ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΔΕφ (Ακ)Αθ 2117/2021

 

Δημόσιες Συμβάσεις - Διεθνής ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός - Αίτηση ακύρωσης -  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) - Οικονομική προσφορά - Εργατικό και ασφαλιστικό κόστος -.

 

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Kρίσιμος χρόνος, από την άποψη του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, για τη διαμόρφωση της προσφοράς συμμετέχοντος σε διαγωνισμό, είναι ο χρόνος της διενέργειας του διαγωνισμού. Kάθε διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού πρέπει, ακόμη και αν ελλείπει σχετική ρήτρα, να ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στους οικονομικούς φορείς να τηρούν, κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς τους, τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση έχουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί της κατώτερης νόμιμης αμοιβής της εργασίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης. Oι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να διαμορφώσουν την οικονομική τους προσφορά συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στους ίδιους δε απόκειται να αναζητήσουν στην κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί στους απασχολούμενους που θα χρησιμοποιήσουν για την παροχή των ένδικων υπηρεσιών, προκειμένου να το συνυπολογίσουν στη προσφερόμενη από αυτούς τιμή. Oικονομική προσφορά, που δεν καλύπτει το ελάχιστο κατά νόμο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος για την παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών, αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

 

 

Αριθμός απόφασης:2117/2021

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα ΙΓ'

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Νοεμβρίου 2021 με δικαστές τις Ελένη Δημοπούλου, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ευαγγελία Λιάγκα, και Λαμπρινή Φακίτσα, Εφέτες Δ.Δ., και γραμματέα τη Φωτεινή Σκαρμίντζου, δικαστική υπάλληλο,

 

για να δικάσει την με αρ. καταθ. ΑΚ ./20-9-2021 αίτηση ακύρωσης:

 

της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝ-ΚΑ Εταιρεία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηριακών Εγκαταστάσεων Ανώνυμος Εταιρεία», που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής (επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 27), όπως νομίμως εκπροσωπείται, για την οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, ο δικηγόρος Χαράλαμπος Πελέκης, διορισμένος αρμοδίως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

 

κατά 1) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που εδρεύει στον ’γιο Ιωάννη Ρέντη (Λεωφόρος Θηβών αρ. 196 -198), που παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 33 (παρ.6) του π.δ/τος 18/1989, του δικηγόρου Αντώνιου Δράκου -Λιακόπουλου, τον οποίο διόρισε με την 139/13-9-2021 πάγια, κατατεθείσα στο Δικαστήριο, εξουσιοδότησή της η Πρόεδρος της Αρχής, και 2) της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, για την οποία παραστάθηκε η Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. Μαριέττα Βλαχοπάνου.

 

Και κατά της παρεμβαίνουσας (Π ./30-9-2021) εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (επί της οδού ’ρτης αρ. 1), όπως νομίμως εκπροσωπείται, για την οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ'άρθρο 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, ο δικηγόρος Νικόλαος Μουρδουκούτας, διορισμένος αρμοδίως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

 

Κατά τη δημόσια συζήτηση, το Δικαστήριο άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης, Λαμπρινή Φακίτσα, η οποία αναφέρθηκε στην έκθεσή της.

 

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και

 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ τ η κ ε σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν νό μ ο

 

1. Επειδή, κατά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως ακύρωσης/αναστολής εκτέλεσης, καταβλήθηκε, ενόψει της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το ήμισυ του κατώτατου οφειλόμενου ποσού παραβόλου, ύψους 250 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΑΊ47), ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον ν. 4782/2021 (Α'36/9.3.2021) (βλ. το / σειράς Θ' διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης).

 

