι κατά το στάδιο προσβολής προηγουμένων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, και κατά την προσβολή μεταγενεστέρων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της απαγόρευσης διαδοχικών ανακοπών του άρθρου 933 του ΚΠολΔ κατά των διαδοχικών πράξεων εκτέλεσης έως τον πλειστηριασμό. Όμως, δεν εμποδίζεται η προβολή λόγων που είχαν μεν γεννηθεί πριν από την άσκηση της προγενέστερης ανακοπής, αλλά για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορούσαν τότε να προταθούν (ΑΠ 1711/2014, ΝΟΜΟΣ-ΑΠ 1160/2006, ΕλλΔνη2008, σελ. 1410-ΑΠ 242/2001, ΕλλΔνη 2001, σελ. 1575 - ΜΕφΑΘ 1724/2023, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΑΘ 1239/2023, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΑνΚρητ 127/2023, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΑΘ 2472/2022, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΑιγ 1/2020, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΠειρ 536/2020, ΝΟΜΟΣ - X. Απαλαγάκη, ΚΠΟΛΔ Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος II, εκδ. 2022, άρθρο 935, σελ. 2591-2593 - Τέντες/ Καραμέρος/ Μπαλογιάννη/ Ρεντούλης, Αναγκαστική εκτέλεση, εκδ. 2019, σελ. 239-240 - Π. Γεσίου - Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό Μέρος, εκδ. 2017, σελ. 757-763 - Ν. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, τόμος I, Γενικό Μέρος, εκδ. 2010, σελ. 617- 620).

 

II] Η ανακόπτουσα με την κρινόμενη ανακοπή, για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, αιτείται να ακυρωθούν ι) η από 20-2-2023 επιταγή προς πληρωμή (προς εκτέλεση) κάτω από το ακριβές αντίγραφο πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2023 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και ιι) η με αριθμό ./23-5-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών . , δυνάμει της οποίας αναγκαστικά κατασχέθηκε το Α-2 και με ΚΑΕΚ … διαμέρισμα - οριζόντια ιδιοκτησία, της πλήρους κυριότητάς της, επί της οδού . αρ. . της πόλης της Πάτρας του Δήμου Πατρέων, του οποίου ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός ορίστηκε για τις 10-1-2023, καθώς και να καταδικαστεί η καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της. Η ανακοπή αρμόδια εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 933 § 1 εδ. α' και § 3 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 591, 614 επ. και 937 § 3 του ΚΠολΔ). Έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα εντός της προθεσμίας 45 ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης (άρθρα 144 § 1, 147 § 2 και 934 § 1 περ. α' του ΚΠολΔ), καθόσον επιβλήθηκε στις 23-5-2023, η ανακοπτόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης επιδόθηκε στην ανακόπτουσα στις 24-5-2023 (βλ. την από 24-5-2023 επισημείωση του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών . επί του επιδοθέντος σ’ αυτήν αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, που η ανακόπτουσα επικαλείται και προσκομίζει), η ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 10-7-2023 και αντίγραφό της επιδόθηκε στην καθ’ ης η ανακοπή στις 10-7-2023, ημέρα Δευτέρα, επόμενη εργάσιμη ημέρα καθόσον η προθεσμία των 45 ημερών έληγε στις 8-7-2023 ημέρα Σάββατο (βλ. τη με αριθμό ./10-7-2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ., που η ανακόπτουσα επικαλείται και προσκομίζει). Επομένως, η ανακοπή πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό, τη νομική και την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

 

