ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΠατρών 68/2022

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου -.

 

Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου προκειμένου αυτός να ασκήσει αγωγή προσβολής της πατρότητάς του και να εκπροσωπηθεί κατά τη σχετική δίκη. Έννομο συμφέρον της μητέρας για την εν λόγω αίτηση. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Τήρηση προδικασίας. Η παράλειψη προσκόμισης της έκθεσης της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας δεν δημιουργεί απαράδεκτο. Διορισμός ειδικού επιτρόπου.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2022

(αρ. καταθ. αιτ. ./2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Τσακριού, Δικαστική Πάρεδρο, την οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το οικείο Πρωτοδικείο και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 14/01/2022, για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης ./2021 αίτηση, με αντικείμενο το διορισμό ειδικού επιτρόπου, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ., κατοίκου . Ιτιών Πατρών, οδός . πολυκατοικία . με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χρυσούλας Τσατσαμπά και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15/12/2021 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2021 αίτηση της, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι την 26/04/1998 τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο με τον ., ο οποίος λύθηκε ήδη αμετάκλητα με την υπ' αριθ. 41/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Ότι ήδη από τις αρχές του έτους 2004 τελούσε σε διάσταση με τον σύζυγο της, ενώ από τον Φεβρουάριο του έτους 2007 σύναψε μόνιμο ερωτικό δεσμό με τον .. Ότι στις 26-04-2009, πριν λυθεί ο γάμος της με τον εν διαστάσει σύζυγο της, γέννησε ένα άρρεν τέκνο, ονόματι ., το οποίο τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον προαναφερόμενο πρώην σύζυγο της, ως τέκνο γεννημένο εντός του γάμου τους. Ότι καθ' όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης, οι ανωτέρω σύζυγοι βρίσκονταν σε διάσταση και ουδέποτε ήρθαν σε σαρκική συνάφεια. Ότι το ανήλικο τέκνο της πρόκειται να ασκήσει αγωγή, με αντικείμενο την προσβολή της πατρότητας του, και, επομένως, υφίσταται ανάγκη διορισμού ειδικού επιτρόπου του, προκειμένου να ασκηθεί η παραπάνω αγωγή και να το εκπροσωπήσει κατά τη δίκη αυτή. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενη άμεσο έννομο της συμφέρον, ζητά να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανήλικου τέκνου της, προκειμένου να ασκήσει τη σχετική αγωγή προσβολής πατρότητας και να το εκπροσωπήσει στη δίκη, που θα ανοιχθεί. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπον, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739, 740 παρ. 1, 747, 748 παρ. 1, 796 ΚΠολΔ, και 121 ΕισΝΑΚ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 1465 παρ. 1, 1467, 1469 αριθ. 3, 1510 παρ. 1, 1517, 1590, 1591, 1592, 1629, 1635 ΑΚ και 609 παρ. 1 ΚΠολΔ.

 

Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 2 και 4 ΚΠολΔ προδικασία, αφού αντίγραφο αυτής, με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση νια τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών (βλ. την υπ' αριθ. .Γ/22-12-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών .). Να σημειωθεί εδώ oil από τον συνδυασμό των άρθρων 1593 και 1646 ΑΚ και 19 παρ. 4 εδ. β' του ν. 2521/1997 προκύπτει ότι η παράλειψη προσαγωγής της έκθεσης της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλώς συνεκτιμάται από το Δικαστήριο, δεν δημιουργεί απαράδεκτο της συζήτησης της αίτησης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης, και ακόμα και αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς αυτήν (ΑΠ 1953/2006, δημ. Νόμος).

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας, που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα, που η αιτούσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, λαμβανόμενα υπόψη, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, την 26/04/1998 τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας με τον ., και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τον ., γεννηθέντα την 25/10/1998 και την ., γεννηθείσα την 22/01/2001. Ωστόσο, η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και από τις αρχές του έτους 2004 διασπάστηκε οριστικά. Τελικά, ο γάμος των ανωτέρω συζύγων λύθηκε με την ήδη αμετάκλητη υπ' αριθ. 41/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας (ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών). Ήδη από τον Φεβρουάριο του έτους 2007, ήτοι πριν την αμετάκλητη λύση του γάμου της, η αιτούσα γνώρισε και σύναψε μόνιμο ερωτικό δεσμό με τον .. Ακολούθως, στις 26/04/2009, η αιτούσα γέννησε στην Πάτρα ένα άρρεν τέκνο ονόματι ., που τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον πρώην σύζυγο της, ως τέκνο γεννημένο εντός του γάμου τους, διότι γεννήθηκε σε χρόνο, που δεν είχε λυθεί ακόμη αμετάκλητα ο γάμος τους (βλ. το από 08/12/2021 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτικής κατάστασης του Δήμου Πατρέων). Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι καθ' όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης βρίσκονταν σε συνεχή διάσταση με τον προαναφερθέντα σύζυγο της και ουδέποτε ήρθε σε σαρκική συνάφεια με αυτόν. Για τους παραπάνω λόγους, το ανήλικο τέκνο της αιτούσας πρόκειται να ασκήσει αγωγή με αντικείμενο την προσβολή της πατρότητας του, κατά το άρθρο 609 παρ. 1 περ. β' ΚΠολΔ, στρεφόμενο κατά της αιτούσας και κατά του τεκμαιρόμενου πατέρα του (πρώην συζύγου της αιτούσας). Κατόπιν τούτων, συντρέχει ανάγκη διορισμού ειδικού επιτρόπου του ανηλίκου τέκνου της αιτούσας, προκειμένου να το εκπροσωπήσει κατά την άσκηση αγωγής για την προσβολή της πατρότητας του, καθώς και στη δίκη, που θα ανοιχθεί επ' αυτής, ενόψει της ανηλικότητάς του και της σύγκρουσης των συμφερόντων του με τους γονείς του, κατά το άρθρο 1517 ΑΚ. Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα αυτό κρίνεται ο ., κάτοικος Πατρών, αδερφός της αιτούσας και θείος του ανηλίκου τέκνου, ο οποίος παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια το λειτούργημα του, διότι το αγαπά και το φροντίζει, έχει άριστες σχέσεις με αυτό και ανήκει στον κύκλο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, ενώ στο πρόσωπο της δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρ. 1595 ΑΚ). Έργο εποπτικού συμβουλίου στην προκειμένη περίπτωση ασκεί, κατ' άρθρο 1635 ΑΚ ο Ειρηνοδίκης Πατρών. Να σημειωθεί εδώ ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην παραπάνω κρίση του χωρίς να ακούσει τη γνώμη του ανηλίκου τέκνου της αιτούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 1629 και 1647 ΑΚ, λόγω της προφανούς ανωριμότητας του, ενόψει της νεαρής του ηλικίας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανωτέρω ανήλικου τέκνου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την αίτηση.

 

Διορίζει ειδικό επίτροπο του ανήλικου άρρενος τέκνου, που γεννήθηκε στις 26/04/2009 στην Πάτρα, και δηλώθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Πατρέων, τον ., κάτοικο Πατρών, προκειμένου ο τελευταίος να το εκπροσωπήσει κατά την άσκηση από το ίδιο (ανήλικο τέκνο) αγωγής, με αντικείμενο την προσβολή της πατρότητας του, καθώς και στη σχετική δίκη, που θα ανοιχθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά την άσκηση της αγωγής αυτής.

 

Αναθέτει το έργο του εποπτικού συμβουλίου του ως άνω ειδικού επιτρόπου στον Ειρηνοδίκη Πατρών.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στις 7-2-2022.     

 

και θεωρήθηκε αυθημερόν

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