2. Επειδή, με την 1/2021 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία καταχωρήθηκε στις 26-5-2021 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., λαμβάνοντας συστημικό αριθμό ., προκηρύχθηκε διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής-Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής-Σ.Ε.Δ.Σ. Ελευσίνας- Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής-ΠΡΟΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας-ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΕ. Ταύρου - Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (300.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%), με δικαίωμα προαιρέσεως παρατάσεως για ένα επιπλέον έτος, αξίας ομοίως 241.935,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 25-62021. Στον διαγωνισμό αυτόν, υπέβαλαν προσφορές δέκα οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η αιτούσα και η παρεμβαίνουσα. Την 1-7-2021 αποσφραγίστηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές, και στις 12-7-2021 αποσφραγίστηκαν οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. Με το ./14-7-2021 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και το ./23-7-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού έγιναν αποδεκτές οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές, μεταξύ άλλων, της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας εταιρείας. Ακολούθως, με την ./6-1-κε/26-7-2021 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εγκρίθηκαν τα παραπάνω Πρακτικά αξιολόγησης, κρίθηκαν αποδεκτές οι εν γένει προσφορές των οικονομικών φορέων «ΓΕΝΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.» και «SQS A.E.» και κατατάχθηκαν αυτές κατά τη σειρά μειοδοσίας που προαναφέρθηκαν, αναδείχθηκε δε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η αιτούσα εταιρεία, ως προσφέρουσα τη χαμηλότερη τιμή. Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης, άσκησε την με αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ ./6-8-2021 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. η ανωτέρω καταταχθείσα δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.» (ήδη παρεμβαίνουσα). Με την 1468-1469/2-9-2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (προσβαλλόμενη), η οποία εκδόθηκε κατόπιν συνεκδίκασης και άλλων προδικαστικών προσφυγών, αφορωσών τον αυτό διαγωνισμό, έγινε δεκτή η παραπάνω προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΕΛΕΚΤ ΑΕ, καθ'ό μέρος έπληττε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της αιτούσας. Και τούτο, με την αιτιολογία ότι αυτή κατά τον υπολογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2022 εφάρμοσε μειωμένους συντελεστές κατ' άρθρο 31 του ν. 4756/2020, μολονότι, κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών, η χρονική ισχύς της εν λόγω διάταξης εκτεινόμενη μέχρι την 31η-12-2021 είχε ήδη λήξει και άρα επανερχόταν σε ισχύ το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί την ακύρωση της ως άνω με αρ. 1468 - 1469/9-2-2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., καθ'ό μέρος με αυτήν ακυρώθηκε η προαναφερθείσα με αρ. 8041/6-1-κε'/26-7-2021 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που έκρινε την οικονομική της προσφορά αποδεκτή και την ανέδειξε προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισμού.

 

3. Επειδή, ο ένδικος διαγωνισμός, ως εκ της φύσης της αναθέτουσας αρχής (υποτομέας κεντρικής κυβέρνησης) του αντικειμένου του (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας), της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του και της ημερομηνίας έναρξης της διαδικασίας σύναψής του, εμπίπτει τόσο στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσο και των Βιβλίων I καθώς και Ιν του ν. 4412/2016, η ένδικη δε διαφορά υπάγεται στην κατά την παρ. 3 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου.

 

4. Επειδή, η καθ' ής η αίτηση Α.Ε.Π.Π., ως ανεξάρτητη αρχή δυνάμει των άρθρων 345 επ. του βιβλίου IV του ν.4412/2016, έχει ικανότητα διαδίκου (ΣτΕ ΕΑ 112/2020, 319/2019, 316/2019). Εξ άλλου, δοθέντος ότι με την προσβαλλομένη απόφαση της ΑΕΠΠ, καθ' ό μέρος αυτή προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, ακυρώθηκε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής), κατ' αποδοχή προδικαστικής προσφυγής της ήδη παρεμβαίνουσας, η εν λόγω αναθέτουσα Αρχή δεν νομιμοποιείται παθητικώς, εφ' όσον δεν προσβάλλεται πράξη της, ούτε προκύπτει η έκδοση από αυτήν πράξεως μεταγενέστερης της ως άνω προσβαλλομένης, που θα μπορούσε κατά νόμο (άρθρο 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016) να λογισθεί ως συμπροσβαλλομένη (ΣτΕ ΕΑ68/2020, 402-2/2018), έχει δε και αυτή αυτοτελές έννομο συμφέρον να ασκήσει τα κατ' άρθρο 372 επ. του ν. 4412/2016 ένδικα βοηθήματα κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως (ΣτΕ ΕΑ 171, 84-5/2020, 58/2019 πενταμ.).

 

5. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς ασκεί παρέμβαση η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας η προσφορά έγινε αποδεκτή και κατατάχθηκε δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας μετά την αιτούσα στον οικείο πίνακα κατάταξης.

