ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑλεξ 221/2022

 

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής επιμέλειας - προσωρινής διατροφής ανήλικου τέκνου και απαγόρευσης προσέγγισης της αιτούσας από τον καθ ου - Νέο οικογενειακό δίκαιο (ν. 4800/2021) -.

 

Με βάση το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειάς του στην αιτούσα μητέρα, απορριπτόμενης της ανταίτησης του καθ ου περί συνεπιμέλειας, πρωτίστως λόγω απαραδέκτου (γιατί δεν προβλέπεται μετά το ν. 4842/2021 η δυνατότητα υποβολής προφορικής ανταίτησης, η οποία υποβλήθηκε το πρώτον μετά τη συζήτηση με το σημείωμα, χωρίς τήρηση προδικασίας) και δευτερευόντως λόγω τεταμένων σχέσεων και αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ των διαδίκων. Νόμιμη η μετεγκατάσταση της μητέρας μαζί με το παιδί της σε άλλη επαρχιακή πόλη. Επιδίκαση προσωρινής διατροφής. Απόρριψη αιτήματος περί απαγόρευσης προσέγγισης της αιτούσας από τον καθ ου, λόγω της απόστασης που χωρίζει πλέον τις κατοικίες τους. Δεκτή εν μέρει η αίτηση. Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, με εξειδίκευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό της αιτούσας)

 

 

Απόφαση 224/2022

(αριθμός κατάθεσης .../2022)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Θεοδώρα Πολυμενοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε από την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 1η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την από 11-4-2022 και με αριθμό κατάθεσης .../2022 αίτηση:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ... η οποία ενεργεί τόσο ατομικά όσο και για λογαριασμό του ανήλικου, άνευ κύριου ονόματος, τέκνου της και παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Σωκράτη Τσαχιρίδη (ΑΜΔΣΑθ 37399) που κατέθεσε σημείωμα.

 

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : .... ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Τσώλου (ΑΜΔΣΑλεξ 244) που κατέθεσε σημείωμα.

 

Η  αιτούσα  κατέθεσε την από  11-4-2022 και με αριθμό  κατάθεσης .../2022 αίτηση, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση της η αιτούσα εκθέτει ότι από το γάμο της με τον καθ' ου απέκτησε ένα, άνευ κύριου ονόματος ακόμα, τέκνο, το οποίο είναι ανήλικο, ότι η έγγαμη συμβίωση της με τον καθ' ου σύζυγο της έχει διασπασθεί και ότι το συμφέρον του ανηλίκου επιτάσσει να ανατεθεί αποκλειστικά σε αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του. Ότι το ως άνω τέκνο, με το οποίο διαμένει, δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του προς εργασία, ενώ ο καθ' ου έχει τη δυνατότητα, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να συνεισφέρει στις διατροφικές του ανάγκες. Ότι ο καθ' ου ασκεί σε βάρος της κυρίως λεκτική και ψυχολογική, αλλά και σωματική βία κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο δικόγραφο και εκτοξεύει απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα. Με βάση τα περιστατικά αυτά η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί α) να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου, β) να υποχρεωθεί ο καθ' ου να συνεισφέρει προσωρινά στη διατροφή του τέκνου το ποσό των 641 ευρώ, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και γ) να απαγορευθεί προσωρινά στον καθ' ου να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και να προσβάλλει την προσωπικότητα της με σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, ενώ παραδεκτά ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, πριν την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης, με προφορική του δήλωση που καταχωρήθηκε επί της αίτησης λόγω μη τήρησης πρακτικών, παραιτήθηκε από το αίτημα μετοίκησης της ιδίας, άλλως του καθ' ου από την οικογενειακή στέγη. Τέλος, ζητεί να απειληθεί σε βάρος του καθ' ου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παραβίαση της απόφασης και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 914, 340, 1389, 1390, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516, 1518 ΑΚ (όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4800/2021), 176, 682 επ., 729, 729, 735, 947 ΚΠολΔ. Σημειώνεται ότι το αίτημα απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος του καθ' ου είναι νόμιμο στο μέτρο που αφορά το αίτημα απαγόρευσης προσέγγισης, αλλά απορριπτέο ως μη νόμιμο κατά το μέρος που αφορά το αίτημα καταβολής διατροφής, καθόσον η απόφαση που επιδικάζει διατροφή εκτελείται κατά τους ορισμούς των άρθρων 951 και 953 επ. ΚΠολΔ και ειδικότερα με την κατάσχεση περιουσίας εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και, συνεπώς, δεν χρειάζεται προσφυγή στις διατάξεις των άρθρων 946 και 947 ΚΠολΔ για την έμμεση εκτέλεση (ΜονΠρωτΑθ 7/2017 Νόμος). Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Ο καθ' ου η αίτηση υπέβαλε με το σημείωμα του αίτηση να ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου από κοινού στους διαδίκους, άλλως να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτό. Η ως άνω ανταίτηση είναι, ωστόσο, απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι αφενός δεν προβλέπεται πλέον η άσκηση προφορικής ανταίτησης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (μετά την τροποποίηση του άρθρου 686 παρ. 6 ΚΠολΔ με το άρθρο 45 του Ν. 4842/2021), αφετέρου υποβλήθηκε το πρώτον μετά τη συζήτηση με το κατατεθέν σημείωμα, χωρίς την τήρηση προδικασίας.

