ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 412/2023

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη αίτησης παύσης εργασιών εκποίησης ακινήτου -.

 

Διαδικασία νόμου 3869/2010. Τελεσίδικη θετική απόφαση νόμου 3869/2010 με μείωση χρέους, ρύθμιση δόσεων, προστασία κύριας οικίας και εκποίηση εξοχικής οικίας. Απόρριψη αίτησης αιτούντος για παύση εργασιών εκποίησης. Η παρέλευση πενταετίας χωρίς επιτυχή ρευστοποίηση της εξοχικής οικίας δεν συνιστά λόγο παύσης εργασιών εκποίησης. Η τοποθεσία του ακινήτου περιοχή Ρεθύμνου Κρήτης λογίζεται ως σημαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος και ευνοεί την ρευστοποίηση του ακινήτου. Επιπλέον δεν αποδείχτηκε η παραίτηση του εκκαθαριστή. 

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Άννας Κορσάνου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 412/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

       Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μαρία Γυφτάκη, την οποία όρισε η  Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Βασιλική Παπαθεολόγου.

 

      Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 25.09.2023 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

       Των αιτούντων: 1) Χ.Α. του ………, κατοίκου ………., οδός ………, αρ. ….., 2) Κ.Ρ. του …………, κατοίκου ομοίως, οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου.

 

    Των καθ' ών η αίτηση πιστωτριών: 1) Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…….» που εδρεύει στην …….., οδός ……., αρ…., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στην ………., οδός ……. αρ…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «……...», που εδρεύει στην ……., οδός ……, αρ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 4) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «………», που εδρεύει στην ……., οδός ……, αρ…και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του Γ…. Κ….

 

     Κοινοποιουμένη προς: Τον Ι.Μ με την ιδιότητά του ως εκκαθαριστή, κάτοικο ……., οδός ……, αρ. …..

 

      Οι αιτούντες με την από ….07.2023 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……/2023 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ζήτησαν για τους αναφερομένους σε αυτή λόγους να γίνει αυτή δεκτή.

 

     Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, μετά την εκφώνηση αυτής κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

    I. Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. ……., ……../20.07.2023, ……. και ………./19.07.2023 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Β. Μ., που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη κατάθεσης, ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους απολιπόμενους καθ' ών πιστωτές και τον εκκαθαριστή. Μη εμφανισθέντες όμως αυτοί κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε εκ του οικείου πινακίου και κατά την σειρά της θα πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν αυτοί παρόντες (άρθρο 754 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.3869/2010).

 

      Με την κρινομένη αίτηση τους οι αιτούντες ζητούν, να κηρυχθεί η παύση των εργασιών της ρευστοποίησης της περιγραφομένης στο σκεπτικό αυτής οικίας του πρώτου, η οποία διατάχθηκε με την υπ' αριθμ.  4184/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενή αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 3, 9 παρ.1 και 11 Ν. 3869/2010), κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου και ότι για το παραδεκτό αυτής ακριβές αντίγραφό της με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στους καθ' ών πιστωτές και τον εκκαθαριστή, κατ' άρθρα 11 παρ.1 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεσή της. Είναι δε περαιτέρω νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 παρ. 1, 11 παρ. 1 και 15 του Ν. 3869/2010 και 191 του ΠτΚ (ν. 3588/2007). Πρέπει, επομένως η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

      ΙΙΙ. Από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, εκ των οποίων άλλα λαμβάνονται υπ' όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ' όψιν του αυτεπαγγέλτως, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες άσκησαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από …..06.2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……../2015 αίτηση τους περί δικαστικής ρύθμισης των χρεών τους σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, στρεφόμενη κατά των καθ' ών πιστωτών. Επί της αιτήσεως του αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ.  4184/2017 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ ́ ουσίαν βάσιμη η ως άνω αίτησή τους και ρυθμίσθηκαν οι οφειλές τους προς τους καθ' ών, η αίτηση πιστωτές τους με την καταβολή προς αυτούς επί 45 μήνες, αρχής γενομένης από το μήνα Αύγουστο του έτους 2017, μηνιαίων δόσεων ποσού 330 ευρώ εκάστης στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Ορίστηκε δε με την ίδια ως άνω απόφαση, ο δικηγόρος …….. Ι. Μ. ως εκκαθαριστής με την εντολή να προβεί στην ρευστοποίηση με ελεύθερη εκποίηση της αναφερομένης στην ως άνω αίτηση οικίας του αιτούντος, ήτοι μιας διώροφης οικίας, συνολικής επιφανείας ……. τ.μ., που βρίσκεται εντός οικοπέδου ….. τ.μ., κείμενο στην συνοικία ……. του χωριού …….., του Δήμου …….. του νομού  Ρεθύμνης.

 

  Περαιτέρω η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη (βλ. την υπ' αριθμ.  8302/2023 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η έφεση του τετάρτου καθού Ν.Π.Δ.Δ. και τότε εκκαλούντος). Ωστόσο δεν αποδείχθηκε, ότι το ως άνω ακίνητο του αιτούντος δεν είναι δεκτικό ρευστοποίησης, ούτε άλλωστε μόνη η παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος από την έκδοση της ως άνω απόφασης συνιστά άνευ άλλου απόδειξη έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος όπως οι αιτούντες διατείνονται, αφού άλλωστε δεν προέκυψε ότι ο εκκαθαριστής προέβη σε κάποια ειδική ενέργεια, όπως σε αναγγελίες, προκλήσεις, δημοσιεύσεις προς τρίτους περί ρευστοποιήσεως της ως άνω οικίας του αιτούντος, ώστε να δικαιολογείται η κήρυξη της παύσης των εργασιών της ρευστοποίησης. Εξάλλου, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας αλλά και του εμβαδού του ως άνω ακινήτου και κυρίως της θέσης αυτού, στην νήσο Κρήτη, η οποία αποτελεί περιοχή ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος όπως είναι ο νομός Ρεθύμνης, καθιστά βέβαιο ότι αυτό τυγχάνει ευχερώς ρευστοποιήσιμο και ως εκ τούτου μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

 

  Περαιτέρω από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα παραίτηση του ως άνω εκκαθαριστή από τα καθήκοντά του. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου την αντικατάσταση αυτού, ενώ άλλωστε ούτε και η πάροδος χρονικού διαστήματος πλέον της πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διατασσομένη με αυτή εκκαθάριση συνιστά από μόνη της λόγο ικανό που να δικαιολογεί την αντικατάσταση του και ως εκ τούτου το σχετικό αίτημα του παρισταμένου τετάρτου των καθ' ών πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στο σύνολό της στην ουσία της. Περαιτέρω, παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των καθ' ών, που δικάστηκαν ερήμην, δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010). Τέλος, δεν θα περιληφθεί διάταξη για τα δικαστικά έξοδα, καθώς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, που εφαρμόζεται αναλογικά, δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει ερήμην της πρώτης δευτέρας και τρίτης των καθ' ών πιστωτριών με την επωνυμία «…………», «…………..», και «………..», και του διορισθέντος εκκαθαριστή Ι. Μ. και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Και

 

Απορρίπτει την κρινομένη αίτηση.

 

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε δημόσια και σε έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 24 Οκτωβρίου 2023 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων των δικηγόρων

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