 

6. Επειδή, ο ν. 4412/2016, όπως ίσχυε τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζει τα ακόλουθα: άρθρο 18 «1. ...2. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ...», άρθρο 91, με τίτλο «Λόγοι απόρριψης των προσφορών», ότι «1. Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά : α) η οποία . υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα  έγγραφα της σύμβασης. β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση.», και στο άρθρο 95, με τίτλο «τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών», ότι «5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα : α) η τιμή του προς προμήθεια αγαθού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα (..). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».

 

7. Επειδή, στη Διακήρυξη που διέπει τον ένδικο διαγωνισμό, η οποία, αποτελεί το κανονιστικό του πλαίσιο και δεσμεύει την αναθέτουσα Αρχή και όλους όσους συμμετέχουν ανεπιφύλακτα σε αυτόν (Ε.Α. ΣτΕ 15/2021 Ε.Α. ΣτΕ 241/2020), στην μεν παράγραφο 1.4. αυτής, με τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο», αναφέρονται τα εξής: «Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ'εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : . καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω», στο στοιχείο 1.7. με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης», ότι «Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν . τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικό- ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα (Χ) του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016». Περαιτέρω, στην παράγραφο 2.4.4 της διακήρυξης ορίζεται ότι «.Επίσης, οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένα, στο σύνολο των πεδίων, τον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1 Ν.3863/2010 όπως ισχύει : ... δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομοίωσης των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον, από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής. (.) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν. (.). Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. ..», και στην παράγραφο 2.4.6., ότι «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά : α) .β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί .».Το δε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της διακήρυξης που περιλαμβάνει έντυπο οικονομικής προσφοράς προς συμπλήρωση, με διακριτή ειδική απαίτηση δήλωσης ποσού ασφαλιστικών εισφορών, ορίζει ότι «Τα υποδείγματα ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους) από τους προσφέροντες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία, επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς. . Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς και ανάλυσης προσφοράς, συμπληρώνονται σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς.».

 

8. Επειδή, κατά το άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α'43), με τον τίτλο «Μείωση εισφορών εργοδότη εργαζομένου», ορίζεται ότι «Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως: 1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο. 2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β' του ν. 4144/2013 (Α' 88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β', εδάφιο α' του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20 % και κατανέμεται 0,85 % υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α' 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α' 111). », στο δε άρθρο 97 του ν.4387/2016 (Α'85), με τον τίτλο «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» ορίζεται ότι «1. Από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31.12.2015.». Ακολούθως, στον ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Φ.Ε.Κ. Α' 235/26.11.2020), και δη στο άρθρο 31 αυτού με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους» - όπως το άρθρο ίσχυε κατά τον χρόνο διενέργειας και υποβολής των προσφορών του ένδικου διαγωνισμού, πριν τις μεταβολές που επήλθαν με το άρθρο 81 του ν.4826/2021 (με έναρξη ισχύος την ημερομηνία δημοσίευσης του στο Φ.Ε.Κ. Α'160/7.9.2021) - οριζόταν ότι: « 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως: α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. . Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο. β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), .... Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % .... γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % ..2. (.). 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021».

 

9. Επειδή, από τη σαφή γραμματική διατύπωση της προεκτεθείσας ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, και ιδίως της παραγράφου 3 αυτού, τον σκοπό της, όπως αυτός διαγράφεται στην οικεία εισηγητική έκθεση (ελάφρυνση του μισθολογικού κόστους κατά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που είχε διαμορφωθεί εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού) και τη συστηματική της θέση στο πλέγμα των οικείων κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων, συνάγεται ότι αυτή ενέχει εξαιρετικό, προσωρινό χαρακτήρα, ώστε, μετά την πάροδο του ρητώς οριοθετημένου χρονικού πεδίου εφαρμογής της (1.1 έως 31.12.2021), επανέρχεται αυτοδικαίως το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, ο νομοθέτης, επανεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση, προβεί σε νέα ρύθμιση.

