ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4γ/42/ ΦΕΚ Β 465 / 02.02.2023
Καθορισμός όρων και διαδικασίας έγκρισης διενέργειας εμβολιασμών και μαζικών προληπτικών
ιατρικών πράξεων σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 12/ ΦΕΚ Β 449 / 01.02.2023

Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις  προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10202 ΦΕΚ Β 447 / 01.02.2023
Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432 / ΦΕΚ Β 389 / 28.01.2023
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9950/ΓΔ5 / ΦΕΚ Β 388 / 27.01.2023

Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/ΦΕΚ Β 343/26.01.2023

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/ΦΕΚ Α 16/25.01.2023

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 /ΦΕΚ Β 276/23.01.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5014/ΦΕΚ Α 14/21.01.2023

Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/ΦΕΚ Α 13/20.01.2023

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1170/ΦΕΚ Β 242/20.01.2023

Καθορισμός του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5013/ΦΕΚ Α 12/19.01.2023

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 2179 / ΦΕΚ Β 76 / 14.01.2023
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα των ταξιδιωτών από την Κίνα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 282 ΕΞ 2023 / ΦΕΚ Β 11 / 09.01.2023

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4 / ΦΕΚ Β 3 / 03.01.2023

Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.435.6/1/813065/Σ.639/ ΦΕΚ Β 7155 / 31.12.2022

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων,κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 98/29.12.2022/ΦΕΚ Β 6958/30-12-2022

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10-2022 (Β’ 5366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13- 10-2022 Κοινής Απόφασης (Β’ 5331)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90294/ΦΕΚ Β 6870/29-12-2022

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 126302/ΦΕΚ Β 6791/28-12-2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 1729).

 

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 125551/27-12-2022

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011».

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5007/ΦΕΚ Α 241/23-12-2022

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/ ΦΕΚ Β 6649/23-12-2022

Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Μ.Ζ.Η.Ε.) του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5006/ ΦΕΚ Α 239/22-12-2022

Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 124864/ ΦΕΚ Β 6646/22-12-2022

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2232.11-2/90615/2022/ΦΕΚ Β 6645/22-12-2022

Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου στους σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1181/ ΦΕΚ Β 6645/22-12/2022

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5005/ ΦΕΚ Α 236/21-12-2022

Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/71316/ΦΕΚ Β 6592/21-12-2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1179/ΦΕΚ Β 6531/20-12-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1156/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 316/ΦΕΚ Β 6529/20-12-2022

Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5004/ΦΕΚ Α 235/19-12-2022

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 121382/ΦΕΚ Β 6510/19-12-2022

Προσδιορισμός του προτύπου του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας κατάρτισης και αναθεώρησής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3α,β/Γ.Π. οικ 72109/ΦΕΚ Β 6507/19-12-2022

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας, του τρόπου ελέγχου της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μεταφορά του ασθενή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας, κατόπιν παραγγελίας (διαταγής) του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π. οικ. 72377/ΦΕΚ Β 6504/17-12-2022

Διαδικασία και όροι συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων γρίπης που δεν διατέθηκαν ή διατέθηκαν στην αγορά και επιστράφηκαν, ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) και τις φαρμακευτικές εταιρείες ποσό επιβάρυνσης αυτόματης επιστροφής (clawback) για το έτος 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 52778 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 6491/17-12-2022

Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/128526/4106/ΦΕΚ Β 6472/17-12-2022

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 178551 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 6467/17-12-2022

Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  85 / ΦΕΚ 232 / 17.12.2022

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 122432  / ΦΕΚ Β 6462 / 17.12.2022

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άη Βασίλη», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 257585 / ΦΕΚ Β 6436 / 15.12.2022

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 393352 / ΦΕΚ Β 6414 / 15.12.2022

Δικαιολογητικά, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία θέσης σε κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού.

 

NOMOΣ 5003 / ΦΕΚ Α 230 / 14.12.2022

Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120578 / ΦΕΚ Β 6331 / 13.12.2022

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μακροχρόνια ανέργους.

 

NOMOΣ 5002 /ΦΕΚ 228 / 09.12.2022

Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών.

 

NOMOΣ 5001 / ΦΕΚ 227 / 09.12.2022

Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

NOMOΣ. 5000 /ΦΕΚ Α 226 / 09.12.2022

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 

NOMOΣ 4999 / ΦΕΚ 225 / 07.12.2022

Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και  οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  206/10 / ΦΕΚ Β 6222 / 07.12.2022

Αναθεώρηση και Εναρμόνιση των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού Θέσης και ορίων γεωτεμαχίων (Β’ 135/2013) ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 19 Α του ν. 2664/1998 (άρθρο 20 ν. 4934/2022, Α΄100).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 49195 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 6155 / 05.12.2022

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  80 / ΦΕΚ 222/04.12.2022

Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

 

NOMOΣ 4998/ΦΕΚ Α 221/30.11.2022

Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49806 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 6088/29.11.2022

Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτικού γάμου.

 

NOMOΣ 4997 / ΦΕΚ Α 219 / 25.11.2022

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4996 / ΦΕΚ Α 218 / 24.11.2022

Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία - Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 111847 / ΦΕΚ Β 6007 / 24.11.2022

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354 / ΦΕΚ Β 6001 / 24.11.2022

Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

 

ΝΟΜΟΣ 4995 / ΦΕΚ Α 216 / 18.11.2022

Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4994 / ΦΕΚ Α 215 / 18.11.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77 / ΦΕΚ Α 212 / 17.11.2022

Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) και κατάργηση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) - Τροποποίηση του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»  (Α΄ 255)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1162 / ΦΕΚ Β 5870 / 17.11.2022

Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων -“Δήλωση φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”.

 

ΝΟΜΟΣ 4991 / ΦΕΚ Α  211/ 14.11.2022

Κύρωση της από 30.3.2022 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 30.7.2018 Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη ΕμπορευματικούΚέντρου Θριασίου Πεδίου» που κυρώθηκε με τον ν. 4574/2018, μεταξύ της εταιρείας «ΓΑΙΑΟ-ΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 108669 / ΦΕΚ Β 5804 / 14.11.2022

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104093/31-10-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’5580).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/140232/Α5 /ΦΕΚ Β 5803 / 14.11.2022

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 674588/2022/ ΦΕΚ Β 5801 / 14.11.2022

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014

 

NOMOΣ 4990 / ΦΕΚ Α 210 / 11.11.2022

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 105583 / ΦΕΚ Β 5747 / 09/11/2022

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  1152 / ΦΕΚ Β 5697 / 07/11/2022

Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

ΝΟΜΟΣ 4989 / ΦΕΚ Α 208 / 04/11/2022

Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

NOMOΣ 4987 / ΦΕΚ Α 206 / 04/11/2022

Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1156 / ΦΕΚ Β 5646 / 03/11/2022

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 76 / ΦΕΚ Α 205 / 01/11/2022

Μεταγλώττιση-απόδοση στη δημοτική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του Πρώτου (Πρόσθετου) Πρωτοκόλλου της.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1151 / ΦΕΚ Β 5603 . 01/11/2022

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY”.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 542 / ΦΕΚ Β 5601 / 01/11/2022

Μετάθεση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021 (Α’ 170).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 104093 / ΦΕΚ Β 5580 / 31/10/2022

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 202/22 / ΦΕΚ Β 5577 / 31/10/2022

Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2131.2/76791/2022 / ΦΕΚ Β 5572 / 31/10/2022

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 157593 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 5571 / 31.10.2022

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/110736/3100 / ΦΕΚ Β 5564 / 31/10/2022

Έκτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

 

NOMOΣ  4986 / ΦΕΚ Α 204 / 28/10/2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ  και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ 4985 / ΦΕΚ Α 203 / 27/10/2022

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999  και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /Φ.64/890/οικ.16790 / ΦΕΚ Β 5541 / 27/10/2022

Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

 

NOMOΣ  4978 / ΦΕΚ Α 190 / 07.10.2022

Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

NOMOΣ  4975 / ΦΕΚ Α 187 / 30.09.2022

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4974 / ΦΕΚ Α 185 / 29.09.2022

Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90097 / ΦΕΚ Β 5106 / 29.09.2022

A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16126  / ΦΕΚ Β 5087 / 29.09.2022

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των  Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

 <