ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρ(ΑσφΜ)Αθ 860/2024

 

Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω καταχρηστικότητας -.

 

Η αξία της κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της οφειλής. Δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού. Επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση λόγω ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του οφειλέτη για την απώλεια της προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης της ένδικης αίτησης αναστολής.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Ευφροσύνης Εικοσιπεντίδη)

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 860/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

    ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αλεξάνδρα Καζάρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου κατόπιν σχετικής κλήρωσης.

 

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 25.1.2024, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

    ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ... του ..., κατοίκου ... Φθιώτιδας, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Εικοσιπεντίδη Ευφροσύνης

 

       ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής ως μη δικαιούχου διάδικου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Νίκης Κωστάκου

 

    Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 9.1.2024 ανακοπή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 0/2024 και προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιμο.

 

   Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

   Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4842/2021 προστέθηκε εκ νέου άρθρο 938 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο: «1. Με εξαίρεση την κατάσχεση ακινήτων, ως προς τα οποία εφαρμόζεται η παρ. 2, όπως επίσης με εξαίρεση την κατάσχεση κινητών που υπόκεινται σε φθορά, με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η αίτηση ασκείται στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 933 και 936 δικαστήριο και δικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ. 2 ΚΠολΔ. Ειδικώς επί κατάσχεσης ακινήτου δεν εφαρμόζεται η παρ. 1, η δε άσκηση του ενδίκου μέσου δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός εάν το δικαστήριο του ενδίκου μέσου, μετά από αίτηση του ασκούντος αυτό, που υποβάλλεται με το ένδικο μέσο ή με τις προτάσεις, δικάζοντας με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάξει την αναστολή με ή χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ενδίκου μέσου. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. 3. Στις προηγούμενες περιπτώσεις είναι δυνατή η έκδοση σημειώματος με το οποίο εμποδίζεται η εκτέλεση μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής ή επί του ενδίκου μέσου. 4. Η αίτηση με την οποία ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00' το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού. 5. Η αναστολή των παρ. 1 και 2 ή η εγγυοδοσία μπορεί να διαταχθεί μόνο μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της ανακοπής, ή η απόφαση επί του ενδίκου μέσου. Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι οι προϋποθέσεις της παραδεκτής άσκησης αίτησης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων είναι: 1) η νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση έφεσης κατά της οριστικής (απορριπτικής της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ) απόφασης από τον αιτούντα, β) ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα από την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης και γ) η πιθανολόγηση ευδοκίμησης (ενός τουλάχιστον) λόγου έφεσης. Πρόσθετη προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης είναι, αν ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού, η κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του αρμοδίου (δευτεροβάθμιου) Δικαστηρίου το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (ΕφΑΘ 27/2023 ΤΝΠ Νόμος).

 

    Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο, να ανασταλεί ο ετπσπευδόμενος από την καθ’ ης πλειστηριασμός σε βάρος του αναφερόμενου στο δικόγραφο ακινήτου του, που είχε προσδιορισθεί να διενεργηθεί την 10.1.2024, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 9.1.2024 έφεσής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία προσέβαλε την υπ' αριθ. …/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εκδοθείσα κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, που απέρριψε την από 6.7.2023 ανακοπή του κατά της α) από 18.5.2023 εντολής προς εκτέλεση της πληρεξούσιας δικηγόρου της επισπεύδουσας κάτωθι αντιγράφου της υπ' αρ. … διαταγής πληρωμής και β) της υπ’ αριθ. …5.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών καθώς και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Στην εν λόγω αίτηση αναστολής ο αϊτών σωρεύει και αίτηση επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση κατά άρθρο 152 ΚΠολΔ λόγω ανωτέρας βίας, ισχυριζόμενος ότι απώλεσε άνευ ευθύνης του την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 938 παρ. 4 ΚΠολΔ πενθήμερη προθεσμία πριν από την τέλεση του πλειστηριασμού την 10.1.2024 για την παραδεκτή άσκηση της ένδικης αίτησης αναστολής, διότι ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και εξήλθε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για έναν μήνα, μόλις την 30.12.2023 και ως εκ τούτο ήτο αδύνατο να προλάβει να συντάξει έφεση και αναστολή εκτελέσεως εντός της νομίμου προθεσμίας. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκασή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μείζονα σκέψη, είναι αυτό του ενδίκου μέσου, δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ασκηθείσα εκ μέρους του αιτούντος έφεση κατά της απορριπτικής υπ’ αριθ. .../2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, ως προς τη δικαιολόγηση του εκπρόθεσμου της ως άνω αίτησης αναστολής η υπό κρίση σωρευθείσα αίτηση επαναφοράς με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα έχει ασκηθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως (άρθρα 152 επ. ΚΠολΔ) και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

   Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ.  συμβάσεως τοκοχρεωλυτικού δανείου η ανώνυμος τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρχική δανείστρια) χορήγησε στον αιτούντα έντοκο (καταναλωτικό) δάνειο ύψους 12.650 ευρώ προκειμένου ο τελευταίος να ρυθμίσει τις προΰπάρχουσες οφειλές του από προγενέστερο ισόποσο δάνειο. Ακολούθως, η αρχική δανείστρια επέδωσε την 22-12-2011 στον αιτούντα την από 30-11-2011 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση με την οποία τον καλούσε να καταβάλει το ποσόν των 15.074,59 € από την ανωτέρω αιτία και στην συνέχεια, κατόπιν της από 05-11-2013 αιτήσεώς της, επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ...2014 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την προμνησθείσα απαίτηση πλέον τόκων και εξόδων, την οποίαν και επέδωσε στον καθ’ ου η διαταγή και ήδη αιτούντα μετά της από 18-02-2014 επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α’ εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής (βλ. την υπ’ αριθμ. ... έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ...). Ο καθ’ ου η διαταγή και ήδη αιτών ουδέποτε προσέβαλε την υπ’ αριθμ. …2014 Διαταγή Πληρωμής εντός της νομίμου προθεσμίας (βλ. το υπ’ αριθμ. ...2023 πιστοποιητικό του Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Στην συνέχεια, η αρχική δανείστρια, δυνάμει της από 30-04-2020 συμβάσεως μεταβιβάσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου 10 Ν. 3156/2003 με την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY», εδρεύουσα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, μετεβίβασε στην τελευταία όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν, μεταξύ άλλων, και από την προμνησθείσα υπ’ αριθμ. ...-2010 συμβάσεως δανείου της συμβάσεως νομίμως καταχωρηθείσης με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-04-2020 στο δημόσιο βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο . και με α.α. .. Διαχειρίστρια των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων κατέστη η αρχική δανείστρια δυνάμει της από 30-04-2020 συμβάσεως διαχειρίσεως, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο . με α.α. .. Στην συνέχεια, επήλθε διάσπαση της αρχικής δανείστριας εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και συστάσεως της «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως καθολική διάδοχος της αρχικής δανείστριας λόγω διασπάσεως αυτής, η οποία και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ από 16.04.2021, οπότε και η νεοσυσταθείσα υπεισήλθε δυνάμει καθολικής διαδοχής στις ανωτέρω από 30-04-2020 συμβάσεις μεταβιβάσεως και διαχειρίσεως απαιτήσεων, της μεταβολής καταχωρηθείσης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο ... με α.α. . και . αντιστοίχως. Προσέτι, ύστερα από την από 18-06-2021 λύση των προηγουμένων συμβάσεων διαχειρίσεως δυνάμει της από 08-04-2021 μακροπρόθεσμης συμβάσεως διαχειρίσεως και του από 18-06-2021 ιδιωτικού συμφωνητικού διαχειρίσεως απαιτήσεων που υπεγράφησαν μεταξύ της ως άνω εταιρείας ειδικού σκοπού και της καθ’ ης η ανακοπή, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. ... 15.06.2021 ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ... η καθ’ ης νομιμοποιείται ως επισπεύδουσα την εκτέλεση δυνάμει της υπ' αριθμ. .../2014 διαταγής πληρωμής. Κατόπιν τούτων, η καθ’ ης επέδωσε εκ νέου αντίγραφο εξ απογράφου α' εκτελεστού της προμνημονευομένης διαταγής πληρωμής με την από 26-09-2022 επιταγή προς πληρωμή (βλ. την υπ’ αριθμ. ...