ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΤρΕφΑθ 4911/2022

 

Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη από Νομικό Πρόσωπο. Αοριστία της αξίωσης αυτής. Κοινοτικό Σήμα. Προστασία του σήματος (Ν. 4072/2012). Κίνδυνος σύγχυσης σημάτων. Σύνθετο σήμα. Η έννοια του μέσου καταναλωτή στη στάθμιση περί συνδρομής του κινδύνου σύγχυσης. Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Αυτούσια μίμηση και παραποίηση σήματος.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4911/2022

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15ο ΤΜΗΜΑ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου, Εφέτη-Εισηγήτρια, Καλλιόπη Βεννιού, Εφέτη και από τη Γραμματέα Ελένη Λιάσκου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις _____________, προκειμένου να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ Ιταλικής Εταιρείας με την επωνυμία «____________”, η οποία εδρεύει στην ____________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησαν στο δικαστήριο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚπολΔ οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Μαρία Καλιμίρη και Μανώλης Μεταξάκης.

 

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «_______________», η οποία εδρεύει ____________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε στο δικαστήριο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚπολΔ, η πληρεξούσια δικηγόρος της Παναγιώτα Καρπουζάκη.

 

Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα με την από ________ (αριθμ. καταθ. ________) αγωγή της, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων η υπ’ αριθ. _________ απόφαση του άνω δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή.

 

Την απόφαση αυτή προσέβαλε η ενάγουσα ήδη εκκαλούσα με την από ________ έφεση της, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί με αριθμό ________, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η _______, οπότε αυτή ματαιώθηκε και επανήλθε με αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση αυτής στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν, αλλά προκατέθεσαν τις προτάσεις τους και με σχετική δήλωση τους δήλωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 2 ΚπολΔ, ότι συμφωνούν να συζητηθεί η έφεση, χωρίς να παρασταθούν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 2 του ν. 4790/2021, που περιλαμβάνει διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων μετά την αναστολή λειτουργίας τους προς αντιμετώπιση του ιού COVID-19, ορίζεται ότι: “ Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, νέα ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου… Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Από τις αμέσως παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση εφέσεως ματαιώθηκε λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων εξαιτίας του ιού COVID-19, με πράξη του προέδρου του Δικαστηρίου ορίζεται νέα σύντομη δικάσιμος, χωρίς όμως να απαιτείται να επιδοθεί κλήση από τον ένα διάδικο στον άλλο για τη συζήτηση της υπόθεσης, καθώς η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο που γίνεται από τον γραμματέα, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω νομική σκέψη, νομίμως επανεισάγεται, οίκοθεν, προς συζήτηση, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με την υπ’ αριθμ. _______ πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Δικαστηρίου τούτου, η από ________ (αρ. καταθ. ________ ) έφεση, μετά τη ματαίωση της συζητήσεως της, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της _______, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών Δικαστηρίων, που διατάχθηκε, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19.

 

Η υπό κρίση από _____ (αρ. καταθ. _____________) έφεση της ενάγουσας/ήδη εκκαλούσας κατά της με αριθμό _______ οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα δεδομένου ότι κατατέθηκε εντός της καταχρηστικής προθεσμίας των δύο ετών από τη δημοσίευση της εκκαλουμένης, η οποία έλαβε χώρα στις _______ [άρθρα 19, 495 παρ. 1, 498, 511, 513 παρ. 1 περ. β’, 516,517, 518 παρ. 2 ΚπολΔ όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4335/2015. Επιπλέον, για το παραδεκτό της, προκαταβλήθηκε από την εκκαλούσα, κατά την κατάθεση της, το παράβολο που ορίζεται από το άρθρο 495 παρ. 3 του ΚπολΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4446/22.12.2016 –ΦΕΚ Α 240 (e-παράβολο με αριθμό _________________________, ποσού 150 ευρώ.) Πρέπει, επομένως, η έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ίδια όπως παραπάνω διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚπολΔ).

 

