ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 1622/2024

 

Αναγκαία στοιχεία για τον σύννομο περιορισμό του αιτήματος έκδοσης διαταγής πληρωμής όταν η απαίτηση του δανειστή συντίθεται από περισσότερα κεφάλαια ή κονδύλια όπως κεφάλαιο, τόκους και ανατοκισμούς τόκων -.

 

Θα πρέπει εν προκειμένω να εξειδικεύει σε ποια ακριβώς κονδύλια αφορά ο περιορισμός ή να αναφέρεται σε ποσοστό περιορισμού του όλου αιτήματος με αντίστοιχη ισόποση μείωση όλων των επιμέρους κονδυλίων. Αν ο άνω περιορισμός δεν λάβει χώρα υπό τις άνω περιστάσεις ανακύπτει αοριστία και έλλειψη εκκαθαρισμένου χαρακτήρα της απαίτησης για την οποία εξεδόθη η διαταγή πληρωμής που τυγχάνει για τον λόγο αυτό ακυρωτέα. Μη σύννομος περιορισμός της απαίτησης για την οποία εξεδόθη η προσβαλλόμενη με ανακοπή διαταγή πληρωμής που πιθανολογείται πως θα ακυρωθεί. Ο προκείμενος λόγος της ανακοπής δεν ερείδεται στην ύπαρξη ή μη της δικονομικής ευχέρειας της καθ’ ης, ως δανείστριας, να περιορίσει την απαίτησή της, ούτε στην αξίωση ειδικής αιτιολόγησης της ενάσκησης της εν θέματι ευχέρειάς της, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει η ίδια με το δικόγραφο των προτάσεών της, αλλά αντίθετα στον τρόπο με τον οποίο περιορίστηκε το αίτημά της, που οδήγησε σε αοριστία του δικογράφου της αίτησής της και, εντεύθεν κατέστησε ανεκκαθάριστη την εξοπλισθείσα με διαταγή πληρωμής απαίτησή της. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, της επιταγής και του κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πειραιώς Γεωργίου Καλτσά)

 

 

Αριθμός απόφασης 1622/2024

(αριθμός κατάθεσης αίτησης ./13-10-2023)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

      ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ..., Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 14 Φεβρουάριου 2024, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

       ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία ... ο οποίος εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑφΜ που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Καλτσά του Δ.Σ. Πειραιώς (Α.Μ. 3231), που κατέθεσε σημείωμα.

 

        ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (πρώην με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ») και' με διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΔΠ, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 66 με ΑΦΜ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία είναι νομίμως αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015 δυνάμει της με αρ. 247/2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διάδικου και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» δια του Τμήματος 1 αυτής με έδρα το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (19, rue de Bitbourg L -1273) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες απαιτήσεις έχουν μεταβιβαστεί στην τελευταία, δυνάμει της από 22-12-2017 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003 μεταξύ αυτής και της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ.») που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αρ. 23 με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως η σύμβαση αυτή ισχύει σήμερα και έχει καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του ν. 2844/2000 που τηρείται στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών (τόμος ., αρ. .), που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ... και κατέθεσε σημείωμα.

 

    Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-10-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./13-10-2023 ανακοπή του η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

     Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

    Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύονται άμεσα από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 624 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, πρέπει η απαίτηση να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, δηλαδή να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη. Η αναφορά ειδικότερα στη διαταγή πληρωμής του καταβλητέου ποσού χρημάτων απαιτείται προκειμένου η σχετική απαίτηση να είναι εκκαθαρισμένη κατά την έννοια του άρθρου 916 ΚΠολΔ και να μπορεί, έτσι, η διαταγή πληρωμής να λειτουργήσει πράγματι ως εκτελεστός τίτλος κατ’ άρθρο 904 παρ. 2 περ. ε' του ίδιου Κώδικα. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 628 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ, ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ, αφού λόγους ανακοπής μπορεί να αποτελέσουν όλες οι ενστάσεις που καταλύουν τόσο τον τίτλο, όσο και το δικαίωμα του δανειστή που βεβαιώνεται με τη διαταγή πληρωμής, και ειδικότερα οι ενστάσεις που αναφέρονται στην έλλειψη προϋποθέσεων που τίθενται από τα άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ για την έκδοση της διαταγής πληρωμής και όσες αναφέρονται στη μη ισχύ του δικαιώματος που επικαλείται ο δανειστής και βεβαιώνεται με τη διαταγή πληρωμής. Κατά συνέπεια, αν το δικάζον την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής δικαστήριο της ουσίας δεν ακύρωσε εν άλω ή εν μέρει την προσβληθείσα διαταγή πληρωμής, μολονότι κατά την έκδοση της εμφιλοχώρησαν παραβάσεις δικονομικών διατάξεων που δικαιολογούν κατά νόμο την ακύρωσή της, υποπίπτει στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ, γιατί παρά το νόμο δεν κήρυξε ακυρότητα (βλ. ΑΠ 196/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1349/2013 ΤΝΠ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΠ 1503/2008 ΤΝΠ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΠ 736-737/2006, ΕλλΔ/νη 2007/1397, Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II, έκδοση 2012, άρθρο 624, αριθ. 6, σελ. 44, X. Παπαδάκη, Διαταγή πληρωμής, έκδοση 2010, παρ. 4, αριθ. 1.3, σελ. 57 και παρ. 18-19, αριθ. 8, σελ. 99, Στ. Πανταζόπουλου, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, έκδοση 2016, σελ. 49, Ε. Ποδηματά σε Κεραμέως -Κονδύλη - Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II, έκδοση 2000, άρθρο 624, αριθ. 11-13, σελ. 1165-1166). Περαιτέρω, ο περιορισμός του αιτήματος, όταν τούτο συντίθεται από περισσότερο κεφάλαια ή κονδύλια, όπως σε περίπτωση απαίτησης από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού ή από σύμβαση δανείου (πρβλ. και ΑΠ 161/2020 ΤΝΠ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΠ 999/2019 ΤΝΠ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΠ 332/2019 ΤΝΠ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΠ 2210/2013, ΕΕμπΔ 2014/701, ΑΠ 915/2004, ΧρΙΔ 2005/145, ΑΠ 491/1994, ΝοΒ 1995/548, Σ. Πανταζόπουλου, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, έκδοση 2016, σελ. 248, Ν. Βερβερίδη, Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοση 2009, σελ. 309-310), είναι παραδεκτός μόνο όταν διευκρινίζεται σε ποια κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος και επέρχεται με τον τρόπο αυτόν αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων. Διαφορετικά, προκαλείται αοριστία, που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί προς δικαστική κρίση (βλ. Ολ. ΑΠ 30/2007, ΕφΑΔ 2008/331, ΑΠ 1299/2018, ΧρΙΔ 2019/213, ΑΠ 971/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 25/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1563/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κ. Μακρίδου, Τακτική διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, έκδοση 2019, σελ. 83-84,1. Κατρά, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, έκδοση 2017, σελ. 235- 236, Γ. Παναγιώτου, Ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής - χρονικά όρια, επιγενόμενη αοριστία, ΕΕργΔ 2015/1117 επ.).

 

    Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών Συνεταιρισμός, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης του, ζητεί να ανασταλεί χωρίς εγγύηση η εκτέλεση της υπ’ αριθ. ./2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του με την από 29-06-2023 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου πρώτου εκτελεστού απογράφου της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, καθώς και να ανασταλεί η εκτέλεση δυνάμει του από 19-07-2023 κατασχετηρίου της καθ’ ης εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων που αναφέρει αναλυτικά στην αίτησή του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από 27-07-2023 και με αριθμό κατάθεσης ./2023 ανακοπής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αναστολής της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 933, 938 παρ. 1 ΚΠολΔ], αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να εκδικασθεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ]. Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως αυτό προστίθεται με ισχύ από 01-01-2022 δυνάμει των άρθρων 60 και 120 του ν. 4842/2021, ΦΕΚ Α' 190, και σύμφωνα με την παρ. 6γ' του άρθρου 116 του αυτού νόμου «Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 60 του παρόντος, εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», όπως εν προκειμένω όπου η επιταγή προς εκτέλεση έλαβε χώρα στις 29-06- 2023. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ως προς την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης των κατ’ ιδίαν λόγων της ανακοπής.

