ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΜΠρΠατρών 24/2022

 

Διαμεσολάβηση - Υποχρεωτική αρχική συνεδρία -.

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς υφίσταται για όλες τις αγωγές που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις 30.11.2019 και εντεύθεν, εφόσον βέβαια οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους, ανεξάρτητα από το αν οι αγωγές αυτές υπάγονται και στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Στην τελευταία περίπτωση επιβάλλεται και η πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης μαζί με τις προτάσεις και του πρακτικού της εν λόγω συνεδρίας καθώς και η μνεία στο έντυπο της ενημέρωσης του εντολέα για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Απόφαση 24/2022

 

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ./2017)

(Αριθμός κατάθεσης κλήσης: ./2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Τσακριού, Δικαστική Πάρεδρο, που ορίστηκε από την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα την 21η Οκτωβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

 

Του ενάγοντος - καλούντος: ., κατοίκου Πατρών, οδός ., με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Αλεξόπουλου και κατέθεσε προτάσεις

 

Των καθ' ων η κλήση - εναγόμενων: 1) ., κατοίκου Σαγείκων Αχαΐας, 2) ., κατοίκου Κ. Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 3) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως μετονομάστηκε η «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Συγγρού αρ. 173, Ν. Σμύρνη και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. .), όπως μετονομάστηκε η ασφαλιστική εταιρεία «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (ERGO Α.Α.Ε.Ζ.) μετά τη συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιρειών «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και την απορρόφηση τους από την «ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» κατά τα ανωτέρω μετονομασθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 68-77 του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4346/2016, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 252/02-01-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ' αριθμ. Πρωτ. ./02-01-2018 ανακοίνωση με αριθμό καταχώρησης 1295790, οι οποίοι άπαντες παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Μονοκρούσου Αλέξανδρου που κατέθεσε προτάσεις.

 

Ο καλών - ενάγων ζητά να γίνει δεκτή η από 19/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2017 αγωγή του, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 682/2019 εν μέρει μη οριστική απόφαση του παρόντος δικαστηρίου. Μετά την κατάθεση της από 17/03/2021 και με αριθμό κατάθεσης ./2021 κλήσης του ενάγοντος για επαναφορά της συζήτησης, αυτή προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την εκφώνηση της από τη σειρά του οικείου πινακίου, ol διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

 

Με την από 17/03/2021 και με αριθμό κατάθεσης ./2021 κλήση του ενάγοντος, νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η από 19/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2017 αγωγή του, μετά τη δημοσίευση της με αριθμό 682/2019 εν μέρει μη οριστικής απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης (άρθρο 591§1 ΚΠολΔ).

 