Με την κρινόμενη από _____ (αριθμ. καταθ. ________) αγωγή της η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρεία, που εδρεύει _________, εκθέτει ότι ιδρύθηκε το έτος _______ και εξειδικεύεται στην καθετοποιημένη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με άριστες πρώτες ύλες, που ξεκινούν από την καλλιέργεια των ζωοτροφών και την εκτροφή των πουλερικών έως τη σφαγή, επεξεργασία, τυποποίηση και διανομή των εν λόγω προϊόντων, τυγχάνοντας τέταρτη σε μέγεθος, εντός Ευρώπης, επιχείρηση στον αγροτοβιομηχανικό τομέα (πουλερικών και αλλαντικών). Ότι η ίδια ως άνω εταιρεία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος των ακόλουθων σημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι συγκεκριμένα: α) του με αριθμό _______/_____ λεκτικού σήματος _______, το οποίο καταχωρίστηκε στις ______ και ισχύει μέχρι τις _____, με δικαίωμα, περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, διακρίνοντας προϊόντα της κλάσεως 29 (κρέατα, ψάρια, πουλερικά κλπ.), β) του με αριθμό _________/______ λεκτικού και απεικονιστικού σήματος ______ που καταχωρίστηκε στις _____ και ισχύει μέχρι τις ______ με δικαίωμα, περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, διακρίνοντας προϊόντα της κλάσεως 29 (κρέατα, ψάρια, πουλερικά κλπ.) και γ) του με αριθμό _______/______ λεκτικού και απεικονιστικού σήματος __________________, που καταχωρίσθηκε στις _______ και ισχύει νομίμως έως τις ______, με δικαίωμα περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, για τη διάκριση προϊόντων, επίσης της κλάσεως 29 (κρέας και ειδικότερα, γερμανικά λουκάνικα). Ότι η ενάγουσα, μεταξύ άλλων, εμπορεύεται λουκάνικα τύπου «______» με κρέας πουλερικών (κοτόπουλου ή γαλοπούλας), που κυκλοφορούν σε συσκευασίες, οι οποίες φέρουν κυρίαρχο διασχηματισμό των εν λόγω προϊόντων (που έχει, μαλιστα, κατοχυρωθεί και ως το προαναφερόμενο σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενάγουσας, με αριθμό ______), συνιστάμενο σε μια απεικονιστική σύνθεση που περιλαμβάνει τη λεκτική ένδειξη «_____», η οποία αποτυπώνεται με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, όπου η συγκεκριμένη ένδειξη βρίσκεται εντός λωρίδας χρώματος λευκού και είναι τοποθετημένη κάτωθι αναπαράστασης του λογοτύπου «____», το οποίο είναι τοποθετημένο στο μέσον κόκκινης, ελαφρά κυρτής λωρίδας, ενώ όλα τα προαναφερόμενα λεκτικά και απεικονιστικά στοιχεία τίθενται εντός φόντου κίτρινου χρώματος. Περαιτέρω, διατείνεται η ενάγουσα ότι τον Μαϊο του έτους _____, περιήλθε σε γνώση της, ότι η αντίδικος της διαθέτει προς πώληση λουκάνικα με κρέας πουλερικών (κοτόπουλο, γαλοπούλα), υπό συσκευασία, περιέχουσα μία απεικονιστική σύνθεση με τη λεκτική ένδειξη «_____», αποτυπωμένη, επίσης, με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, η οποία (ένδειξη) βρίσκεται εντός λωρίδας χρώματος λευκού και είναι τοποθετημένη κάτωθι αναπαράστασης του λογοτύπου «_______», ενώ το λογότυπο είναι τοποθετημένο στο μέσον κόκκινης, ελαφρά κυρτής, λωρίδας και όλα τα προαναφερόμενα λεκτικά και απεικονιστικά στοιχεία τίθενται εντός φόντου κίτρινου χρώματος. Ότι, ακολούθως, η ενάγουσα επέδωσε στην αντίδικο της εταιρεία: α) την από ______ εξώδικη δήλωση – πρόσκληση της, επικαλούμενη ότι ο ως άνω διασχηματισμός της συσκευασίας των προϊόντων της εναγομένης προσβάλλει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας, προκαλώντας κίνδυνο σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό, ενώ συνιστά, συγχρόνως, πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, καλώντας την εναγόμενη να παύσει την προσβολή και να τροποποιήσει τον συγκεκριμένο διασχηματισμό της συσκευασίας των ως άνω προϊόντων της και β) την από _______ εξώδικη δήλωση της, με την οποία πρότεινε στην εναγόμενη την εξωδικαστική επίλυση του ανακύψαντος ως άνω ζητήματος, ειδοποιώντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα διεκδικούσε δικαστικά την επίλυση του. Ότι, ωστόσο, η εναγομένη εταιρεία ουδόλως συμμορφώθηκε στις ανωτέρω εξώδικες οχλήσεις της ενάγουσας. Συγκεκριμένα, στο υπό κρίση δικόγραφο της, ιστορεί η ενάγουσα ότι η αντίδικος της εταιρεία, χρησιμοποιώντας, άνευ αδείας της ενάγουσας, τον επίδικο προαναφερόμενο διασχηματισμό, στη συσκευασία των λουκάνικων με κρέας πουλερικών, που εμπορεύεται, ο οποίος (διασχηματισμός) αποτελείται από κυρίαρχα λεκτικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά, ταυτόσημα, τόσο από ηχητική, όσο και από οπτική άποψη, με εκείνα του διασχηματισμού και, συγχρόνως, του με αριθμό _______ ενωσιακού, νομίμως ισχύοντος σήματος, της ενάγουσας εταιρείας, δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό και στον οικείο συναλλακτικό κύκλο, τόσο ως προς την προέλευση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από την επιχείρηση της ενάγουσας εταιρείας, όσο και ως προς την ύπαρξη σχέσης εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης της ενάγουσας και εκείνης της εναγομένης και προσβάλλει τα δικαιώματα που παρέχονται στην ενάγουσα από το κατοχυρωμένο ως άνω σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής. Επιπρόσθετα, διατείνεται ότι η εναγόμενη, κατ’ εντολή των νομίμων εκπροσώπων αυτής, εκμεταλλεύεται αθέμιτα, με σκοπό ανταγωνισμού, την αναγνωρισιμότητα και καθιέρωση στην ελληνική αγορά του διασχηματισμού λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων του με αριθμό _______ σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενάγουσας, για τα περιγραφόμενα στην αγωγή προϊόντα της εν λόγω εταιρείας (λουκάνικα τύπου «_____» με κρέας πουλερικών), καθώς επιχειρεί να προσπορισθεί, δίχως εύλογη αιτία, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου διασχηματισμού, η δε συμπεριφορά της αυτή αντίκειται στην κοινή εμπορική πρακτική και στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ενώ, παράλληλα, προκαλεί σύγχυση στους σχετικούς κύκλους συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ταυτόσημα διακριτικά σημεία για όμοια εμπορεύματα με αυτά της ενάγουσας. Τέλος, η ενάγουσα διαλαμβάνει στην ένδικη αγωγή της ότι με την άνευ αδείας της, χρήση από την εναγομένη, του επίμαχου διασχηματισμού λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων για τη διάκριση λουκάνικων με κρέας πουλερικών, προκλήθηκε στην πρώτη, ηθική βλάβη, καθώς επλήγη καίρια η εμπορική της πίστη και υπόληψη, στο πλαίσιο της δημιουργίας της εντύπωσης στον μέσο καταναλωτή ότι οιοσδήποτε τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί τα εν λόγω διακριτικά σημεία  και σήματα της ενάγουσας, δίχως την άδεια της και δίχως συνέπειες, με αποτέλεσμα την απαξίωση της οικονομικής και εμπορικής υπόστασης της ενάγουσας. Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω ιστορούμενα πραγματικά περιστατικά, ζήτησε η ενάγουσα, κατόπιν παραδεκτής μετατροπής του αποτιμητού σε χρήμα αιτήματος, για τη χρηματική ικανοποίηση αυτής λόγω ηθικής της βλάβης, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, τα ακόλουθα: α) Να απαγορευθεί στην εναγομένη η χρήση, εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του περιγραφόμενου στο ιστορικό της αγωγής διασχηματισμού, συγκείμενου, αφενός στη λεκτική ένδειξη «____» κι αφετέρου σε απεικόνιση, που αποτυπώνεται με την αναγραφή της λεκτικής αυτής ενδείξεως, με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, όπου η συγκεκριμένη ένδειξη βρίσκεται εντός λωρίδας χρώματος λευκού, πάνω από την οποία υπάρχει κόκκινη λωρίδα ελαφρώς κυρτή, όλων των προαναφερομένων, τεθειμένων εντός φόντου κίτρινου χρώματος, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με λοιπές λεκτικές και/ή απεικονιστικές ενδείξεις για τη διάκριση των αναφερομένων στην αγωγή προϊόντων της κλάσης 29, συμπεριλαμβανομένων των λουκάνικων, ιδίως δε, να απαγορευθεί η εναγομένη να διαθέτει προς πώληση στην ελληνική αγορά, καθώς και στις αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προαναφερόμενα προϊόντα υπό τον συγκεκριμένο διασχηματισμό «_____», είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με λοιπές λεκτικές και/ή απεικονιστικές ενδείξεις, όπως επίσης να απαγορευθεί σε αυτή, η χρήση του εν λόγω διασχηματισμού σε διαφημίσεις ή ανακοινώσεις στον τύπο, σε οπτικοακουστικά μέσα και στο διαδίκτυο (σε ονόματα χώρου, ιστοσελίδες, καθώς και μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης), β) να υποχρεωθεί η εναγομένη να άρει την προσβολή, αποσύροντας από την ελληνική αγορά ή οιαδήποτε άλλη αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση προς αυτή, της εκδοθησόμενης αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, οιοδήποτε προϊόν ή προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό, σχετιζόμενο με τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της ένδικης αγωγής προϊόντα της κλάσης 29, συμπεριλαμβανομένων των λουκάνικων, υπό τον ανωτέρω περιγραφόμενο διασχηματισμό «______» και να καταστρέψει με δικές της δαπάνες και με επιμέλεια της ενάγουσας, τα σχετικά εμπορεύματα υπό τον επίδικο διασχηματισμό ή προωθητικό και διαφημιστικό υλικό, σχετιζόμενο με τα ως άνω αναφερόμενα, προϊόντα της κλάσης 29, συμπεριλαμβανομένων και των λουκάνικων, που βρίσκονται στην κατοχή της εναγομένης ή εις χείρας τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτή, γ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλλει στην ενάγουσα, ως χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της  προκληθείσας σε αυτή, ηθικής βλάβης, το ποσό των _______ ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα επιδόσεως ακριβούς αντιγράφου της ένδικης αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, δ) να διαταχθεί η παροχή από την εναγόμενη, πληροφοριών, εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση σε αυτή της απόφασης αυτής, σχετικά με την προέλευση και το δίκτυο διανομής των επιδίκων προϊόντων και ειδικότερα, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να κοινοποιήσει στην ενάγουσα (i) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, που προμηθεύτηκαν από την εναγόμενη προϊόντα υπό τον επίδικο διασχηματισμό «______», για το χρονικό διάστημα από _______ μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής, (ii) πληροφορίες  ως προς τις ποσότητες των επιδίκων προϊόντων (που φέρουν τον ως άνω διασχηματισμό), τα οποία παρήχθησαν και πωλήθηκαν σε εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και ως προς το τίμημα αγοράς των εν λόγω εμπορευμάτων, για το χρονικό διάστημα από _______ μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής και (iii) νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εμπορικών τιμολογίων και παραστατικών που αφορούν όλα τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της αγωγής προϊόντα, υπό τον επίδικο διασχηματισμό «_____», που υπάγονται στην κλάση 29, συμπεριλαμβανομένων των λουκάνικων που πώλησε η αντίδικος σε τρίτους, εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης, για το χρονικό διάστημα από ______ μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής, ε) να διαταχθεί η δημοσίευση του διατακτικού της αποφάσεως αυτής, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκδιδόμενες στην Αθήνα, με επιμέλεια της ενάγουσας και δαπάνες της εναγομένης, στ) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και ζ) να καταδικασθεί η εναγομένη εταιρεία στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη υπ’ αριθμ. ________ απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε την αγωγή ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6,9 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1 και 2 και 102 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 της 26ης Φεβρουαρίου 2009 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για το κοινοτικό σήμα», 121, 122, 125 παρ. 3 περ. (β), 150 παρ. 1 και 2, 151 παρ. 4, 5, 152, 157 παρ. 1, 175 παρ. 1 του Ν.4072/2012, 1, 2, 10 εδ.α’, 13, 22 εδάφιο τελευταίο και 23 Ν. 146/1914, 218, 907, 908 και 176 ΚπολΔ, πλην του αιτήματος της αγωγής περί επιδικάσεως στην ενάγουσα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το οποίο απορρίφθηκε ως αόριστο, και του αιτήματος κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής το οποίο αφορά στη διάταξη περί πληροφόρησης, το οποίο απορρίφθηκε ως μη νόμιμο. Στη συνέχεια, ύστερα από εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεση της, για τους περιεχόμενους σ’ αυτή λόγους, που ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητά την εξαφάνιση της, ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη.

 

