ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

 ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θεσ 16113/2021

 

Νόμος 4800/2021 - Οικογενειακό δίκαιο - Ισχύς από 16-09-2021 - Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου - Γονική μέριμνα - Ενορκες βεβαιώσεις -.

 

Μεταβατική διάταξη που ορίζει ότι διατάξεις των κεφαλαίων Β και Γ εφαρμόζονται σε εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Καταλαμβάνει και υποθέσεις που συζητήθηκαν πριν την 16-09-2021. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου. Με τις νέες διατάξεις οι γονείς ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική του μέριμνα εφόσον έχει αναγνωριστεί. Έννοια «από κοινού» και «εξίσου» άσκησης γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1514 ΑΚ εισάγει απόκλιση υπό προϋποθέσεις. Δυνατότητες Δικαστηρίου. Στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για διαμεσολάβηση. Περιπτώσεις κατανομής γονικής μέριμνας σύμφωνα με το Ν. 4800/2021. ʼρθρο 1519 ΑΚ. Ζητήματα που εκ του νόμου αφορούν την μέριμνα και όχι την επιμέλεια του τέκνου. Κριτήρια ανάθεσης γονικής μέριμνας. Έννοια «βέλτιστου» συμφέροντος. Δεν εισάγει ουσιαστική / εννοιολογική διαφοροποίηση αλλά μόνο λεκτική / ορολογική. Ο νέος νόμος παρέχει για πρώτη φορά εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία για το προσδιορισμό της αόριστης νομικά έννοιας. Προφορική ανταίτηση καθ΄ου περί ανάθεσης επιμέλειας με επικουρικό αίτημα ρύθμισης επικοινωνίας. Λόγω διαφωνίας διαδίκων σχετικά με την άσκηση γονικής μέριμνας (μη σύμπραξη σε από κοινού άσκηση, φροντίδα και εκπαίδευση, κατανομή χρόνου διαμονής τέκνου) το Δικαστήριο αναθέτει κατ άρθρο 1514 ΑΚ στην αιτούσα μέρος της γονικής μέριμνας και δη την επιμέλεια του ανηλίκου. Ένορκη βεβαίωση. Στην διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εν απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου αυτού που τις προσκομίζει. Τα προσκομιζόμενα οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικά) δεν δεσμεύουν το δικαστήριο καθώς δεν έχουν ελεγχθεί για την ειλικρίνειά τους.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κωνσταντινίδη) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16113/2021

(Αριθμός έκθ. κατάθεσης αίτησης...2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Σοφία Αντωνιάδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 30 Ιουνίου 2021, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ....../2021 και τις προφορικά στο ακροατήριο ασκηθείσες ανταιτήσεις, με αντικείμενο την επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΣΑΣ: .......... κατοίκου Θεσσαλονίκης ( .......αρ.), ΑΦΜ .... ατομικά και ως συνασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της, .....η, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου, Νικολάου Αποστολάκη (ΑΜΔΣΘ 6897), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. Συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Κλεονίκη Τάχια.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ - ANTAΙTOYΝΤΟΣ - ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: ....., κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (.....), ΑΦΜ ...... που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Γεωργίου Κωνσταντινίδη (ΑΜΔΣΘ 10871), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

 

Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίσθηκε αρχικά για την δικάσιμο της 16-03-2021, οπότε η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων στο σύνολο της Επικράτειας με τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 843/03-03-2021) από 01-03-2021 έως και 16-03-2021. Με την υπ' αριθμ. 942ΑΜ/09-04-2021 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εισήχθη οίκοθεν προς συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με τον ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21-05-2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις», και δη με τα Κεφάλαια Β και Γ αυτού αντικαθίστανται ή τροποποιούνται σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέματα της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων (άρθρα 1510-1541 του Αστικού Κώδικα), ως ίσχυαν ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η οποία συντελέσθηκε με τον ν. 1329/1983 και εναρμόνισε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς το άρθρο 4 παρ.2 του Συντάγματος για την ισότητα των φύλων και προς το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Η ισχύς του άνω νόμου, ως προς τα ανωτέρω Κεφάλαια, αρχίζει από τις 16-09-2021 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' άρθρο 30), ενώ κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε') τα Κεφάλαια Β' και Γ' εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ενώ συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β' και Γ' ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών .από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το Κεφάλαιο Α', υπό τον τίτλο «Σκοπός και Αντικείμενο», ορίζει ότι: «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992, και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές» (άρθρο 1) και ότι «Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης» (άρθρο 2). Σύμφωνα με το άρθρο 1515 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τον άνω νόμο, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1510 του ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον άνω νόμο, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του 1513 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τον άνω νόμο και εφαρμόζεται αναλόγως για τα τέκνα που γεννήθηκαν και παραμένουν χωρίς γάμο των γονέων τους, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Με την εν λόγω ρύθμιση καθιερώνεται εκ του νόμου κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή δικαστική -απόφαση. Με τον όρο «εξίσου» αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με τον ν. 1329/1983 και εναρμόνισε, στο θέμα αυτό, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου σπουδαία. Ειδικότερα, με το άρθρο 1514 ΑΚ, το οποίο έχει ως τίτλο «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» ορίζεται ότι «1 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκηση της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαιους, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη   του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράταση του. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησης της στα κατ' ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασης του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ 190/Α/3Ο-11-2019) για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις -Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2003 και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 τταρ.3 του ως άνω νόμου.

 

Με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 1514 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων γίνεται από το δικαστήριο, ενώ ως περιπτώσεις διαφωνίας αναφέρονται ενδεικτικά («ιδίως»), οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει στη γονική μέριμνα ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της, ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου. Ένας τρόπος (λειτουργικής) κατανομής της γονικής μέριμνας συνιστά η ανάθεση ορισμένων λειτουργιών της (π.χ. επιμέλεια) στον ένα γονέα και των υπολοίπων (διοίκηση, περιουσία, εκπροσώπηση) στην από κοινού άσκηση. Αν η άσκηση της γονικής μέριμνας μοιραστεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασης τους, ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αποφασίζει μόνος του για τα καθημερινά θέματα του τέκνου, δεν μπορεί, όμως, κατ' άρθρο 1519 ΑΚ να αποφασίζει μόνος του για θέματα που επηρεάζουν καίρια τη ζωή του τέκνου, ήτοι για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα; για σημαντικά ζητήματα της υγείας του, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των γονέων, διότι η κρίση για σημαντικά ζητήματα παραμένει στο πυρήνα της γονικής μέριμνας, που εν προκειμένω ανήκει και στους δύο (πρβλ. υπό το προϊσχύσαν δίκαιο ΑΠ 1321/1992, Αρμ ,48.340, ΕφΘεσ 564/2008, Αρμ 2008.1836). Ωστόσο, ως προς τα τελευταία αυτά ζητήματα, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση., αν ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια αδυνατεί για νομικούς ή πραγματικούς λόγους να συμπράξει ακόμα και ως προς τα καίρια αυτά ζητήματα, τότε και αυτά ανατίθενται αποκλειστικά στον έτερο γονέα (άρθρ. 1519 εδ. β' σε συνδυασμό με άρθρο 1510 τελ. εδάφιο). Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησης της είναι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα, το οποίο (βέλτιστο συμφέρον) εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των 5ύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθέναν από αυτούς, Ο όρος «βέλτιστο συμφέρον» κατ' ουσίαν, αποδίδει την ισχύουσα έννοια του «συμφέροντος του τέκνου», ο οποίος, όπως έχει εξειδικευθεί από τη νομολογία, δεν είναι δεκτικός διαβαθμίσεων και συνεπώς η εν λόγω ρύθμιση δεν εισάγει ουσιαστική/εννοιολογική διαφοροποίηση, αλλά μόνο λεκτική/ορολογική. Ως συμφέρον του τέκνου νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και, γενικότερα, κάθε είδους συμφέρον το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται για πρώτη φορά από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικό στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 2 ΑΚ, η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύονται από τον νομοθέτη και ισχυροποιούνται έναντι άλλων, χωρίς ωστόσο, να δεσμεύουν το δικαστήριο ως προς την ιεράρχηση ή την υιοθέτηση τους στο σύνολο τους. Στη δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του συγκεκριμένου ανηλίκου τέκνου με κριτήρια αξιολογικά, τα οποία αντλούνται, μεταξύ άλλων, και από τα πορίσματα της ψυχολογίας (ΑΠ 414/2010, ΑΠ 2130/2007 δημ. ΝΟΜΟΣ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα ενεργούσα ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, … και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, που γεννήθηκε από την εκτός γάμου σχέση της με τον καθ'ου η αίτηση, ο οποίος προέβη σε εκούσια αναγνώριση του, και του οποίου την επιμέλεια ασκούν από κοινού με τον καθ'ου σύμφωνα με τη μεταξύ τους συμφωνία, κατ'άρθρ. 151-5 ΑΚ που περιλαμβάνεται στη με αριθμό 2018 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, …, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του, και να υποχρεωθεί ο καθ'ου να της καταβάλλει, για λογαριασμό του ανηλίκου, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του, το ποσό των 605 ευρώ, προκαταβολικά και στην αρχή κάθε μήνα, με αρχή την επομένη της επίδοσης της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, καθώς ο ανήλικος δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του για εργασία, ενώ ο καθ'ου πατέρας του έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες, ανερχόμενες στο ως άνω ποσό, όπως ειδικότερα τις προσδιορίζει, συνυπολογιζομένης και της δικής της συνεισφοράς στη διατροφή του. Επίσης, ζητά να καταδικασθεί ο καθ'ου στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με το περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά η αίτηση, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε σαφής, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1475, 1484, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1510, 1513, 1514, 1515 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21.52021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις», που κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε') του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (την 16-09-2021 (άρθρο 30)] αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 682, 688 παρ.1, 728, 729, 730, 731. 735 και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης.