-10-2022 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας ....) για το συνολικό ποσόν των 15.534,14 €. Με την εν θέματι επιταγή προς πληρωμή του συγκοινοποιήθηκαν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση της καθ’ ης ως επισπευδούσης κατ’ άρθρον 925§1, ήτοι μεταξύ άλλων η από 30-04-2020 σύμβαση πωλήσεως και μεταβιβάσεως απαιτήσεων, η σελ. 3085 από το απόσπασμα αυτής, η υπ’ αρ. Πρωτ. ./20-04-2021 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών των μεταβολών της ανωτέρω συμβάσεως λόγω διασπάσεως της αρχικής δανείστριας τραπέζης, την από 18-06-2021 σύμβαση διαχειρίσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων και το προμνησθέν υπ’ αριθμ. ./15-06-2021 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο αιτών δεν προσέβαλε με ανακοπή εντός της νομίμου προθεσμίας την δεύτερη αυτή επιταγή προς πληρωμή. Προσέτι, σε εκτέλεση του ανωτέρω υπ’ αριθμ.../2014 απογράφου επεβλήθη η ανακοπτομένη αναγκαστική κατάσχεση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ... συμπροσβαλλομένης εκθέσεως κατασχέσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας ..., επί του αναλυτικώς περιγραφομένου σε αυτήν ακινήτου επί του δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος, ήτοι του υπό στοιχεία διαμερίσματος επιφάνειας ... τ.μ. στον β' όροφο πολυκατοικίας κειμένης στα και επί της οδού ... με ΚΑΕΚ ... μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του υπό στοιχεία χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτου στην πυλωτή. Ως ημέρα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ορίστηκε η 10η Ιανουάριου 2024. Η ανακοπτομένη έκθεση κατασχέσεως επεδόθη στον αιτούντα την ... (βλ. την υπ’ αριθμ. ... έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας (....), ο οποίος άσκησε, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ανακοπή κατ’ αυτής και κατά της από 18-05-2023 εντολής προς εκτέλεσιν της πληρεξούσιας Δικηγόρου της καθ’ ης, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της παραπάνω διαταγής πληρωμής, ζητώντας την ακύρωση τους. Επί της ως άνω ανακοπής, που συζητήθηκε την 11.2023, εκδόθηκε την 27.12.2023 η προσβαλλόμενη υπ' αρ. ... απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που απέρριψε την εν λόγω ανακοπή και επικύρωσε την από 18-05-2023 εντολή προς εκτέλεσιν και την υπ’ αριθμ. ...5-2013 έκθεση κατασχέσεως. Ήδη, όμως, από τον χρόνο συζήτησης της ως άνω ανακοπής, ήτοι από την 30.11.2023, ο αιτών είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο: … όπου στις ...2023 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών με έκχυση του μοσχεύματος και παρέμεινε νοσηλευόμενος έως τις 30.12.2023, οπότε και εξήλθε. Λόγω της βεβαρυμένης κατάστασης της υγείας του από το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει (λέμφωμα Hodgin σε υποτροπή) ο αιτών μπόρεσε να πληροφορηθεί για την έκβαση της υπόθεσης και να επικοινωνήσει με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και εν τέλει να καταθέσει την υπό κρίση αίτηση αναστολής μόλις την 10.1.2024. Κατόπιν τούτων, υφιστάμενης ανωτέρας βίας για την απώλεια της προθεσμίας άσκησης της ένδικης αίτησης αναστολής της εκτέλεσης, η κρινόμενη αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της. Να σημειωθεί, ότι ο ορισθείς για την 10.1.2024 πλειστηριασμός ανεστάλη κατόπιν επικοινωνίας του αιτούντος με την καθ'ης και αφού αυτός επικαλέστηκε τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, που αντιμετωπίζει και την άμεση πρόθεση ρύθμισης με σκοπό να τακτοποιηθεί η υπόθεση, ενώ η κατατεθείσα έφεση έλαβε δικάσιμο για την ...2027.

