ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 59/2021

 

Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου - Αναρμοδιότητα -.

 

Λόγω του ότι η ανακοπή τρίτου έχει ως δικαιολογητική βάση την ύπαρξη θιγόμενου ουσιαστικού δικαιώματος του τρίτου στο αντικείμενο της εκτελέσεως, αντιτάξιμου ως ισχυρότερου κατά του καθού, η καθ ύλην αρμοδιότητα θα κριθεί με βάση την αξία αυτού, ενώ η κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται πάντα από τον τόπο της εκτέλεσης. Αναρμοδιότητα δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου καθ ύλη και κατά τόπο πρωτοδικείου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 59/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Γεωργία Ανδρέου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών και από την Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του 9η Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση:

 

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: Μονοπρόσωπης εταιρίας με την επωνυμία «. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «.», που εδρεύει στον Αλισσό Αχαΐας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Τσαούσογλου.

 

ΤΩΝ ΚΛΘ' ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: 1) Ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» (ΠΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Διομήδη Αποστολόπουλου, 2) ., κατοίκου Αλισσού Αχαΐας, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝ ΖΗΤΕΙ γίνει δεκτή η από 14-11-2019 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./15-11-2019 και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Από το προσκομιζόμενο μετά νομίμου επικλήσεως από την ανακόπτουσα υπ' αρ. ./18-Π-2019 αποδεικτικό επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών ., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον β' των καθ' ων. Ωστόσο, κατά την δικάσιμο αυτή, ο τελευταίος δεν παραστάθηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο κατά την σειρά που ήταν γραμμένη, επομένως, πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρο 937 παρ. 3, 591 παρ. 1 και 271 ΚΠολΔ).

 

Κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ, τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προβάλλεται δικαίωμα του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, αν προβάλλεται δικαίωμα του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως: α) δικαίωμα εμπράγματο που αποκλείει ή περιορίζει το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, β) απαγόρευση διαθέσεως που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύμφωνα με τον νόμο την απαγόρευση της διαθέσεως. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι βάση της ανακοπής είναι το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα του τρίτου και η προσβολή του δικαιώματος αυτού που γίνεται με την εκτέλεση. Ο τρίτος, εφόσον επικαλεσθεί και αποδείξει το δικαίωμα του, στοιχείο που αφορά και την νομιμοποίηση του, καθιστά ανενεργό την εκτέλεση. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 936 ΚΠολΔ, η ανακοπή τρίτου πρέπει να απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος δανειστή και του καθ' ου η εκτέλεση, μεταξύ των οποίων δημιουργείται θεσμός αναγκαστικής ομοδικίας, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 76 παρ. 1 ΚΠολΔ. Με την διάταξη αυτή, παρέχεται ειδικό ένδικο βοήθημα (ανακοπή) στον τρίτο, δηλαδή σε πρόσωπο έξω από τα υποκειμενικά όρια της αναγκαστικής εκτέλεσης, προς προστασία δικαιώματος του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως, που είναι επικρατέστερο εν ολω ή εν μέρει του επικαλούμενου δικαιώματος του καθ' ου η εκτέλεση. Η ως άνω ανακοπή τρίτου κατά κανόνα έχει δύο αιτήματα, ήτοι την αναγνώριση ή καταψήφιση του δικαιώματος του και την διάπλαση της ανενέργειας της εκτελέσεως. Οι προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ δεν έχουν εφαρμογή στην ανακοπή του τρίτου, ενόψει όμως της φύσης της ανακοπής, με την οποία επιδιώκεται η αποδέσμευση του δικαιώματος του τρίτου από το πλέγμα της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή δύναται να ασκηθεί από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση στον καθ' ου και έως την εγκατάσταση του υπερθεματιστή στην νομή του πλειστηριασθέντος (ΜΠΚω 152/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ενόψει του ότι η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ έχει ως δικαιολογητική βάση την ύπαρξη θιγόμενου ουσιαστικού δικαιώματος του τρίτου στο αντικείμενο της εκτελέσεως (κατασχεθέν), αντιτάξιμου ως ισχυρότερου κατά του καθ' ου, η καθ' ύλην αρμοδιότητα θα κριθεί με βάση την αξία αυτού (άρθρο 936 παρ.1 εδ. γ' ΚΠολΔ), ενώ η κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται πάντα από τον τόπο της εκτέλεσης (ΜΠΛαρ 614/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με την κρινόμενη ανακοπή, το ανακόπτον ζητεί να αναγνωρισθεί το ανίσχυρο και ανενεργές της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του β' των καθ' ων από την α' των καθ' ων δυνάμει της υπ' αρ. ./2015 διαταγής πληρωμής του παρόντος Δικαστηρίου και της από 22-5-2017 επιταγής προς εκτέλεση, ως προς τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κείμενο της ανακοπής πράγματα, ήτοι ένα ισόγειο μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο (ποιμνιοστάσιο), εκτάσεως 1.659,90 τ.μ., μία ισόγεια μεταλλική αποθήκη εμβαδού 384 τ.μ. και δύο silos εμβαδού 9,82 τ.μ., καθώς και μίας περίφραξης υψηλής ποιότητας μήκους 830 τ.μ., τα οποία ανήκουν στην κυριότητα της αφού ανεγέρθηκαν με δικές της δαπάνες, να αναγνωρισθεί η κυριότητα της ανακόπτουσας επί των ανωτέρω πραγμάτων, καθώς και να καταδικασθούν οι καθ' ων στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη ανακοπή αναρμοδίως ασκείται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο τυγχάνει ως προς την εκδίκαση της καθ' ύλην αναρμόδιο. Και τούτου διότι, καίτοι η αξία των ενδίκοτν πραγμάτων δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο της ανακοπής, η εμπορική τους αξία εκτιμάται ότι ανέρχεται, 7, 8, 9, 11 περ. 1 ΚΠολΔ, στο ποσό των 410.000 ευρώ, το οποίο η ανακόπτουσα αναφέρει ότι δαπάνησε για την κατασκευή τους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτεθέντα στην μείζονα σκέψη, αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο για την εκδίκαση της κρινόμενης ανακοπής τυγχάνει το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών.

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, πρέπει το παρόν Δικαστήριο να κηρύξει εαυτόν καθ' ύλη αναρμόδιο και να παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση, κατ' άρθρο 46 ΚΠολΔ, ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλη και κατά τόπο Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Τα δικαστικά έξοδα της α' των καθ' ων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της ανακόπτουσας, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος της α' των καθ' ων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση τυγχάνει οριστική.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του β' των καθ' ων και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτόν αναρμόδιο.

 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση στο αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ανακόπτουσα στα δικαστικά έξοδα της καθ' ης η ανακοπή, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 24-2-2021, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