ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩN « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

ΠΠρΛαμ (Ασφ. Μ.) 3/2022

 

Αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα διορισθέντος στο πλαίσιο υποθέσεως ιατρικού δικαίου -.

 

Σπουδαίος λόγος για την αντικατάσταση συνιστά και η σιωπηρή άρνηση του πραγματογνώμονα να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Η μη προσέλευση του πραγματογνώμονα προς όρκιση, καίτοι του επιδόθηκε η απόφαση διορισμού του, συνιστά σιωπηρή άρνηση. Διορισμός πραγματογνώμονα από κατάλογο πραγματογνωμόνων άλλου Πρωτοδικείου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, ο οποίος παραστάθηκε για τους αιτούντες)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης: 3/2022

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης: ...4-2022)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Διονύσιο Ρεπούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική Γκουτζίκα, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Χρυσούλα Δοδακοπούλου, Πρωτοδίκη, και από τη    Γραμματέα,

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 3η Ιουνίου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ...4-2022 αίτηση με αντικείμενο την αντικατάσταση πραγματογνώμονα, μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ... της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, 2) ... της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, για τον εαυτό τους ατομικά και ως συνασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους και για λογαριασμό του 3) ... (οδός ...) που παραστάθηκαν στο ακροατήριο διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Σωκράτη Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 37399), που κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΩΝ KΑΘ'ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ... κατοίκου Λαμίας (οδός ...), με ΑΦΜ ... της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βασιλικής Ζαρκάδα, δικηγόρου Λαμίας (AM ΔΣΛ 403), που κατέθεσε σημείωμα και 2) ... κατοίκου 