 

         Επομένως, η ένδικη αίτηση αναστολής έχει ασκηθεί παραδεκτά και εμπρόθεσμα και είναι νόμιμη στηριζόμενη στο άρθρο 938ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4842/2021, δεδομένου ότι η ένδικη επιταγή επιδόθηκε μετά την 1.1.2022, πλην του αιτήματος περί καταδίκης της καθ' ης η αίτηση σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης, το οποίο παρίσταται απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. γ' Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», επί αιτήσεως αναστολής πλειστηριασμού τα δικαστικά έξοδα και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του καθ’ ού η αίτηση επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος (ΕφΠειρ 36/2022 αδημ.). Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της από νομική και ουσιαστική άποψη, εν όψει και του ότι η έφεση κατά της εκκαλούμενης απόφασης πιθανολογήθηκε ότι έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως, όπως επίσης νομίμως και εμπροθέσμως είχε ασκηθεί και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση.

 

     Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281ΑΚ, 116 και 933 ΚΠολΔ και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη, αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου και, συνεπώς, λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική, πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (βλ. ΟλΑΠ 8/2018, ΟλΑΠ 17/1995, ΑΠ 1519/2017, ΑΠ 2045/2014, ΑΠ 1627/2012, όλες δημ. στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠ, ΑΠ 558/1995 δημ. στη ΝΟΜΟΣ). Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, καλή πίστη θεωρείται η συμπεριφορά του χρηστού και συνετού ανθρώπου που επιβάλλεται κατά τους συνηθισμένους τρόπους ενεργείας, ενώ ως κριτήριο των «χρηστών ηθών» χρησιμεύουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη χρηστώς και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου. Προκειμένου δε να κριθεί αν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει αντικειμενική υπέρβαση των προαναφερομένων ορίων, συνεκτιμώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του ασκούντος το δικαίωμα, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγμάτωσης της συμπεριφοράς (ΑΠ 119/2016 δημ. στη ΝΟΜΟΣ). Η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, όπως με την ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκομένου σκοπού, με την άσκηση δικονομικού δικαιώματος κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη, δηλαδή όταν η συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος ωθείται από κακοβουλία, με αποκλειστικό σκοπό τη βλάβη του άλλου ή όταν η πράξη της εκτέλεσης υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του οφειλέτη (ΑΠ 558/1995 οπ). Εξάλλου, για να χαρακτηριστεί η άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική, απαιτείται οι πράξεις του υπόχρεου και η δημιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση με την προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου. Το ζήτημα αν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματος του. Εξάλλου, η αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος, θέτει όρια τα οποία απαγορεύουν τη χρήση μέσων εκτέλεσης, άρα και την επιχείρηση των σχετικών πράξεων εκτέλεσης, όταν τα μέσα αυτά δεν είναι κατάλληλα για να επιτύχουν τον σκοπό της εκτελεστικής διαδικασίας (αρχή της καταλληλότητας), όταν δεν είναι αναγκαία επειδή υπάρχει άλλο ηπιότερο μέσο (αρχή της αναγκαιότητας ή του ηπιότερου μέσου) και τρίτον όταν προκαλούν ζημία που είναι δυσανάλογα μεγάλη και επιβαρυντική για τον θιγόμενο, γιατί τα ωφελήματα που επιδιώκει ο επισπεύδων με τις πράξεις εκτέλεσης δεν βρίσκονται σε αρμόζουσα λογική ακολουθία με τις αρνητικές επιπτώσεις του για τον καθ' ου η εκτέλεση (αρχή αναλογικότητας υπό στενή έννοια - βλ ΟλΑΠ 43/2005 δημ. στη ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναγκαιότητας ή του ηπιότερου μέσου, όταν η αξίωση του δανειστή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί με άλλο μέσο ασυγκρίτως ηπιότερο για τον οφειλέτη, όπως με κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, η αξία των οποίων είναι μικρότερη του αρχικά κατασχεθέντος στοιχείου, αξία βέβαια που καλύπτει την αξίωση του δανειστή, οπότε η επιδίωξη ικανοποίησης αυτής με κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου δυσανάλογης αξίας με την απαίτηση και με ζημία του οφειλέτη είναι άκυρη ως καταχρηστική, ενώ οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια, όταν εμφανίζονται ως μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του, ενώ ταυτόχρονα η απαίτηση που εκτελείται είναι μικρής αξίας και, συνεπώς, έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτέλεσης και του σκοπού για τον οποίον αυτό επιβάλλεται. Μάλιστα η ακυρότητα των εν λόγω πράξεων εκτέλεσης επέρχεται έστω και αν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη τα οποία θα μπορούσαν να κατασχεθούν (ΑΠ 2069/2007 δημ. στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠ, ΜονΕφΑΘ 2634/2022, ΜονΠρΧαλκ 90/2023, ΜονΕφΑΘ 2472/2022, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, Νόμος).