Κατά το άρθρο 932 του ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δικαιούνται και τα νομικά πρόσωπα, όμως επειδή αυτά δεν διαθέτουν ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο, οι περιπτώσεις ηθικής βλάβης τους είναι σαφώς περιορισμένες (επιχείρημα εκ του άρθρου 62 ΑΚ). Ήτοι τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που αφορούν προσβολές των αγαθών της επωνυμίας, της φήμης, της εμπορικής τους πίστης, της επαγγελματικής τους υπόληψης και τους εμπορικού του μέλλοντος (ΑΠ Ολ 2/2008 ΕπΕμπΔ 2009.898). Η βλάβη των αγαθών αυτών πρέπει να έχει συγκεκριμένη υλική υπόσταση, την οποία πρέπει να επικαλείται και εν αμφισβητήσει να αποδεικνύει το νομικό πρόσωπο (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ υπ’ άρθρο 932 αρ. 13, ΑΠ 382/2011 ΝοΒ 2011.2158 και ΕλλΔνη 2011.2009, ΑΠ 1143/2003 ΕλΙΔ 46 (2005). 394 ΑΠ 18/1990 ΝοΒ 38.490, ΕφΑθ 5749/2009 ΕλλΔνη 2010.260, ΕφΑθ 2692/2009 ΔΕΕ 2009.929, ΕφΘες 443/2009 ΕπΕμπΔ 2009.517).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο της έφεσης της η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι το πρωτόδικο δικαστήριο από εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου απέρριψε ως αόριστο το κονδύλιο της αγωγής με το οποίο ζητούσε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Με την ένδικη αγωγή της η εκκαλούσα αναφέρει προς θεμελίωση της αξιώσεως της για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί λέξει τα εξής: «Στην υπό κρίση υπόθεση, η άνευ αδείας της εναγούσης χρήση από την εναγόμενη του επίμαχου διασχηματισμού λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων για την διάκριση των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσης προϊόντων, προκαλεί προφανή βλάβη στην ενάγουσα διότι υποσκάπτει την ιδιαίτερα ισχυρή διακριτική δύναμη των προγενεστέρων, καθιερωμένων στην σχετική αγορά και νομίμως ισχυόντων σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων «______» αυτής. Με τις επίδικες πράξεις της η εναγόμενη, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους προαναφερθέντες νομίμους εκπροσώπους της, οι οποίες πράξεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εναγομένης κατ’ εντολήν αυτών, διαταράσσουν εν γνώσει τούτων την προαναφερθείσα επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εναγούσης δια του δημιουργούμενου κινδύνου συγχύσεως και σε κάθε περίπτωση δημιουργούν δια της αθεμίτου εκμεταλλεύσεως της αναγνωρισιμότητας των ως άνω διακριτικών και σημάτων της εναγούσης αλλοίωση της αγοράς εις βάρος της εναγούσης και προς όφελος τους. Επακόλουθο των ανωτέρω είναι ότι δια της δουλικής απομιμήσεως από την εναγόμενη, κατ’ εντολήν των νομίμων εκπροσώπων της, των νομίμως ισχυόντων διακριτικών και σημάτων της εναγούσης απαξιώνεται η ιδιαιτερότητα και καταργείται εν τοις πράγμασι η μοναδικότητα αυτών των σημάτων και διακριτικών, καθώς δίνεται η εντύπωση στον μέσο καταναλωτή και τον σχετικό συναλλακτικό κύκλο ότι οποιοσδήποτε τρίτος δύναται οποτεδήποτε να χρησιμοποιεί τα εν λόγω διακριτικά και σήματα, χωρίς την άδεια της εναγούσης και χωρίς συνέπειες. Αυτή δε η απαξίωση επιδρά καταλυτικά στην οικονομική και εμπορική υπόσταση της ενάγουσας, καθώς η εμπορική της πίστη και υπόληψη έχει οικοδομηθεί με κόπους και έξοδα, με βάση, μεταξύ άλλων, και τα διακριτικά και σήματα της «_____», σύμφωνα με τα στο ιστορικό της παρούσης διαλαμβανόμενα. Ειδικά, ως προς την υπαιτιότητα της εναγομένης, αυτή συνάπτεται με την συνήθη επιμέλεια κατά την εξακρίβωση του ότι ο επίδικος διασχηματισμός που επέλεξε να χρησιμοποιεί, παρόλο που χρησιμοποιεί και έτερο, κατά τα προαναφερθέντα, στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δεν συγκρούεται, μεταξύ άλλων, με υφιστάμενο νομίμως ισχύον σήμα, και να ερευνάται επομένως αν υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο σήμα. Συνήθως  δε η έρευνα στο εθνικό και κοινοτικό μητρώο σημάτων δεν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ή κοπιώδης (βλ Προτάσεις στην υπόθεση C-17/06, της Γενικής Εισαγγελέως Eleanor Sharpston, σκέψεις 54,55, σχετ. 54, βλ. και Μ. –Θ. Μαρίνος, Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, 2016, σελ. 334). Εξ αυτού συνάγεται ευθέως η βούληση της εναγομένης να οικειοποιηθεί εν γνώσει της τον επίμαχο διασχηματισμό της ενάγουσας, τον οποίο αυτή έχει κατοχυρώσει και ως σήμα και, σε κάθε περίπτωση, να δώσει εν γνώσει της την παραπλανητική εντύπωση ότι υφίσταται εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, δηλαδή λαμβανομένων υπόψιν των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, του είδους και του βαθμού της προσβολής, της βαρύτητας και της έκτασης της βλάβης, του βαθμού υπαιτιότητας της εναγομένης, όπως και της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης των μερών, η ενάγουσα μπορεί να αξιώσει την καταβολή  εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από την εναγομένη και δη το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000), σύμφωνα με το αιτητικό». Όμως, από το προεκτεθέν περιεχόμενο της αγωγής προκύπτει ότι αυτή αναφέρεται αόριστα σε προσβολή της φήμης της ενάγουσας, ως συνέπεια της περιγραφόμενης σ’ αυτή συμπεριφοράς της εναγομένης, χωρίς όμως να προσδιορίζεται με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ο αντίκτυπος που είχε αυτή στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, ούτε το μέγεθος απομείωσης αυτών. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, είναι απαραίτητα για το ορισμένο του υπόψη αιτήματος λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει η ηθική βλάβη επί νομικών προσώπων, αφού δεν μπορεί να γίνει λόγος για επίδραση όποιας αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης στον συναισθηματικό ή ψυχικό κόσμο του νομικού προσώπου, με αποτέλεσμα να απαιτείται αντίκτυπος στην οικονομική κατάσταση αυτού προκειμένου να θεμελιωθεί η σχετική αξίωση χρηματικής ικανοποίησης. Επομένως, το πρωτόδικο δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε το αίτημα της αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως αόριστο δεν έσφαλε και ο τρίτος λόγος έφεσης κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος.