 

10. Επειδή, κρίσιμος χρόνος, από την άποψη του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, για τη διαμόρφωση της προσφοράς συμμετέχοντος σε διαγωνισμό, είναι χρόνος της διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΑ ΣτΕ 74/2021, 17/2011, 89/2010, 1194/2009). Σύμφωνα δε με την αρχή της νομιμότητας, που διέπει το σύνολο της διοικητικής δράσης, κάθε διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού πρέπει, ακόμη και αν ελλείπει σχετική ρήτρα, να ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στους οικονομικούς φορείς να τηρούν, κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς τους, τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση έχουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί της κατώτερης νόμιμης αμοιβής της εργασίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης (ΕΑ ΣτΕ 1100/2010, 791,840,1172/2008). Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να διαμορφώσουν την οικονομική τους προσφορά συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στους ίδιους δε απόκειται να αναζητήσουν στην κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί στους απασχολούμενους που θα χρησιμοποιήσουν για την παροχή των ένδικων υπηρεσιών, προκειμένου να το συνυπολογίσουν στη προσφερόμενη από αυτούς τιμή. Περαιτέρω, οικονομική προσφορά, που δεν καλύπτει το ελάχιστο κατά νόμο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος για την παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών, αποκλείεται από τον διαγωνισμό (ΣτΕ ΕΑ 288/2020, 198/2013).

 

11. Επειδή, με την 1574/6-8-2021 προδικαστική προσφυγή που άσκησε η εταιρεία ΕΛΕΚΤ επιδιώκοντας την ακύρωση της 8041/6-1-κε726-7-2021 απόφασης της αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την αποδοχή της προσφοράς της αιτούσας και την ανάδειξή της ως προσωρινής αναδόχου του διαγωνισμού, υποστήριξε ότι η τελευταία μη νομίμως υπολόγισε τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με ποσοστό 23,02% (το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση των δηλωθεισών στην προσφορά μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών προς το σύνολο των αντίστοιχων νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων), ήτοι στο ύψος που ορίζεται με το άρθρο 31 του ν. 4756/2020, μολονότι η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετική και έχει περιορισμένη χρονική ισχύ έως 31-12-2021, η δε κρίσιμη σύμβαση πρόκειται να εκτελεστεί καθ'όλο το έτος 2022. Ως εκ τούτου, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, δεδομένου ότι η προσφορά της αιτούσας υπολειπόταν του ελάχιστου νόμιμου εργατικού κόστους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία και την Διακήρυξη, που παραπέμπει σ'αυτήν, η αναθέτουσα Αρχή όφειλε να την απορρίψει. Επί αυτών, η ήδη αιτούσα, με την ασκηθείσα ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. παρέμβασή της, αντέτεινε ότι υπολόγισε ορθώς και νομίμως τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στη βάση που έθετε το άρθρο 31 του ν. 4756/2020, που βρισκόταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής των προσφορών, ήτοι με ποσοστό 23.02% για εργαζομένους μειωμένης-μερικής απασχόλησης, ότι η ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία δεν όριζε το ύψος του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2022, ουδείς δε μπορούσε να προβλέψει τυχόν μελλοντική νομοθετική ρύθμιση. Ότι, ακόμη, ούτε η Διακήρυξη διαλάμβανε σχετική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα, για τον λόγο αυτόν, δύο από τις τρεις αξιολογηθείσες οικονομικές προσφορές, ήτοι όλες πλην της ΕΛΕΚΤ, διέλαβαν ως ορθό και ισχύον το ποσοστό που όριζε η ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο διάταξη του άρ. 31 του ν. 4756/2020. Τέλος, ισχυρίστηκε ότι, ακόμα κι αν υπολόγιζε τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με το αυξημένο ποσοστό των προϊσχυουσών διατάξεων, η οικονομική της προσφορά θα παρέμενε χαμηλότερη από την προσφορά της καταταγείσας δεύτερης εταιρείας, ώστε ο προβαλλόμενος με την προδικαστική προσφυγή λόγος παρίσταται αλυσιτελής. Προς στήριξη δε των νομικών της ισχυρισμών προσκόμισε νομολογία των διοικητικών εφετείων και της Α.Ε.Π.Π.