 

Ο καθ'ου η αίτηση, με προφορική δήλωση του, που υποβλήθηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, πριν από την έναρξη της συζήτησης επί της ουσίας της υποθέσεως, και καταχωρήθηκε στο σώμα της ένδικης αίτησης, ενόψει της μη τήρησης πρακτικών συνεδρίασης κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άσκησε ανταίτηση, με την οποία να ζητά να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ίδιου ανηλίκου τέκνου, άλλως και όλως επικουρικώς να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ως προς τη λειτουργική της έκφανση του καθορισμού του τόπου διαμονής του, της εκπαίδευσης - μόρφωσης του και της ιατροφαρμακευτικής του περίθαλψης, άλλως και όλως επικουρικότερα να ρυθμιστεί προσωρινά, κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο σ ‘αυτήν τρόπο, το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του και να απειληθεί κατά της καθ'ης η ανταίτηση χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί αναφορικά με τη ρύθμιση της επικοινωνίας αυτής. Η ανταίτηση, η οποία ασκήθηκε παραδεκτά και αρμόδια φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 παρ.6 του ΚΠολΔ) είναι νόμιμη, στηριζόμενη, κατά την κύρια και την πρώτη επικουρική της βάση, στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1513, 1514, 1515 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21.5.2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις», που κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε') του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου [την 16-09-2021 (άρθρο 30)] αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 682, 688 παρ.1 ΚΠολΔ και, κατά την δεύτερη επικουρική της βάση στη διάταξη των άρθρων 1520 ΑΚ και 947 ΚΠολΔ, και πρέπει να συνεκδικασθεί με την κύρια παραπάνω αίτηση, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Η αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση, με προφορική δήλωση της, που υποβλήθηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, πριν σπό την έναρξη της συζήτησης επί της ουσίας της υποθέσεως, και καταχωρήθηκε στο σώμα της ένδικης αίτησης, ενόψει της μη τήρησης πρακτικών συνεδρίασης κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άσκησε ανταίτηση, με την οποία να ζητά, σε περίπτωση που η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους ανατεθεί προσωρινά στον καθ'ου, να ρυθμιστεί προσωρινά, κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο σ'αυτήν τρόπο, το δικαίωμα επικοινωνίας της με το ανήλικο τέκνο. Η ανταίτηση, η οποία πρέπει να συνεκδικασθεί με την κύρια παραπάνω αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα από τον καθ'ου ανταίτηση, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθώς ανταίτηση δικαιούται να ασκήσει ο καθ'ου η κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ αυτού ενώ στην άσκηση της δεν νομιμοποιείται ο κυρίως αιτών ως άμυνα στην ανταίτηση του καθ'ου η κύρια αίτηση.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, … του … και … που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο επιμέλεια της αιτούσας - καθ'ης η ανταίτηση και του καθ'ου - σνταιτούντος, αντίστοιχα, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που προσκομίζουν, από τη με ημερομηνία 15-06-2021 και αριθ. πρωτ. … ένορκη βεβαίωση της και τις με ημερομηνία 28-06-2021 και αριθ.πρωτ.ί ένορκες βεβαιώσεις των … και … που δόθηκαν, κατ' άρθρο 83 παρ. 5 του ν. 4790/2021, ενώπιον του δικηγόρου Θεσσαλονίκης, (ΑΜΔΣθ       ), τις οποίες προσκομίζει ο καθ’ ου η αίτηση ανταιτών (να σημειωθεί δε ότι για τις ένορκες βεβαιώσεις που προσκομίζονται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεν απαιτείται κλήτευση του αντίδικου αυτού που τους προσκομίζει - ΑΠ 881/2013 ΝοΒ 2013. 61, ΑΠ 1857/2011 ΝοΒ 2012. 1227), και όσα προφορικά στο ακροατήριο ανέπτυξαν και επανέλαβαν με τα σημειώματα που κατέθεσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από τις εκτός γάμου σχέσεις της αιτούσας - καθ'ης η ανταίτηση και του καθ'ου η αίτηση - ανταιτούντος, γεννήθηκε στις 10-06-2009, ένα άρρεν τέκνο, ο , το οποίο ο καθ'ου - ανταιτών αναγνώρισε εκούσια ως γνήσιο τέκνο του με τη με αριθμό … 2009 δήλωση εκούσιας αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου και συναίνεση αναγνώρισης ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Συνεπώς, το ως άνω ανήλικο τέκνο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1484 του ΑΚ, έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς του και, επιπροσθέτως, με τη με αριθμό …2018 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, οι διάδικοι συμφώνησαν να ασκεί ο καθ'ου η αίτηση - ανταιτών -πατέρας του ανηλίκου μαζί με την αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση - μητέρα του την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους για όλη τη διάρκεια της ανηλικότητάς του. Η συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διακόπηκε το μήνα Μάιο του έτους 2020, με την αποχώρηση της αιτούσας - καθ' ης η ανταίτηση από την κοινή στέγη, στην οποία παρέμεινε ο καθ'ου η αίτηση - ανταιτών. Έκτοτε η απούσα - καθ'ης η ανταίτηση εγκαταστάθηκε με το ανήλικο τέκνο της στην πατρική της οικία. Το Σεπτέμβριο του έτους 2020 το ανήλικο τέκνο των διαδίκων επέστρεψε στη μέχρι τότε κοινή στέγη και διέμεινε με τον πατέρα του μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2021, οπότε εγκαταστάθηκε εκ νέου στην πατρική οικία της μητέρας του. Στις 24-02-2021 συζητήθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής, που είχε σωρευθεί στην υπό κρίση αίτηση της αιτούσας και με προσωρινή διαταγή της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα - μητέρα του, με την οποία έκτοτε διαμένει, και υποχρεώθηκε προσωρινά ο καθ'ου η αίτηση - ανταιτών να προκαταβάλλει στην αιτούσα - καθ' ης η ανταίτηση, για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου τέκνου της, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, μηνιαία διατροφή σε χρήμα ποσού 300 ευρώ για το ανήλικο τέκνο. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε, ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο και με τους δύο γονείς τους, οι οποίοι το φροντίζουν με στοργή και αγάπη και ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για την ανατροφή και την εκπαίδευση του. Οι διάδικοι εργάζονται με παρόμοιο ωράριο απασχόλησης, ωστόσο η αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση μητέρα του συνεπικουρείται στην φροντίδα του από τους γονείς της με τους οποίους διαμένει, επιπροσθέτως, πιθανολογήθηκε ότι υπάρχει διαφωνία των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1514 παρ. 2 ΑΚ, ως αυτό ισχύει, αφού οι διάδικοι δεν συμπράττουν στην από κοινού άσκηση αυτής, διαφωνώντας στην κατανομή του χρόνου διαμονής του τέκνου στην οικία εκάστου γονέα, στη φροντίδα αυτού και στην εκπαίδευση του. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα - καθ'ης η αίτηση είναι φιλόστοργη μητέρα και ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά το ως άνω ανήλικο τέκνο της, το οποίο διαμένει μα0 της και είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για την ανατροφή του, αφού αυτή το περιβάλλει με τη στοργή και τη φροντίδα της και παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του, ανταποκρίνεται δε πλήρως στα καθήκοντα της έναντι του τέκνου της, εξασφαλίζοντας συνθήκες ηρεμίας, σταθερότητας και ασφαλούς διαβίωσης του. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι εκ του νόμου (άρθρο 1514 παρ. 2, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον ν.4800/2021) προϋποθέσεις, ώστε το παρόν Δικαστήριο να αναθέσει προσωρινά μέρος της γονικής μέριμνας και δη την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση μητέρα του, παρεκκλίνοντας από την από κοινού άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας από αμφότερους τους διαδίκους γονείς του, όπως αυτή ορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 1513 παρ.1, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον ως άνω νόμο 4800/2021 και μετά ταύτα το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ως άνω ανηλίκου τέκνου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, κρίνει ότι η επιμέλεια του προσώπου του πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση - μητέρα του αποκλειστικά. Μετά ταύτα συντρέχει λόγος να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του ανταιτούντος - πατέρα ταυ με το ως άνω ανήλικο τέκνο του, με τον οποίο αυτό δεν διαμένει, καθώς ο τελευταίος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της. κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και η επαφή του με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του, επιβαλλόμενη και για λόγους ομαλής ψυχοπνευματικής και συναισθηματικής του ανάπτυξης. Λαμβάνοντας δε υπόψη όλες τις παραπάνω συντρέχουσες περιστάσεις της προκείμενης υπόθεσης, τις βιοτικές συνθήκες, την ηλικία του τέκνου, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία του καθ' ου η αίτηση - ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του πρέπει να ρυθμισθεί ως ακολούθως: 1) Κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00' μ.μ. έως ώρα 21.00'μ.μ., 2) κάθε πρώτο, τρίτο και πέμπτο (εφόσον υπάρχει) Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 17.00' μ.μ. της Παρασκευής έως ώρα 19.00'μ.μ. της Κυριακής, 3) τις εορτές των Χριστουγέννων, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από την 24η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00' π.