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 9, 14, 95, 98, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου της 26-2-2009 «Για το κοινοτικό σήμα» (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2424/2015), με τον οποίο κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 40/1994 του Συμβουλίου της 20-12-1993 και ο οποίος (Καν. 207/2009) εφαρμόζεται στον κρίσιμο για την ένδικη υπόθεση χρόνο, έχοντας άμεση εφαρμογή, αποτελώντας μέρος του εφαρμοστέου ημεδαπού εσωτερικού δικαίου (άρθρο 249 παρ, 1,2 ΣυνθΕΚ), προκύπτουν τα ακόλουθα: Το κοινοτικό σήμα είναι το πρώτο καθαρώς κοινοτικού δικαίου δικαίωμα. Απονέμεται από την κοινοτική έννομη τάξη στα πλαίσια της αρμοδιότητας των κοινοτικών οργάνων για τη σύσταση κοινοτικών δικαιωμάτων, η οποία θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 235 επ. Συνθήκης ΕΟΚ. Είναι απόλυτο δικαίωμα με υπερεθνικό χαρακτήρα και ισχύ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεμελιώδης αρχή του ενιαίου του κοινοτικού σήματος, που αποτυπώνεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού, συνεπάγεται ότι το δικαίωμα στο κοινοτικό σήμα γεννάται με μία μόνη διαδικασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και απολαμβάνει σε όλα τα κράτη μέλη ενιαία και άμεση προστασία. Για τη διασφάλιση της αρχής του ενιαίου, το κοινοτικό σήμα υπόκειται στους κανόνες του κοινοτικού δικαίου και όχι των εθνικών δικαίων των κρατών μελών (αρχή της αυτονομίας), εκτός εάν ρητώς οι διατάξεις του Κανονισμού παραπέμπουν σε ρυθμίσεις των εθνικών νομοθεσιών, όπως οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού, σύμφωνα με τις οποίες οι προσβολές κοινοτικού σήματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο για τις προσβολές εθνικού σήματος και δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγών σχετικά με κοινοτικό σήμα βάσει του δικαίου βάσει του δικαίου των κρατών μελών, ιδίως περί αστικής ευθύνης και αθέμιτου ανταγωνισμού. Βασικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαιώματος στο σήμα είναι ότι αυτό γεννάται από και με την καταχώριση του (τυπικό σύστημα κτήσης) και, επομένως, ο δικαιούχος έχει αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση του, η χρήση του δε έχει σημασία μόνο για τη διακριτική δύναμη αυτού και τη διατήρηση του δικαιώματος. Δικαιούχος αυτού μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, υπήκοος ή μη, κάτοικος ή μη κράτους μέλους της Κοινής Αγοράς. Κοινοτικό σήμα, εξάλλου, μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων προσώπων, σχεδιαγράμματα, αριθμοί, το σχήμα προϊόντος ή της συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/48/ΕΚ της 29-4-2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο οποίος κατά τα ανωτέρω τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση προσβολής τόσο κοινοτικών όσο και εθνικών σημάτων, ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδεια του: α) σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωριστεί, β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης». Από το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι η απαγόρευση προσβολής προγενέστερου σήματος διαβαθμίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο εμπίπτει η περίπτωση, στην οποία το μεταγενέστερο σήμα ταυτίζεται με το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει υπηρεσίες, που επίσης ταυτίζονται με εκείνες, για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο (ταύτιση σημάτων και υπηρεσιών). Στο δεύτερο επίπεδο εμπίπτει η περίπτωση, στην οποία είτε το μεταγενέστερο σήμα ταυτίζεται με το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει υπηρεσίες όμοιες με εκείνες, που διακρίνει το τελευταίο είτε το μεταγενέστερο σήμα ομοιάζει με το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει τις υπηρεσίες, που ταυτίζονται με εκείνες, που διακρίνει επίσης το τελευταίο (ταυτότητα σημάτων και ομοιότητα προϊόντων ή ταυτότητα προϊόντων και ομοιότητα σημάτων). Στην πρώτη περίπτωση της ταυτότητας σημάτων και υπηρεσιών, η προστασία του προγενέστερου σήματος είναι απόλυτη, χωρίς την ανάγκη επίκλησης και απόδειξης κινδύνου σύγχυσης, ο οποίος θεωρείται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι συντρέχει, αφού το σήμα δεν μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του, που είναι να διακρίνει στην αγορά την προέλευση της υπηρεσίας από ορισμένη επιχείρηση. Στη δεύτερη περίπτωση, η προστασία του προγενέστερου σήματος είναι σχετική και απαιτείται, ως πρόσθετο στοιχείο, κίνδυνος σύγχυσης ή συσχέτισης των σημάτων (ΑΠ 371/2012 ΔΕΕ 2012.1024, ΕφΑθ 2123/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 3063/2014 ΔΕΕ 2014.791). Κίνδυνος σύγχυσης υπό στενή έννοια συντρέχει, όταν το συναλλακτικό κοινό, λόγω της ομοιότητας των σημάτων και των υπηρεσιών, υπολαμβάνει ταυτότητα της επιχείρησης, από την οποία προέρχονται οι υπηρεσίες. Και αν η εντύπωση αυτή (ταυτότητα επιχείρησης) δημιουργείται από την ομοιότητα των σημάτων, γίνεται λόγος για άμεσο κίνδυνο σύγχυσης, ενώ για έμμεσο, όταν η παραπάνω εντύπωση οφείλεται όχι στην ομοιότητα των σημάτων αλλά στην διαπίστωση, ότι το ένα σήμα αποτελεί μεταβολή ή εξέλιξη του άλλου. Κίνδυνος σύγχυσης υπό ευρεία έννοια γίνεται δεκτό, ότι συντρέχει και όταν, λόγω της ομοιότητας των σημάτων δύο διαφορετικών επιχειρήσεων, δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση, ότι ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει οικονομικός ή άλλος δεσμός (ΕφΑθ 840/2012 ΔΕΕ 2012.457, ΕφΑθ 873/2010 ΔΕΕ 2010.551). Περαιτέρω, ως παράμετροι κρισιολόγησης του, κατά τα ανωτέρω, κινδύνου σύγχυσης, γίνονται δεκτές οι εξής τρεις: α) η ομοιότητα των σημείων. Αυτή αναλύεται σε οπτική, ακουστική ή εννοιολογική και αρκεί η αποδοχή μίας εκ των τριών αυτών κατευθύνσεων για την κατάφαση του κινδύνου σύγχυσης, κατόπιν συνολικής εκτίμησης, όμως, όλων των σχετικών παραγόντων της οικείας υπόθεσης, με καθοριστική σημασία να προσλαμβάνει η γενική εντύπωση, που δημιουργείται στον αποδέκτη των προϊόντων ή υπηρεσιών (ΔΕΚ, απόφαση της 06.10.2005 στην υπόθεση C-120/04, Medion, ΧρΙΔ 2006.741 επ., σκέψη 26, ΔΕΚ, απόφαση της 22.06.2000 στην υπόθεση C-425/98, Marca Moda, ΤΝΠ Eur-Lex, σκέψη 40, και Μαρίνο, «Δίκαιο Σημάτων», Αθήνα 2007, σελ. 178 έως 181, παρ. 381, 382, 384 και 387). Στην περίπτωση, δε, σύνθετου σήματος, αποτελούμενου από λέξεις, σχηματικές απεικονίσεις και χρωματισμούς, κρίσιμη για τη συναγωγή συμπερασμάτων περί ύπαρξης ή μη απομίμησης του, είναι η συνολική εντύπωση, που προκαλεί το καθένα από τα παραβαλλόμενα σήματα στο μέσο, ενημερωμένο άτομο του καταναλωτικού κοινού. Σε ένα τέτοιο σύνθετο σήμα, ιδιαίτερη σημασία για τον σχηματισμό συνολικής εντύπωσης έχει το λεκτικό μέρος του σήματος, χωρίς όμως να αποκλείεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίσιμο να είναι το εικαστικό μέρος, ιδιαίτερα, όταν το καταναλωτικό κοινό συνδέει τη σχηματική απεικόνιση με την επιχείρηση και η απεικόνιση έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές, ως διακριτικό γνώρισμα, ώστε στους καταναλωτές να υφίσταται ο κίνδυνος συνειρμικής συσχέτισης. Όσο δε μεγαλύτερος είναι ο βαθμός καθιέρωσης μίας ένδειξης στις συναλλαγές, τόσο μεγαλύτερη διακριτική δύναμη διαθέτει και, επομένως, οι προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό της παραποίησης ή της απομίμησης πρέπει να είναι αυστηρότερες (ΑΠ 1030/2008 ΕλλΔνη 49.2001, ΕφΑθ 1617/2010 ΕΕμπΔ 2010.715), β) Η ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία και προσδιορίζει την κανονιστική εμβέλεια του σήματος στις συναλλαγές. Για τη σχετική αξιολογική εκτίμηση βαρύνουσα σημασία προσλαμβάνει η φύση και ο προορισμός των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, χαρακτηριστικά, στα οποία οι καταναλωτές αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία. Υπό το πρίσμα αυτό, παρόμοια είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, όταν προορίζονται για σκοπούς ή χρήσεις παρεμφερείς, απευθύνονται στον ίδιο κύκλο καταναλωτών και διανέμονται στα ίδια κανάλια διανομής (ΣΤΕ 914/2001 ΕΕμπΔ 2002.439, ΔΕφΑΘ 3407/2002 ΕΕμπΔ 2003.917). Εντούτοις, η ένταξη ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας στην ίδια κλάση δεν έχει αποφασιστική σημασία για την κατάφαση της ομοιότητας των συγκρινόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως και αντίστροφα, η υπαγωγή δύο εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε διαφορετικές κλάσεις δεν οδηγεί αναγκαστικά στην άρνηση της ομοιότητας (και τούτο, επειδή η ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τον Διακανονισμό της Νίκαιας εξυπηρετεί αποκλειστικώς διοικητικούς σκοπούς, βλ. σχετικά ΠΕΚ, απόφαση της 13.12.2004 στην υπόθεση T-8/03, Emilio Pucci,ΤΝΠ Eur-Lex, σκέψη 40 και Μαρίνο, ο.π, σελ. 190, παρ. 403 και 404). γ) Η διακριτική δύναμη του σήματος, που προσβάλλεται, η οποία εκτιμάται υπό μία σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, για τις οποίες ζητήθηκε η καταχώριση του και με την αντίληψη των καταναλωτών των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, όσο σημαντικότερη είναι η ισχύς του προσβαλλόμενου σήματος τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σύγχυσης από τη χρήση του παραποιητικού ή απομιμητικού αυτού στις συναλλαγές (ΔΕΚ, απόφαση της 22.06.2000 στην υπόθεση C-425/98, Marca Moda, ο.π., σκέψεις 38 και 39, και Μαρίνο, ο.π., σελ.191, παρ. 405 και 406). Ακόμα, πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά πάγια νομολογία, η έννοια του μέσου καταναλωτή της αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών, η αντίληψη του οποίου αναδεικνύεται σε κύρια παράμετρο της στάθμισης περί συνδρομής κινδύνου σύγχυσης ή μη από την παραποίηση ή απομίμηση σημάτων, συγκεκριμενοποιείται στον καταναλωτή, που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος (ΔΕΚ, απόφαση της 20.03.2003 στην υπόθεση C-291/00, LTJ Diffusion SA ΤΝΠ Eur-Lex, σκέψη 52, ΔΕΚ, απόφαση της 08.04.2004 στην υπόθεση C53/01, Linde ΤΝΠ Eur-Lex, σκέψη 41, ΓΔΕΕ, απόφαση της 09.03.2012 στην υπόθεση T-32/10, Ella Valley Vineyards ΤΝΠ Νόμος, σκέψη 25 και Μαρίνο, ο.π., σελ. 185, παρ. 395).

