ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 140/2024

 

Δεκτή ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Αοριστία υπολογισμού τόκων -.

 

Δεκτή ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Ακυρώνει την αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση – πλειστηριασμός) της κύριας κατοικίας. Ζητείται από τον ανακόπτοντα – οφειλέτη να καταβάλει πέραν από τους τόκους υπερημερίας, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται σχετικά ευχερώς δοθέντος του κεφαλαίου, του χρονικού σημείου έναρξης υπολογισμού τους και του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας το ποσοστό του οποίου πρέπει να αναζητηθεί στα άρθρα της ένδικης σύμβασης και τόκους τόκων οι οποίοι υπολογίζονται με εξαμηνιαίο ανατοκισμό. Ο υπολογισμός των τόκων αυτών (κεφαλαιοποιημένων) είναι ιδιαίτερα σύνθετος, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μνημονεύονται ρητά στο διατακτικό της διαταγής πληρωμής διαφορετικά αυτή είναι αόριστη, καθώς αν παραλειφθεί η αναγραφή τους δεν προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης. Ωστόσο, σε κανένα σημείο της προσβαλλόμενης πράξης δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου. Αντιθέτως, απλά αναφέρει ότι θα προστεθεί το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως τόκοι. Επομένως, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, πάσχει αοριστίας και, ως εκ τούτου, είναι ακυρωτέα. Υφίσταται, εν προκειμένω, δικονομική βλάβη του ανακόπτοντος που συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κήρυξη ακυρότητας.

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Ι. Κούβαρη, MSC Alba Graduate Business School, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και της δικηγόρου Πειραιώς Σοφίας Μαραγκοπούλου)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2024

 

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ανακοπής ./2023

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Μπαρκούκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αρετή Πούσια.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2023, για να δικάσει την ανακοπή με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./2023, με αντικείμενο την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ., που παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Μιχαήλ Κούβαρη (ΑΜ ΔΣΑ 31778).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙNTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 109-111, ΑΦΜ: ., νομίμως εκπροσωπούμενης, ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «SUNRISE I NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ.4, δυνάμει σύμβασης μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003, η οποία παραστάθηκε στη δίκη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της,

 