 

12. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση της Α.Ε.Π.Π. έγινε δεκτός ο παραπάνω προβληθείς λόγος και κρίθηκε απορριπτέα η οικονομική προσφορά της αιτούσας με την εξής αιτιολογία : «Κατ' άρ. 31 παρ. 3 Ν. 4756/2020 είναι σαφές ότι η οικεία διά του άρθρου αυτού, μείωση των εισφορών, ανάγεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, με συγκεκριμένο χρόνο λήξης ισχύος την 31-12-2021. Ήτοι, από 1-12022, οι ασφαλιστικές εισφορές θα επανέλθουν στο έως και 31-12-2020 καθεστώς και ύψος, ως είχαν και εξακολουθούν καταρχήν να έχουν, κατά τις λοιπές προαναφερόμενες και εξακολουθούσες να τελούν σε ισχύ, διατάξεις. . Ειδικότερα, το άρ. 31 Ν. 4756/2020 δεν επιφέρει κάποια τροποποίηση στο εξυπαρχής περιεχόμενο των Ν. 4670/2020 και 4387/2016 ., αλλά το πρώτον καθορίζει ειδική και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με αρχή και λήξη, μείωση επί των εξ αυτών των διατάξεων επιβαλλομένων . και άρα, δεν προκύπτει κανένα ζήτημα ασάφειας ή αμφιβολίας περί της διατήρησης σε ισχύ αυτών, για κάθε άλλο χρόνο, πριν και μετά, το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ισχύος. (.) Ερμηνεία που τυχόν συνάγει περιθώριο κρίσης ότι οι διατάξεις του άρ. 31 Ν. 4756/2020 ενδέχεται να ισχύουν μετά την 31-12-2021, ακόμη και υπό τον παρεμφερή ισχυρισμό ότι δεν είναι σαφές ποιες εισφορές ισχύουν και άρα, αν ισχύει η μείωση, ήτοι η διάταξη του άρ. 31 Ν. 4756/2021, μετά την 31-12-2021, αντιβαίνει ρητή και σαφή διάταξη τυπικού νόμου. Αντίστοιχα, ουδόλως δύναται να γίνει δεκτό ότι η διακήρυξη είναι ασαφής ως προς τον υπολογισμό εισφορών, αφού η διακήρυξη απλώς αναφέρεται στις νόμιμες εισφορές και άρα αυτονόητα παραπέμπει στο αντιστοίχως ισχύον κατά τον χρόνο της προσφοράς, δίκαιο περί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το έτος εκτέλεσης, δηλαδή το 2022. (...)Οι ασφαλιστικές εισφορές προσφοράς, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού για τη στοιχειοθέτηση της προσφοράς τους, προϋπολογισμού τους εκ των προσφερόντων, δεν δύνανται να υπολογίζονται βάσει υποθέσεων και ενδεχομένων μελλοντικών μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου, αλλά με βάση τις κατά την προσφορά ισχύουσες και με χρονικό πεδίο εφαρμογής το επίμαχο χρονικό διάστημα εκτέλεσης, διατάξεις. (...) Επιπλέον, είναι όλως αδιάφορο αν προσφορά που έχει υπολογίσει σε ποσό μικρότερο του νομίμου τις ασφαλιστικές εισφορές ., θα δύνατο, λόγω του συμπτωματικού στοιχείου, της συγκριτικής διαφοράς της από την επόμενη προσφορά και πάλι να είναι η χαμηλότερη, εφόσον επανυπολογιζόταν και αυξανόταν σε ποσό που θα κάλυπτε τις αληθώς ισχύουσες εισφορές.. Οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις αναθέτουσας και πρώτου παρεμβαίνοντος, . καταργούν την εφαρμογή του άρ. 68 Ν. 3863/2010 και σε κάθε περίπτωση καθιστούν τη διάταξη αυτή ανεφάρμοστη και άνευ αντικειμένου, (...) ούτε κατ' άρ. 102 Ν. 4412/2016 ως ισχύει, το οποίο θέτει ως όριο του τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση και επιπλέον, τελεί σε κανονιστική ισοτιμία μετά του άρ. 104 παρ. 1 Ν. 