 

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού “απαγορεύεται κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξη αντικείμενη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενόμενης ζημίας”. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Ίδιου νόμου “όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόματος τινός, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάμενον να προκαλέσει σύγχυσιν με το όνομα, την εμπορικήν επωνυμίαν ή το ιδιαίτερο διακριτικόν γνώρισμα, άτινα έτερος νομίμως μεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός ή η ιδιαιτέρα διακόσμησις των εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλλύματος αυτών, εφόσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σημεία των ομοίων εμπορευμάτων άλλου τινός”. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι για την εφαρμογή του άρθρου 1 απαιτείται η πράξη αφενός να έγινε προς το σκοπό του ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιμεύουν οι ιδέες του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, που, κατά τη γενική αντίληψη, σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση (ΑΠ ολ 2/2008 ΕΕμπΔ 2009.898) και 2) ότι για την ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τη χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσματος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την οποία αθέμιτος ανταγωνισμός δεν υπάρχει (ΑΠ 2026/2007, ΑΠ 1123/2002, ΑΠ 1780/1999 δημ/ση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, διακριτικό γνώρισμα είναι το μέσο, με το οποίο εξατομικεύεται είτε το πρόσωπο (λ.χ. το όνομα του), είτε η επιχείρηση (λ.χ. διακριτικός τίτλος της), είτε το εμπόρευμα ή οι υπηρεσίες (λ.χ το σήμα και ο διασχηματισμός). (ΑΠ 606/2005, ΑΠ 1132/2002, ΕφΠειρ 405/2014 δημ/ση όλων ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5607/2014 ΔΕΕ 2015.33). Σε αντίθεση με τη γενική απαγορευτική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 146/1914, που απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, κατά την έννοια της πρόθεσης των άρθρων 914 και 919 ΑΚ, στην περίπτωση του άρθρου 13 του ίδιου νόμου αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο, που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, έστω και αν  αυτή δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Χρήση, που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, είναι η αυτούσια μίμηση και η παραποίηση, δηλαδή η χρησιμοποίηση με μικρές μεταβολές, που δεν αρκούν για να αποτραπεί η σύγχυση. Έτσι, η παραποίηση μπορεί να είναι οπτική, ηχητική, εννοιολογική ή και συνειρμική, τον δε κίνδυνο σύγχυσης μπορεί να δημιουργήσει η ομοιότητα λέξεων ή και αριθμών, που αποτελούν το γνώρισμα, εικόνων, ήχων, σχημάτων, χρωμάτων, σχεδίων, συσκευασιών, διαφημίσεων. Σημασία έχει η γενική εντύπωση, που δημιουργείται, ενώ ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποκλείεται, όταν η χρησιμοποίηση γίνεται με μικρές παραλλαγές. (ΕφΑθ 3945/2012 ΔΕΕ 2013.123, ΕφΘες 77/2007 ΕπισκΕΔ 2007.504). Κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει, όταν, λόγω ομοιότητας δύο διακριτικών γνωρισμάτων, μπορεί να δημιουργηθεί παραπλάνηση στους συναλλακτικούς κύκλους και συγκεκριμένα σε ένα όχι εντελώς ασήμαντο μέρος των πελατών, όσον αφορά στην προέλευση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση, είτε στην ταυτότητα της επιχείρησης, είτε στην ύπαρξη σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Τέτοια σύγχυση πρέπει να αποφεύγεται, διότι ο σαφής σκοπός του νομοθέτη είναι, να αποτρέπονται πεπλανημένες εντυπώσεις ως προς τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και εκμετάλλευση της καλής της φήμης από άλλη επιχείρηση. Προϋπόθεση για να δημιουργηθεί σύγχυση από τη χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων είναι να έχουν διακριτική δύναμη, χωρίς την οποία δεν μπορούν να επιτελέσουν τον προορισμό τους. Ο βαθμός της διακριτικής δύναμης προσδιορίζει και την έκταση της προστασίας. Η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισμάτων κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 146/1914 (βλ. ΑΠ 15/2021 δημ/ση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1609/2014 ΧΡΙΔ 2015.387, ΑΠ 371/2012 ΧΡΙΔ 2012.533, ΕΕΜΠΔ 2012.691, APM 2013.77, ΕφΛαρ 478/2014 ΔΕΕ 2015.227, ΕφΑΘ 3945/2012 ό.π.).

 