μ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 19.00'μ.μ., και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00' μέχρι την 6η Ιανουαρίου και ώρα 19.00’, 4) τις εορτές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι την Τρίτη της Διακαινησίμου και ώρα 17.00'μ μ., και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Τετάρτης της Διακαινησίμου μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19.00 μ.μ., 5) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 19.00' μ.μ. της 31ης Ιουλίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19.00’ μ.μ. της 31ης Αυγούστου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων θα το παραλαμβάνει ο πατέρας του και 8α το επιστρέφει κατά τους ανωτέρω χρόνους στο σπίτι που διαμένει με την μητέρα του, προσωπικά ο ίδιος. Ο πατέρας δεν θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους (Ιούλιος, Αύγουστος), έτσι ώστε να διατηρεί και η μητέρα τη δυνατότητα να περάσει το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών με το τέκνο της. Επίσης, κατά παραδοχή και του παρεπομένου ενδίκου αιτήματος πρέπει ν' απειληθεί χρηματική ποινή σε βάρος της καθ'ης η ανταίτηση και προσωπική κράτηση, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, για κάθε περίπτωση που αυτή παραβιάσει τις διατάξεις της παρούσας. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι  το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργασθεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως, έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Ο ανήλικος είναι μαθητής της Α' τάξης του Γυμνασίου και φοιτά σε δημόσιο σχολείο, ωστόσο δεν πιθανολογήθηκε από κάποιο στοιχείο ότι παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, ενισχυτικής διδασκαλίας, πιάνου ή κολύμβησης, όπως διατείνεται η αιτούσα, καθώς ουδεμία απόδειξη προσκόμισε για τις δαπάνες αυτές. Το ως άνω ανήλικο τέκνο βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, αφού διαμένει με τη μητέρα του και τους γονείς της σε μισθωμένο διαμέρισμα με μηνιαίο μίσθωμα 250 ευρώ, και με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής, που του αντιστοιχούν. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης αυτών, δηλαδή τροφής, ένδυσης, κπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας κ.λπ., είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης ηλικίας, που ζουν υπό παρόμοιες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ'ου η αίτηση - ανταιτών πατέρας του είναι συνταξιούχος και λαμβάνει από τον ΕΦΚΑ μηνιαία σύνταξη ποσού 542,71 ευρώ. Κατά το παρελθόν υπήρξε μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…», με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο υποδημάτων, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με την υπ' αριθμ…. απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (εκουσία δικαιοδοσία). Πλέον είναι υπεύθυνος λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης του ενήλικου γιου του … αντικείμενο χονδρικό και λιανικό εμπόριο υποδημάτων και συναφών ειδών, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού … διατηρεί υποκατάστημα στην … επί της οδού … την κρίση του Δικαστηρίου ο καθ'ου αποκομίζει από την ανωτέρω επαγγελματική του δραστηριότητα, κατά μέσο όρο, καθαρό μηνιαίο εισόδημα, το οποίο δεν υπολείπεται του ποσού των 1.500 ευρώ, δεδομένου ότι, παρά τη λειτουργία της στο όνομα του γιου του, ο καθ'ου είναι ο μόνος που ασχολείται ενεργά με την επιχείρηση, σύμφωνα και με το υπ' σριθμ …2017 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, καθώς ο εν λόγω γιος του εργάζεται στην Σουηδία. Σε αντίθετη περί τούτου κρίση δεν μπορούν να οδηγήσουν ούτε τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά του για τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 με ατομικό δηλωθέν εισόδημα 2.047,79 ευρώ και 0,14 ευρώ, αντίστοιχα, διότι η φορολογική δήλωση δεν αποτελεί ασφαλές προσδιοριστικό κριτήριο για το ύψος των εισοδημάτων, αφού δεν προκύπτει ότι έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ειλικρινής, ούτε η κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης γιου του, ο οποίος κατέθεσε ότι το μοναδικό έσοδο του πατέρα του είναι η σύνταξη του και τα έσοδα της επιχείρησης αποδίδονται στον αδελφό του, κατάθεση η οποία αντίκειται στα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και στους ισχυρισμούς του καθ'ου η αίτηση - ανταιτούντος ότι βαρύνεται με την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει ποσού 400 ευρώ, μολονότι εκμισθώτρια είναι η μητέρα του ..., και συνδράμει οικονομικά τον ίδιο (μάρτυρα ανταπόδειξης), ο οποίος σπουδάζει Βιοϊατρική στο Πανεπιστήμιο Ούμεο της Σουηδίας. Είναι κύριος μονοκατοικίας εμβαδού κυρίων χώρων 55 τ.