... Αθηνών (οδός ..) ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από την υπ' αριθμ. ...4-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο  Πρωτοδικείο Αθηνών, ... την οποία οι αιτούντες νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύεται ότι ακριβές, επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον δεύτερο των καθ'ων η αίτηση (άρθρα 122-127, 128, 228, 229 ΚΠολΔ). Ο τελευταίος, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (Π. Τσίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ δ' (1985), σελ.50, I. Χαμηλοθώρη - Θ. Κλουκίνα, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 2J00, τ. I, αρ. 196-200).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 368 παρ. 1 του ΚΠολΔ το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν, ώστε να γίνουν αντιληπτά, ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Τους πραγματογνώμονες μπορεί, σύμφωνα με την περαιτέρω διάταξη του άρθρου 370 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα, να τους αντικαταστήσει, για εύλογη αιτία, το δικαστήριο που τους διόρισε, με αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και μετά κλήτευση όλων των διαδίκων (βλ. ΕφΛαρ 50/2004 Δικογραφία 2004.431). Εύλογη αιτία αντικατάστασης του διορισθέντος πραγματογνώμονος κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης συνιστά και η από μέρους του αδυναμία διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης, οφειλομένης σε φόρτο εργασίας του (βλ. ΑΠ 1080/1988 ΕλλΔνη 1990.68) ή σε προανειλημμένες άλλες υποχρεώσεις του (βλ. ΕφΑΘ 636/1992 ΑρχΝ 1992.529), καθώς και η άρνηση εκτέλεσης της (βλ. ΕφΘεσ 405/1999 Αρμεν. ΝΔ 1684) ή η εξ αρχής μη αποδοχή του διορισμού του, είτε ρητώς γενομένη (βλ. ΕφΑθ 3259/1993 ΕλλΔνη 1996.1669, ΕφΘεσ 116/1984 Αρμεν. ΛΗ 564), είτε με την μη προσέλευση του εντός της ταχθείσης προθεσμίας να ορκισθεί και αναλάβει τα καθήκοντα του (βλ. ΕφΛαρ 50/2004 Δικογραφία 2004.431, ΕφΘεσ 1605/1998 Αρμεν. ΝΒ. 973). Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, επικαλούμενοι σπουδαίο λόγο, ζητούν, κατ' εκτίμηση του δικογράφου να αντικατασταθεί ο πραγματογνώμονας, ο οποίος έχει διοριστεί δυνάμει της 2021 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, γιατί ο ίδιος δεν αποδέχθηκε το διορισμό του για να ενεργήσει την ανατεθείσα σ' αυτόν πραγματογνωμοσύνη και να διορισθεί νέος. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν οι καθ'ων η αίτηση στην δικαστική τους δαπάνη, επικουρικά να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίσιν αίτηση εισάγεται αρμοδίως για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή ως προς την πρώτη των καθ'ων και νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 370 παρ. 3 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί καταδίκης των καθ'ων στα δικαστικά τους έξοδα και επικουρικά περί συμψηφισμού των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων, τα οποία είναι μη νόμιμα, καθώς οι καθ'ων δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν υπαίτιοι για την παρούσα δίκη με αντικείμενο την αντικατάσταση πραγματογνώμονα, ώστε να καταδικαστούν στα έξοδα (ΕφΛαμ 2/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και β) δεν συντρέχει κάποιος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στη διάταξη του άρθρου 179 ΚΠολΔ λόγους συμψηφισμού των δικαστικών εξόδων. Αντίθετα, ως προς τον δεύτερο των καθ'ων, ο οποίος είναι ο διορισθείς με την υπ' αριθ. ...2021 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου πραγματογνώμονας, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθότι ο εν λόγω δεν νομιμοποιείται παθητικά στην παρούσα δίκη. Πρέπει, επομένως η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που προσκομίζονται από τους διαδίκους, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Κατόπιν συζητήσεως της με αρ. έκθ. κατάθεσης ...4-2019 αγωγής των αιτούντων κατά της καθ'ης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμία με αντικείμενο την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω ιατρικής αμέλειας, εκδόθηκε η με αριθμό ...2021 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία διέταξε την διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και μεταξύ άλλων όρισε πραγματογνώμονα τον ... παιδίατρο-παιδιοπνευμονολόγο, κάτοικο ... Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ορισθέντων στην ανωτέρω απόφαση θεμάτων και επιπλέον όρισε προθεσμία ορκίσεώς του ενός μήνα από την επίδοση της απόφασης διορισμού του σε αυτόν. Ο παραπάνω, όμως διορισθείς πραγματογνώμονας, αν και του επιδόθηκε νόμιμα, επιμελεία των αιτούντων, η ως άνω μη οριστική απόφαση την ...-11-2021 (ίδετε προσκομιζόμενη υπ'αριθ. ...11-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ...) δεν προσήλθε να δώσει νόμιμο όρκο εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Πλέον τούτων, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων αν και επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον ως άνω πραγματογνώμονα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τελευταίος δεν ανταποκρίθηκε. Για το λόγο αυτό και οι αιτούντες υπέβαλαν την κρινόμενη αίτηση για αντικατάσταση του ως άνω πραγματογνώμονα. Άλλωστε, τα ως άνω πραγματικά περιστατικά συνομολογεί και η καθ'ης η αίτηση. Η ως άνω συμπεριφορά του ορισθέντος πραγματογνώμονος συνιστά σιωπηρή άρνηση εκτέλεσης της πραγματογνωμοσύνης που ανατέθηκε σε αυτόν, κατά τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση αντικατάστασης του, με το διορισμό άλλου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του δευτέρου των καθ'ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς τον δεύτερο των καθ'ων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αντικατάσταση του πραγματογνώμονα ... παιδιάτρου-παιδιοπνευμονολόγου, κατοίκου ... Αττικής, που διορίστηκε πραγματογνώμονας με την υπ' αριθμ. ...2021 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με τον ... του ... επίκουρο καθηγητή ... κάτοικο ... (οδός ...) με τηλ. επικοινωνίας ... το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον

κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Λάρισας, δεδομένου ότι στο παρόν Πρωτοδικείο δεν περιλαμβάνεται πραγματογνώμονας της ως άνω ειδικότητας, προκειμένου να διενεργήσει την αναφερόμενη στην ...2021 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, με αφετηρία των ενεργειών την επίδοση της παρούσας απόφασης.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στις 21 Ιουλίου 2022 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Λαμία, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 26 Ιουλίου 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