Από την επανεκτίμηση του συνόλου των εγγράφων που νομίμως προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), καθώς επίσης από τη με αριθμό _______ ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος __________, που εξετάσθηκε νομίμως ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία ελήφθη με επιμέλεια της εναγομένης, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλητεύσεως στην πληρεξουσία ως άνω αντίκλητο δικηγόρο της ενάγουσας, Μαρία Κιλιμίρη, όπως προκύπτει από τη με αριθμό ______/______ έκθεση επίδοσης του διορισμένου στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δικαστικού επιμελητή, ________, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της δίκης, πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρεία, με την επωνυμία «________________», που εδρεύει _________, ιδρύθηκε το έτος ______ και συνιστά μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη. Από το έτος _____, ξεκίνησε να προωθεί, αρχικά, στην _____ αγορά τροφίμων, λουκάνικα τύπου «______» με κρέας κοτόπουλου με τη διακριτική ένδειξη «______», ενώ η ίδια ως άνω εταιρεία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος των ακόλουθων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι ειδικότερα: α) του με αριθμό _________ λεκτικού σήματος «___», το οποίο καταχωρίστηκε την _____ και ισχύει μέχρι την ______, με δικαίωμα, περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, διακρίνοντας προϊόντα της κλάσεως 29 και συγκεκριμένα, κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι, εκχυλίσματα κρέατος, φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), αποξηραμένα και μαγειρεμένα ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες (σάλτσες από φρούτα), αβγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, έλαια και λίπη βρώσιμα, β) του με αριθμό _______ λεκτικού και απεικονιστικού σήματος «_____», που καταχωρίσθηκε την ______ και ισχύει μέχρι την _______ με δικαίωμα, περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, διακρίνοντας, επίσης, προϊόντα της κλάσεως 29 και συγκεριμένα τα ίδια, αμέσως ως άνω, εκτιθέμενα και γ) του με αριθμό _________ λεκτικού και απεικονιστικού σήματος «_______» που καταχωρίσθηκε τη _______ και ισχύει νομίμως έως τη ________, με δικαίωμα περαιτέρω, δεκαετούς ανανέωσης της ισχύος του, για τη διάκριση προϊόντων της κλάσεως 29, που συνίστανται συγκεκριμένα σε κρέας, ειδικότερα γερμανικά λουκάνικα. Ειδικότερα, το τελευταίο ως άνω ενωσιακό σήμα της ενάγουσας φέρει μία γραφική σύνθεση, που περιλαμβάνει τη φράση «_____», γραμμένη με ιδιόμορφους χαρακτήρες κόκκινου χρώματος με χρυσαφί περίγραμμα, κάτω από την οποία βρίσκεται η φράση «_______», γραμμένη με ιδιόμορφους χαρακτήρες χρώματος πράσινου, οι δε φράσεις αυτές είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό μίας λωρίδας χρώματος λευκού με χρυσό περίγραμμα, τοποθετημένης κάτωθι αναπαράστασης «______» χρώματος πράσινου, κόκκινου και χρυσαφί, το οποίο επικαλύπτει τη στυλιζαρισμένη αναπαράσταση μίας μικρής τέντας χρώματος πράσινου και λευκού, όπως και μία λωρίδα χρώματος κόκκινου, που αναγράφει τη φράση «_______», ενώ όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα βρίσκονται πάνω σε φόντο χρώματος κίτρινου ανοιχτού, στα δεξιά του οποίου εισάγεται η γραφική αναπαράσταση ενός γερμανικού λουκάνικου επάνω σε ένα φύλλο σαλάτας με μαγιονέζα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα εταιρεία, από το έτος 2011, εμπορεύεται στην ελληνική αγορά, προωθώντας προς πώληση σε αλυσίδες super market, λουκάνικα, τύπου  «____», με κρέας πουλερικών (κοτόπουλου ή γαλοπούλας), σε συσκευασίες με κυρίαρχο διασχηματισμό, αποτελούμενο από την απεικονιστική σύνθεση που περιλαμβάνει τη λεκτική ένδειξη «_____», η οποία αποτυπώνεται με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος και βρίσκεται εντός λωρίδας χρώματος λευκού, είναι δε τοποθετημένη (η λευκή αυτή λωρίδα) κάτωθι αναπαράστασης του λογοτύπου «____», το οποίο βρίσκεται στο μέσον κόκκινης, ελαφρά κυρτής λωρίδας, και επικαλύπτει, συνήθως, τη στυλιζαρισμένη αναπαράσταση μίας μικρής τέντας χρώματος πράσινου και λευκού, ενώ όλα τα προαναφερόμενα λεκτικά και απεικονιστικά στοιχεία τίθενται εντός φόντου κίτρινου χρώματος. Ο συγκεκριμένος διασχηματισμός χρησιμοποιείται από την ενάγουσα, συστηματικά και αδιάλειπτα, στις εμπορικές της συναλλαγές, στην αλλοδαπή, καθώς  και στην ελληνική αγορά, ως διακριτικό σημείο προελεύσεως των ως άνω εμπορευμάτων (λουκάνικων με κρέας κοτόπουλου ή γαλοπούλας), από τη συγκεκριμένη επιχείρηση της εν λόγω εταιρείας. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία «______», η οποία εδρεύει _____ και ιδρύθηκε το έτος ______, έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αλλαντικών προϊόντων, τόσο συνήθων, όσο και εξειδικευμένων αλλαντικών υψηλής γαστρονομίας, προωθώντας τα προϊόντα της σε χονδρεμπόρους, καταστήματα delicatessen, καθώς επίσης και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η τελευταία, μάλιστα, εταιρεία, η οποία έχει διακριθεί για την ποιότητα και τη γεύση των προϊόντων της, όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, έχει δημιουργήσει σειρές προϊόντων, εκάστη των οποίων φέρει τη δική της ονομασία, περιέχει τα δικά της προϊόντα, καθώς επίσης και ιδιαίτερο, κάθε φορά, διασχηματισμό συσκευασίας, προκειμένου να προκαλεί διαφορετική εντύπωση στον μέσο καταναλωτή. Συγκεκριμένα, εμπορεύεται τις ακόλουθες σειρές: α) σειρά «_____», περιέχουσα είδη, όπως μορταδέλα, ζαμπόν, μπέικον και σαλάμι, σε συσκευασίες που φέρουν άνω τμήμα χάρτινο σε φυσικό οικολογικό χρώμα και περιβάλλονται από πλαστικό σε γήινο φυσικό χρώμα, β) σειρά «_____», που περιλαμβάνει παστουρμά, σουτζούκι, προσούτο μόσχου, λουκάνικα χωριάτικα, σαλάμι αέρος, καπνιστό στήθος πάπιας, σε συσκευασίες διαφανείς, που φέρουν άνω τμήμα σε μαύρο χρώμα, στο οποίο περιέχονται σχέδια (κύκλοι εμπλεκόμενοι μεταξύ τους σε τετράφυλλα λουλούδια σε άσπρο χρώμα), γ) σειρά «______», που περιλαμβάνει καπνιστό μπέικον σε φέτες, ζαμπόν ωμοπλάτη, καπνιστό στήθος γαλοπούλας, πάριζα, λουκάνικα Καρδίτσας, λουκάνικα κοκτέιλ, σουτζούκι αέρος σε φέτες, σε συσκευασίες με χρώματα, κυρίως, λευκό και καφέ, δ) σειρά «_____», που περιέχει λουκάνικα χωριάτικα, βόεια, Μυκόνου, Τρικάλων, Καρδίτσας, Τζουμαγιάς, πικάντικα, παραδοσιακά χωριάτικα, μπέικον καπνιστό σε φέτες, ζαμπόν ωμοπλάτη κλπ., σε συσκευασίες με μπλε, πράσινο, γκρίζο, καφέ χρώμα κλπ., ε) σειρά «_____», που περιλαμβάνει μπριζόλα καπνιστή, λαιμό χοιρινό καπνιστό, λούντζα χοιρινή καπνιστή, ψαρονέφρι χοιρινό καπνιστό, πανσέτα χοιρινή καπνιστή με μπαχαρικά, deli μπούτι καπνιστό με δέρμα, σε συσκευασίες διαφανείς, που φέρουν άνω τμήμα σε χρώμα καφέ-μπορντώ για να παραπέμπουν σε «καπνιστό» με σχήμα κυματιστού κλαδιού με φύλλα, στ) σειρά «______», που περιλαμβάνει στήθος γαλοπούλας καπνιστό ή βραστό σε σχήμα και σε φέτες, σε διαφανή συσκευασία με γαλάζιο άνω τμήμα, καθώς και καπνιστό ζαμπόν μπούτι σε σχήμα και σε φέτες, σε συσκευασία με ροζ άνω τμήμα, με επιμέρους σχέδια, συνιστάμενα σε λουλούδια και φύλλα άσπρου χρώματος και ζ) σειρά «_____», που περιλαμβάνει προϊόντα, όπως πάριζα βραστή (gluten free) των 700 gr σε φέτες, παριζάκι βραστό γίγας, παριζάκι βραστό ατομικό και παριζάκι με κοτόπουλο, καθώς και λουκάνικα κοτόπουλου και γαλοπούλας με λιωμένο τυρί (150 gr), καθώς επίσης λουκάνικα κοτόπουλου και γαλοπούλας με λιωμένο τυρί και μανιτάρια (150 gr), σε συσκευασίες που φέρουν κατεξοχήν κίτρινο και κόκκινο χρώμα, εμπλουτισμένες με παιδικά σχέδια, καθώς απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Η τελευταία αυτή σειρά («_____») σχεδιάστηκε το έτος ______ και κυκλοφόρησε, αρχικά, τα προϊόντα που συνίστανται σε πάριζα και παριζάκι, καθώς αποτελούν γεύσεις, που καταναλώνονται ιδιαίτερα ευχάριστα από παιδιά, ενώ τα λουκάνικα κοτόπουλου και γαλοπούλας με λιωμένο τυρί, καθώς και με λιωμένο τυρί και μανιτάρια, προωθήθηκαν στην ελληνική αγορά από την εναγομένη, το πρώτον, το έτος ______. Τα συγκεκριμένα, μάλιστα, προϊόντα κυκλοφόρησαν σε συσκευασία που περιέχει τον ακόλουθο διασχηματισμό, ήτοι ειδικότερα μία απεικονιστική σύνθεση με τη λεκτική ένδειξη «_______», που αποτυπώνεται με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, τοποθετημένη εντός λωρίδας χρώματος λευκού και κάτωθι της αναπαράστασης του λογοτύπου της εναγομένης, που συνίσταται στη λεκτική ένδειξη «______», εντός περιγράμματος κόκκινου χρώματος, συντιθέμενου από συμμετρικές ευθείες και καμπύλες γραμμές, το οποίο (λογότυπο) είναι τοποθετημένο στο μέσον κόκκινης, ελαφρά κυρτής, λωρίδας. Επιπλέον, κάτωθι της λεκτικής ένδειξης «_____», τίθεται με πράσινο χρώμα η λεκτική ένδειξη με «λιωμένο τυρί» (with melted cheese) ή «με λιωμένο τυρί και μανιτάρια» (with melted cheese and mushrooms) και κάτω από αυτή, έτερη κόκκινη, ελαφρά κυρτή λωρίδα. Στον εν λόγω διασχηματισμό περιέχονται, επιπλέον, τρία λουκάνικα, εκ των οποίων το ένα είναι ανοιχτό με γέμιση τυριού, ενώ ανάμεσα από τα λουκάνικα παρεμβάλλονται λαχανικά και δίπλα σε αυτά, τρία