4412/2016 περί πλήρωσης των όρων συμμετοχής ήδη κατά τον κρίσιμο χρόνο της προσφοράς, είναι δυνατή τέτοια μεταβολή και τροποποίηση προσφοράς προς την το πρώτον εκπλήρωση των νομίμως προβλεπόμενων και των όρων της διακήρυξης, ως τυχόν συμπλήρωση ή διόρθωση. Επομένως, κατ' απόρριψη του συνόλου των ισχυρισμών της αναθέτουσας και του πρώτου παρεμβαίνοντα, οι προσφέροντες όφειλαν δεσμευτικά να υπολογίσουν την οικονομική προσφορά τους βάσει των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν και ίσχυαν κατά την υποβολή των προσφορών για το διάστημα από 1-1-2022 και εξής (χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης και ασχέτως διατάξεων με ισχύ για τις εισφορές ως και το τέλος του 2021), ήτοι τις εισφορές που ορίζουν οι διατάξεις των Ν.  4670/2020 και 4387/2016,  χωρίς δυνατότητα επανυπολογισμού, διόρθωσης ή προσαρμογής των ήδη υποβληθέντων και δηλωθέντων, ούτε εξάρτηση του ελέγχου των δηλούμενων και υπολογιζόμενων εισφορών, βάσει της διαφοράς μεταξύ κάθε διαγωνιζομένου, ως προς τον επόμενο ή τον προηγούμενο αυτού (.) Εξάλλου, κατά τον ως άνω όρο 2.4.4 ρητά ορίζεται ότι δεν μπορούν να αναπροσαρμοστούν οι τιμές κατά την εκτέλεση, πολλώ δε μάλλον κατά την αξιολόγηση, όπως και σε συνδυασμό και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ότι μόνη της η παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ασχέτως άλλων κονδυλίων ή παραμέτρων, στον υπολογισμό των εισφορών άγει σε απόρριψη της προσφοράς. Επίσης, διορθωτέες είναι ελλείψεις και ήσσονα σφάλματα, λόγω υπολογιστικών ή γραφικών λαθών και όχι ο υπολογισμός εισφορών και η υποκοστολόγησή τους, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο πρώτος παρεμβαίνων όπως εκ της προσφοράς του προκύπτει και όπως συνομολογούν ρητά η αναθέτουσα και ο ίδιος στην παρέμβαση του, υπολόγισε τις ασφαλιστικές εισφορές του με βάση το άρ. 31 Ν. 4756/2020 και το χαμηλότερο των, κατά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα, ισχυόντων για τον χρόνο εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, ήτοι το διάστημα από 1-1-2022 έως και 31-12-2022, ποσοστό εισφορών που εξαιρετικά και αποκλειστικά, κατά τις εισέτι ισχύουσες διατάξεις, ισχύουν από 1-1-2021 έως και 31-122021. ’ρα, η οικονομική προσφορά του πρώτου παρεμβαίνοντος είναι μη νόμιμη και υπολείπεται των νομίμων ως προς τον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών και άρα είναι και εν όλω χαμηλότερη του νόμιμου εργοδοτικού κόστους, τελούσα ούτως σε παράβαση των άρ. 2.4.4 και 1.7 της διακήρυξης, ως και εν τέλει καθαρά ζημιογόνος, αφού η διαφορά των εισφορών που υπολόγισε, ήτοι 2.177,05 ευρώ το μήνα κατά την προσφορά του επί μηνιαίων αποδοχών 9.457,19 ευρώ, σε σχέση με τα νόμιμα (9.457,19X24,33%=) 2.300,93 ευρώ και άρα, η διαφορά σε ετήσιο επίπεδο [12(2.300,93-2.177,05)=] 1.486,61 ευρώ υπερβαίνει και δη κατά πολλαπλάσιο μέγεθος το σύνολο του εργολαβικού κέρδους (29,09 ανά μήναΧ12 μήνες=) 349,08 ευρώ για το σύνολο της σύμβασης, της οικονομικής προσφοράς του (τα λοιπά κονδύλια της προσφοράς είναι δαπάνες, κρατήσεις και παρακρατήσεις)».