 

     Με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής του, ο αιτών - ανακόπτων Συνεταιρισμός ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για μέρος συνολικής απαίτησης ύψους 237.725,02 ευρώ, η οποία συντίθεται από επιμέρους κονδύλια κεφαλαίου, τόκων, ανατοκισμού, εισφορών και λοιπών εξόδων, κατόπιν ασαφούς περιορισμού της απαίτησης από το ανωτέρω πόσο σε αυτό των 150.000,00 ευρώ χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό σε τί αφορά ο περιορισμός αυτός, γεγονός που καθιστά την αίτηση αόριστη και, εντεύθεν την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής ακυρωτέα λόγω μη εκκαθαρισμένου της επιδικασθείσας απαίτησης. Ο λόγος αυτός τυγχάνει παραδεκτός και νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 623, 624 και 916 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

 

   Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρας του αιτούντος, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, μερικά από τα οποία αναφέρονται ιδιαίτερα παρακάτω, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, τα οποία λήφθηκαν στο σύνολο τους υπόψη, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν αίτησης της καθ’ ης η αίτηση, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ./2023 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε ο αιτών να καταβάλει στην καθ’ ης το ποσό των 150.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτηση που πηγάζει από σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε επί τη βάσει: α) της με αριθμό σύμβασης πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό που συνήφθη στη Χανιά με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ..., της οποίας ειδική διάδοχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία ..., της οποίας διαχειρίστρια τυγχάνει η καθ’ ης η αίτηση, β) των αποσπασμάτων αναλυτικής κίνησης του υπ’ αριθ. . (προ μετάπτωσης) και . (μετά μετάπτωσης) λογαριασμού, ο οποίος τηρήθηκε σε εξυπηρέτηση της ανωτέρω σύμβασης, που έχουν εξαχθεί από τα επίσημα βιβλία της καθ’ ης, που αποτελούν, βάσει ρητού όρου της σύμβασης, πλήρη απόδειξη της απαιτήσεώς της κατά του αιτούντος - ανακόπτοντος, από τα οποία αφενός προκύπτει η εκταμίευση του ποσού της πίστωσης και αφετέρου περιέχουν ακριβή συνολική κίνηση των δανειακών λογαριασμών, γ) της από 02-12-2022 εξώδικης καταγγελίας της καθ’ ης η αίτηση, της ανωτέρω σύμβασης τραπεζικής πίστωσης, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. .Ε/19-12- 2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης με έδρα στο Πρωτοδικείο Χανίων ... και δ) των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων της καθ’ ης η αίτηση - ανακοπή. Από το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων προκύπτει ότι η απαίτηση της καθ’ ης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 237.725,02 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Ωστόσο, με την από 17-02-2023 αίτησή της, η καθ’ ης η αίτηση - ανακοπή αιτήθηκε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 150.000,00 ευρώ, και το ποσό αυτό νομιμοτόκως από την 02-12-2022 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και εξαμηνιαίο ανατοκισμό, η δε ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και διατακτικό. Πλην όμως, ο περιορισμός της απαίτησης κατά τον προπαρατιθέμενο τρόπο έλαβε χώρα όλως αορίστως, χωρίς, δηλαδή, να προσδιορίζεται και να εξειδικεύεται σε τί αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια, από τα οποία απαρτίζεται η συνολική απαίτηση, εκδόθηκε η υπό κρίση διαταγή πληρωμής, με αποτέλεσμα να καταστήσει αυτήν ανεκκαθάριστη (πρβλ. και ΑΠ 1773/2001 ΤΝΠ 53^ουΐ38-οη, ΕφΠειρ 399/2020 ΤΝΠ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕφΑΘ 4901/2000, ΕλλΔ/νη 2001/776, ΠΠρΓιανν. 8/2022 . ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΛαμ 37/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΠειρ. 2/2021, ΠειρΝομ 2020/306, ΜΠρΘεσ 3335/2021 αδημ., ΜΠρΑθ 6087-6089/2021 αδημ., Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, όπ.