ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΠατρών 138/2021

 

Ρύθμιση οφειλών από δανειακές συμβάσεις - Αθέτηση της σύμβασης - Παραγραφή απαιτήσεως - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

Ρύθμιση οφειλών σε τραπεζικό ίδρυμα από δανειακές συμβάσεις δυνάμει πρόσθετης πράξης ρύθμισης οφειλών ορισμένου ποσού. Αθέτηση της σύμβασης και οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού από την τράπεζα. Απαίτηση κατά του εναγομένου ποσού το οποίο ορίζεται κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης. Απόρριψη ισχυρισμού του εναγομένου περί παραγραφής της απαιτήσεως. Το ποσό που καθορίστηκε με την πρόσθετη πράξη αποτέλεσε νέο δάνειο προς τον εναγόμενο και δεν υπολογίζονται πλέον οι χρονολογίες των παλαιότερων δανειακών συμβάσεων. Απόρριψη ισχυρισμού περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο εναγόμενος δεν συνιστούν προφανή υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Θεώνη Λέλλου, Ειρηνοδίκη και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μέρμηγκα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 12η Μαΐου 2021 και ώρα 9.00 για να δικάσει την υπ' αριθ. ./2020 αγωγή μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, η οποία προκατέθεσε προτάσεις δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Νικολοπούλου και δεν παραστάθηκε.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ., κατοίκου Μπάλα Πατρών Αχαΐας, ο οποίος προκατέθεσε προτάσεις δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Λαμπρινής Αμπατζή Αφαλωνιάτη και δεν παραστάθηκε.

 

Η ενάγουσα με την υπό ημερομηνία 29-10-2020 αγωγή της, που απηύθυνε στο Δικαστήριο αυτό και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της.

 

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε με τη μ' αριθ. ./2020 πράξη του Γραμματέα, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ισχυρίζεται ότι δυνάμει της αναφερόμενης στην αγωγή σύμβασης - πρόσθετης πράξης ρύθμισης οφειλών και με τους σε αυτή αναφερόμενους όρους, ο εναγόμενος προέβη στη ρύθμιση των οφειλών του συνολικού ποσού 12.305,41 ευρώ, προερχόμενες από προγενέστερες δανειακές συμβάσεις, αναγνωρίζοντας ότι οφείλει στην ενάγουσα το ανωτέρω ποσό. Ότι ρητά συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι με βάσει την ανωτέρω πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, το εν λόγω ποσό ρυθμίστηκε και αποτέλεσε πλέον ένα νέο δάνειο προς τον εναγόμενο ποσού 12.305,41 ευρώ διεπόμενο από τους αναφερόμενους στην πράξη όρους, στο πλαίσιο της οποίας ανοίχθηκε και τηρήθηκε ο αναφερόμενος στην αγωγή λογαριασμός. Ότι ο εναγόμενος, φερόμενος αντισυμβατικά, δεν κατέβαλε, όπως είχε συμφωνηθεί το οφειλόμενο ποσό κατά το χρόνο λήξης της δανειακής σύμβασης, το ύψος του οποίου ανερχόταν την 01-10-2020, οπότε και έκλεισε ο τηρούμενος για την εξυπηρέτηση της πράξης λογαριασμός, στο ποσό των 12.808,75 ευρώ. Για τους λόγους αυτούς ζητεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 12.808, 75 ευρώ νομιμοτόκως από την 02-10-2020, με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιo υπερημερίας καθώς και να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο, η κρινόμενη αγωγή, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον (άρθρα 14 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 361, 806 επ., 847 επ. ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 47, 64-67 του Ν.Δ. 17-07/13-08-1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», 907, 908 και 176 ΚΠολΔ, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα και στην ουσία της, εφόσον καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσά υπέρ του ΤΝ, ΤΑΧΔΙΚ (βλ. το υπ' αριθ. . e-παράβολο με την απόδειξη πληρωμής).

 