μ., η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 957,89 τ.μ. στον επαρχιακό δρόμο … στη θέση … από την οποία όμως δεν πιθανολογήθηκε ότι αποκομίζει εισόδημα. Βαρύνεται με δαπάνες στέγασης διότι διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα καταβάλλοντος μηνιαίο μίσθωμα ποσού 400 ευρώ και με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής (δαπάνες θέρμανσης, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κ.λπ.). ’λλα εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει ο καθ'ου - ανταιτών, ο οποίος δεν επιβαρύνεται κατά το νόμο με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, εκτός του ανηλίκου τέκνου του. Η αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση μητέρα του ανηλίκου διατηρεί ατομική επιχείρηση πώλησης υποδημάτων επί της οδού … στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το προσκομιζόμενο από την ίδια εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019 το ατομικό φορολογητέο εισόδημα της είναι μηδενικό, ενώ από την προσκομιζόμενη κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τη χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 προκύπτει ότι τόσο κατά την ως άνω χρήση όσο και κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 τα ετήσια εισοδήματα της ήταν 556,03 ευρώ και 312,93 ευρώ, αντίστοιχα. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου η αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση αποκομίζει από την ανωτέρω επαγγελματική της δραστηριότητα, κατά μέσο όρο, καθαρό μηνιαίο εισόδημα, το οποία δεν υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, διότι η φορολογική δήλωση δεν αποτελεί ασφαλές προσδιοριστικό κριτήριο για το ύψος των εισοδημάτων, αφού δεν προκύπτει ότι έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ειλικρινής, ενώ δεν αντέχει στη λογική η αιτούσα - καθ'ης η ανταίτηση να ασκεί επί σειρά ετών επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δεν της αποφέρει κανένα εισόδημα. ’λλα εισοδήματα ή πόρους από άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Βαρύνεται με δαπάνες στέγασης καθότι διαμένει με τους γονείς της σε μισθωμένο διαμέρισμα καθώς και με τα λειτουργικά έξοδα της οικίας αυτής (δαπάνες θέρμανσης, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κ.λπ.). Δεν βαρύνεται με τη διατροφή άλλων προσώπων, πλην του ανηλίκου τέκνου της, το οποίο φροντίζει αυτοπροσώπως, παρέχοντας του κάθε είδους εξυπηρετήσεις και περιποιήσεις, που συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Με βάση τις παραπάνω οικονομικές δυνατότητες των γονέων του, οι μηνιαίες ανάγκες του τέκνου των διαδίκων, όπως προκύπτουν από τις προαναφερόμενες συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα διατροφής, καθαριότητας, ένδυσης-υπόδησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, ενασχόλησης, ψυχαγωγίας και παραθερισμού, ανέρχονται στο ποσό των 450 ευρώ το μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των προσωπικών υπηρεσιών, που προσφέρει σ‘ αυτό η μητέρα του, οι οποίες αποτιμώνται στο ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως. Με βάση τις δυνάμεις των γονέων του στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των προσωπικών υπηρεσιών που προσφέρει σ‘ αυτό η μητέρα ταυ, τον καθ'ου - ανταιτουντα βαρύνει μέρος της διατροφής του ποσού 300 το μήνα. Κατά το υπόλοιπο μέρος βαρύνεται η μητέρα του με την προσφορά της προσωπικής της απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα του και με τα εισοδήματα από την εργασία της. Επομένως κατά τα παραπάνω, ο καθ'ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους το προαναφερόμενο ποσό εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές η κρινόμενη αίτηση και η συνεκδικαζόμενη προφορικά ασκηθείσα από τον καθ'ου η αίτηση ανταίτηση ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν, όπως ειδικότερα αναφέρεται παραπάνω και στο διατακτικό της παρούσας, και να απορριφθεί η συνεκδικαζόμενη προφορικά ασκηθείσα από την αιτούσα ανταίτηση ως απαράδεκτη. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο μεταξύ των διαδίκων, λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 178 παρ.1 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ένωση και συνεκδίκαση της με αριθμό έκθ. κατάθεσης …. αίτησης, της προφορικά ασκηθείσας από τον καθ'ου η αίτηση ανταίτησης και της προφορικά ασκηθείσας από την αιτούσα ανταίτησης.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προφορικά ασκηθείσα από την αιτούσα ανταίτηση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης … αίτηση.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων,