μικρά τεμάχια κίτρινου τυριού (στη δε συσκευασία που περιέχει λουκάνικα με τυρί και μανιτάρια, εμφαίνεται και τεμάχιο μανιταριού), καθώς επίσης κι ευχάριστα παιδικά σχέδια, ήτοι συγκεκριμένα ένα χαμογελαστό αγοράκι που ψαρεύει ένα ψαράκι, ένα πουλί που πετά ανάμεσα σε συννεφάκια κι ένας μικρός πειρατής που χρησιμοποιεί κιάλι. Τα προαναφερόμενα λεκτικά και απεικονιστικά στοιχεία τίθενται εντός φόντου κίτρινου χρώματος, που φέρει σε διάσπαρτο επαναλαμβανόμενο μοτίβο την επωνυμία της εναγομένης, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με λευκά γράμματα. Αποδείχθηκε, μάλιστα, ότι η εναγόμενη έχει ήδη κατοχυρώσει το με αριθμό _______ ημεδαπό σύνθετο σήμα, που περιέχει λεκτική ένδειξη και απεικόνιση με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, συντιθέμενο από περίγραμμα, με δύο καμπυλοειδείς γραμμές, άνω και κάτω, και δύο κάθετες γραμμές, δεξιά και αριστερά, που φέρει κόκκινο χρώμα και την επωνυμία της εναγομένης «______», με λευκά κεφαλαία, μεγάλου μεγέθους, γράμματα. Άνωθεν της λέξης αυτής, κατά τη φορά του περιγράμματος αναγράφονται με μικρότερου μεγέθους, λευκά κεφαλαία γράμματα, οι περιγραφικές ενδείξεις «________» και, κάτωθι, επίσης κατά τη φορά του περιγράμματος, οι λέξεις «______», κάτωθεν δε αυτών, με μεγαλύτερα γράμματα, οι λέξεις «___________», λευκού χρώματος. Κάτω από την ανωτέρω απεικόνιση, αναγράφεται η λεκτική ένδειξη «______» με κόκκινα γράμματα. Το ανωτέρω σύνθετο ημεδαπό σήμα της εναγομένης εταιρείας, που προορίζεται να διακρίνει προϊόντα της κλάσης 29 και συγκεκριμένα, κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι, καθώς και εκχυλίσματα κρέατος, έγινε δεκτό με τη με αριθμό __________ απόφαση του Εξεταστή της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε δε στις ______ και ισχύει μέχρι την __________. Ακολούθως, αντικείμενο της ένδικης υπόθεσης συνιστά η σύγκριση μεταξύ του διασχηματισμού της συσκευασίας των λουκάνικων πουλερικών που χρησιμοποιεί η ενάγουσα εταιρεία και του διασχηματισμού συσκευασίας των αντιστοίχων προϊόντων, που χρησιμοποιεί η εναγόμενη, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν μεταξύ τους υφίσταται ομοιότητα και αν η συγκεκριμένη ομοιότητα προκαλεί σύγχυση στον μέσο καταναλωτή, ως προς την προέλευση των προσφερόμενων προϊόντων και συνακόλουθα, αν συντρέχει περίπτωση προσβολής του με αριθμό __________ σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διακριτικού γνωρίσματος της ενάγουσας από τη χρησιμοποίηση εκ μέρους της εναγόμενης εταιρείας του ανωτέρω αναφερόμενου διασχηματισμού συσκευασίας των προϊόντων «______», που εμπορεύεται η τελευταία. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, ερευνητέα, προϋπόθεση αποτελεί η πρόκληση κινδύνου σύγχυσης ή συσχέτισης του μέσου καταναλωτή λουκάνικων πουλερικών, ο οποίος διαθέτει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, αναφορικά με την προέλευση των προϊόντων που εμπορεύονται αμφότερες οι διάδικοι εταιρείες, με την επισήμανση ότι ο κίνδυνος σύγχυσης υπό στενή έννοια ισοδυναμεί με την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για την ίδια επιχείρηση, ενώ ο κίνδυνος συσχέτισης αφορά στην ύπαρξη της πεπλανημένης εντύπωσης ότι μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει οικονομική σχέση ή επιχειρηματική συνεργασία, κατά τα αναλυτικά εκτεθέντα στην πιο πάνω νομική σκέψη. Επί των ερευνωμένων εν προκειμένω θεμάτων πρέπει να λεχθούν τα εξής: Ο επίδικος διασχηματισμός της εναγόμενης εταιρείας, που αποτελείται από λεκτικά, απεικονιστικά και χρωματικά στοιχεία, περιέχοντας και το κατοχυρωμένο, ως άνω αναφερόμενο, ημεδαπό σύνθετο σήμα αυτής, διακρίνει, κατ’ αρχάς, όμοια προϊόντα, ήτοι λουκάνικα από κοτόπουλο και γαλοπούλα, που ανήκουν στην κλάση 29, και διανέμονται στα ίδια δίκτυα διανομής, με εκείνα που διακρίνει το με αριθμό ______________ ενωσιακό σύνθετο σήμα της ενάγουσας εταιρείας (γερμανικά λουκάνικα), τα οποία προωθούνται στην αγορά σε συσκευασίες, που φέρουν τον ανωτέρω εκτιθέμενο διασχηματισμό της ενάγουσας. Όσον αφορά, ωστόσο, στα λεκτικά στοιχεία του διασχηματισμού της εναγομένης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η λεκτική ένδειξη «_______» διαφοροποιείται ουσιωδώς από τη λεκτική ένδειξη «_____» που φέρει ο διασχηματισμός της ενάγουσας, καθώς από τα τέσσερα γράμματα που απαρτίζουν την καθεμία από τις ως άνω λέξεις, κοινό καθίσταται μόνον το δεύτερο γράμμα («___»). Μολονότι, μάλιστα, υφίσταται μικρή ηχητική ομοιότητα κατά τη φωνητική απόδοση των ως άνω λεκτικών ενδείξεων, καθώς η πρώτη προφέρεται ως «_____» και η δεύτερη ως «_____», διακρίνονται ουσιωδώς οι ανωτέρω ενδείξεις, τόσο οπτικά, όσο και εννοιολογικά, που εύκολα αντιδιαστέλλονται στη συνείδηση του μέσου και ευλόγως προσεκτικού και ενημερωμένου καταναλωτή. Ειδικότερα, η λέξη «_____», συνιστά ιαχή πανηγυρισμού και επιφώνημα, που χρησιμοποιείται κυρίως από παιδιά, συνοδευόμενη, μάλιστα, στον επίδικο διασχηματισμό της εναγομένης (και στο κατοχυρωμένο σήμα αυτής) από ένα θαυμαστικό, επίσης κόκκινου χρώματος, ισομεγέθες με το ύψος των γραμμάτων της λεκτικής αυτής ενδείξεως, με αποτέλεσμα να εντυπώνεται, ως τέτοιο (επιφώνημα πανηγυρισμού) στη μνήμη και τη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, παραπέμποντας σε ενθουσιασμό για τα λουκάνικα της σειράς «______» της εναγόμενης εταιρείας. Αντιθέτως, η λέξη «_____» παραπέμπει σε ξενικό όνομα ή επίθετο και σε καμία περίπτωση, σε έκφραση ενθουσιασμού ως προς αντικείμενο ή κατάσταση. Επιπλέον, όσον αφορά στο απεικονιστικό μέρος του επίμαχου διασχηματισμού της εναγομένης, προκύπτει ότι η αναγραφή της ως άνω λεκτικής ενδείξεως «______» με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, εντός λωρίδας χρώματος λευκού, η οποία περικλείεται από δύο λεπτές, ελαφρώς κυρτές, κόκκινες λωρίδες, πάνω και κάτω από την προαναφερόμενη λευκή λωρίδα, με τοποθέτηση των εν λόγω στοιχείων εντός φόντου κίτρινου χρώματος, εμφανίζει, κατ’ αρχάς, μία χρωματική ομοιότητα, ήτοι ως προς την επιλογή χρωματικών συνδυασμών, με την αναγραφή της λεκτικής ένδειξης «_____» με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος, εντός λωρίδας χρώματος λευκού, πάνω από την οποία υφίσταται ελαφρώς κυρτή κόκκινη λωρίδα, ενώ τα ανωτέρω απεικονιστικά και λεκτικά στοιχεία τοποθετούνται εντός φόντου κίτρινου χρώματος. Ωστόσο, χρήζει να επισημανθεί ότι στον επίδικο διασχηματισμό της εναγομένης και ειδικότερα στην κόκκινη κυρτή λωρίδα που βρίσκεται άνωθεν της λεκτικής ενδείξεως «______», εμφαίνεται διακριτά, το λογότυπο της εν λόγω εταιρείας, που περιέχει την επωνυμία της. Ειδικότερα, στο κέντρο της εν λόγω κόκκινης κυρτής λωρίδας, απεικονίζεται, εμφανώς, περίγραμμα, με δύο καμπυλοειδείς γραμμές, άνω και κάτω, και δύο κάθετες γραμμές, δεξιά και αριστερά, που φέρει κόκκινο χρώμα και επωνυμία της εναγομένης «_______» με λευκά κεφαλαία, μεγάλου μεγέθους, γράμματα, ενώ άνωθεν της λέξης αυτής, αναγράφονται με μικρότερου μεγέθους, λευκά κεφαλαία γράμματα, οι περιγραφικές ενδείξεις «________» και, κάτωθεν της επωνυμίας της εναγομένης, επίσης κατά τη φορά του περιγράμματος, οι λέξεις «_______», επίσης με λευκά κεφαλαία γράμματα, μικρότερου μεγέθους. Επιπρόσθετα, στο κίτρινο φόντο του διασχηματισμού της εναγομένης απεικονίζονται- πέραν των τριών λουκάνικων (εκ των οποίων το ένα διαθέτει γέμιση τυριού) και των τριών μικρών τεμαχίων κίτρινου τυριού ή τεμαχίων τυριού, συνοδευόμενων από μανιτάρι (για τη συσκευασία των λουκάνικων με γέμιση τυριού και μανιταριού), που συνιστούν περιγραφικά στοιχεία και δεν ασκούν επιρροή στη δημιουργία της γενικής εντύπωσης στη μνήμη του καταναλωτή- ευχάριστα παιδικά σχέδια, όπως ένα χαμογελαστό αγοράκι που ψαρεύει ένα ψαράκι, ένα πουλί που πετά ανάμεσα σε συννεφάκια κι ένας μικρός πειρατής που χρησιμοποιεί κιάλι, παραπέμποντας στη σειρά προϊόντων «______» της, εναγομένης, που καταναλώνεται, κατεξοχήν, από παιδιά. Συγχρόνως, στο φόντο κίτρινου χρώματος, επαναλαμβάνεται διάσπαρτα με λευκούς χαρακτήρες απεικονιστικό μοτίβο με την επωνυμία της εναγομένης, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα. Αντιθέτως, στον διασχηματισμό της συσκευασίας της ενάγουσας, στο κέντρο της ελαφρά κυρτής κόκκινης λωρίδας, που βρίσκεται άνωθεν της λεκτικής ένδειξης «_____», αναγράφεται το λογότυπο με την επωνυμία αυτής «______», με κόκκινα κεφαλαία γράμματα, όπου πάνω από το γράμμα «_» υφίσταται ένας κύκλος σε κόκκινο χρώμα, το οποίο (λογότυπο) βρίσκεται μέσα σε ένα ωοειδές σχήμα σε λευκό χρώμα, περιβαλλόμενο από ένα παραλληλεπίπεδο πλαίσιο σε πράσινο χρώμα, ενώ όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία περιβάλλονται από ένα πλαίσιο σε χρυσαφί χρώμα. Παράλληλα, τόσο στο με αριθμό ______/______ σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενάγουσας, όσο και στον διασχηματισμό της συσκευασίας των προϊόντων της, απεικονίζεται άνωθεν του λογοτύπου «___» της εν λόγω εταιρείας, μισή πράσινη βεντάλια. Με βάση τα ανωτέρω, ο χρωματικός συνδυασμός του επίμαχου διασχηματισμού της εναγομένης εταιρείας προσομοιάζει μεν με τον αντίστοιχο