Από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ' αριθ. ./12-09-2003 πρόσθετης πράξης ρύθμισης οφειλών που υπεγράφη στην Πάτρα την 12η-09-2003 μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που τελεί πλέον υπό ειδική εκκαθάριση και του εναγόμενου, οι τελευταίοι προέβησαν δυνάμει της υπ' αριθμ. 4216/Β/269/7-2-2001 Υπουργικής Απόφασης στη ρύθμιση των οφειλών τους συνολικού ποσού 17.295,30 ευρώ, που προερχόταν από προηγούμενες μεταξύ των μερών συμβάσεις, από το οποίο διαγράφηκε μέρος της οφειλής ποσού 4.989,89 ευρώ, με αποτέλεσμα ο εναγόμενος να οφείλει πλέον ποσό 12.305, 41 ευρώ, το οποίο ρητά αναγνώρισε. Μεταξύ άλλων, ρητά συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι με βάσει την ανωτέρω πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, το εν λόγω ποσό των 12.305, 41 ευρώ ρυθμίστηκε, σύμφωνα με την παρ. 2 της προαναφερόμενης απόφασης και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αποτέλεσε πλέον ένα νέο δάνειο προς τον εναγόμενο, διεπόμενο από τους αναφερόμενους στην πράξη όρους. Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης ανοίχθηκε και τηρήθηκε ο υπ' αριθ. . λογαριασμός. Περίοδος αποπληρωμής του ως άνω δανείου μαζί με τους τόκους του κεφαλαίου συμφωνήθηκε στα 15 έτη από 01-01-2001, με επιτόκιο των ρυθμίσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα από 01-01-2001 μέχρι 30-09-2001 το επιτόκιο ορίστηκε σε 9%, από την 01-10-2001 μέχρι 31-12-2002 το επιτόκιο ορίστηκε σε 8,5%, από την 01-01-2003 μέχρι 30-06-2003 σε 8,25% και τέλος από 01-07-2003 μέχρι 10-12-2003 σε 8%, σε όλες δε τις ανωτέρω περιπτώσεις το επιτόκιο θα προσαυξανόταν από την εισφορά του Ν. 128/1975. Το επιτόκιο υπερημερίας συμφωνήθηκε σε 2,5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το κάθε φορά ισχύον ενήμερο επιτόκιο, με κατώτατο αυτό που ορίζεται κάθε φορά από αποφάσεις των Νομισματικών Αρχών, ενώ η εξόφληση του δανείου συμφωνήθηκε να γίνει σε 15 ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, αρχής γενομένης την 31-12-2003 κατά το σύστημα της σύνθετης τοκοχρεωλυσίας και της τελευταίας δόσης καταβλητέας την 31-12-2017. Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και θέση αυτής υπό ειδική εκκαθάριση η έννομη σχέση που απορρέει από την ως άνω πράξη δεν μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά παρέμεινε στην ιδιοκτησία της ενάγουσας και προς τούτο η ως άνω οφειλή μεταφέρθηκε στον υπ' αριθ. . λογαριασμό. Εξάλλου, ο εναγόμενος παραβίασε τους όρους της πράξης και δεν κατέβαλε, όπως είχε συμφωνηθεί το οφειλόμενο ποσό κατά τη λήξη της σύμβασης, ήτοι την 31-12-2017. Η ενάγουσα προέβη σε οριστικό κλείσιμο του υπ' αριθ. . λογαριασμού και με το από 23-03-2020 εξώδικο της που κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο την 16η-07-2020, δήλωσε ότι καταγγέλλει, ως εκ περισσού, την ως άνω ήδη λήξασα σύμβαση και κάλεσε τον εναγόμενο να της καταβάλλει το οφειλόμενο από εκείνον ποσό. Από τα από 01-10-2020 αποσπάσματα αναλυτικής κίνησης του προαναφερόμενου λογαριασμού, που τηρήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης αποδεικνύεται κατά τρόπο ορισμένο ότι η ενάγουσα διατηρεί απαίτηση κατά του εναγόμενου, η οποία κατά  το  χρόνο  της  καταγγελίας  της ως άνω σύμβασης ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 12.808,75 ευρώ. Ο εναγόμενος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η συνολική απαίτηση έχει υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή, διότι αυτή (η απαίτηση) προκύπτει από δανειακές συμβάσεις των ετών 1998 και 1999. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 24 9 ΑΚ, πλην όμως κρίνεται απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος καθόσον, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ρητά συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι με βάσει την ανωτέρω από 12-09-2003 πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, το εν λόγω ποσό των 12.305, 41 ευρώ ρυθμίστηκε και αποτέλεσε πλέον ένα νέο δάνειο προς τον εναγόμενο και επομένως οι εν λόγω αξιώσεις δεν έχουν υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή. Ακολούθως, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα προς διεκδίκηση του αιτούμενου χρηματικού ποσού, διότι αφενός μεν ως μικροϊδιοκτήτης γης αδυνατεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή οφειλή πέραν της διατροφής του ίδιου και της οικογένειας του αφετέρου δε η ένδικη απαίτηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις υποχρεώσεις που άφησαν στην Αγροτική Τράπεζα άλλοι που δανείστηκαν τεράστια ποσά. Ο παραπάνω παραδεκτά προβαλλόμενος με τις προτάσεις ισχυρισμός είναι μη νόμιμος και δεν συνιστά την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του ΑΚ 281, διότι τα ανωτέρα πραγματικά περιστατικά, υποτιθέμενα αληθινά, δεν συνιστούν προφανή υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης, όπως προϋποθέτει η ανωτέρω διάταξη, και  ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 12.808,75 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 02-10-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

 

Όσον αφορά το αίτημα κήρυξης της παρούσας προσωρινός εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι δε συντρέχουν εξαιρετικοί λόγος που να επιβάλουν την προσωρινή εκτελεστότητα και ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, γι' αυτό το σχετικό αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο.

 

Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας λόγω της ήττας τους (176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με το παρεπόμενο αίτημα της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται την αγωγή.

 

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων οχτακοσίων οχτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (12.808,75 ευρώ) μαζί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 02-10-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

 

Επιβάλλει σε βάρος του εναγόμενου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας,  την οποία ορίζει σε 250 ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 9-08-2021, απόντων των διαδίκων.-

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