 

13. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης και το οικείο υπόμνημα, η αιτούσα επαναφέρει τους προεκτεθέντες ισχυρισμούς της παρεμβάσεως που άσκησε ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., υποστηρίζοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εσφαλμένη και στηρίζεται σε πλημμελή και ελλιπή αιτιολογία. Η παρεμβαίνουσα, από την άλλη πλευρά, διατείνεται ότι με ορθή και νόμιμη αιτιολογία έγινε δεκτή η προδικαστική της προσφυγή, η δε καθ' ής Α.Ε.Π.Π., με την έκθεση απόψεών της, υπεραμύνεται της νομιμότητας της αποφάσεώς της, αναφερόμενη στις ειδικότερες αιτιολογίες της.

 

14. Επειδή, ενόψει όσων προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνει καταρχήν υπόψη ότι η Διακήρυξη του ένδικου διαγωνισμού, με τους προαναφερθέντες στις παραγράφους 2.4.4., 1.7, 1.4 όρους της καθώς και με το προβλεπόμενο υπόδειγμα και την υπόμνηση του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής, παραπέμπει ρητώς στην εφαρμογή, κατά τη σύναψη της σύμβασης, του ισχύοντος εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού νομοθετικού καθεστώτος. Κατά την κρίσιμη δε, από πλευράς ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (25-6-2021), είχε τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, χωρίς αυτή να έχει τροποποιηθεί ή επεκταθεί νομοθετικά. Έχουσα δε η εν λόγω ρύθμιση, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 9η σκέψη της παρούσας, σαφώς προσδιορισμένη χρονική ισχύ (1-1 έως 31.12.2021), μετά την πάροδο της οποίας επανέρχεται αυτοδικαίως το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, οι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στον ένδικο διαγωνισμό ώφειλαν καταρχήν να γνωρίζουν και να εφαρμόσουν σωστά την παραπάνω διάταξη σε συνδυασμό με τις προϊσχύουσες και τις λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και να διαμορφώσουν αναλόγως τις οικονομικές τους προσφορές, υπολογίζοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα υψηλότερα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν.4670/2020 και 97 του ν.4387/2016, που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, η εφαρμογή του οποίου δεν καταλάμβανε την επίδικη σύμβαση, που έχει ρητώς οριστεί να εκτελεστεί μετά το πέρας του έτους 2021 (καταρχήν για το έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής και για το έτος 2023). Εάν δε καταλειπόταν οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τον τρόπο που η αναθέτουσα Αρχή αντιλαμβάνεται την έννοια της διατάξεως αυτής, ο μέσος επιμελής διαγωνιζόμενος θα μπορούσε να διατυπώσει σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα, κατά την ευχέρεια που του δίδει ο 2.1.3. όρος της οικείας διακήρυξης. Ωστόσο, η αιτούσα, όπως και η ίδια δέχεται με την ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. παρέμβαση και την κρινόμενη αίτησή της, διαμόρφωσε την οικονομική της προσφορά υπολογίζοντας το ύψος των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών με βάση το μειωμένο ποσοστό 23.05%, κατ'εφαρμογή της προσωρινού χαρακτήρα και μη ισχύουσας αναφορικά με τον χρόνο εκτέλεσης της ένδικης σύμβασης ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4745/2020. Με τον τρόπο όμως αυτόν και μη διατυπωθείσας αμφιβολίας ή επιφύλαξης εκ μέρους της ως προς το ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς, η αιτούσα δεν τήρησε τους ισχύοντες κοινωνικοασφαλιστικούς κανόνες, υπολογίζοντας ασφαλιστικές εισφορές κατώτερες των νομίμων, κατά παράβαση των όρων 2.4.4., 1.7, 1.4 της διακήρυξης και των υπομνήσεων του Παραρτήματος III αυτής, καθώς και των αντίστοιχων άρθρων 18 παρ. 2 και 95 παρ. 5 α' του ν. 4412/2016. Η ουσιώδης, δε, αυτή πλημμέλεια, που δεν επιδέχεται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, συνιστά λόγο απορρίψεως της προσφοράς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ και την παράγραφο 2.4.6. β' της οικείας διακήρυξης και το στοιχούν προς αυτήν άρθρο 91 παρ. 1 α' του ν. 4412/2016 (πρβλ. ΣτΕ Ε.Α.285/2020, 313/2015, 1100/2010). Εξάλλου, μόνο τα αμελητέα, ακούσια υπολογιστικά σφάλματα που εμφιλοχωρούν σε οικονομική προσφορά μπορούν να συγχωρεθούν, τυχόν δε εκ των υστέρων τροποποίηση προσφοράς, και δη ως προς ουσιώδη όρο αυτής, προβλεπόμενο ρητώς ως ειδικώς αναγραφόμενο σ'αυτήν δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, που εφαρμόζεται στην υπό ανάθεση σύμβαση, συνιστά αλλοίωση και κατ'ουσίαν εκ νέου υποβολή της, που δεν είναι επιτρεπτή, όπως ορθά και νόμιμα έκρινε η Α.Ε.Π.Π. με την προσβαλλόμενη απόφασή της. Περαιτέρω, προς απόρριψη του ειδικότερου ισχυρισμού της ήδη αιτούσας περί της αλυσιτέλειας του ελέγχου της υπό κρίση πλημμέλειας, για τον λόγο ότι η προσφορά της θα παρέμενε, ούτως ή άλλως, χαμηλότερη από τις λοιπές υποβληθείσες προσφορές, ακόμα κι αν οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν βάσει του υψηλότερου προβλεπόμενου ποσοστού, η Α.Ε.Π.Π. έκρινε, πέραν των προαναφερθέντων, αφενός μεν ότι η νομιμότητα μιας οικονομικής προσφοράς δεν εξαρτάται από την κατάταξή της, ούτε από το τυχαίο γεγονός της οικονομικής διαφοράς της από την αμέσως επόμενη προσφορά, αφετέρου δε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η προσφορά της αιτούσας, αν συντασσόταν επί τη βάσει του ορθού ποσοστού υπολογισμού των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών (24,33%), θα απέβαινε ζημιογόνος, αφού η προκύπτουσα σε ετήσιο επίπεδο διαφορά (1.486,61 ευρώ) υπερβαίνει κατά πολλαπλάσιο μέγεθος το σύνολο του ετήσιου εργολαβικού κέρδους αυτής (349,08 ευρώ). Ενόψει όσων έγιναν παραπάνω δεκτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης η αιτούσα δεν προβάλλει αιτιάσεις ως προς την προεκτεθείσα ειδικότερη αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της Α.Ε.Π.Π., το Δικαστήριο κρίνει ότι και αυτή η ειδικότερη αιτιολογική βάση παρίσταται νόμιμη και πλήρης. Επομένως, η αναθέτουσα Αρχή, με την με αρ. ./6-1-κε726-7-2021 απόφασή της, μη νομίμως έκρινε αποδεκτή την οικονομική προσφορά της αιτούσας, ενώ ώφειλε, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να ελέγξει την πλημμέλεια αυτής αναφορικά με το ύψος των οφειλόμενων κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και να την απορρίψει. Συνακολούθως, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που, με την προσβαλλόμενη απόφασή της, αποδεχόμενη την προδικαστική προσφυγή της ήδη παρεμβαίνουσας, έκρινε μη νόμιμη την προσφορά της αιτούσας και ακύρωσε κατά το κεφάλαιο αυτό την παραπάνω πράξη της αναθέτουσας Αρχής ενήργησε ορθώς, νομίμως και με πλήρη αιτιολογία, κατ'απόρριψη ως αβάσιμων όλων των αντίθετων ισχυρισμών της κρινόμενης αίτησης.