 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων ... (που εξετάσθηκαν με επιμέλεια της αιτούσας και του καθ' ου αντίστοιχα), τη με αριθμό .../2022 ένορκη βεβαίωση του ενώπιον της συμβολαιογράφου (που ελήφθη με επιμέλεια της αιτούσας και λαμβάνεται υπόψη παρά τη μη κλήτευση του αντιδίκου), τις φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε, όλα τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα και ο καθ' ου τέλεσαν νόμιμο γάμο την 2021, από τον οποίο απέκτησαν ένα (άρρεν) τέκνο, που γεννήθηκε την 2021 και παραμένει χωρίς κύριο όνομα. Η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διακόπηκε τελικά το μήνα Απρίλιο του 2022, οπότε και η αιτούσα αποχώρησε από την οικογενειακή οικία στην Αλεξανδρούπολη και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονέων της στη ... Το ανήλικο τέκνο είναι ηλικίας έντεκα περίπου μηνών και έχει ανάγκη τη συνεχή παρουσία και φροντίδα της αιτούσας μητέρας του, με την οποία διαμένει αδιάκοπα μέχρι σήμερα και η οποία πιθανολογήθηκε ότι είναι άξια και ικανή και καταβάλλει κάθε επιμέλεια και φροντίδα για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη αυτού (τέκνου). Εξάλλου, οι διάδικοι κατοικούν πλέον σε διαφορετικές πόλεις που απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 400 χιλιόμετρα και οι μεταξύ τους σχέσεις κατά το παρόν χρονικό στάδιο είναι τεταμένες και δεν υπάρχει δυνατότητα και διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτού, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη αποφάσεων για τα καθημερινά και τρέχοντα ζητήματα. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ' ου η αίτηση εργάζεται ως οδηγός φορτηγού στην εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη και έχει μηνιαίες καθαρές αποδοχές περί τα 519 ευρώ. Κατοικεί σε μισθωμένο ισόγειο διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη και βαρύνεται με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 170 ευρώ. Η αιτούσα εργαζόταν ως στη που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, δυνάμει της από .../2022 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχε συνάψει με την με την επωνυμία ..., και η οποία ίσχυε έως ..6-2022, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ποσού 800 ευρώ. Λόγω της διάσπασης της έγγαμης σχέσης και της μετοίκησης στη η αιτούσα παραιτήθηκε από την εργασία της, η οποία έληξε την ..5-2022. Φιλοξενείται στην οικία των γονέων της και δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν προέκυψε να διαθέτουν οι διάδικοι. Το ανήλικο τέκνο έχει τις συνήθεις δαπάνες ενός βρέφους της ηλικίας του. Συνολικά οι μηνιαίες ανάγκες διατροφής του ανηλίκου (τροφή, ένδυση) πιθανολογείται ότι ανέρχονται στο ποσό των 150 ευρώ, ενώ η μητέρα του προσφέρει και τις προσωπικές της υπηρεσίες και φροντίδα. Το ανήλικο δεν διαθέτει εισοδήματα από περιουσία ή πόρους από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός από το μηνιαία καταβαλλόμενο επίδομα, ποσού 42 ευρώ, και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργασθεί. Έτσι, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τις δικές του δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής του και έχει αξίωση διατροφής κατά των γονέων του. Με βάση τις δυνάμεις των γονέων, στις οποίες συνυπολογίζονται όχι μόνο τα εισοδήματα, αλλά και η περιουσία τους, καθώς και η αξία των παροχών που προσφέρουν σε αυτό οι γονείς του και των προσωπικών υπηρεσιών που παρέχει σ' αυτό η αιτούσα μητέρα του, την μητέρα βαρύνει μέρος της διατροφής του, ποσού 50 ευρώ, ενώ κατά το υπόλοιπο (ποσού 100 ευρώ) βαρύνεται ο πατέρας του. Στο βαρύνον την μητέρα του μέρος συνυπολογίζεται και η αξία των προσωπικών υπηρεσιών και των λοιπών παροχών που αυτή προσφέρει. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι κατά το χρόνο της συμβίωσης υπήρξαν εντάσεις στη σχέση των διαδίκων, με λεκτικά επεισόδια και διαμάχες. Ωστόσο, δεν πιθανολογείται ότι ήταν τέτοιας έντασης και συχνότητας που να δημιουργείται στην αιτούσα εύλογος φόβος επανάληψης αυτών, δεδομένου ότι η ίδια έχει πλέον μετοικήσει, ούτε πιθανολογείται ότι ο καθ' ου προσέγγισε αυθαίρετα την ίδια ή μετέβη απρόσκλητος στην οικία της, ώστε να συντρέχει λόγος να διαταχθεί η αιτούμενη απαγόρευση προσέγγισης. Κατόπιν όλων των προεκτεθειμένων πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της η κρινόμενη αίτηση, να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του και να υποχρεωθεί ο καθ' ου να προκαταβάλλει προσωρινά, ως συνεισφορά στη διατροφή του τέκνου το ποσό των 100 ευρώ, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, ενώ πρέπει να απορριφθεί στην ουσία του το αίτημα να υποχρεωθεί ο καθ' ου να απέχει από προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας και να μην προσεγγίζει σε απόσταση 200 μέτρων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν, επειδή πρόκειται για σχέσεις μεταξύ συζύγων και συγγενών εξ αίματος πρώτου βαθμού (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

-ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου, άνευ κύριου ονόματος, τέκνου των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα.

 

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου η αίτηση να προκαταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα για λογαριασμό του ανήλικου, άνευ κύριου ονόματος, τέκνου, ως συνεισφορά στη διατροφή του, το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης.

 

-ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη, την 23η Ιουνίου 2022, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                             (για τη δημοσίευση)