π., άρθρο 954, αριθ. 16, σελ. 669, Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρο, τόμος Ε', άρθρο 954, αριθ. 11, σελ. 708, Π. Μάζη, Κατάσχεση για ποσό μικρότερο της εκτελεστέας απαίτησης, Δίκη 25.667). Και τούτο, διότι, υπό το πρίσμα και των νομικών σκέψεων που προηγήθηκαν, εφόσον η ένδικη συνολική απαίτηση συντίθεται από περισσότερα διαφορετικά επιμέρους κονδύλια, όπως κεφάλαιο, τόκους, τόκους τόκων, εισφορές και λοιπά εν γένει έξοδα, θα έπρεπε κατά τον περιορισμό του συνολικού αιτήματος να διευκρινίζεται ποια κονδύλια περιλαμβάνονται στην εκδοθείσα διαταγή πληρωμής και εξοπλίζονται με εκτελεστό τίτλο ή έστω να διαλαμβάνεται αναλογικός περιορισμός του όλου αιτήματος που θα οδηγούσε σε σύμμετρη ποσοστιαία μείωση εκάστου κονδυλίου, ώστε να είναι αρκούντως ορισμένος ο περιορισμός και να μην επιφέρει την μετάπτωση της απαίτησης σε ανεκκαθάριστη (άρθρο 633 παρ. 1 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 368/2019, ΕΠολΔ 2019/423, ΑΠ 105/2019, ΧρΙΔ 2019/607, ΑΠ 753/1995, ΝοΒ 1997/775), αφού, λόγω του ανωτέρω αόριστου περιορισμού, δεν είναι σαφές αν περιλαμβάνονται (και σε ποιο ύψος) στην επιδικασθείσα, με την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, απαίτηση. Από την πλευρά της, δε, η καθ’ ης αντιτείνει, προς απόκρουση του προκείμενου λόγου ανακοπής, ότι είχε τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής όχι μόνο για ολόκληρη αλλά και για μέρος της χρηματικής κατά των οφειλετών της απαίτησης. Ωστόσο, οι αιτιάσεις αυτές δεν ανατρέπουν το παραπάνω δικανικό πόρισμα και ελέγχονται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενες, καθόσον ο προκείμενος λόγος της ανακοπής δεν ερείδεται στην ύπαρξη ή μη της δικονομικής ευχέρειας της καθ’ ης, ως δανείστριας, να περιορίσει την απαίτησή της, ούτε στην αξίωση ειδικής αιτιολόγησης της ενάσκησης της εν θέματι ευχέρειας της, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει η ίδια με το δικόγραφο του σημειώματος της, αλλά αντίθετα στον τρόπο με τον οποίο περιορίστηκε το αίτημά της, που οδήγησε σε αοριστία του δικογράφου της αίτησής της και, εντεύθεν κατέστησε ανεκκαθάριστη την εξοπλισθείσα με διαταγή πληρωμής απαίτησή της.

 

     Συνακόλουθα, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση του λόγου αυτού της ανακοπής, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικώς βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. ./2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του με την από 29-06-2023 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου πρώτου εκτελεστού απογράφου της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής και η εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του δυνάμει του από 19-07-2023 κατασχετηρίου της καθ' ης εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας υπ’ αριθ. καταθ. ./2023 ανακοπής τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών). Τέλος ο αϊτών πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 ΚΠολΔ και 84 παρ. 2 εδ. τελ. του ν. 4194/2013, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

  ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

  ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

  ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. ./2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του αιτούντος με την από 29-06-2023 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου πρώτου εκτελεστού απογράφου της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής και την εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του δυνάμει του από 19-07-2023 κατασχετηρίου της καθ’ ης εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας υπ' αριθ. καταθ. ./2023 ανακοπής τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών.

 

   ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

 

   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2024, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους και με τη σύμπραξη Γραμματέα.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