III] Με την κρινόμενη ανακοπή, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, ήτοι ι) η από 20-2-2023 επιταγή προς πληρωμή (προς εκτέλεση) κάτω από το ακριβές αντίγραφο πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2023 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και ιι) η με αριθμό ./23-5- 2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών ., για τους εξής επτά (7) λόγους : 1ος] Ότι η μεταβίβαση της επίδικης απαίτησης προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» δεν συντελέστηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, αλλά η τιτλοποίηση έγινε κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και έτσι δικαιούχος της απαίτησης είναι η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ η καθ’ ης ανακοπή δεν τυγχάνει δικαιούχος της και κατέστη διαχειρίστρια της ανωτέρω δικαιούχου της απαίτησης αλλοδαπής εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ο οποίος όμως δεν απονέμει σε αυτή ως εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου μη δικαιούχου διαδίκου, αλλά φέρει την ιδιότητα της αντιπροσώπου της ως άνω δικαιούχου της απαίτησης. 2ος] Ότι κατά παράβαση του άρθρου 925 § 1 του ΚΠολΔ δεν αποδεικνύεται η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης η ανακοπή, επειδή από το συγκοινοποιούμενο με την προσβαλλόμενη από 20-2-2023 επιταγή προς εκτέλεση αντίγραφο της σελίδας του οικείου παραρτήματος της σύμβασης μεταβίβασης απαιτήσεων από την αρχική δικαιούχο ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «COSMOS SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» προκύπτει μόνο η μεταβίβαση της επίδικης απαίτησης, πλην όμως από κάποιο εκ των άλλων συγκοινοποιούμενων εγγράφων δεν αποδεικνύεται ότι η επίδικη απαίτηση περιλαμβάνεται σε εκείνες μεταξύ των οποίων η καθ’ ης η ανακοπή ανέλαβε τη διαχείριση. 3ος] Ότι κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4354/2015 η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης μεταξύ της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού και της καθ' ης η ανακοπή καταρτίστηκε στις 17-12-2021, δηλαδή μεταγενέστερα της σύναψης της από 8-10-2021 σύμβασης εκχώρησης και μεταβίβασης της απαίτησης από την αρχική δικαιούχο ανωτέρω τράπεζα προς την εταιρεία ειδικού σκοπού, ενώ για την εγκυρότητα αυτής η σύμβαση διαχείρισης έπρεπε να έχει συναφθεί πριν τη μεταβίβαση των απαιτήσεων. Ότι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 925 § 1 του ΚΠολΔ δεν συγκοινοποιήθηκαν σ’ αυτή με την προσβαλλόμενη επιταγή προς εκτέλεση, πρωτότυπες ή σε επικυρωμένα αντίγραφα, ολόκληρες οι συμβάσεις πώλησης, εκχώρησης και μεταβίβασης και διαχείρισης της επίδικης τιτλοποιημένης απαίτησης, παρά μόνο αποσπάσματα αυτών, ώστε να μην αποδεικνύεται η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης η ανακοπή. 4ος] Ότι είναι άκυρος ο εκτελεστός τίτλος, ήτοι η ανωτέρω διαταγή πληρωμής, καθόσον εκδόθηκε βάσει δανειακής σύμβασης στην οποία περιέχονται οι 5.1, 5.2, 5.8, 5.9 και 3.2 όροι, με τους οποίους παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 § 6 και § 7 περ. 3 και ια του Ν. 2251/1994 και η αρχή της διαφάνειας, που είναι άκυροι και καταχρηστικοί καθόσον είναι αόριστοι ως προς τη μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου ή των εκατοστιαίων μονάδων που το προσαυξάνουν και την αναπροσαρμογή της τελικής μηνιαίας δόσης, επιτρέποντας μονομερώς στην τράπεζα να μεταβάλει το συμβατικό επιτόκιο, με αποτέλεσμα να επέρχεται σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε βάρος της ως καταναλωτή. 5ος] Ότι είναι άκυρος ο εκτελεστός τίτλος, ήτοι η ανωτέρω διαταγή πληρωμής, καθόσον εκδόθηκε βάσει δανειακής σύμβασης στην οποία περιέχεται ο 5.8 όρος, με τον οποίο το συμφωνηθέν επιτόκιο επαυξάνεται με την εισφορά του Ν. 128/1975, ενώ η τράπεζα υπολόγιζε την εισφορά κατά ποσό και ποσοστό επί του κεφαλαίου και όχι μόνο επί των δεδουλευμένων τόκων, εισπράττοντας παράνομα συνολικά μεγαλύτερα ποσά από τα νόμιμα, με συνέπεια την παράνομη μετακύλιση και τον παράνομο ανατοκισμό των ποσών της εισφοράς του Ν. 128/1975. 6ος] Ότι στην από 25-6-2020 συμφωνία εξόφλησης οφειλής μεταξύ της ανακόπτουσας και της ανωτέρω τράπεζας, έγγραφο που προσκομίστηκε κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δεν υπάρχει συγκεκριμένος προσδιορισμός του συμβατικού επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2020 και εντεύθεν. Και 7ος] κατά το πρώτο σκέλος του ότι καταχρηστικά επισπεύδεται σε βάρος της με τις προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστική εκτέλεση με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας της, προκαλώντας σ’ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον η καθ’ ης η ανακοπή έχει καταστρατηγήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, η ίδια υπήρξε επιμελής και με δική της πρωτοβουλία ρύθμισε πέντε φορές την οφειλή προς την τράπεζα με συνέπεια η από 28-5-2020 καταγγελία της σύμβασης δανείου να είναι άκυρη, συνεκτιμώντας την οικονομική κρίση που επέφερε η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά το δεύτερο σκέλος του ότι η καθ' ης ανακοπή καταχρηστικά επιδιώκει να εκπλειστηριάσει τη μοναδική κατοικία της για απαίτηση 42.000 ευρώ, δηλαδή κατά πολύ μικρότερη της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου της, αν και είχε συνεργαστεί με αυτή και είχε ήδη ρυθμίσει την οφειλή της πέντε φορές.