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-06-2023 και με αριθμό κατάθεσης ./2023 ανακοπή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά της καθ’ ης η ανακοπή, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων εκθέτει ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./16.06.2023 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ., η καθ’ ης προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση του περιγραφόμενου σε αυτήν ακινήτου του, και όρισε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για την 07.02,2024, ότι ο ανωτέρω πλειστηριασμός επισπεύδεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7031/2020 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της κάτωθι αυτής από 26.05.2023 επιταγής, για απαίτηση της καθ’ ης που απορρέει από την ./16-06-2010 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ζητεί δε, για τους ειδικότερα παρατιθέμενους στην ανακοπή λόγους, να ακυρωθεί η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. ./16.06.2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, καθώς, επίσης, και η από 26-5-2023 επιταγή προς πληρωμή που έχει τεθεί παρά πόδας του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 7031/2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. Τούτη αρμοδίως φέρεται στο παρόν Δικαστήριο (άρθρο 933 §§ 1 και 2 ΚΠολΔ), κατά τους κανόνες της διαδικασίας των άρθρων 614επ. ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933, 934 § 1, 937 § 3 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η ως άνω ανακοπή, με την οποία προβάλλονται λόγοι που αφορούν την εγκυρότητα πράξεων εκτέλεσης που έγιναν μετά την επιταγή προς πληρωμή, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εντός των προβλεπόμενων από τα άρθρα 934 § 1 περ. α', 933 § 1 ΚΠολΔ προθεσμιών, αντίστοιχα, όπως τούτο μάλιστα δεν αμφισβητείται ειδικά. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό Και το βάσιμο των λόγων της.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 630 του ΚΠολΔ η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται; εγγράφως και πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή, ο οποίος εκδίδει τη διαταγή πληρωμής, Β) Το ονοματεπώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση εκείνου, ο οποίος ζήτησε την έκδοση της διαταγής πληρωμής και εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, γ) την αιτία της πληρωμής, δ) το ποσό των χρημάτων ή χρεωγράφων, που πρέπει να καταβληθεί, ε) διαταγή προς πληρωμή, στ) υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής και ζ) την υπογραφή του δικαστή. Σε ό,τι δε αφορά το καταβλητέο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, αυτό είναι αναγκαίο για την πλήρωση της προϋποθέσεως για την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 916 του ΚΠολΔ), καθόσον για να γίνει αυτή πρέπει να προκύπτει από τον εκτελεστό τίτλο το ποσό και το ποιόν της παροχής. Πρέπει δε με το ποσό να προστίθενται, αν υπάρχει αίτημα, και οι τόκοι, αλλά όχι με συνυπολογισμό του ορισμένου ποσού αυτών, αλλά με την προσθήκη της λέξεως νομιμότοκα και του προσδιορισμού του χρόνου έναρξης αυτών. Η αναφορά ειδικότερα στη διαταγή πληρωμής του καταβλητέου ποσού χρημάτων απαιτείται να γίνεται με τρόπο που να μπορεί να καθοριστεί κατά ποσό με απλό αριθμητικό υπολογισμό ή σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον τίτλο στοιχεία, όπως όταν υπάρχει καταδίκη σε τόκους ορισμένου κεφαλαίου, των οποίων η έναρξη και το ποσοστό ορίζεται από τον τίτλο ή από το νόμο (ΑΠ 1349/2013, ΑΠ 1094/2006 ΤΝΠ ΔΣΑ). Οι τόκοι των τόκων όμως που προκύπτουν από ανατοκισμό πρέπει να επιδικάζονται ρητώς (ΑΠ 998/2008, ΑΠ 1509/2003, ΑΠ 675/2001, ΑΠ 528/99, ΕφΑθ 213/2017 όλες δημ. ΝΟΜΟΣ) και να γράφονται κατά ποσό ορισμένο (ΕφΑθ 1132/2008 α’ δημ. ΝΟΜΟΣ). Από την παράλειψη ενός των παραπάνω στοιχείων δημιουργείται ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, ακυρότητα που δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αφού ο νόμος δεν ορίζει αυτό, αλλά θεμελιώνει λόγο ανακοπής (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Γ, άρ 630 ΚΠολΔ, σελ. 829-830 παρ. δ). Εξάλλου κάθε υπερημερία στην καταβολή της συμβατικής δόσης, αφού πρώτα υπολογιστεί με επιτόκιο επιπλέον του συμβατικού κατά 2,5 μονάδες (+2,5 %) για χρονικό διάστημα έξι μηνών, συγκροτεί στο τέλος του εν λόγω εξαμήνου ένα νέο αυτοτελές χρεολύσιο (κεφάλαιο), το οποίο προστίθεται στο αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο. Αυτό αποτελεί τον κεφαλαιοποιημένο τόκο, ήτοι τον τόκο που κάθε μία υπερημερία ξεχωριστά δημιούργησε για ένα εξάμηνο. Η αναγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων, κατατείνει στο να υποδειχθεί α) πόσες εξαμηνιαίες υπερημερίες δημιουργήθηκαν από την έναρξη τη επίδικης σύμβασης μέχρι της καταγγελίας της, β) ποιο ήταν το ανεξόφλητο χρηματικό ποσό που υπολογίστηκε με τόκο υπερημερίας, γ) ποιο το εξάμηνο κάθε μίας υπερημερίας και τελικά δ) το κεφάλαιο που προέκυψε κατά την ημερομηνία λήξης έκαστης υπερημερίας, καταλήγοντας να κεφαλαιοποιηθεί, δηλαδή να ενσωματωθεί στο κεφάλαιο, κατά την εκπνοή του έκαστου εξαμήνου. Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει κατά ποσόν και ποιόν, είναι δε εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση όταν το ποσό αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, αλλά μπορεί να εξευρεθεί με τη διενέργεια μαθηματικών πράξεων (ΑΠ 1543/2015 ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση με το πρώτο σκέλος του τέταρτου λόγου της κρινόμενης ανακοπής του, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου αυτού, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι ο τίτλος βάσει του οποίου επισπεύδεται σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση από την καθ’ης, ήτοι η υπ’ αριθμ. . διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πρέπει να ακυρωθεί, διότι δεν αναφέρεται σε αυτή και κατά ποσό ορισμένο των κεφαλαιοποιημένων τόκων, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ανακοπή. Με το παραπάνω περιεχόμενο ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και, πρέπει, να ερευνηθεί στην ουσία του. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./16-06-2010 σύμβασης στεγαστικού δανείου, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΜΙLLENNIUM ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρείχε στον ανακόπτοντα δάνειο ποσού 120.000 ευρώ, για την αγορά και την επισκευή κατοικίας. Ένεκα μη εμπρόθεσμης καταβολής των μηνιαίων δόσεων, στις 09-01-2020, η καθής επέδωσε στον ανακόπτοντα την από 06-12-2019 εξώδικη καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης, (βλ. τη με αριθμό ./09-0Ι-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, .), με την οποία του δήλωσε ότι καταγγέλλει την ένδικη σύμβαση και τον κάλεσε να της καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό και, συγκεκριμένα, το ποσό των 131.642,72 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων από την επομένη της επίδοσης της καταγγελίας έως την ολοσχερή εξόφληση. Μετά ταύτα με την από 22-10-2020 αίτησή της, η καθής αιτήθηκε από το παρόν Δικαστήριο και πέτυχε την έκδοση της με αριθμ. 7031/2020 διαταγής πληρωμής και εν προκειμένω εκτελεστού τίτλου, στο διατακτικό της οποίας αναφέρεται η υποχρέωση του ανακόπτοντος να καταβάλλει στην καθής το συνολικό ποσό των 86.619,46 ευρώ, πλην των κονδυλίων των τόκων, οπότε θα προστεθούν επιπλέον 30,00 ευρώ, και, συγκεκριμένα, το ποσό των 83.969,46 ευρώ, για επιδικασθέν κεφάλαιο, το ποσό των 2.570,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, το ποσό των 30,00 ευρώ για την έκδοση του αντιγράφου και τη σύνταξη της επιταγής και το ποσό των 50,00 ευρώ για την σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση αυτής (επιταγής προς πληρωμή), νομιμοτόκως από την επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή έως την ολοσχερή εξόφληση. Από το ως άνω περιεχόμενο της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής σαφώς συνάγεται ότι ζητείται από τον ανακόπτοντα - οφειλέτη να καταβάλει πέραν από τους τόκους υπερημερίας, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται σχετικά ευχερώς δοθέντος του κεφαλαίου (83.969,46 ευρώ), του χρονικού σημείου έναρξης υπολογισμού τους και του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας το ποσοστό του οποίου πρέπει να αναζητηθεί στα άρθρα της ένδικης σύμβασης και τόκους τόκων οι οποίοι υπολογίζονται με εξαμηνιαίο ανατοκισμό. Ο υπολογισμός των τόκων αυτών (κεφαλαιοποιημένων) είναι ιδιαίτερα σύνθετος, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μνημονεύονται ρητά στο διατακτικό της διαταγής πληρωμής διαφορετικά αυτή είναι αόριστη, καθώς αν παραλειφθεί η αναγραφή τους δεν προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης. Ωστόσο, σε κανένα σημείο της προσβαλλόμενης πράξης δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου. Αντιθέτως, απλά αναφέρει ότι θα προστεθεί το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως τόκοι. Επομένως, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι πάσχει αοριστίας και, ως εκ τούτου, είναι ακυρωτέα. Περαιτέρω, υφίσταται εν προκειμένω δικονομική βλάβη του ανακόπτοντος που συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλια αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κήρυξη ακυρότητας. Κατόπιν τούτων, θα πρέπει το πρώτο σκέλος του τέταρτου λόγου ανακοπής να γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος, παρελκόμενης της εξέτασης των λοιπών λόγων, καθόσον επί ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αρκεί να γίνει δεκτός ένας λόγος που επιφέρει την ακυρότητα των προσβαλλόμενων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, καθιστώντας την εξέταση των υπολοίπων λόγων άνευ αντικειμένου. Μετά ταύτα, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της η κρινόμενη ανακοπή και να καταδικασθεί η καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος λόγω της ήττας της (άρθρο 176 παρ.1 ΚπολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό ./2020 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 26-05-2023 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό με αριθμό . απογράφου της άνω διαταγής πληρωμής, και, τέλος, τη με αριθμό . έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσόν των -400- τετρακοσίων ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 18-1-2024 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