ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 31/2022

 

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Προϋποθέσεις αναστολής - Έκδοση διαταγής πληρωμής - Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου -.

 

Προϋποθέσεις αναστολής ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για ασκηθείσα ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής: α) εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής β) πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ενός τουλάχιστον λόγου της ανακοπής και γ) πιθανολόγηση ότι με την άμεση εκτέλεση της διαταγής πληρωμής δημιουργείται κίνδυνος να υποστεί ο αιτών βλάβη. Αρμόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Απόδειξη της απαίτησης και του οφειλόμενου ποσού με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή. Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου. Δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια-δελτία αποστολής εμπορευμάτων, μόνο αν τα έγγραφα αυτά φέρουν την υπογραφή του αγοραστή κατά τρόπο που να αποδέχεται την οφειλή του.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

 

Αριθμός 31/2022

(Αρ. κατ. αίτησης ./2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μάρθα Γαλαριώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Νοεμβρίου 2021 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

 

Της αιτούσας: Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «. Ο.Ε.» που εδρεύει στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Συράκο, δικηγόρο Αγρινίου.

 

Του καθ' ου η αίτηση: ., κατοίκου Πατρών (.), ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτας Τζαμαλούκα, δικηγόρου Πατρών

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 8-9-2021 αίτηση της που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./8-9-2021 και ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων,

αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 3 του ΚΠολΔ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το 1 άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015, με έναρξη ισχύος αυτής την 01-01-2016 «Με την επιφύλαξη του άρθρου 631, η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ, να χορηγήσει αναστολή, με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακοπή». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής είναι: α) η εμπρόθεσμη άσκηση της, κατ' αυτής, ανακοπής, η οποία ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου αυτής προς τον καθ' ου στρέφεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 888, ΑΠ. 887/2003, ΑΠ 695/2003 ΝΟΜΟΣ), β) πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ενός τουλάχιστον λόγου της ασκηθείσας ανακοπής και γ) πιθανολόγηση ότι με την άμεση εκτέλεση της διαταγής πληρωμής δημιουργείται κίνδυνος να υποστεί ο αιτών βλάβη, προϋπόθεση που εξετάζεται μόνο όταν καταφάσκονται οι λοιπές προϋποθέσεις, της εμπρόθεσμης και νομότυπης άσκησης της ανακοπής και της πιθανολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της (ΜΠρΘεσ 32922/2003 Αρμ 2004.1142), αφού στην περίπτωση αυτή η βλάβη είναι αυτονόητη, δεδομένου ότι ο καθ' ου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής κινδυνεύει να καταβάλει (είτε εκουσίως είτε δι' αναγκαστικής εκτέλεσης) οφειλή, ενώ πιθανολογείται ότι δεν υφίσταται προς τούτο υποχρέωση του. Επιπλέον από την ανωτέρω διάταξη του 632 παρ. 3, όπως αυτή ισχύει, με σαφήνεια συνάγεται ότι αρμόδιο καθ1 ύλην δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής αυτής είναι σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο που, κατ' άρθρο 625 ΚΠολΔ, εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, ήτοι το Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο.

 

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση της, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμόν ./2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στον καθ’ ου η αίτηση, το ποσό των 419.543,52 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της, πλέον δικαστικών εξόδων ποσού 10.730 ευρώ, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ενσωματωμένης στην κρινόμενη αίτηση από 7-9-2021 ανακοπής της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, αιτούμενη την ακύρωση της ως άνω διαταγής πληρωμής, καθόσον είναι βέβαιο ότι η ως άνω ανακοπή της θα γίνει δεκτή, ενώ η εκτέλεση της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως (άρθρα 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 3 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί καταδίκης του καθ' ου στη δικαστική της δαπάνη το οποίο είναι μη νόμιμο, δεδομένου ότι αυτή επιβάλλεται πάντα σε βάρος του αιτούντος την αναστολή εκτέλεσης, ανεξαρτήτως της ευδοκίμησης ή απόρριψης της αίτησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2' του Κώδικα Δικηγόρων, όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 του νόμου 4236/2014, (ΦΕΚ Α 33/11.2.2014). Περαιτέρω, η ανωτέρω από 7-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 1677/2021 ανακοπή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφού αντίγραφο της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής επιδόθηκε στην ανακόπτουσα την 1-9-2021 (βλ. τη με αριθμό .Γ/1-9-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Πρωτοδικείο Αγρινίου .), το δε δικόγραφο της ανακοπής επιδόθηκε στον καθ' ου στις 8-9-2021 (βλ. την με αριθμό .Γ/8-9-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών .), ήτοι εντός της οριζόμενης από το άρθρο 632 παρ. 2 εδ α' ΚΠολΔ προθεσμίας των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, στην οποία δεν συνυπολογίζονται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες. Μετά από αυτά, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν ως προς την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης των κατ' ιδίαν λόγων της ανακοπής.