 

Όμως, σύμφωνα με την ανωτέρω με στοιχείο I μείζονα σκέψη, όλοι οι λόγοι ανακοπής (εκτός του δεύτερου σκέλους του έβδομου λόγου) πρέπει αυτεπαγγέλτως να απορριφθούν ως απαράδεκτοι κατά τη διάταξη του άρθρου 935 του ΚΠολΔ. Και τούτο διότι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο έκτος και ο έβδομος των λόγων κατά το πρώτο σκέλος του, που αφορούν το κύρος του εκτελεστού τίτλου, την απαίτηση, την έγγραφη απόδειξη κατά τη διάταξη του άρθρου 925 § 1 του ΚΠολΔ της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ’ ης η ανακοπή και την καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ανακόπτουσας, έχουν ήδη προταθεί με σχεδόν πανομοιότυπο περιεχόμενο με την από 10-3-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ./15-3-2023 ανακοπή της ίδιας και της . του . κατά της με αριθμό ./2023 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και κατά της από 20-2-2023 επιταγής προς πληρωμή κάτω από το αντίγραφο πρώτου απογράφου εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής (άρθρο 933 § 1 εδ. α' του ΚΠολΔ), δηλαδή κατά της ίδιας πράξης εκτέλεσης, ήτοι της από 20-2-2023 επιταγής προς πληρωμή (προς εκτέλεση) που προσβάλλεται και με την κρινόμενη ανακοπή. Συνεπώς, εφόσον οι λόγοι αυτοί έχουν ήδη προταθεί κατά της επιταγής προς εκτέλεση με την ανωτέρω προγενέστερη ανακοπή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τις 2-11-2023 ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, απαραδέκτως κατά τη διάταξη του άρθρου 935 του ΚΠολΔ επαναπροβάλλονται κατά της ίδιας πράξης και κατά της μεταγενέστερης αυτής πράξης εκτέλεσης, ήτοι κατά της με αριθμό ./23-5-2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών ..

 

Κατά το δεύτερο σκέλος του ο έβδομος λόγος ανακοπής, που βάλλει κατά της προσβαλλόμενης έκθεσης κατάσχεσης, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, διότι μόνο το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώματος της καθ’ ης η ανακοπή, να επισπεύσει σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση, επιφέρει σ’ αυτήν βλάβη, δεν μπορεί να αποτελέσει κατάχρηση δικαιώματος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 του ΑΚ, καθόσον η ανακόπτουσα δεν επικαλείται άλλες ειδικότερες συνθήκες και συμπεριφορές εκ μέρους της αρχικής δικαιούχου τράπεζας και της καθ’ ης η ανακοπή που να δημιούργησαν σ’ αυτήν την πεποίθηση ότι δεν θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, πολλώ δε μάλλον όταν ομολογεί ότι συμφωνήθηκε συνολικά πέντε φορές η ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής της. Ούτε καθίσταται καταχρηστική η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου από μόνο το γεγονός ότι η αξία του υπερβαίνει το ποσό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης, για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται ο πλειστηριασμός του. Συνεπώς η καθ’ ης η ανακοπή, ως επισπεύδουσα, ουδόλως καταχρηστικά επιδιώκει την είσπραξη της απαίτησης μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και του πλειστηριασμού του ακινήτου της ανακόπτουσας, καθόσον ενεργεί προς ικανοποίηση θεμιτού συμφέροντος συνυφασμένου με τη διαχείριση της περιουσίας της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού, την επίδικη απαίτηση της οποίας διαχειρίζεται (ΑΠ 323/2021, ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 311/2020, ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 1185/2019, ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 333/2019, ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 1352/2011, ΧρΙΔ 2012, σελ. 663 -ΤρΕφΑΘ 854/2021, ΝΟΜΟΣ - ΜΕφΑΘ 5723/2022, ΝΟΜΟΣ).

 

IV] Κατόπιν των ανωτέρω, η ανακοπή πρέπει να απορριφθεί. Η δε ανακόπτουσα, λόγω της ήττας της, πρέπει να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης η ανακοπή κατόπιν νόμιμου αιτήματος της με τις έγγραφες προτάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 εδ. α', 189 § 1 και 191 § 2 του ΚΠολΔ και 63 § 1 περ. , 65, 66 και 68 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ανακόπτουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης η ανακοπή, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα την 1η Δεκεμβρίου 2023, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, με την παρουσία της Γραμματέα και απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