 

    Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: η απαίτηση της καθής η αίτηση, για την οποία επισπεύδεται ο προαναφερόμενος πλειστηριασμός, ανέρχεται στο ποσό των 15.534,14 ευρώ, ενώ η τιμή εκτίμησης και η τιμή πρώτης προσφοράς για το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 50% επί της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00 ΕΥΡΩ. Κατόπιν τούτου, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που, βάσει της διάταξης του άρθρ. 281 ΑΚ, επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικοοικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ’ής η αίτηση. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η αξία της ανωτέρω κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της απαιτήσεως της καθ'ής η αίτηση, αποτελεί περίσταση που καθιστά την εκ μέρους της τελευταίας άσκηση του δικαιώματος της μη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις και ιδέες του μέσου κοινωνικού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η ίδια αρκούντως μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξίας (τιμής εκτίμησης - τιμής πρώτης προσφοράς) της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, και της απαιτήσεως της καθ’ής η αίτηση έχει ως συνέπεια να υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού, καθόσον η εκ μέρους της καθ'ής η αίτηση δανείστριας αναγκαστική εκτέλεση υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του αιτούντος οφειλέτη. Συνεπώς, με την επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού προκαλείται η εντύπωση έντονης αδικίας σε βάρος του αιτούντος υπόχρεου σε σχέση με το όφελος της δικαιούχου καθ’ής η αίτηση (βλ. και όσα εκτέθηκαν στην αμέσως παραπάνω μείζονα σκέψη της παρούσας). Εξάλλου, από την προσκομιζόμενη κατάσταση ακίνητης περιουσίας έτους 2023 προέκυψε ότι ο αιτών διαθέτει το 87,5% της πλήρους κυριότητας μίας μονοκατοικίας τ.μ. και μίας γεωργικής αποθήκης τ.μ., έτους κατασκευής 1973, στον οικισμό αντικειμενικής αξίας 19.725, 58 ευρώ και 2.273,78 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αξίας ανάλογης με την απαίτηση της καθ'ης. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση που επισπευσθεί η εκτελεστική διαδικασία δυνάμει της ανωτέρω Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης και διενεργηθεί νέος πλειστηριασμός, μετά την αναστολή του ως άνω ορισθέντος για 10.1.2024 πλειστηριασμού, ο αϊτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Αυτό επειδή το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την οικογενειακή στέγη του ανήλικου τέκνου του, ηλικίας 14 ετών, όπου κατοικεί μαζί με την μητέρα του και πρώην σύζυγο του αιτούντος, συνιδιοκτήτριας αυτού κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ενώ ο ίδιος αϊτών όντας καρκινοπαθής δεν δύναται να προσφέρει άλλη κατοικία στο τέκνο του ούτε να συνεισφέρει με άλλον τρόπο στη διατροφή αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης Η αναστολή δε, θα λάβει χώρα, υπό τον όρο καταβολής εγγύησης ποσού 5.000 ευρώ, εκ μέρους του αιτούντος, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην νομική σκέψη της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος (άρθρο 84 παρ. 2 του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 4236/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

   ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

 

   ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

 

   ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση αναστολής.

 

   ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του αιτούντος (μετά την επίδοση της από 26.9.2022 επιταγής προς πληρωμή κάτω από ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό .../2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών) με την επίδοση της με αριθμό ....2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία κατασχέθηκε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί της περιγραφόμενης στην πιο πάνω έκθεση ακίνητης περιουσία του, ήτοι επί ενός διαμερίσματος - οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου (Β) ορόφου οικοδομής κείμενης στα ... κι επί της οδού ... αρ. ... με ΚΑΕΚ ... μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του υπό στοιχεία χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτου στην πυλωτή μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 9.1.2024 έφεσης (αριθμός κατάθεσης στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών .../2024) που ο αιτών έχει ασκήσει κατά της με αριθμό …7.2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η από 6.7.2023 (αριθμός κατάθεσης στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών ...7.2023) ανακοπή του κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 2027 υπό τον όρο καταβολής εγγυήσεως εκ μέρους του αιτούντος, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

 

    ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ'ης, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

 

    ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 22-2-24 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

           Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