 

Σύμφωνα με το αρθρ. 623 του ΚΠολΔ, μπορεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 624 έως 634 του Κώδικα αυτού, να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση, που μπορεί να αποδεικνύεται και από συνδυασμό περισσότερων τέτοιων εγγράφων, πρέπει κατά το άρθρ. 624§1 του ίδιου Κώδικα να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, κατά δε το άρθρ. 626§§2, 3 του ίδιου επίσης Κώδικα, η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό χρημάτων η χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, να επισυνάπτονται δε σ' αυτή και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. Εάν η απαίτηση ή το ποσό δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ' άρθρο 628 Κ.Πολ.Δ. ικ. να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής. Εάν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 Κ.Πολ.Δικ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας να αποδειχθεί με άλλα αποδεικτικά μέσα (Ολ.ΑΠ 10/1997 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου κατά το άρθρο 443 Κ.Πολ.Δ. ικ. για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, ως εκδότης δε, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Κατά το άρθρο δε 447 ιδίου Κώδικα, το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε ο αντίδικος ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 444 Κ.Πολ.Δικ. Έτσι είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια - δελτία αποστολής εμπορευμάτων, μόνο αν τα έγγραφα αυτά φέρουν την υπογραφή του αγοραστή κατά τρόπο που να αποδέχεται την οφειλή του. Στην περίπτωση δε κατά την οποία έχει υπογράψει επί των εγγράφων αυτών (τιμολογίων-δελτίων αποστολής), κάτω από την δήλωση παραλαβής των εμπορευμάτων, τρίτο πρόσωπο, ως αντιπρόσωπος του υπόχρεου αγοραστή, πρέπει για την έκδοση διαταγής πληρωμής να αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και η προς τον τρίτο σχετική εντολή ή πληρεξουσιότητα. Η προϋπόθεση αυτή επιβάλλεται και από την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών, διότι διαφορετικά ο φερόμενος ως αντιπροσωπευόμενος οφειλέτης, δεσμεύεται υπέρμετρα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη καθαρή δήλωση της βούλησης του για αντιπροσωπευτική διάθεση (ΑΠ 682/2015, 1349/2013, ΑΠ1608/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Από το συνδυασμό των ρυθμίσεων των άρθρων 211 και 212 ΑΚ προκύπτει επιπροσθέτως ότι δήλωση βουλήσεως από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) εντός των ορίων της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται είτε η δήλωση βουλήσεως γίνει ρητώς στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομα του. Η εξουσία αντιπροσωπεύσεως παρέχεται είτε διά σχετικής δικαιοπραξίας, οπότε γίνεται λόγος περί εκούσιας αντιπροσωπεύσεως, είτε μέσω διατάξεως νόμου. Σύμφωνα περαιτέρω με τις ρυθμίσεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ, προκειμένου να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία, πρέπει αυτή να έχει καταρτισθεί είτε από το όργανο που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί εντός των ορίων της εξουσίας αυτού, κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού του νομικού προσώπου, είτε από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ' ονόματι νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσωπήσεως, δεν το δεσμεύει (βλ. ΑΠ 1342/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής τυγχάνει ακυρωτέα, επειδή άπαντα τα προσκομισθέντα τιμολόγια -δελτία αποστολής, δυνάμει των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής δεν έφεραν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της ούτε τη σφραγίδα της. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν ενώ ως προς την ευδοκίμηση αυτού πιθανολογήθηκαν, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν της από 17-7-2021 αιτήσεως του καθ' ου η αίτηση, εκδόθηκε εις βάρος της αιτούσας η υπ' αριθμόν ./2021 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Με την ανωτέρω διαταγή πληρωμής υποχρεώθηκε η αιτούσα να καταβάλει στον καθ' ου το ποσό των 419.543,52 πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. Το ανωτέρω ποσό των 419.543,52 ευρώ αφορούσε την καταβολή ανεξόφλητου τιμήματος από διαδοχικές συμβάσεις πώλησης μεταξύ του καθ' ου και της αιτούσας. Προς απόδειξη της απαίτησης του ο καθ' ου και προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω διαταγή πληρωμής προσκόμισε τα αναφερόμενα στην ως άνω διαταγή πληρωμής 451 δελτία αποστολής - τιμολόγια, συνολικού ποσού 3.400.624,09 ευρώ. Πιθανολογείται ότι άπαντα τα ως άνω τιμολόγια που προσκομίστηκαν για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής δεν έφεραν κάτω από τη δήλωση παραλαβής σφραγίδα της αιτούσας αγοράστριας εταιρείας ούτε υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής, αλλά υπογραφή τρίτου, μη κατονομαζόμενου προσώπου, χωρίς στην αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, αλλά ούτε και στη διαταγή πληρωμής να γίνεται μνεία ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν από πρόσωπο που είχε εντολή ή εξουσιοδότηση από την αιτούσα να παραλαμβάνει για λογαριασμό της τα εμπορεύματα αυτά και έτσι να τη δεσμεύει ενώ δεν προσκομίστηκε ούτε κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω εντολή ή εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο αυτό. Εξάλλου, ο καθ' ου, πέραν των ως άνω τιμολογίων, δεν προσκόμισε στη δικαστή, που εξέδωσε την επίδικη διαταγή πληρωμής, άλλα έγγραφα, όπως συμβάσεις πώλησης, παραγγελίες εμπορευμάτων κλπ., από τα οποία, σε συνδυασμό και με τα επίδικα τιμολόγια, να αποδεικνύεται η απαίτηση του (ΑΠ 933/2011, 1305/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως η απαίτηση του καθ' ου δεν αποδεικνυόταν εγγράφως, διότι τα προαναφερθέντα τιμολόγια πωλήσεως-δελτία αποστολής, τα οποία προσκόμισε ο καθ' ου για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, δεν έχουν αποδεικτική δύναμη έναντι του αντιδίκου του. Η ως άνω απαίτηση του νόμου για έγγραφη προαπόδειξη, ως αντιστάθμισμα της ελλείψεως ακροάσεως του οφειλέτη κατά το στάδιο της εκδόσεως διαταγής πληρωμής εις βάρος αυτού που επάγεται ιδιαίτερα επαχθείς έννομες συνέπειες για τον τελευταίο, αφού η στρεφόμενη εναντίον του αξίωση εξοπλίζεται με εκτελεστό τίτλο, καλύπτει όλα τα στοιχεία της εισφερόμενης αξίωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παθητική νομιμοποίηση του οφειλέτη. Εξαιτίας ακριβώς αυτών των εννόμων συνεπειών της εκδόσεως διαταγής πληρωμής και χάριν της εύρυθμης λειτουργίας των συναλλαγών, δε συγχωρούνται αποκλίσεις από την αναγκαιότητα της έγγραφης αποδείξεως. Αρα, εν προκειμένω συντρέχει, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, έλλειψη της διαδικαστικής προϋποθέσεως της έγγραφης αποδείξεως για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Ενόψει των ανωτέρω πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο πρώτος λόγος της ανακοπής ως ουσιαστικά βάσιμος και θα ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι η άμεση εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα, αφού ήδη η καθ' ης επισπεύδει σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση με την κοινοποίηση επιταγής προς πληρωμή και έχει επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επομένως, ενόψει των προαναφερομένων, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινομένη αίτηση αναστολής διαταγής πληρωμής και ακολούθως να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από 7-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 1677/2021 ανακοπής της, κατ' άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της αιτούσας (άρθρο 84 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (νέος Κώδικας Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 4236/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της με αριθμό ./2021 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 7-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 1677/2021 ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, που άσκησε, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, η αιτούσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά του καθ' ου και της ως άνω διαταγής πληρωμής.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην καταβολή τα δικαστικών εξόδων του καθ' ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου 2022, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

                                             Για τη δημοσίευση

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