 

15. Επειδή, κατά τα προαναφερόμενα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση. Περαιτέρω, πρέπει να καταπέσει το παράβολο που καταβλήθηκε και να επιβληθεί στην αιτούσα η καταβολή του υπολειπόμενου παραβόλου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ (άρθρο 372 παρ. 5 του ν.4412/2016), προς είσπραξη του οποίου διατάσσεται η διαβίβαση αντιγράφου της απόφασης αυτής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να επιμεληθεί της διαδικασίας είσπραξης το αρμόδιο προς τούτο τμήμα. Τέλος, κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων της δίκης, πρέπει να απαλλαγεί η αιτούσα της δικαστικής δαπάνης της καθ'ής Αρχής και της παρεμβαίνουσας (άρθρο 39 παρ.1 του π.δ. 18/1989, Α' 8).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Απορρίπτει την αίτηση.

 

Δέχεται την παρέμβαση.

 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου που καταβλήθηκε και επιβάλλει στην αιτούσα την καταβολή του υπολειπομένου παραβόλου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και για την είσπραξή του διατάσσει τη διαβίβαση αντιγράφου της παρούσας απόφασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με το σκεπτικό.

 

Απαλλάσσει την αιτούσα της δικαστικής δαπάνης της καθ'ής Α.Ε.Π.Π. και της παρεμβαίνουσας.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 19.11.2021 και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 17.12.2021.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ            ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΥ

 

Θεωρήθηκε στις:

Η Εισηγήτρια

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΚΙΤΣΑ