ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 77/2024

 

Επιταγή προς εκτέλεση από τον υπερθεματιστή για την απόδοση εκπλειστηριασθέντων ακινήτων - Ύπαρξη μίσθωσης αποδεικνυόμενης με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας - Προσβολή ενοχικού δικαιώματος τρίτου που αντιτάσσεται κατά του υπερθεματιστή - Ανακοπή τρίτου - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

Αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης επιταγής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, κατά το μέρος που αφορά μισθωμένα ακίνητα. Η εκτέλεση της επιταγής πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα εταιρεία λόγω αποβολής της από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2024

(ΓΑΚ ./2023 ΕΑΚ ./2023)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

      Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσούλα Γκούμα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης.

 

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2023, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

      Της απούσας: Εταιρείας με την επωνυμία «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «... ΜΕΛΕΤΕΣ», με ΑΦΜ ..., που εδρεύει στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής (οδός . αρ. .) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Κουκλουμπέρη.

 

      Των καθ’ ων η αίτηση: 1) Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISE I ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNRISE I ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε.», με ΑΦΜ ..., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μητροπόλεως αρ. 9) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεράσιμου Αναγνωστόπουλου και 2) ., με ΑΦΜ ..., κατοίκου Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής (οδός . αρ. .), ο οποίος δεν παραστάθηκε.

 

      Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 16.05.2023 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2023, προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο οικείο έκθεμα.

 

      Κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

      Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, εφόσον διαπιστωθεί η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευσή του, αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον αντίδικό του ή εφόσον διαπιστωθεί ότι η επίσπευση της συζήτησης γίνεται από τον ίδιο τον απολιπόμενο διάδικο (άρθρο 686 παρ. 7 ΚΠολΔ-βλ. Π. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα εκδ. Γ’ σελ. 43 παρ. 11 α' και 47 δ’, Κ. Γεωργίου Ασφαλιστικά Μέτρα εκδ. 2001.τομ. I αρ. 851 και τομ. ΙΙ σελ. 44,45). Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, παραστάθηκαν διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους μόνο η αιτούσα και η πρώτη των καθ’ ων, ενώ ο δεύτερος των καθ’ ων δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ωστόσο, η αιτούσα,  επισπεύδει εν προκειμένω τη συζήτηση της αίτησης, δεν προσκόμισε σχετική έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή, από την οποία να προκύπτει νομότυπη κλήτευση του δεύτερου των καθ’ ων για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Επομένως, σύμφωνα με την από το άρθρο 110 παρ. 2 ΚΠολΔ απορρέουσα θεμελιώδη αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, που επιβάλλει την αυτεπάγγελτη έρευνα για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του απόντος διαδίκου, σύμφωνα και με όσα διαλαμβάνονται στην πιο πάνω μείζονα σκέψη, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης ως προς τον απολιπόμενο δεύτερο των καθ’ ων.

 

      Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της από 19.03.2023 επιταγής προς εκτέλεση, που συντάχθηκε κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ./2022 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου του Συμβολαιογράφου Πειραιά ., έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 07.04.2023 (ΓΑΚ ./2023 ΕΑΚ ./2023) ανακοπής της, που ασκήθηκε κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ισχυριζόμενη ότι πιθανολογείται η ευδοκίμησή της και ότι η εκτέλεση θα της προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Με το περιεχόμενο αυτό, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 παρ. 1 και 686επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 938παρ. 1 ΚΠολΔ, ως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4842/2021. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί, σε βαθμό πιθανολόγησης, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

      Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζονται από τους παριστάμενους διαδίκους, καθώς και από τα όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και με τα έγγραφα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόρου τους, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της ./2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς διατάχθηκε ο δεύτερος των καθ’ ων να καταβάλει στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το χρηματικό ποσό των 1.389.624,42 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτηση από σύμβαση πίστωσης. Ακολούθως, σε εκτέλεση της εν λόγω διαταγής πληρωμής, δυνάμει της ./20.02.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., κατασχέθηκαν αναγκαστικώς τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας του δεύτερου των καθ’ ων: 1) Η υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκη του υπογείου ορόφου, 2) Η υπό στοιχεία Γ οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, στην οποία ανήκει το δικαίωμα της καθ’ ύψος επέκτασης εάν επιτραπεί η προσθήκη ορόφου και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της με το κεφαλαίο γράμμα Γ θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής, 3) η υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και 4) η υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου- πυλωτής, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Δήμου Βούλας, στη θέση «...», επί της οδού . αρ. . . Κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα στοιχεία Α-1 και Α-2 ήταν εκμισθωμένες από τον κύριο αυτών, δεύτερο των καθ’ ων, στην αιτούσα. Ειδικότερα: 1) Δυνάμει της από 15.05.2012 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης, που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έλαβε βέβαιη χρονολογία με αριθμό δήλωσης ., ο δεύτερος των καθ’ ων εκμίσθωσε στην αιτούσα την υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 100,20 τ.μ., καθώς και την υπό στοιχεία Α-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 12,50 τ.μ. του ισογείου-πυλωτής, η αποκλειστική χρήση της οποίας ανήκει στην ως άνω υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη στις 15.05.2012 και λήγουσα στις 14.05.2024, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 500 ευρώ. Και 2) δυνάμει της από 28.12.2012 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης, που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έλαβε βέβαιη χρονολογία με αριθμό δήλωσης ., ο δεύτερος των καθ' ων εκμίσθωσε στην αιτούσα την υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 80,20 τ.μ., καθώς και την υπό στοιχεία Α-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 12,50 τ.μ. του ισογείου-πυλωτής, η αποκλειστική χρήση της οποίας ανήκει στην ως άνω υπό στοιχεία Α- 2 οριζόντια ιδιοκτησία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη στις 28.12.2012 και λήγουσα στις 31.12.2024, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 510 ευρώ. Η αιτούσα μισθώτρια από την έναρξη των συμβάσεων μίσθωσης εγκαταστάθηκε στα ανωτέρω μίσθια, τα οποία έκτοτε χρησιμοποιεί για την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας (εκπόνηση μελετών και σχεδίων κλπ.). Περαιτέρω, όπως πιθανολογήθηκε από την εκτίμηση του ίδιου, ως άνω, αποδεικτικού υλικού, μετά την ως άνω αναγκαστική κατάσχεση, τα ανωτέρω κατασχεθέντα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τα προαναφερόμενα μίσθια ακίνητα, δυνάμει του ./03.03.2020 αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., εκπλειστηριάστηκαν αναγκαστικά στις 07.09.2022, με επίσπευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ., με την ./07.09.2022 έκθεση αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκαν στην πρώτη των καθ’ ων. Προς τούτο συντάχθηκε η ./08.11.2022 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του ίδιου, ως άνω, συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Αττικής. Επομένως, η πρώτη των καθ’ ων, ως υπερθεματίστρια, από την κτήση της κυριότητας των μισθίων ακινήτων, δηλαδή από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, υπεισήλθε από τον νόμο ως εκμισθώτρια στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μισθωτικής σχέσης, δεσμευόμενη από αυτήν έναντι της μισθώτριας απούσας. Ακολούθως, η πρώτη των καθ’ ων- υπερθεματίστρια, πρώτο εκτελεστό απόγραφο της περίληψης αυτής με την από 19.03.2023 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση, επέδωσε σας 23.03.2023 στον δεύτερο των καθ’ ων-εκμισθωτή, επιτασσόμενο να της παραδώσει εκουσίως και εμπροθέσμως τα παραπάνω αναφερόμενα ακίνητα. Με την ίδια δε επιταγή δήλωσε ότι σε περίπτωση που αυτός δεν πράξει τούτο θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση στρεφόμενη κατ' αυτού, καθώς και κατά κάθε τρίτου που νέμεται ή κατέχει για λογαριασμό του τα ακίνητα, αποσκοπούσα στην αποβολή του και στην εγκατάστασή της ως υπερθεματίστριας κατά την διάταξη του άρθρου 943 ΚΠολΔ. Με τον τρόπο αυτό, όμως, με την ως άνω επιταγή προς εκτέλεση η πρώτη των καθ’ ων έθιξε το αντιτασσόμενο έναντι αυτής ενοχικό δικαίωμα της απούσας που απορρέει από τις προαναφερόμενες συμβάσεις μίσθωσης που η τελευταία συνήψε με τον δεύτερο των καθ’ ων και, επομένως, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της από 07.04.2023 (ΓΑΚ ./2023 ΕΑΚ ./2023) ανακοπής που άσκησε η απούσα κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ, δεδομένου και του ότι αυτή είναι εμπρόθεσμη, αφού ασκήθηκε μετά την επίδοση της ανωτέρω επιταγής προς εκτέλεση χωρίς να επακολουθήσει η κύρια εκτελεστική διαδικασία. Κατόπιν τούτων, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της ανωτέρω επιταγής προς εκτέλεση, κατά το μέρος που θίγει το ενοχικό δικαίωμα της απούσας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής της, ενόψει και του ότι, όπως πιθανολογείται, η εκτέλεση θα προξενήσει σ’ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης θα αποβληθεί από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της απούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της πρώτης των καθ’ ων, λόγω της ήττας της τελευταίας (άρθρα 176 και 191παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης ως προς τον δεύτερο των καθ’ ων.

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ εν μέρει την εκτέλεση της από 19.03.2023 επιταγής προς εκτέλεση που έχει τεθεί κάτωθι του αντιγράφου εξ απογράφου της ./2022 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ., κατά το μέρος που η ανωτέρω επιταγή προς εκτέλεση αφορά την υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και την υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου-πυλωτής, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Δήμου Βούλας, στη θέση «...», επί της οδού .  αρ. ., έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 07.04.2023 (ΓΑΚ ./2023 ΕΑΚ ./2023) ανακοπής της απούσας, που εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την πρώτη των καθ’ ων στα δικαστικά έξοδα της απούσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 9-1-2024.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    (για τη δημοσίευση)