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους …, το οποίο αυτή εκπροσωπεί, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, από την επίδοση της αίτησης και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την προφορικά ασκηθείσα από τον καθ'ου η αίτηση αντσίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του ως εξής: 1) Κάθε Τετάρτη από ώρα 17,00' μ.μ, έως ώρα 21.00'μ.μ., 2) κάθε πρώτο, τρίτο και πέμπτο (εφόσον υπάρχει) Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 17.00' μ.μ. της Παρασκευής έως ώρα 18,00'μ.μ. της Κυριακής, 3) τις εορτές των Χριστουγέννων, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από την 24η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00' π.μ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 19.00'μ.μ., και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00' μέχρι την 6n Ιανουαρίου και ώρα 19.00', 4) τις εορτές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι την Τρίτη της Διακαινησίμου και ώρα 17.00'μ.μ., και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της Τετάρτης της Διακαινησίμου μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19.00 μ.μ., 5) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Ιουλίου μέχρι ώρα 19.00' μ.μ. της 31ης Ιουλίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από ώρα 10.00 π.μ. της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19.00'μ.μ. της 31ης Αυγούστου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων θα το παραλαμβάνει ο πατέρας του και θα το επιστρέφει κατά τους ανωτέρω χρόνους στο σπίτι που διαμένει με την μητέρα του, προσωπικά ο ίδιος. Ο πατέρας δεν θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους (Ιούλιος, Αύγουστος), έτσι ώστε να διατηρεί και η μητέρα τη δυνατότητα να περάσει το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών με το τέκνο της.

 

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της καθ'ης, για την περίπτωση παραβίασης π)ς προηγούμενης διάταξης της παρούσας, χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολο τους τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, με την παρουσία της Γραμματέως Ευαγγελίας Τσολακίδου

 

Και θεωρήθηκε αυθημερόν

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