Με την ως άνω εν μέρει μη οριστική απόφαση, τούτο το δικαστήριο, κατόπιν της έρευνας του, έκρινε εαυτόν αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την προκείμενη διαδικασία, τη δε αγωγή παραδεκτή και νόμιμη. Το δικαστήριο αναφέρεται στις σχετικές σκέψεις της ως άνω απόφασης. Επομένως πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω από άποψη ουσιαστικής βασιμότητας κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη χωρίς να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ουσίας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με τις προτάσεις τους, οι εναγόμενοι επαναφέρουν τους ισχυρισμούς που υπέβαλαν κατά την πρώτη συζήτηση και συγκεκριμένα αρνούνται εν όλω την αγωγή, προβάλλουν ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντος κατά ποσοστό 70%, ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης ως προς τις δαπάνες νοσηλείας και φαρμακευτικών ειδών αλλά και αίτημα περί επίδειξης εγγράφων εκ μέρους του ενάγοντος. Ο ισχυρισμός περί συνυπαιτιότητας αλυσιτελώς επαναφέρεται στη νέα συζήτηση, αφού κρίθηκε ήδη με την προηγούμενη απόφαση ότι το ποσοστό συ ν υπαιτιότητας του ενάγοντος ανέρχεται σε ποσοστό 20%, ενώ και όσον αφορά το αίτημα περί επίδειξης από τον ενάγοντα των εγγράφων α) της θεωρημένης κατάστασης ωρών εργασίας για το έτος 2016 β) της αναγγελίας πρόσληψης του ... γ) τα εκκαθαριστικά σημειώματα των αποδοχών του δ) αντίγραφα λογιστικών του βιβλίων για το έτος 2016, επίσης αλυσίτελώς προβάλλεται αφού κρίθηκε ήδη στην προηγούμενη απόφαση ότι ο ενάγων κατέβαλε στον υιό του το ποσό των 2.520,00 , δυνάμει έγγραφης απόδειξης και ακόμη και εάν η εργασία του υιού του δεν αναγγέλθηκε προσηκόντως στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, δεν αναιρείται η πραγματική κατάσταση της απασχόλησης του. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, η οποία συνιστά επί της ουσίας άρνηση της αγωγής, κατόπιν και της προσκόμισης εκ μέρους του ενάγοντος βεβαιώσεων παροχών του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να κριθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την ένορκη μαρτυρική κατάθεση που έλαβε χώρα στο ακροατήριο κατά την πρώτη συζήτηση καθώς και την ανωμοτί κατάθεση του α’ εκ των εναγομένων και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την ως άνω εν μέρει μη οριστική απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, με βάση τα δικαστικά τεκμήρια που συνάγονται από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που δόθηκαν στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας σχετικά με το επίδικο ατύχημα, από τις φωτογραφίες που προσκομίστηκαν, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκόμισαν μετ' επίκλησης οι διάδικοι κατά την πρώτη και τη δεύτερη συζήτηση, καθώς και από τις ομολογίες των διαδίκων, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο αποδεικτικό πόρισμα της με αριθμό 682/2019 απόφασης του. Όπως έκρινε η προμνημονευόμενη απόφαση αυτού του Δικαστηρίου υπαίτιος της ένδικης σύγκρουσης κατά 80% είναι ο οδηγός του οχήματος υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΥΒΜ . Ι.Χ.Ε., μάρκας FIAT, ήτοι ο πρώτος εναγόμενος, ο οποίος δεν οδηγούσε με σύνεση και δεν είχε διαρκώς τεταμένη την προσοχή του. Ο ενάγων αιτείται την επιδίκαση σε αυτόν για δαπάνες νοσηλίων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στις οποίες υπεβλήθη το ποσό των 411,59 ευρώ. Το Δικαστήριο ωστόσο διέταξε την επανάληψη συζήτησης της υπόθεσης ως προς το τελευταίο αυτό κονδύλιο της αγωγής που αφορά τις εν λόγω δαπάνες του ενάγοντος, δεδομένου ότι ο τελευταίος δεν προσκόμισε έγγραφη βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ από την οποία να αποδεικνύεται αν έχει λάβει κάποια παροχή, νοσηλεία, έξοδα, ως προς τα οποία υπάρχει αντιστοιχία με την ένδικη αξίωση. Ήδη ο ενάγων προσκομίζει τις υπ' αριθμ. ./14-02-2021, ./09-03-2021 και ./09-03-2021 βεβαιώσεις του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις οποίες αυτός δεν έχει λάβει το ποσό των 411,59 ευρώ για ης δαπάνες νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οποίες υπεβλήθη και ως προς τις οποίες υπάρχει αντιστοιχία με την ένδικη αξίωση, όπως κρίθηκε από την ως άνω εν μέρει οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου και συνεπώς το ποσό που του οφείλουν οι εναγόμενοι ανέρχεται σε 411,59 ευρώ, μειουμένου κατά του ποσοστού συνυπαιτιότητάς αυτού 20%, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ήτοι οφείλουν το ποσό των 329,27 ευρώ.

 

Συνεπώς θα πρέπει το συγκεκριμένο κονδύλιο της αγωγής να γίνει δεκτό ως βάσιμο και κατ' ουσίαν, ενώ οι εναγόμενοι είναι υπόχρεοι ως προς την απόδοση αυτού και επομένως να υποχρεωθούν, εις ολόκληρο ο καθένας, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 329,27 ευρώ που αφορά δαπάνες νοσηλίων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με το νόμιμο τόκο επιδικίας απορριπτόμενου του αιτήματος των εναγομένων περί εξαίρεσης τους. Το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Τέλος οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικασθούν στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος όσον αφορά το κονδύλιο της αγωγής που αφορά δαπάνες νοσηλίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή ως προς το κονδύλιο της ιατρικής περίθαλψης και αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (329,27) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στο κονδύλιο των δαπανών νοσηλίων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως πιο πάνω καταψηφιστική της διάταξη.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην

Πάτρα στο ακροατήριο του την 17η-1-2022 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