NOMOΣ 4948 / ΦΕΚ Α 125 / 27.06.2022

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032/6 / ΦΕΚ Β 3242 / 24.06.2022

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1083 / ΦΕΚ Β 3272 / 24.06.2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2878 / ΦΕΚ Β 3236 / 24.06.2022

Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

ΝΟΜΟΣ 4947 / ΦΕΚ Α 124 / 23.06.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  51 / ΦΕΚ Α 123 / 23.06.2022

Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  289936  / ΦΕΚ Β 3225 / 23.06.2022

Εισαγωγικές Εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού έτους 2022 - 2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85262 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 3219 / 23.06.2022

Ειδικότεροι όροι εκτέλεσης Επιχειρησιακών Συμφωνιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61746 / ΦΕΚ Β 3188 / 22.06.2022

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και  4608/2019, την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  48 / ΦΕΚ Α 120 / 22.06.2022

Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ5/76494 / ΦΕΚ Β 3199 / 22.06.2022

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62120 / ΦΕΚ Β 3142 / 22.06.2022

Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας στις διατάξεις του ν. 4864/2021, του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής τους και του τρόπου καταβολής των ενισχύσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 191290 / ΦΕΚ Β 3136 / 21.06.2022

Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 47 / ΦΕΚ  Α 114 / 17.06.2022

Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

NOMOΣ 4941 / ΦΕΚ Α 113 / 16.06.2022

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74889/A7 / ΦΕΚ Β 3101 / 17.06.2022

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και ρησκευμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 / ΦΕΚ Β 3099 / 17.06.2022

Προκήρυξη του προγράμματος «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161 / ΦΕΚ  Β 3020 / 16.06.2022

Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160 / ΦΕΚ Β 3020 / 16.06.2022

Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

 

ΝΟΜΟΣ 4940 / ΦΕΚ  Α 112 / 14.06.2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 /ΦΕΚ Β 3004 / 14.06.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/123680/ΔΛΓΚ ΦΕΚ Β 2953 / 10.06.2022

Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις».

 

NOMOΣ 4939 / ΦΕΚ Α 111 / 10.06.2022

Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή,τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55349 / ΦΕΚ Β 2993 / 10.06.2022

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022-2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ / ΦΕΚ Δ 398 / 10.06.2022

Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων  Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου, αντίστοιχα, καθορισμός ζωνών βιώσιμης πολεοδόμησης  και ζωνών εκτός πολεοδόμησης, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ε.Π.Σ. και επικύρωση καθορισμού

οριογραμμών ρεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 79628 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2928 / 08.06.2022

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426 / ΦΕΚ Β 2898 / 08.06.2022

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21540 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2877 / 07.06.2022

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).

 

NOMOΣ 4938 / ΦΕΚ Α 109 / 06.06.2022                 

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/1559  / ΦΕΚ Β 2789 / 03.06.2022

Τρίτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 21145 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2764 / 03.06.2022

Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75244 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2760 / 02.06.2022

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55625/1962 / ΦΕΚ Β 2759 / 02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12468/ 434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55616/1961 / ΦΕΚ Β 2759 / 02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12477/ 435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1920 / ΦΕΚ Β 2731 / 02.06.2022

Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

 

NOMOΣ 4937 / ΦΕΚ Α 106 / 02.06.2022

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/16 /ΦΕΚ Β 2660 / 30.05.2022

Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (υπ’αρ. 177/11/17.03.2022, Β’ 1550, απόφαση του Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί, Β΄1602 και Β΄2127).

 

ΝΟΜΟΣ 4936 / ΦΕΚ Α 105 / 27.05.2022

Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 23 ΦΕΚ Β 2614 / 27.05.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 72642 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2613 / 27.05.2022

Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13

 

ΝΟΜΟΣ 4935 / ΦΕΚ Α 103/ 26.05.2022

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 236645 / ΦΕΚ Β 2581 / 25.05.2022

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2/18.05.2022 / ΦΕΚ / 2580 / 25.04.2022

Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης για τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής (EBA/GL/2015/18)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 81 / ΦΕΚ Β  2568 / 24.05.2022

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 / ΦΕΚ Β 2567 / 24.05.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  513/137878 / ΦΕΚ Β 2567 / 24.05.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 1630/64709/ 14-06-2017 (Β’ 2140), 2585/105996/10-10-2017 (Β’ 3622), 1210/83341/12-06-2018 (Β’ 2229), 1663/353259/17-12-2020 (Β’ 5575), 624/153415/ 10-06-2021 (Β’ 2795), 1184/ 295734/22-10-2021 (Β’ 4916), 1180/294523/ 22-10-2021 (Β’ 4941) υπουργικές αποφάσεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4934 / ΦΕΚ Α 100 / 23.05.2022

Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Α 1060 / ΦΕΚ Β 2537 / 24.05.2022

Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

 