του διασχηματισμού της ενάγουσας, ωστόσο δεν είναι αρκούντως σημαντικός, ώστε να αποσπάσει περισσότερο την προσοχή του μέσου καταναλωτή προϊόντων αλλαντικών, που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, από ό,τι το λεκτικό στοιχείο «_____» που περιέχει, καθώς και η επωνυμία «_______» της εναγομένης εταιρείας, ως παραγωγού των συγκεκριμένων αλλαντικών, που διαφοροποιείται ουσιωδώς από το λογότυπο «_____» που παραπέμπει στην επωνυμία της ενάγουσας εταιρείας. Εξάλλου, το ενδιαφερόμενο κοινό δύναται να εκλάβει τον ανωτέρω αναφερόμενο χρωματικό συνδυασμό που περιέχεται στον επίδικο διασχηματισμό της εναγομένης εταιρείας, ως διακοσμητικό στοιχείο, δεδομένου, μάλιστα, ότι τα χρώματα του κόκκινου και του κίτρινου χρησιμοποιούνται διεθνώς από επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον χώρο της εστίασης, είτε μέσω της πώλησης προϊόντων, είτε σε χώρους πώλησης φαγητού, για τη διέγερση της όρεξης του καταναλωτικού κοινού. Συγκεκριμένα, το χρώμα κόκκινο αιχμαλωτίζει το βλέμμα, προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις και σχετίζεται με κάτι φρέσκο, το δε κίτρινο δηλώνει, συνήθως, αισιοδοξία και ευθυμία, ενώ αμφότερα τα εν λόγω χρώματα χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού από εταιρείες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και αντιστοίχων προϊόντων με αυτά της ενάγουσας. Αποδεικνύεται, άλλωστε, ότι η εναγόμενη εταιρεία, ήδη από το έτος ______, κατά τη δημιουργία και το σχεδίασμα της σειράς «_____» των προϊόντων αυτής, που περιείχε, αρχικά, παριζάκι και πάριζα (και πλέον από το έτος ______, τα λουκάνικα από κοτόπουλο και γαλοπούλα με τυρί και με τυρί και μανιτάρια, υπό τον επίμαχο διασχηματισμό «____» και τα λοιπά προαναφερόμενα απεικονιστικά και λεκτικά στοιχεία), που αποτελούν εδέσματα ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά, κυκλοφόρησε τα ως άνω προϊόντα αυτής σε συσκευασίες που έφεραν διασχηματισμό, στον οποίο, επίσης, ο κυρίαρχος χρωματικός συνδυασμός ήταν αυτός του κόκκινου και του κίτρινου, με λευκό πλαίσιο, στο οποίο αναγραφόταν ο τύπος του συγκεκριμένου αλλαντικού, με τη χρήση του λογοτύπου που έφερε την επωνυμία της εναγομένης και διάσπαρτα μοτίβα της επωνυμίας αυτής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εντός του κίτρινου φόντου της συσκευασίας, καθώς επίσης και ποικίλα παιδικά σχέδια στο φόντο αυτό. Σημειώνεται, δε, ότι και το κίτρινο χρώμα χρησιμοποιείται στον διασχηματισμό συσκευασιών και άλλων εταιρειών στην αλλαντοβιομηχανία, ως περιγραφική ένδειξη, προκειμένου να παραπέμψει στη γέμιση τυριού που περιέχουν τα πωλούμενα από τις εταιρείες αυτές λουκάνικα. Αντίστοιχα, η ίδια η ενάγουσα εταιρεία, στη συσκευασία αυτής που περιέχει λουκάνικα υπό το σήμα «______» με γέμιση κέτσαπ, χρησιμοποιεί, ως διασχηματισμό, τη λεκτική ένδειξη «_____» με κόκκινα γράμματα και κάτωθι αυτής με μικρότερους κεφαλαίους χαρακτήρες, πράσινου χρώματος τη λέξη «_____», εντός λευκής λωρίδας, ενώ στην άνωθεν αυτής χρυσή, ελαφρά κυρτή λωρίδα, τη λεκτική και απεικονιστική ένδειξη «_____», που έχει κατοχυρωθεί ως σήμα αυτής, εντός κόκκινου (και όχι κίτρινου) πλαισίου, καθώς παραπέμπει στο κόκκινο χρώμα της σάλτσας ντομάτας και ειδικότερα, της κέτσαπ που περιέχεται στο ως άνω προϊόν αυτής. Επιπλέον, προωθεί λουκάνικα υπό την ονομασία «____» σε συσκευασίες, όπου το λογότυπο αυτής, στο μέσον ελαφρά κυρτής λωρίδας και η λευκή λωρίδα με την προαναφερόμενη λεκτική ένδειξη («______») και λοιπά περιγραφικά απεικονιστικά στοιχεία, τοποθετούνται σε μαύρο φόντο κ.ο.κ. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω παραδοχών, δεν προκύπτει ότι το εικαστικό στοιχείο, και ειδικότερα ο χρωματικός συνδυασμός (κίτρινου και κόκκινου) του ενωσιακού σύνθετου σήματος της ενάγουσας «__________» καθώς και του διασχηματισμού της συσκευασίας αυτής, για την προώθηση των ως άνω προϊόντων της, έχει αυτοτελώς καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης της πρώτης ενάγουσας. Εξάλλου, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι το εικαστικό και το λεκτικό μέρος αυτών έχουν την ίδια περίπου διακριτική δύναμη, το λεκτικό στοιχείο καθίσταται, κατ’ αρχήν, εκείνο που προσδιορίζει τη γενική εντύπωση, δηλαδή η κυρίαρχη λέξη, η οποία και εντυπώνεται στη μνήμη του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, μεταξύ του επιδίκου διασχηματισμού της συσκευασίας των λουκάνικων «____» της εναγόμενης και του ανωτέρω ενωσιακού σήματος και διακριτικού γνωρίσματος - διασχηματισμού της συσκευασίας των προϊόντων της ενάγουσας, υφίσταται  επαρκής διαφοροποίηση των λεκτικών τους στοιχείων, λαμβανομένης υπόψη και της διακριτά εμφανούς αναγραφής της διαφορετικής επωνυμίας των παραγωγών εταιρειών, εν προκειμένω, «_____» (για την εναγομένη) και «_____» (για την ενάγουσα), η οποία (επωνυμία) επιδρά καταλυτικά στη συνείδηση του μέσου καταναλωτή αλλαντικών προϊόντων, που διαθέτει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, αναφορικά με την επιλογή του προς κατανάλωση προϊόντος. Επομένως, παρά την ύπαρξη επιμέρους κοινών στοιχείων, μεταξύ, αφενός, του ως άνω ενωσιακού σύνθετου σήματος και του διασχηματισμού της ενάγουσας κι αφετέρου, του διασχηματισμού της συσκευασίας των λουκάνικων «_____» της εναγόμενης, η σχηματιζόμενη γενική εντύπωση που δημιουργείται στον αποδέκτη των ανωτέρω επίμαχων προϊόντων καθίσταται διαφοροποιημένη και δεν καταφάσκεται πιθανή η σύγχυση μεταξύ των συγκρουόμενων σημείων, με βάση τη συνολική εντύπωση. Ειδικότερα, μεταξύ των ανωτέρω διακριτικών γνωρισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διακριτικά και κυρίαρχα (λεκτικά) στοιχεία τους, υπάρχει τέτοια οπτική, λεκτική, ηχητική και εννοιολογική διαφοροποίηση, έτσι ώστε κατ’ αποτέλεσμα να μην φαίνεται πιθανή η σύγχυση μεταξύ τους. Εφόσον, λοιπόν, δεν υφίσταται ταυτότητα ή ομοιότητα μεταξύ του ως άνω ενωσιακού σύνθετου σήματος και του διασχηματισμού της ενάγουσας αφενός και του διασχηματισμού της συσκευασίας των λουκάνικων «_____» της εναγομένης αφετέρου, δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σε ένα σημαντικό τμήμα των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, ως προς την προέλευση των ανωτέρω προϊόντων από τις διαδίκους εταιρείες, ούτε κίνδυνος συσχέτισης, υπό την έννοια ότι υπάρχει οικονομική συνεργασία μεταξύ των ως άνω εταιρειών. Συνακόλουθα, με την κυκλοφορία των λουκάνικων «_____» με την επίδικη ως άνω συσκευασία, η εναγόμενη δεν προσέβαλε τα απόλυτα δικαιώματα της ενάγουσας στο σήμα αυτής, ενώ συγχρόνως, η ενέργεια της αυτή δεν συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Εξάλλου, ουδόλως αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη εταιρία, με την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων της, ήτοι των λουκάνικων από κοτόπουλο και γαλοπούλα με λιωμένο τυρί/ με λιωμένο τυρί και μανιτάρια, υπό την επίμαχη ως άνω συσκευασία, ενήργησε κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη και με σκοπό τον ανταγωνισμό, δηλαδή την προσέλκυση πελατών της ενάγουσας, το εύκολο και γρήγορο κέρδος σε βάρος της τελευταίας και την εκμετάλλευση της καλής φήμης της ενάγουσας και των προσπαθειών αυτής να πετύχει την εδραίωση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, δεδομένου ότι η ίδια διέθετε στο καταναλωτικό κοινό προς πώληση, ήδη από το έτος _____, προϊόντα της σειράς «_____», σε συσκευασία με διασχηματισμό, όπου ο χρωματικός συνδυασμός και τα λοιπά απεικονιστικά του στοιχεία, ομοιάζουν με τον επίδικο διασχηματισμό των λουκάνικων «______» της ίδιας. Ενόψει των ανωτέρω, η πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ομοίως και απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεν έσφαλλε και τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την εκκαλούσα, όπως αυτά εκτίθενται στους δύο πρώτους λόγους της έφεσης της, με τους οποίους, συνολικά εκτιμώμενους, παραπονείται για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από την εκκαλούμενη, κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.

Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη από ______ (αρ. καταθ. _____/_____) έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ’ ουσίαν και να καταδικασθεί η εκκαλούσα στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας λόγω της ήττας της (αρθρ. 176, 183, 189, 191§ 2 ΚπολΔ και 63, 68 παρ. 1 και 69 του Κώδικα Δικηγόρων) κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος το κατατεθέν από την εκκαλούσα για το παραδεκτό της έφεσης παράβολο πρέπει να εισαχθεί στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 495 ΚπολΔ, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 4055/2012.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την από _____ (αρ. καταθ. _____/______) έφεση κατά της υπ’ αριθ. ____/_____οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου στο δημόσιο ταμείο. Και

 

Καταδικάζει την εκκαλούσα στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των _________ (______).

 

Κρίθηκε, κ.λπ.

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