ΝΟΜΟΣ 4931 ΦΕΚ Α 94 / 13.05.2022

Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.153/52642/Α5 / ΦΕΚ Β 2320 / 12/5/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554 Β6/2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10524//01/2022 / ΦΕΚ Β 2308 / 11.05.2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΓΑΣΗ 40494 / ΦΕΚ Β 2302 / 11.05.2022

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/118578/ΔΠΓΚ / ΦΕΚ Β 2013 / 20/4/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2901.38/29815/2022 / ΦΕΚ Β 2190 / 04.05.2022

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας ΜΠΥ και ΙΔΑΧ πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το α’ εξάμηνο του 2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2828 / ΦΕΚ Β 2172 / 04.05.2022

Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  849 / ΦΕΚ Β 2169 / 04.05.2022

Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56580 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2166 / 04.05.2022

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 79305/27.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β’ 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β’4441).

 

Πράξη 12 της 29.4.2022 /ΦΕΚ Α 84 / 03.05.2022

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 / ΦΕΚ Α 84 / 03.05.2022

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βασιλικών.

 

Πράξη 11 της 29.4.2022 / ΦΕΚ Α 83 / 03.05.2022

Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Α.1054 / ΦΕΚ Β 2154 / 03.05.2022

Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  57416 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2153 / 03.05.2022

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη τας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  11983 οικ. / ΦΕΚ Β 2147 / 03.05.2022

Kαθορισμός θέσεων άρθρου 6 του ν. 4765/2021, που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56754 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2128 / 29.04.2022

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β’ 1540).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.843/20737 Σ. 3414 / ΦΕΚ Β 2081 / 27.04.2022

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Α. 1052/ ΦΕΚ Β 2063 / 26.04.2022

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του  άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/ ΦΕΚ Β 2058 / 26.04.2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44887/ ΦΕΚ Β 2044 / 26.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 108779Ν1/4.7.2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42724 / ΦΕΚ Β 2043 / 21.04.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 657/04-01-2022 (Β’ 2) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23083/ ΦΕΚ Β 2032 / 21.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22207/15.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1881).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46935 / ΦΕΚ Β  2031 / 21.04.2022

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38866 / ΦΕΚ Β 2030 / 21.04.2022

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25538 / ΦΕΚ Β 2004 / 20.04.2022

Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 216611 / ΦΕΚ Β 1994 / 20.04.2022

Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4926/ΦΕΚ Α 82/20.04.2022

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4924/ΦΕΚ Α 80/20.04.2022

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π. οικ. 22609/ΦΕΚ Β 1965/20.04.2022

Τροποποίηση του άρθρου 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» (Β’ 1049).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49552 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 1952/19.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872), όμοιες.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28 / ΦΕΚ Α 76 / 18.04.2022

Εξαίρεση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.

 

NOMOΣ  4921 / ΦΕΚ Α 75 / 18.04.2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικο δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 21545 / ΦΕΚ Β 1917 / 18.04.2022

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

 

NOMOΣ 4920 / ΦΕΚ Α 74 / 15.04.2022

Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35432 / ΦΕΚ Β 1820 / 13.04.2022

Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35129 / ΦΕΚ Β 1819 / 13.04.2022

Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270 / ΦΕΚ Β 1817 / 13.04.2022

Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές  επτομέρειες για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.70/75/οικ. 5899 / ΦΕΚ Β 1785 / 12.04.2022

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.351.1/6/40694/Ε3/ ΦΕΚ Β 1764 / 12.04.2022

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 της 28.2.2022/ ΦΕΚ Α 72 / 11.04.2022

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας εκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2647 / ΦΕΚ Β 1761 / 11.04.2022

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . 2648 / ΦΕΚ Β 1761 / 11.04.2022

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 / ΦΕΚ Β 1724 / 09.04.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20355/ ΦΕΚ Β 1723 / 09.04.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  37356 / ΦΕΚ Β 1720 / 08.04.2022

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30290/21-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1329).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  45053 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 1714 / 08.04.2022

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί.

 

NOMOΣ 4919 / ΦΕΚ Α 71 / 07.04.2022

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου(L  ) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  178/3/31.03.2022 / ΦΕΚ Β 1602 / 04.04.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»

(B’ 1550).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29510 / ΦΕΚ Β 1542 / 01.04.2022

Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  44010 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 1540 / 01.04.2022

Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  20396 / ΦΕΚ Β 1533 / 31.03.2022

Παράταση ισχύος του άρθρου 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31512 / ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές  αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./71/3186  / ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  141139  /ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Μεταφορά αρμοδιότητας αναγνώρισης χρόνο ασφάλισης στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΟΑΕΕ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4918 / ΦΕΚ Α 68 / 31.03.2022

Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4917 / ΦΕΚ Α 67 / 31.03.2022

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25 / ΦΕΚ Α 66 / 30.03.2022

Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18960 / ΦΕΚ Β 1548 / 02.04.2022